Nájdené rozsudky pre výraz: peňažné plnenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2389

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

738 dokumentov
11804 dokumentov
30 dokumentov
8 dokumentov
104 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Oprávnenia vlastníka pozemku vyplývajúce z § 123 Občianskeho zákonníka (t.j. v medziach zákona predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním) sú v týchto prípadoch obmedzené rovnakými právami vlastníka stavby (porovnaj § 124 Občianskeho zákonníka o tom, že všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana), v dôsledku čoho je vlastník pozemku povinný strpieť, aby bol pozemok v nevyhnutnom rozsahu užívaný vlastníkom stavby. Pokiaľ nie je daný právny dôvod na bezodplatné užívanie pozemku (napr. zmluva), potom platí, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1 Cdo 91/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Deáka a sudkýň JUDr. Jany Bajánkovej a JUDr. Viery Petríkovej, v právnej veci žalobkyne I., so sídlom v S., zastúpenej JUDr. M. I., advokátkou vo V., proti žalovanej R. B., bývajúcej v K., o peňažn
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Postup odvolacieho súdu, ktorý rozhodol o odvolaní žalobcu bez toho, aby predtým bolo rozhodnuté o jeho žiadosti o ustanovenie zástupcu pre odvolacie konanie z radov advokátov, porušuje právo na súdnu ochranu a predstavuje procesnú vadu konania v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Cdo 41/2010 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu D. M., bývajúceho v B., zastúpeného v dovolacom konaní JUDr. J. F., advokátom v B., proti žalovanej V. M., bývajúcej v B., zastúpenej v dovolacom konaní JUDr. A. B., advokátkou v I., o peňažné plnenie a iné, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 51C 303/2007, o
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pojem škody zákon č. 58/1969 Zb. bližšie nedefinuje a ani neupravuje rozsah jej náhrady. Treba preto aj v tomto smere aplikovať príslušné ustanovenia všeobecnej úpravy (§ 442 Občianskeho zákonníka) a škodu vo všeobecnosti chápať ako ujmu, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného, je objektívne vyjadriteľná v peniazoch a je napraviteľná poskytnutím majetkového plnenia, predovšetkým peňažného. Podľa § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa uhrádza skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk). Skutočnou škodou je ujma, ktorá znamená zničenie, stratu, zmenšenie, zníženie či iné zneho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
2 Cdo 81/2007 2 Cdo 82/2007 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalobcu V., a.s., so sídlom v K., v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. J. K., advokátom v M., proti žalovanej S., so sídlom v B., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 17 C 275/2003, o dovolaní žalobcu a žalovanej proti rozsudku
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle § 422 ods. 1 písm. a) a b) C. s. p. dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy a v sporoch s ochranou slabšej strany dvojnásobok minimálnej mzdy, pričom na príslušenstvo sa neprihliada. Podľa § 422 ods. 1 písm. c) C. s. p. dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Podľa odseku 2 tohto ustanovenia na určenie výšky minimálnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/42/2018 Identifikačné číslo spisu: 4214219153 Dátum vydania rozhodnutia: 28.02.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Machyniak Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:4214219153.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO : 31
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak k vyporiadaniu dlhu dohodou medzi dedičmi a veriteľom nedôjde, spôsob, akým zodpovedajú za poručiteľove dlhy vyplýva priamo z ustanovenia § 470 ods. 2 OZ. Ide o delenú zodpovednosť, podľa ktorej zodpovedajú za dlhy v pomere k hodnote, v akej nadobudli dedičstvo (zodpovednosť má iba ten dedič, ktorý skutočne dedičstvo nadobudol). Pre určenie pomeru, v akom dedič zodpovedá za každý dlh poručiteľa je preto postačujúce, ak rozhodnutie o dedičstve obsahuje rozdelenie majetkových práv poručiteľa medzi dedičmi a hodnotu týchto práv. Inak povedané, skutočnosť, v akom rozsahu dedič zodpov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej J. K. , bývajúce j v D. , zastúpenej JU Dr. J. G. , advokát kou , so sídlom v B. , proti povinnej J. W. , bývajúce j v P., pre vymoženie peňažného plnenia v sume 19 401 ,48 Eur (584 489 ,-- Sk) , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp.zn. 16 Er 1587/2008 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 5. fe
