Nájdené rozsudky pre výraz: označenie dôkazov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 265

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

174 dokumentov
1724 dokumentov
18 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dohovor o ľudských právach a základných slobôd nevyžaduje a ani z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva nemožno vysledovať, že by sa malo na všetkých súdnych inštanciách pojednávanie vykonať verejne. Ak teda rozhodoval súd prvého stupňa na pojednávaní, odvolací súd zásadne nemusí nariadiť pojednávanie. Odvolací súd môže rozhodnúť bez nariadenia pojednávania, len ak je rozhodnutie nesprávne výlučne po právnej stránke. Odvolací súd však vždy môže nariadiť pojednávanie, ak to považuje za potrebné. Bez pojednávania nemôže odvolací súd meritórne rozhodnúť veci, ak : - zistí, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 45 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcov : 1/ I. K. , bývajúci v P., zastúpený JUDr. Ľ. B. , advokátkou v K. , 2/ P. K. , bývajúci v B. , 3/ V. K. , bývajúci R. , proti žalovaným : 1/ M. V. , bývajúca R. , 2/ M. P. , bývajúca R. , obe zastúpené JUDr. E. C. , advokátkou v N. , o určenie neplatnosti závetu , vedenej na Okre snom súde Nové Zámky pod sp.zn. 13 C 143/2006, o dovolaní žalobcu 1/ prot
Kľúčové slová: preskúmanie zákonnosti rozhodnutianáhrada trov konania
Právna veta: Podľa § 146 ods. 2 OSP ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca. Predovšetkým treba uviesť, že aj rozhodnutie o trovách konania musí byť riadne odôvodnené, musí byť presvedčivé a musí mu predchádzať dostatočné zisťovanie skutkového stavu, na ktorý bude možné bez akýchkoľvek pochybností aplikovať príslušné ustanovenia procesného predpisu upravujúce náhradu trov konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. H. , bývajúceho v P., zastúpeného Mgr. P. Š., advokátom v P., proti žalovanej G. , a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , o zaplatenie poistného plnenia , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 24 C 124/2008, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 29. apríla 2011 sp. zn. 15 Co 121/2011, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Ž
Právna veta: Prechod povinnosti na iného, než kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo prechod práv v prospech iného než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený (§ 37 ods. 4 zák. č. 233/1995 Z.z. v znení zákona č. 585/2006 Z.z. a contrario) stačí osvedčiť pripojením listiny, ktorá preukazuje túto skutočnosť, ak k nej došlo pred začatím exekučného konania. Skúmať, či k prechodu alebo prevodu práv alebo povinnosti skutočne došlo, možno až v štádiu rozhodovania o námietkach povinného proti exekúcii. Nesprávnym zamietnutím žiadosti o udelenie poverenia na výkon exekúcie sa oprávnenému ako ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
l Cdo 95/2008 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Ľubora Šeba v exekučnej veci oprávnenej S., a.s. so sídlom v B., proti povinnej Z., bývajúcej v M., pre vymoženie 7 168 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 21 Er 789/2007, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 20. decembra 2007 sp. zn. 5 CoE 94/2007,
Právna veta: Právo na súdnu ochranu, ako súčasť práva na spravodlivý proces, zahŕňa aj právo na výkon vykonateľného rozhodnutia, teda aj možnosť núteným spôsobom a aj proti vôli povinného realizovať povinnosť na plnenie obsiahnutú vo výroku takéhoto rozhodnutia, ktorá nebola splnená dobrovoľne. Za porušenie tohto práva treba považovať aj rozhodnutie exekučného súdu o zamietnutí žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, ak pre takéto rozhodnutie neboli splnené zákonom stanovené podmienky. V zmysle ustanovenia § 44 ods. 3 Exekučného poriadku totiž nevyhnutným dôsledkom právoplat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej S. K., a.s., so sídlom v Bratislave, C., proti povinnej Ľ. S., bývajúcej v T., o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie pre vymoženie pohľadávky v sume 116,51 € (3 510,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Martin pod sp.zn. 17 Er 1389/2007, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 2. júla 2008 sp.zn. 9 CoE 81/2008, rozhodol t a k t o :
Právna veta: Ak súd nepoučil účastníka konania podľa § 120 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, neodňal mu tým možnosť pred súdom konať v zmysle § 237 písm. f/ Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
Proti označenému rozsudku Krajského súdu v Prešove (ďalej „odvolací súd“), ktorý potvrdil rozsudok Okresného súdu Prešov (ďalej „súd prvého stupňa“) zo 7. marca 2008 č. k. 14 C 221/2005-76 a uznesenie súdu prvého stupňa z 30. júna 2009 č. k. 14 C 221/2005-91 o nepriznaní oslobodenia od platenia súdnych poplatkov v odvolacom konaní žalovanému, podal žalovaný včas dovolanie. Po doplnení dovolania z neho vyplýva, že navrhuje napadnutý rozsudok odvolacieho súdu ako aj rozsudok súdu prvého stupňa zru
Právna veta: Pod odňatím možnosti pred súdom konať (§ 237 písm. f/ O.s.p.). treba rozumieť taký závadný procesný postup súdu, ktorým sa účastníkovi znemožní realizácia jeho procesných práv, priznaných mu v občianskom súdnom konaní za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. O postup odnímajúci účastníkovi možnosť pred súdom konať ide tiež vtedy, ak súd podľa § 43 ods. 2 O.s.p. odmietne podanie (návrh na začatie konania), hoci podmienky pre tento postup nie sú dané, pretože sa takýmto rozhodnutím bráni dovolateľke v realizácii procesného práva domáhať sa ochrany práva, ktoré b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 122/2011 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. P., bývajúcej v D. zastúpenej JUDr. P. Z., advokátom so sídlom v D. proti žalovaným 1/ Š. C., bývajúcemu v Ž. 2/ C. C. , bývajúcej v v Ž. o určenie, že žalovaní nesplnili podmienky vydržania k pozemku, o určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva po poručiteľke A. P. a o ur čenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.
