Nájdené rozsudky pre výraz: per analogiam

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2052

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

307 dokumentov
2476 dokumentov
15 dokumentov
17 dokumentov
20 dokumentov
54 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prípade exekúcie zastavenej ex lege podľa § 48 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii je povinnosťou súdu rozhodnúť o tom, kto a v akej výške nahradí trovy exekúcie (§ 200 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti per analogiam ).

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Okresný súd Veľký Krtíš v zmysle § 45 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“) poveril súdnu exekútorku, aby na základe rozhodnutia Okresného súdu Veľký Krtíš z 23. marca 2004 č.k. Rob 59/2004-15 v exekučnom konaní vymohla pohľadávku oprávnenej B., a.s. proti povinnému P. vo výške 40 000 Sk s príslušenstvom, ako aj s trovami predchádzajúceho konania a trovami exekúcie. Uznesením zo 17. septembra 2007 č.k. 7 Er 520/
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ak proti trestnému rozkazu podala oprávnená osoba v lehote odpor, trestný rozkaz sa ruší zo zákona a samosudca musí nariadiť hlavné pojednávanie (§ 314g ods. 3 Tr. por..) Späťvzatie odporu nie je možné, a preto neprichádza do úvahy ani jeho vzatie na vedomie podľa § 250 ods. 4 Tr. por. per analogiam.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú v prospech mladistvej S. C. v trestnej veci vedenej na Okresnom súde v Nitre pod sp.zn. 5 T 86/95, podal generálny prokurátor SR, zrušil uznesenie uvedeného súdu prvého stupňa z 29. septembra 1995, citovanej sp.zn. a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Trestným rozkazom z 8. septembra 1995, sp.zn. 5 T 86/95, vydaným Okresným súdom v Nitre bola mladistvá
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Súd a v prípravnom konaní sudca môže na žiadosť obvineného podľa článku 154c ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a článku 5 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (publikovaného pod č. 209/1992 Zb.) nahradiť väzbu zárukou a sľubom podľa § 73 ods. 1 Trestného poriadku per analógiám alebo peňažnou zárukou podľa § 73a ods. 1 Trestného poriadku per analógiám aj v prípadoch, keď je obvinený vo väzbe z dôvodu uvedeného v § 67 ods. 1 písm. b), ods. 2, ods. 3 písm. a), b), c), d) Trestného poriadku, resp. keď je obvinený trestne stíhaný pre trestný čin uvedený v § 62 ods. 1 Tres ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR proti uzneseniu sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici s právomocou Špeciálneho súdu z 24. marca 2005, sp. zn. Pš 61/04, podľa § 149 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku per analógiám, s poukazom na či. 154c ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a či. 5 ods. 3 Do­ hovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, neprijal sľub obvine­ ného L. K. Rozhodujúc vo veci podľa § 72 ods. 2 Trestného poria
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ak je postupom podľa § 115 Tr. por. zaznamenaná komunikácia v cudzom jazyku, podmienkou použitia záznamu telekomunikačnej prevádzky v zmysle § 115 ods. 6 Tr. por. ako (pôvodného) dôkazu je jeho doslovný prepis v cudzom jazyku, preložený do slovenského jazyka, ak to vyhotovený záznam umožňuje a pretlmočenie celého obsahu alebo príslušnej časti obsahu záznamu preloženého do slovenského jazyka (§ 28 Tr. por. per analogiam) a jeho prepis do textovej podoby.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 T do 24/2013 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. René Štepánika na neverejnom zasadnutí konanom 28. mája 2013 v Bratislave v trestnej veci proti obvinené mu Ľ. L. , pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných láto k, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 1
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ak sa vedie trestné konanie proti osobe, ktorá bola rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony (prípadne jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená), pričom príslušný súd jej v občianskoprávnom konaní neustanovil opatrovníka a je nebezpečenstvo z omeškania, predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor podľa § 34 ods. 2 Trestného poriadku per analogiam môže takémuto obvinenému ustanoviť opatrovníka na výkon práv zákonného zástupcu v rozsahu ustanovenom v § 34 ods. 1 Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením podlá § 258 ods. 1 písm. a), b), c) Trestného poriadku zrušil rozsudok Krajského súdu v B. zo 14. decembra 1998, sp. zn. 2 T 235/98 a podlá § 260 Trestného poriadku vec vrátil prokurátorovi na došetrenie. Z odôvodnenia: Krajský súd v B. rozsudkom zo 14. decembra 1998, sp. zn. 2 T 235/98, uznal obžalovanú T. Š. za vinnú z trestného činu nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov podlá § 187 ods. 1 Tres
Merito veci Započítání vazby
R 12/1999
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I v případě, kdy soud zastaví trestní stíhání podle § 188 odst. 2 tr. ř. z důvodu uvedeného v § 172 odst. 2 písm. a) tr. ř., neboť dospěje k závěru, že by přicházelo v úvahu upuštění od uložení souhrnného trestu (§ 37 tr. zák.), musí dobu, kterou pachatel v tomto řízení strávil ve vazbě, započítat do trestu uloženého dřívějším rozsudkem (§ 38 odst. 1 per analogiam tr. zák.), pokud je započtení možné.

