Nájdené rozsudky pre výraz: oznámenie rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 283

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

88 dokumentov
2259 dokumentov
96 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Oznámenie rozhodnutia, podľa § 47 ods. 5 správneho poriadku predpokladá, že rozhodnutie musí mať úradnú pečiatku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a podľa názoru žalobcu nie je možné takéto doručenie kópie rozhodnutia považovať za platné doručenie rozhodnutia v zmysle zákonných ustanovení správneho poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo /435/200 9 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : P. Z.N. M. N. V. I., so sídlom v N. M. N. V. , K. 27, zastúpené JUDr. R. H. , advokátom so sídlom v B. , Ľ. . 3, proti žalovanému : Krajský lesný úrad Trenčín , so sídlom v Trenčíne , Nám. . sv. Anny 7, za účasti : 3/ L. S. R. , Š., so sídlom v B. B. , N. . S. 8, zastúpené Mgr. X. T. J., advokátkou so sídlom v T. , H. 3, 4/ S. P. F. B. , so sídlom B. 36, B. ,
Právna veta: V zmysle zákona o sociálnom poistení je rozhodnutie možné považovať za doručené len čo ho účastník konania prevezme, len čo pošta doporučenú zásielku vrátila ako nedoručiteľnú alebo ak doručenie rozhodnutia bolo zmarené konaním alebo opomenutím účastníka konania. Tieto skutočnosti musia byť preukázané. Slovenská pošta, a. s. je ako doručovateľ podnikateľom, ktorého poštové podmienky nie sú všeobecne platným predpisom a nemožno ich aplikovať namiesto ustanovení zákona o sociálnom poistení o doručovaní. Rozhodnutie vydané v správnom konaní len preto, že je doručené v súlade s poštovými podmienka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v právnej veci navrhovateľky : E. Č. , nar. X. , bytom Z. , proti odporkyni : Sociálnej poisťov ni , ústredie , so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok , o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č. k. 1Sd/9/2015 -7 zo dňa 21. apríla 201 5 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej repub liky uznesenie Krajského súdu v Prešove č. k. 1Sd/ 9/2015
Právna veta: Na doručenie svojho rozhodnutia má správny orgán možnosť využiť služby pošty. Poštové podmienky Slovenskej pošty, a.s. však nie sú všeobecne platným predpisom a nemožno ich aplikovať namiesto ustanovení zákona o sociálnom poistení o doručovaní. V zmysle zákona o sociálnom poistení sa rozhodnutie účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon, teda zákon o sociálnom poistení, neustanovuje inak. Rozhodnutie možno považovať za doručené, len čo ho účastník konania prevezme (prípadne len čo pošta doporučenú zásielku vrátila ako nedoručiteľné alebo ak doručenie rozhodnutia bolo z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 9S o/40/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky P. Š., nar. XY , bytom S., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu , so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok a o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č.k. 25Sd/166/2014 -23 zo dňa 23. júla 2014 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Žiline č.k.
Právna veta: V zmysle zákona o sociálnom poistení je rozhodnutie možné považovať za doručené len čo ho účastník konania prevezme, len čo pošta doporučenú zásielku vrátila ako nedoručiteľnú alebo ak doručenie rozhodnutia bolo zmarené konaním alebo opomenutím účastníka konania. Tieto skutočnosti musia byť preukázané, a to bez ohľadu na to, že v zmysle § 212 ods. 1 zákona o sociálnom poistení rozhodnutie o priznaní dávky nie je potrebné doručovať do vlastných rúk. V takom prípade však súd musí skúmať, či a kedy bolo rozhodnutie adresátovi skutočne doručené, najmä ak navrhovateľka popiera skoršie doručenie. Dô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 9So/ 274/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: A. S., nar. XY , bytom Ď. , proti odporkyni: Sociálna poisťov ňa, ústredi e, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o výšku vdovského dôchodku s príplatkom , o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 01. októbra 2015 , č. k. 26 Sd/340/2014 -17 , jednomyseľne takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej repu
Kľúčové slová: oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností
