Nájdené rozsudky pre výraz: pasívna legitimácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 914

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

547 dokumentov
6347 dokumentov
8 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Predpokladom toho, aby súd mohol návrhu navrhovateľa v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy vyhovieť je okrem splnenia iných zákonných predpokladov, aby orgán verejnej správy, proti ktorému návrh smeruje, nekonal bez vážneho dôvodu spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom. Preto aby bol navrhovateľ úspešný v tomto konaní, musí byť podľa zákona (§ 250t ods. 1 O.s.p.) navrhovateľom označený odporca povinný konať a oprávnený vydať rozhodnutie, ktorého sa navrhovateľ v konaní o nečinnosti domáha. Ak označený odporca požadovanou kompetenciou na základe zákona nedisponuje ( ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -43 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enskej republiky v právnej veci navrhovateľa : Z. K. , a.s. , so sídlom M. M. , zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. R. B. , s. r.o., so sídlom Ľ.Ľ., proti odporcovi: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č. 13 , Banská Bystrica, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh z a m i e t a . Navrhovateľovi náhra
Kľúčové slová: poučovacia povinnosť súdupasívna legitimáciapoučenie o hmotnom práve
R 38/1994
Právna veta: Poučovacia povinnosť súdu je obmedzená na poučenie účastníkov o ich procesných právach a povinnostiach (procesných úkonoch, ktoré môžu vykonať, ich dôsledkoch a procesnom postupe.) Zo žiadnych ustanovení Občianskeho súdneho poriadku nemožno vyvodiť povinnosť súdu poučiť žalobcu o tom, že žalovaný nie je v spore pasívne legitimovaný, nebolo by to poučením o procesných právach a povinnostiach ale poučením o hmotnom práve, ktoré súd nie je povinný ani oprávnený poskytnúť.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol žalobu, ktorou žalobca žiadal zaviazať žalovaného na zaplatenie 20 853 Sk poplatkov z omeškania za oneskorené zaplatenie faktúry č. 5142659 z 23. septembra 1991. Rozhodol tak s odôvodnením, že odberateľom dodávky, ktorá je predmetom fakturácie bola akciová spoločnosť V. a žalobca nepreukázal, že by záväzok tejto spoločnosti zaplatiť faktúru prešiel na žalovanú spoločnosť. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca a žiadal, ab
Právna veta: Keďže predmetom konania je návrh prehlasovaného vlastníka nebytového priestoru na určenie neplatnosti hlasovania, ktorého predmetom bolo udelenie súhlasu na vykonanie dobrovoľnej dražby (§ 14 zák. č. 182/1993 Z. z. v znení platnom v čase uskutočnenia predmetného právneho úkonu) v takomto prípade pasívna vecná legitimácia v spore svedčí všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v predmetnom dome, v ktorých Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov môže iba zastupovať, resp. konať v ich mene a na ich účet. Možno preto uzavrieť, že žalovanému spoločenstvu v predmetnom spo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/133/2018 6114206780 23. apríla 2019 JUDr. Daniela Švecová ECLI:SK:NSSR:2019:6114206780.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. S. Group, a. s., so sídlom v Banskej Bystrici, Zvolenská cesta 15, IČO: 31 586 791, zastúpenej JUDr. Petrom Petríkom, advokátom so sídlom v Banskej Bystrici, Ruttkaya Nedeckého 5321/12, proti žalovanému Spol
Právna veta: Od aktívnej alebo pasívnej legitimácie účastníka konania treba odlišovať spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 6 O.s.p.) a procesnú spôsobilosť (t.j. spôsobilosť samostatne konať ako účastník konania § 20 O.s.p.). Nedostatok procesnej spôsobilosti účastníka konania (spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať procesné práva a povinnosti) bez riadneho zastúpenia je vadou, na ktorú dopadá § 237 písm. c/ O.s.p. K vade takejto povahy v danom prípade nedošlo. Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. V sporovom konaní z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: Mgr. Z. V. bytom Č., proti odporcovi: Mgr. P. M., bytom Č., zastúpeného JUDr. L. D., advokátkou so sídlom v B., o zaplatenie 41 000 Sk (1360.95 €), ktorá sa viedla na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 12C 999/2000, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 9 Co 357/2007 z 13. marca 2008 takto r o z h o d o l: Dovolanie odporcu o d m i e t a.
