Nájdené rozsudky pre výraz: oznamovacia povinnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 100

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
339 dokumentov
58 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vojenská službapodmienky nároku na sirotský dôchodok
R 50/2002
Právna veta: Ak z potvrdenia o návšteve vojenskej školy jednoznačne vyplýva druh vojenskej služby, ktorú vykonáva pober ateľ sirotského dôchodku, právny záver o nároku na sirotský dôchodok je výlučne v právomoci orgánu sociálneho zabezpečenia. Dôchodca nemá oznamovaciu povinnosť o zmene právneho predpisu, ktorým sa výkon vojenskej služby hodnotí inak.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v P. bolo potvrdené rozhodnutie odporkyne č. I. z 1. júna 1999 v spojení so zmeňujúcim rozhodnutím č. III. z 21. januára 2000 o povinnosti navrhovateľov v 1. a 2. rade vrátiť preplatok na sirotskom dôchodku navrhovateľa v 1. rade. Krajský súd v P. vo veci zistil, že prvé rozhodnutia odporkyne boli vydané už v roku 1997, v priebehu súdneho konania odporkyňa rozhodnutím z 1. júna 1999 podľa § 107 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpiso
Právna veta: Podľa § 18 zákona č. 274/1994 Z. z. sa oznamovacou povinnosťou rozumie prihlásenie a odhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej je samostatne zárobkovo činná osoba zúčastnená na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení povinná splniť v zákonom stanovenej lehote...Pokiaľ si v čase splatnosti dlžného poistného žalobkyňa ako SZČO už oznamovaciu povinnosť splnila, i keď si ju mala splniť skôr, právo predpísať poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie sa premlčí v lehote 10 rokov odo dňa jeho splatnosti. Ak v dôsledku tejto skutočnosti správne orgány predpísali dl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horsk ej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobkyne: Ing. V. J. nar. X. , bytom Ž. B. , zastúpenej JUDr. Ľubošom Gilkom, advokátom so sídlom 036 08 Martin, Helsinská č. 33, proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústrediu , 813 63 Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o preskúmanie
Právna veta: Vedomosť dôchodcu o poberaní dávky neprávom alebo vo vyššej výmere, ako patrila nemožno vyvodzovať zo samotnej skutočnosti, že orgán dôchodkového zabezpečenia nevyužil údaje, ktoré mu dôchodca nahlásil keď splnil svoju oznamovaciu povinnosť podľa § 106 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a oznámil orgánu dôchodkového zabezpečenia skutočnosti, významné pre vznik, zmenu alebo zánik nároku na dávku alebo jej výplatu. Takáto skutočnosť nezakladá sama osebe dôvod na vrátenie dávky podľa § 107 ods. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb., lebo z nej nevyplýva, že dôchodca vedel, alebo mu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 1. júla 1999 odporkyňa odňala od 22. septembra 1999 sirotský dôchodok navrhovateľkinmu synovi Danielovi preto, že 31. augusta 1999 prestal spĺňať podmienky pre jeho poberanie. Toto rozhodnutie odporkyňa zrušila svojím rozhodnutím z 22. septembra 1999 s odôvodnením, že menovaný podmienky pre ďalšie vyplácanie tejto dávky spĺňa. Odporkyňa rozhodnutím zo 17. februára 2000 uložila navrhovateľke podľa § 107 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (
Kľúčové slová: premlčacia lehotaSociálna poisťovňaoznamovacia povinnosť penálepokuta
R 21/2003
Právna veta: Poplatok za nesplnenie oznamovacej povinnosti, pokuty a penále podľa predpisov o sociálnom zabezpečení môže Sociálna poisťovňa predpísať a vymáhať len do uplynutia tých premlčacích lehôt, ktoré platia v čase, kedy jej právo na ich vymáhanie vzniklo, pokiaľ v novšej právnej úprave nie sú premlčacie lehoty kratšie.

Úryvok z textu:
Zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Sociálnej poisťovni“) bol zrušený zákon č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Národnej poisťovni“). Zákon o Sociálnej poisťovni nadobudol účinnosť 1. januára 1995. Do dna účinnosti zákona o Sociálnej poisťovni bolo možné podlá § 30, 34 a 36 zákona o Národn
Právna veta: Inštitút vylúčenia sudcu je objektívnou procesnou kategóriou, a tým - i na samotnom rozhodovaní podľa ustanovenia § 16 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku - zásadne nezávislou. Vylúčenie sudcu totiž nastáva priamo zo zákona a nie až výrokom nadriadeného súdu. Preto tiež má sudca oznamovaciu povinnosť o svojom vylúčení (§ 15 Občianskeho súdneho poriadku). Odvolací i dovolací súd k vylúčeniu sudcu prihliadnu z úradnej povinnosti a posudzujú ho bez ohľadu na to, či skutočne bolo o vylúčení rozhodnuté podľa § 16 O.s.p. Neexistencia žiadneho rozhodnutia alebo existencia právoplatného rozhodnu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : S.E., a.s. so sídlom v Ž., IČO: X., v dovolacom konaní zastúpená JUDr. M. Š., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v B., proti žalovanému: Ing. G. T. – T.H.I. s miestom podnikania v P., IČO: X., v dovolacom konaní zastúpený JUDr. M. K., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v N., o splnenie povinnosti vypratať nebytové priestory, ktorá vec sa viedla na Okresnom sú
Právna veta: Smrť fyzickej osoby je okolnosťou, ktorá má za následok zánik zodpovednosti za správny delikt. Zodpovednosť za správny delikt fyzickej osoby neprechádza na jej právnych nástupcov, ale zaniká smrťou fyzickej osoby.

