Nájdené rozsudky pre výraz: označenie zmluvných strán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
724 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ústavný súd dlhodobo uprednostňuje zmluvnú autonómiu pred prílišným formalizmom pri výklade zmlúv (I. ÚS 640/2014), preto striktne formalistický výklad právnej normy v kontexte predmetnej zmluvy vedie k nespravodlivému záveru, ktorý znamená porušenie základných práv (primerane I. ÚS 164/2012). Aj najvyšší súd vo svojej už ustálenej rozhodovacej praxi (viď. napr. rozsudok z 27. septembra 2001, sp. zn. 7MObdo/2/2000 (Zb. č. 9/2002), resp. rozsudok z 30. apríla 2008, sp. zn. 1ObdoV/2/2006-399) dlhodobo judikuje, že nepresnosti v označení účastníka zmluvy nespôsobujú neplatnosť zmluvy, ak je nepoc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obdo/25/2022 Identifikačné číslo spisu: 6119427722 Dátum vydania rozhodnutia: 28.09.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jaroslava Fúrová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:6119427722.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členiek senátu JUD
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán, predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a členov senátu JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkyne J. P., bývajúcej v N., proti žalovaným 1/ S. T., bývajúcemu v N., 2/ M. H., bývajúcemu v N., obom zastúpeným S. s.r.o., so sídlom v Č., o určenie neplatnosti zmluvy o pôžičke, vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 11 C 124/2006, o dovolaní žalov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán, predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peňazí). ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Cdo 78/2010 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ L. F., bývajúceho v Š., a 2/ H. F., bývajúcej v Š., zastúpených Mgr. D. Š., advokátkou v Š., proti žalovanému T. H., bývajúcemu V., zastúpenému L., so sídlom vo Z., o určenie neplatnosti právneho úkonu a určenie zániku záložného práva, vedenej na Okresnom súd
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Zo skutočnosti, že v zmluve je ako účastník zmluvy označená organizačná zložka existujúcej právnickej osoby (obchodnej spoločnosti), nemožno dospieť k záveru, že ju uzavrela organizačná zložka vo svojom mene a nie v mene právnickej osoby, ktorej je zložkou. Rozsah oprávnenia osoby, poverenej určitou činnosťou pri prevádzkovaní podniku robiť právne úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza, nie je možné vnútornými predpismi obchodnej spoločnosti s účinkami voči tretím osobám obmedziť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. rozsudkom zo dňa 20. septembra 1999 rozhodol tak, že určil, že na základe záložnej zmluvy č. 114/92 zo dňa 1. októbra 1992, uzavretej medzi Všeobecnou úverovou bankou, a. s., pobočka v D. K. a žalobcom, registrovanej Štátnym notárstvom v D. K. dňa 5. októbra 1992 pod sp. zn. RIU 1771/2 a na základe záložnej zmluvy č. 55/92 zo dňa 3. júna 1992, uzavretej medzi Všeobecnou úverovou banka, pobočka v D. K. a žalobcom, registrovanej Štátnym notárstvom v D. K. dňa 4. júna 1992 pod sp.