Právna veta: Napriek tomu, že ide o odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty za tabakové výrobky neoznačené na spotrebiteľskom balení kontrolnou známkou, ktoré boli u žalobcu zistené a ktorých pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevedel žalobca preukázať, z tohto jeho odvolania, ako aj z obsahu spisového materiálu bolo zjavné, že žalobca nie je schopný predložiť na podporu svojich tvrdení (že všetky cigarety získal darom po 200 K. od viacerých osôb z Ukrajiny v priebehu asi troch rokov), žiadne dôkazy. Bolo preto podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zhodne s názorom súdu prvého ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právn ej veci žalobcu : A. V. , bytom Z. , zastúpeného : JUDr. J. K. , advokátom so sídlom v M. proti žalovanému : Colné mu riaditeľstvu Slovenskej republiky, Mierová ul. č. 23, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 19044/08 zo d
Právna veta: Ak spornú otázku registrácie nezávislého kandidáta vyriešil na základe jeho návrhu v zmysle § 17 ods. 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a § 250zb Občianskeho súdneho poriadku v rámci svojej právomoci všeobecný súd, Ústavný súd Slovenskej republiky už nemôže zasahovať a konať vo veciach registrácie jednotlivých kandidátov a ani v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a osobitných právnych predpisov po skončení volieb preskúmavať skutkové a právne závery rozhodnutí všeobecných súdov v konaní podľa § 250zb Občiansk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 6. februára 2008 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. P. K., B., zastúpeného advokátom JUDr. M. B., B., za účasti Ing. S. D. - starostu mestskej časti B., pre neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu mestskej časti B. konaných 2. decembra 2006 a proti výsledku týchto volieb a takto rozhodol: Sťažnosť Ing. P. K. o d m i e t a . Odôvodnenie: I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola faxom 12. d
Právna veta: 1. Ústavný súd Slovenskej republiky odmietne podnet pre svoju nepríslušnosť na prerokovanie veci, ak ochranu tomu právu, porušenie ktorého ním navrhovateľ namietal, poskytujú všeobecné súdy v správnom súdnictve, a nie Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní o podnete. Dôvodom pre konanie Ústavného súdu Slovenskej republiky o podnetoch preto je, že ochranu tých základných práv alebo slobôd, porušenie ktorých sa nimi namietalo, neposkytuje žiaden iný orgán Slovenskej republiky. Dôvodom pre konanie Ústavného súdu Slovenskej republiky o podnetoch však nie je neúspech navrhovateľa v správnom súdn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 27. októbra 1999 predbežne prerokoval podnet obce Vitanová, zastúpenej jej starostom Š. O., vo veci porušenia jej ústavného práva podľa čl. 64 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici zo 6. júna 1995 a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 5. septembra 1995, jej základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republi
Právna veta: Ako už najvyšší súd uviedol v rozhodnutí z 15. októbra 2009 sp. zn. 3 Cdo 180/2008 je správca aj po právnej úprave zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vykonanej zákonom č. 268/2007 Z.z., účinnej od 1. júla 2007, oprávnený pri výkone správy majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v mene vlastníkov, na účet vlastníkov vymáhať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Najvyšší súd sa s týmito závermi, na ktorých spočíva uvedené rozhodnutie, stotožňuje aj v preskúmavanej veci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 193 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republi ky v právnej veci navrhovateľov 1/ F. C. , bytom P., 2/ M. C. , bytom P., 3/ A. F. , bytom M. 4/ L. G. , bytom H. , 5/ J. H. , bytom Š., 6/ Ing. M. H. , bytom .R. , 7/ S. L. , bytom S., 8/ A. P. , bytom .R. , 9/ K. K. , bytom .R. , 10/ P. K. , bytom .R. , 11/ Ing. P. O. , bytom M. , 12/ M. J., bytom S., 13/ A. K. , bytom .R. , 14/ P. P. , bytom .R. , 15/ B. P. , bytom .R. , 16/ F. H. , by
MENU