Nájdené rozsudky pre výraz: peňažná pokuta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 247

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

31 dokumentov
670 dokumentov
50 dokumentov
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Sťažovateľ v podanej kasačnej sťažnosti poukázal na ustanovenia § 228d ods. 8, § 228d ods. 7 a § 225 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. a skonštatoval, že gramatickým výkladom vyššie citovaných ustanovení môžeme dospieť k záveru, že podľa Exekučného poriadku je správnu žalobu možné podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia disciplinárneho senátu. Keďže rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania, z logiky veci vyplýva, že tieto osoby sú teda aj oprávnené na podanie správnej žaloby. Zákon teda explicitne neoznačuje osoby oprávnené na podanie správnej žaloby, avšak aplikáciou jazykového a logického v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Asan/3/2020 Identifikačné číslo spisu: 6018200412 Dátum vydania rozhodnutia: 27.05.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:6018200412.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): Minister spravodlivosti Slovenskej
Kľúčové slová: represívna funkciapokuta za správny deliktsprávne trestanie
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ukladanie sankcií má význam tak represívny ako aj preventívny. Ak ide o finančný postih, nemôže byť neprimerane mierny vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania a jeho následkom, nevyhnutne teda musí v sebe obsahovať aj represívnu zložku. Neobstojí námietka žalobcu, že vykonaná kontrola inšpektormi SOI nebola objektívna. Z odvolania proti prvostupňovému rozhodnutiu nevyplýva skutočnosť, aby bola predávajúca vyzvala kupujúceho na overenie si dátumu narodenia. Ak predavačka využila iba jednu možnosť (v inšpekčnom zázname vysvetlila, že spotrebiteľ vyzeral starší ako 18 rokov, preto mu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo 177 /2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudkýň JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobc u: Ing. M. B. , A. , právne zastúpen ého JUDr. E. E. , advokát om so sídlom Advokátska kancelária L., proti žalovanému : Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej ob chodn ej inšp
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pokiaľ vodič motorového vozidla vedie svoje motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia a po tomto zistení dopravnou políciou bol následne uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a bola mu uložená peňažná pokuta a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, tak správny súd nie je oprávnený v preskúmavacom konaní skúmať prejudiciálnu otázku, či žalobcovi bol oprávnene zadržaný vodičský preukaz na základe príslušného exekučného príkazu z dôvodu, že mal mať dlh na výživnom na maloleté dieťa. Námietky žalobcu, že správny súd v tomto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v B. zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného dňa 9.2.2012, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Okresného riaditeľstva PZ B. V, Okresného dopravného inšpektorátu, o priestupku zo dňa 6.11.2008, ktorým bol žalobca uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 22 ods. 1 písm. c/ zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 22 ods. 2 písm. a) uvedeného zákona mu bola u
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Navrhovateľ ďalej namietal, že v konaní pred správnym orgánom došlo k procesnej vade, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia a ktorá spočíva v tom, že odporkyňa nedala možnosť účastníkovi vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie (najmä tým, že vôbec neidentifikovala presne skutok pre ktorý začala správne konanie a pre ktorý uložila sankciu) a v tom, že zamietla žiadosť navrhovateľa o nariadenie ústneho pojednávania. Priestupkové konania majú v zmysle ustálenej štrasburskej judikatúry v zásade charakter konania o trestnom obvinení. Správny orgán musí preto rešpektovať p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 8Sž/19/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci navrhovateľa M. T., S.. S.S., so sídlom B. X., B., IČO: X.X., právne zastúpeného Advok
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Najvyšší súd k tejto námietke uvádza, že zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v § 57 ods. 7 priamo odkazuje na primeranú aplikáciu Trestného poriadku, pokiaľ uvedený zákon alebo disciplinárny poriadok komory priamo neupravujú niektoré postupy v disciplinárnom konaní alebo postavenie, práva a povinnosti účastníkov konania. Z tu aplikovaného EP a k nemu prislúchajúceho Disciplinárneho poriadku nevyplýva podporné použitie ustanovení Trestného poriadku. Odhliadnuc od uvedeného však ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Asan/3/2018 Identifikačné číslo spisu: 7013200666 Dátum vydania rozhodnutia: 20.02.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Viola Takáčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:7013200666.5 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek sená
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V tejto veci odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Ústavného súdu SR č. IV ÚS. 1/02 z 26. septembra 2002, podľa ktorého výklad a použitie § 43 ods. 1 a 2 OSP musí v celom rozsahu rešpektovať základné právo účastníkov konania na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Všeobecný súd musí vykladať a používať predmetné ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku v súlade s účelom základného práva na súdnu ochranu. Interpretáciou a používaním tohto ustanovenia OSP nemožno obmedziť základné právo na súdnu ochranu bez zákonného podkladu. Všeobecný súd musí vychádzať z toho, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžo/24/2013 Identifikačné číslo spisu: 5012200640 Dátum vydania rozhodnutia: 20.03.2014 Meno a priezvisko: CSc., JUDr. Eva Babiaková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:5012200640.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: C. M., nar. XX. R. XXXX, bytom B. XX, XXX XX K., pro
Merito veci Inšpekcia
R 24/1997
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodnutie o uložení pokuty za správny delikt, ktoré je odôvodnené len tým, že pri uložení pokuty bolo prihliadnuté na mieru zavinenia a výška pokuty bola stanovená v rozsahu, ktorý zákon pripúšťa, bez zaoberania sa všetkými hľadiskami, ktoré zákon ako predpoklad takej úvahy o uložení pokuty stanovuje, je v tejto časti nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov. Odvolací správny orgán nemôže potvrdiť rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o uložení pokuty a súčasne ho doplniť o ďalšie porušenie povinností, ktoré neboli predmetom konania a rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa.