Úryvok z textu:
Podanou žalobou sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného správneho orgánu z 5. februára 2001, ktorým podlá § 48 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (dálej len „zákon č. 511/1992 Zb.“) potvrdil rozhodnutie Daňového úradu S. o uložení pokuty nebohému manželovi žalobkyne vo výške 50 000,- Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovenia § 32 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. Nezákonnosť r
Právna veta: Ustanovenie § 32 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje, že desaťročná premlčacia lehota sa vzťahuje na všetky pohľadávky na poistnom (aj poplatky z omeškania, poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty), ktoré bol platiteľ povinný zaplatiť do 1. januára 2005. Uplynutie tejto lehoty nezávisí na skutočnosti, či povinný splnil oznamovaciu povinnosť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 20. januára 2011 zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo 4. marca 2009, ktorým žalovaný vyhovel rozkladu účastníka konania P.Š. (ďalej len „platiteľ poistného“) a podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) platobný výmer z 8. novembra 2007, vydaný Úradom pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“), pobočkou P. z dôvodu nesplne
Právna veta: Konkurzný veriteľ postúpil svoju pohľadávku voči úpadcovi na nového konkurzného veriteľa. Túto zmenu oznámil súdu a k oznámeniu doložil zmluvu o postúpení pohľadávky, čím si splnil povinnosť podľa citovaného ustanovenia § 7 ods. 4 ZKV. Nový veriteľ, ktorý mal vstúpiť do konkurzného konania na jeho miesto, však do vydania napadnutého uznesenia, svoju zákonnú oznamovaciu povinnosť voči súdu nesplnil. Vzhľadom na uvedené, Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací dospel k záveru, že zatiaľ neboli splnené zákonom vyžadované podmienky pre zámenu účastníkov konkurzného konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu S, so správcom konkurznej podstaty JUDr. M, o zámene účastníkov konania, na odvolanie konkurzného veriteľa S, proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č.k. 1 K 85/97-234 zo dňa 25. októbra 2007, takto r o z h o d o l : Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. k. 1 K 85/97-234 zo dňa 25. októbra 2007 p o t v r d z u j e. O d ô v o d n e n i e : Krajský súd
Právna veta: V porovnaní s definíciou nelegálneho zamestnávania účinnej do konca roka 2017 sa v definícii nelegálneho zamestnávania účinnej od začiatku roka 2018 zmenil druhý bod. Ten sa týka práve vzniku nelegálneho zamestnávania z dôvodu neskoršieho prihlásenia zamestnanca do Sociálnej poisťovne. V súčasnosti teda platí, že ak zamestnávateľ má so zamestnancom uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo dohodu a prihlásil ho do Sociálnej poisťovne v priebehu sedem dní od jeho nástupu do práce, tak sa nelegálneho zamestnávania už zamestnávateľ nedopustí. Aj keď sa to zdá byť celkom benevolentné, má to však ešte jednu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Asan/1/2018 5016200653 04. 12. 2018 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2018:5016200653.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a Mgr. Viliama Pohančeníka v právnej veci žalobcu: RENTKNM, s.r.o., Dubská cesta 21/2720, Kysucké Nové Mesto, I
Právna veta: Ustanovenie § 37 ods. 3 a 4 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31. augusta 2005 otázku procesného nástupníctva v exekučnom konaní riešilo len čiastočne. Ustanovovalo, že exekúciu možno vykonať aj proti inému, než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného, než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený, ak sa preukázalo, že na takú osobu prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu. Prevod alebo prechod práv alebo povinností pokiaľ nevyplýval priamo z právneho predpisu, bolo potrebné preukázať listinou vydanou alebo overenou oprávneným orgánom. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 ECdo 310 /2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného C. , posledne so sídlom K. , IČO: X. , proti povinnému J., bývajúcemu v B. , o vymoženie 41,49 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice – okolie pod sp. zn. 0 Er 1062 /1998 , o dovolaní spoločnosti E.E. , so sídlom vo V. , IČO: X. , zastúpenej A. , A. V. , so sídlom R. , IČO: X. , zastúpená JUDr. Z. , advokátkou a konateľkou, proti uzneseniu Kr
MENU