Právna veta: Existencia nedostatku procesnej podmienky nebráni správnemu súdu, aby pokračoval už v začatom konaní, nemôže však vo veci meritórne rozhodnúť. Ak súd zistí, že ide o neodstrániteľnú vadu konania, musí uznesením konanie zastaviť. Pokiaľ krajský súd pristúpil k zastaveniu konania podľa § 99 písm. b/ SSP z dôvodu, že nedostatok pasívnej legitimácie žalovaného - Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice - predstavuje procesnú podmienku konania o preskúmanie zákonnosti Lekárskeho posudku o uznaní choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, ktorú nemožno odstrániť, pochybil a jeho r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžsk/33/2017 7015201396 27. 03. 2019 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSR:2019:7015201396.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Inžinierske stavby, a. s., so sídlom v Košiciach, Priemyselná č. 6, IČO: 31 651 402, proti žalovanej: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, so sídlom
Právna veta: dovolací súd konštatuje, že uznesenie súdu o odmietnutí odvolania pre subjektívnu neprípustnosť (t. j., že bolo podané tým, kto na odvolanie nie je oprávnený) treba považovať za rozhodnutie deklaratórnej povahy, ktoré autoritatívne konštatuje neexistenciu práva – v danom prípade právo žalovaného 2/ podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu o pripustení vstupu ďalšieho účastníka do konania na žalovanej strane. Pokiaľ odvolací súd dospeje k záveru o subjektívnej neprípustnosti odvolania, musí odvolanie odmietnuť a už nemá procesnú príležitosť zaoberať sa vecnou stránkou prípadu - podrobiť nap ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 252 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu E. M. , bývajúce mu v B. , proti žalovaným 1/ D .T.B. spol. s r.o., so sídlom v Bratislave , Dunajská č. 29, IČO: 31 624 251, 2/ Spoločenstvo Dunajská 29, so sídlom v Bratislave, Dunajská č. 29, IČO: 42 178 142 , zastúpených G. Lehnert, k.s., so sídlom v Bratislave, Carlton Savoy Building, Mostová 2, o neplatnosť rozhodnutia zhromaždenia vlastníkov bytov , vede
Právna veta: Podľa § 90 ods. 1 O.s.p. účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný) alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje. Podľa § 94 ods. 1 O.s.p. v konaní, ktoré možno začať i bez návrhu, sú účastníkmi aj tí, o právach alebo povinnostiach ktorých sa má konať. Ak však ide o konanie o neplatnosť manželstva, sú účastníkmi len manželia. Vymedzenie účastníkov konania sa v tomto prípade zakladá procesným spôsobom - žalobcom je ten, kto podal na súd návrh na začatie konania (žalobu) a žalovaným je ten, koho žalobca v žalobe za tohto účastníka konania označil. Inštitút účastníctva kon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Slovenskej republiky - Slovenského pozemkového fond u, so sídlom v Bratislave, Búdkova 36, proti žalovanému T. P. , bývajúcemu v T.T. , o určenie, že žalovaný nie je oprávneným držiteľom nehnuteľnosti vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 28 C 122/2005, o dovolaní bývajúcej v P., 5/ V. M. , bývajúceho v T.T. , 6/ H. M. , bývajúcej v T.T. , všet kých zastúpených JUDr. P. H.
Právna veta: Pristúpenie účastníka do konania podľa ust. § 92 ods. 1 O. s. p. umožňuje odstrániť nedostatok aktívnej alebo pasívnej vecnej legitimácie, ktorá tu bola už v čase začatia konania a viedla by k zamietnutiu žalobného návrhu. Otázku vecnej legitimácie posudzuje súd na základe vykonaného dokazovania a právneho posúdenia veci. V prípade nedostatku vecnej legitimácie súd nie je oprávnený zasahovať do vymedzenia okruhu účastníkov konania, nemôže konanie pre nedostatok takejto podmienky zastaviť, avšak musí žalobu zamietnuť. Z dispozičnej zásady, ovládajúcej začatie sporového konania vyplýva, že pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ob do 21 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v pr ávnej veci žalob kyne D. P. , nar. X. , bytom J., proti žalovanému 1/ G. G. a. s., J., IČO: X. , žalovanému 2/ P. T. , s. r. o., S., IČO: X. , žalovanému 3/ A. Z. , nar. X. , bytom K. , o určenie neplatnosti právneho úkonu , na dovolanie žalo vaného 2/ proti uzneseni u Krajského súdu v Košiciach zo dňa 29 . februára 20 12, č. k. 3Co b/37 /20 12-10 4, takto r o z h o d o l :
Právna veta: Napriek tomu, že toto konanie je dôsledne ovládané dispozičnou zásadou, z čoho vyplýva, že súd nemôže preskúmavať správne rozhodnutie nad rámec žalobcom v žalobe vymedzeným, ide o zásadu index ne eat petita partium (sudca nech nejde nad návrhy strán), ktorá vyplýva z ustanovenia § 249 ods. 2 OSP a súd musí túto zásadu aplikovať vo všetkých veciach, v ktorých preskúmava na základe podanej žaloby zákonnosť napadnutého rozhodnutia, nesprávne označenie žalovaného správneho orgánu nebráni súdu, aby konal so správne identifikovaným žalovaným, pokiaľ táto skutočnosť vyplýva zo samotnej žaloby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd 2 Sži 2 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. J. J. , zastúpe ného JUDr. J. P. , advokátom , proti žalovanému: Slovenská televízia , o preskúmanie zákonnosti fiktívnych rozhodnutí žalovaného, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 9. februára 2010, č. k. 3 S 81/2008 -27 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa
MENU