Právna veta: Na doručenie svojho rozhodnutia má správny orgán možnosť využiť poštové služby. Slovenská pošta, a. s. je však ako doručovateľ podnikateľom, ktorého poštové podmienky nie sú všeobecne platným predpisom, a nie je možné ich aplikovať namiesto ustanovení zákona o sociálnom poistení o doručovaní. V zmysle zákona o sociálnom poistení sa rozhodnutie účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon, teda zákon o sociálnom poistení, neustanovuje inak. Rozhodnutie možno považovať za doručené, len čo ho účastník konania prevezme (prípadne, len čo pošta doporučenú zásielku vráti ako ned ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 9So/ 162 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v právnej veci navrhovateľ ky M. L. , na r. XY , bytom G. , proti odporkyni Sociálnej poisťov ni , ústrediu , so sídlom Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o starobný dôchodok , o odvolaní navrhovateľky proti uz neseniu Krajského súdu v Trnave č. k. 23 Sd/41 /2015 -11 zo dňa 19 . novembra 201 5 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej repub liky uz nesenie Krajského súdu
Právna veta: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení pozná doručovanie do vlastných rúk a tzv. „obyčajné“ doručovanie. Taxatívny výpočet rozhodnutí, ktoré je potrebné doručiť do vlastných rúk stanovuje § 212 ods. 3 zákona o sociálnom poistení. Pre rozhodnutie o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia zákon o sociálnom poistení doručovanie do vlastných rúk nevyžaduje. Právnou otázkou, ktorú záväzne rieši takéto rozhodnutie je existencia či neexistencia samotného poistného vzťahu. Naopak rozhodnutím o poistnom je napríklad rozhodnutie o predpísaní dlžného poistného podľa § 144 ods. 1 zákona o soc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Sžsk/108/2019 8015201113 9. septembra 2020 JUDr. Viola Takáčová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:8015201113.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne J. P., bytom B. XX-XXX S., U. D., zastúpenej advokátom JUDr. Dušanom Remetom, so sídlom v Prešove, Masarykova 2, proti žalovanému Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta č.
Právna veta: Nad rámec uvedeného, považuje za potrebné najvyšší súd poukázať aj na zmenu legislatívnej úpravy dotknutého ustanovenia § 212 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z., ku ktorej došlo zákonom č. 317/2018 Z.z., účinným od 01. januára 2019 (článok I, bod 69), podľa ktorého sa cit.: „V § 212 ods. 4 sa slová "do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty" nahrádzajú slovami "počas uloženia na pošte, deň vrátenia nedoručenej písomnosti organizačnej zložke Sociálnej poisťovne.“ Nová právna úprava teda zohľadňuje skutočný deň prevzatia písomnosti v priebehu celej úložnej lehoty, čo možno voči občanom Slo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/109/2019 3018200303 26. 08. 2020 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSR:2020:3018200303.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobkyne: C.. L. P., narodená XX. D. XXXX, bytom v
Právna veta: Ak má odvolanie ako procesný úkon vyvolať právne účinky, musí spĺňať podmienky uvedené v § 54 ods. 1, 2 správneho poriadku. Jednou z týchto podmienok je, že odvolanie bolo podané na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Pokiaľ účastník konania podá odvolanie na iný než príslušný orgán, možno ho považovať za včas podané, len ak ho nepríslušný orgán zašle príslušnému orgánu podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku najneskôr v posledný deň lehoty. Lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni oznámenia rozhodnutie (§ 51 správneho poriadku) a končí sa uplynutím 15. dňa (§ 27 od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /56/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu R. L. , bytom B. , zastúpeného JUDr. M. J., advokátom Advokátskej kancelárie M. & F. s. r. o., R. , proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Bratislave , sídlo v Bratislave, Lamačská cesta č. 8 , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. A/2007/1758/DLD zo dňa 06.11.2007, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave , č. k. 1S /29/
Právna veta: Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia. Účastníkovi konania, ktorý je prítomný na ústnom vyhlásení rozhodnutia, môže sa rozhodnutie oznámiť ústnym vyhlásením. Deň ústneho vyhlásenia rozhodnutia je deň oznámenia rozhodnutia len vtedy, ak sa prítomný účastník konania vzdal nároku na doručenie písomného vyhotovenia rozhodnutia. Rozhodnutie je doručené, len čo ho účastník konania prevezme, len čo pošta doporučenú zásielku vrátila ako nedoručiteľnú alebo ak doručenie rozhodnutia bolo zmarené konaním alebo opomenutím účastníka konania. Účinky doručenia rozhodnutia nastanú aj vtedy, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Mgr. A. Š., bytom vo V., proti odporkyni Sociálna poisťovňa v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 9. októbra 2008, č.k. 26 Sd/293/08-15, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 9. októbra 2008, č.k. 26 Sd/293/
MENU