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 409 ods. 1 Obchodného zákonníka kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Z citovaného ustanovenia vyplývajú podstatné časti kúpnej zmluvy, a to: vymedzenie zmluvných strán, určenie predmetu kúpy, záväzok predávajúceho dodať predmet kúpy kupujúcemu, záväzok previesť vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho, záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, určenie kúpnej ceny alebo spôsob jej dodatočného určenia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obo 29 /201 3 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. A. Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Lenky Praženkovej, v právnej veci žalobcu S. O. S., bytom R. , zastúpeného advokátom JUDr. Š. J. PhD., Š., proti žal ovanému S., s. r. o., T. , IČO: X. , zastúpenému advokátom JUDr. M. M. , N. , o určenie neplatnosti právneho úkonu , na odvolanie žalobcu proti ro
Kľúčové slová: vznik zmluvy o pôžičkeodovzdanie penazí
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmluva o pôžičke je v zmysle § 657 Občianskeho zákonníka tzv. reálnym kontraktom, to znamená, že k jej uzavretiu sa vyžaduje, aby veriteľ aj skutočne odovzdal predmet pôžičky dlžníkovi. Ak sa tak nestane, medzi zmluvnými stranami právny vzťah z pôžičky nevznikne, a to aj keby všetky náležitosti tohto právneho úkonu (vrátane náležitostí vôle) boli dané. V prejednávanej veci bolo preto pre posúdenie otázky platnosti zmluvy o pôžičke nevyhnutné zistiť, či došlo k jej poskytnutiu – odovzdaniu peňazí. Skutočnosť poskytnutia pôžičky v konaní vždy preukazuje veriteľ. Dovolací súd dáva do pozo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. , bývajúceho v T. , zastúpeného JUDr. J., advokátom so sídlom v D. , proti žalovanému F. , bývajúcemu v Ž. , zastúpenému L. , so sídlom v B. , o zaplatenie 2 655,51 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 8 C 313/2007, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 14. mája 2014 sp. zn. 7 Co 50/2014, takto r o z h o d o l : Najvy
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účastníci sú totiž povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, pričom za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť stav veci, najmä výsluch svedkov, znalecký posudok, správy a vyjadrenia orgánov a právnických osôb, listiny, ohliadka a výsluch účastníkov (§ 120 ods. 1 veta prvá a § 125 veta prvá O. s. p.). O tom, ktoré z navrhnutých dôkazov (ale aj z tých, ktoré navrhnuté neboli) budú vykonané, rozhoduje však súd. Z uvedeného je zrejmé, že Občiansky súdny poriadok účastníkovi konania priznáva právo vykonanie určitého dôkazu navrhnúť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 3/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v pr ávnej veci žalobcu E. , s. r. o., S., K., IČO: X. , právne zast. JUDr. E. Ľ. , advokát kou, P., B., proti žalovanému S., štátny podnik , R. , B., IČO: X. , právne zast. Advokátska kancelária K. , s. r. o., V. , B., IČO: X. , v konaní o zaplatenie 1 348 082,73 Eur s príslušenstvom , na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 29. septembra 2011 , č. k. 13 Cob/
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ sa žalobca v konaní dovolával dôkazu - exekučného príkazu vydaného súdnym exekútorom, dovolací súd uvádza, že exekučný príkaz je len procesný úkon exekútora, ktorým sa začína vlastné vykonávanie exekúcie a ktorým sa prikazuje dlžníkovi povinného, aby vyplatil pohľadávku povinného oprávnenému. Až na jeho základe v zmysle § 109 ods.1 Exekučného poriadku oprávnený získava aktívnu legitimáciu na podanie žaloby o vyplatenie pohľadávky voči dlžníkovi povinného. Iba v rámci tohto súdneho konania súd bude skúmať existenciu pohľadávky ako aj námietky poddlžníka a vydá rozhodnutie, ktoré v prípad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Soni Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci žalobcu M. P. , bývajúceho v K. , právne zastúpeného JUDr. Klaudiou Azariovou, advokátkou v Košiciach, Kmeťova č. 26, proti žalovanému J. I., bývajúcemu v K. , o zaplate nie 4 979,09 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 45 C 270/2005, o dovolaní
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Skrátením dane podľa § 276 Tr. zák. sa rozumie akékoľvek konanie páchateľa, v dôsledku ktorého je daňovníkovi vymeraná nižšia daň alebo k jej vymeraniu vôbec nedôjde. Z tohto pohľadu treba za skrátenie dane považovať aj neoprávnené vytvorenie alebo navýšenie daňovej straty (napr. na základe fiktívnych nákladov), ktorú môže daňovník, ktorý je právnickou osobou, počas bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období odpočítať od daňového základu (§ 30 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení účinnom v čase spáchania skutku). K dokonaniu tohto trestného činu dôjde v takom prípade odpočítaním ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tdo/73/2017 Identifikačné číslo spisu: 5714010555 Dátum vydania rozhodnutia: 20.11.2018 Meno a priezvisko: JUDr. František Mozner Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5714010555.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Františka Moznera a sudcov JUDr. Petra
MENU