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V občianskom súdnom konaní je súd viazaný návrhom na začatie konania, a preto nemôže navrhovateľovi priznať viac, než žiadal v žalobnom petite (§ 79 ods. 1 OSP) Ak je predmetom návrhu na začatie konania peňažné plnenie, musí byť v návrhu uvedená presná výška peňažnej sumy, ktorú navrhovateľ požaduje. Ak to tak nie je, návrh nespĺňa náležitosti požadované zákonom. Touto výškou peňažného plnenia požadovaného navrhovateľom v návrhu je súd v konaní viazaný a nesmie prisúdiť viac. Výnimočne sa však môže od tejto zásady odchýliť, a to v prípadoch uvedených v § 153 ods. 2 OSP, ktoré dovoľujú súdu pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1. Š. Č. , bytom ul. V., P. , 2. D. Č. , , bytom ul. V. , proti žalovanému JUDr. P. M. , bytom ul. S., P. , v dovolacom konaní zastúpe ný m JUDr. J. B. , advokátom so sídlom v P. č. X. , o zaplatenie 2.470,39 -€ s prísl ., vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 16C 47/2009, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 8. februára 2 010 sp.zn. 7Co 5/2010 t
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predpokladom riadneho priebehu odvolacieho konania je doručenie preskúmavaného rozhodnutia. Ak zákon výslovne ustanovuje, že rovnopis písomného vyhotovenia rozsudku sa doručuje účastníkom konania (resp. ich zástupcom), potom doručenie rozsudku do rúk inej osoby než účastníka (resp. jeho zástupcu) nemôže mať účinky riadneho doručenia, a to ani v tom prípade, keby sa jej prostredníctvom rozsudok dostal do rúk účastníka.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 62/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne D. B. , bývajúcej v B. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Michal Mišík, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 4/B , IČO : 36 862 746, proti žalovan ej M. K. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. Romanom Hošovským, advokátom so sídlom v Bratislave, Mikulášska č. 1/a, o 33 998,12 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Ba nská Bystrica pod sp. z
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak súd pri rozhodovaní o eventuálnom návrhu s tzv. primárnym a subsidiárnym (eventuálnym, náhradným) petitom zistí, že dôvodným je len návrh podľa druhého (náhradného) petitu (na peňažné plnenie), prvý návrh (na vydanie veci) zamietne. Ak zistí, že dôvodným je prvý (primárny) návrh na peňažné plnenie (vydanie veci), tomuto návrhu vyhovie, ale o druhom (náhradnom) petite nerozhoduje.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu v N. Z., ktorým tento súd uložil odporkyni povinnosť vydať navrhovateľke kompletný rohový nábytok zn. Marica, okrúhly rozťahovací stôl a šesť kusov stoličiek, tri biele garniže, tri kusy záclon (spolu lObm), dva päťramenné lustre so žiarovkami, jedálenský stôl Antík a anténu so zosilňovačom vrátane stožiara do troch dní od právoplatnosti rozsudku alebo zaplatiť navrhovateľke náhradu vo výške 39 047 Sk do pätnástich dní od právoplatnosti
Kľúčové slová: vylučovacia žaloba
R 93/2018
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Vylúčenia majetku (veci) z konkurznej podstaty úpadcu sa môže domáhať len osoba, ktorej majetok bol do súpisu zaradený. Vylučovacou žalobou je možné domáhať sa vylúčenia náhradného peňažného plnenia (finančného ekvivalentu) získaného správcom konkurznej podstaty za speňažený majetok z konkurznej podstaty len vtedy, ak ide o peňažné plnenie získané speňažením majetku zapísaného do konkurznej podstaty.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Obdo/6/2017 Identifikačné číslo spisu: 1109255123 Dátum vydania rozhodnutia: 26.10.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Priecelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1109255123.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členiek senátu
MENU