Úryvok z textu:
Žalobou doručenou Najvyššiemu súdu v zákonnej lehote sa žalob- kyňa domáhala preskúmania a následného zrušenia rozhodnutia zo dňa 20. septembra 1994, ktorým žalovaný zamietol jej odvolanie a zároveň potvrdil rozhodnutie riaditeľky Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie pre hlavné mesto SR Bratislava zo dňa 14. novembra 1994 o uložení peňažnej pokuty vo výške 500 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z ustanovení § 5, § 3b), § 3c) v spojení s § 15 ods. 1 písm. f) zákona číslo 526/1990
Kľúčové slová: kasačná sťažnosťnesprávne právne posúdenie vecisankčná moderácia
R 65/2019
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Kasačný súd v konaní o kasačnej sťažnosti v rámci súdneho prieskumu rozsudku krajského súdu, ktorým sa realizovalo moderačné oprávnenie, nemá už obdobné oprávnenie ako krajský súd a sám už súdnu úvahu krajského súdu o moderácii výšky pokuty nahradiť nemôže. Ďalšia moderácia kasačným súdom je neprípustná v dôsledku zásady jednoinštančnosti správneho súdnictva v Slovenskej republike nastúpenej účinnosťou Správneho súdneho poriadku dňom 1. júla 2016 a navyše moderačné oprávnenie pozitívnoprávna úprava kasačnému súdu nepriznáva. Vo vzťahu k diskrécii krajského súdu môže kasačný súd hodnotiť len ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v B. (ďalej len „správny súd“) rozsudkom podľa § 198 ods. 1 písm. a/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) napadnuté rozhodnutie žalovaného č.x zo 6. júna 2016 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava – mesto č. x zo dňa 11. marca 2016 zmenil v časti uloženej peňažnej pokuty vo výške 66 400 € tak, že žalobcovi uložil podľa § 11 ods. 3 písm. c/ zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení
Merito veci Prezumpcia neviny
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Aj v konaní o priestupkoch platí zásada prezumpcie neviny. Skutočnosť, že súd postúpil správnemu orgánu vec na prejednanie priestupku z dôvodu, že skutok obvineného nemohol byť kvalifikovaný ako trestný čin, neznamená, že správny orgán vôbec nevykonáva dokazovanie a pri rozhodovaní o priestupku vychádza iba z dôkazov, ktoré sa nachádzajú v súdnom spise.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal, aby súd preskúmal rozhodnutia správnych orgánov a tieto ako nezákonné zrušil. Tvrdil, že rozhodnutie o uložení pokuty 3000 Sk bolo tendenčné, pretože dňa 1. júna 1994 okolo 20,00 hod. v kat. úz. obce V. na lúke nad železničnou stanicou sa priestupku nedopustil. Ďalej uviedol, že za vinu sa mu kládlo, že pytliačil a vykonal odstrel 2-ročného srnca, čím spôsobil škodu poľovníckemu združeniu vo výške 5980 Sk. Žiadal, aby súd zobral do úvahy svedkov, ktorých navrhol. Správne orgá
MENU