Úryvok z textu:
Vrchní soud v Praze zamítl stížnost obviněného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 11. 1997 sp. zn. 1 T 43/96. Z odůvodnění: Usnesením ze dne 27. 11. 1997 sp. zn. 1 T 43/96 Krajský soud v Hradci Králové rozhodl tak, že podle § 188 odst. 2 tr. ř. zastavil trestní stíhání obviněného P Ř. pro skutek uvedený v obžalobě krajského státního zástupce v Hradci Králové ze dne 7. 5. 1996 sp. zn. KZv 345/95 a kvalifikovaný jako trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), od
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Obvinený alebo osoby uvedené v § 369 ods. 5 Trestného poriadku a rovnako tak generálny prokurátor môžu podať dovolanie len proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým bola vec právoplatne skončená. Oprávnenie podať dovolanie proti rozhodnutiu o väzbe podľa § 371 ods. 2 Trestného poriadku patrí len ministrovi spravodlivosti. V prípade, ak spomenutý mimoriadny opravný prostriedok proti uzneseniu o ďalšom trvaní väzby podá obvinený, treba jeho dovolanie odmietnuť ako neprípustné podlá § 382 písm. b) Trestného poriadku per analógiám, s použitím § 371 ods. 2 Trestného poriadku a contrario.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 382 Trestného poriadku per analógiám, s použitím § 371 ods. 2 Trestného poriadku a contrario odmietol dovolanie obvineného P. G., podané proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slo­ venskej republiky zo 6. júna 2006, sp. zn. 1 Ntv 21/2006, ktorým bola predĺ­ žená lehota trvania väzby obvineného podľa § 71 ods. 2 Trestného poriadku v znení účinnom do 1. januára 2006. Z odôvodnenia: Na obvineného P. G. bola dňa 23. júla 2004 podaná na Krajský súd v Banskej Byst
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 400 ods. 1 Trestného poriadku, ak vyhovie súd návrhu na povolenie obnovy konania, zruší napadnuté rozhodnutie celkom alebo v časti, v ktorej je návrh dôvodný. Pokiaľ v prípade konania o povolení obnovy dôjde k zrušeniu výroku o treste, zákon v § 403 Trestného poriadku prikazuje súdu, aby rozhodol „bez odkladu o väzbe“. Dĺžka trvania tejto väzby sa bude posudzovať samostatne a nezávisle od väzby v pôvodnom konaní. I keď tretí diel, ôsmej hlavy Trestného poriadku a obnova konania lehotu trvania väzby neupravuje, treba vychádzať zo skutočnosti, že ide tak ako pri dovolaní o mimoriadny op ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí v Bratislave 23.10.2013 v trestnej veci odsúdeného M. Š. a spol . pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona a iné , o sťažnosti odsúdených Z. U. , J. F. a M. J. proti uzneseniu Špecializovaného trestného
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Odvolanie z funkcie sudcu je podľa citovaného ustanovenia zákona č. 385/2000 Z. z. dôvodom, v prípade ktorého disciplinárny senát obligatórne zastaví disciplinárne konanie. Keďže bolo preukázané, že sudkyňa, voči ktorej sa vedie disciplinárne konanie, bola z funkcie sudcu odvolaná, senát disciplinárne konanie zastavil. Pre úplnosť treba uviesť, že disciplinárny senát rozhodol o zastavení disciplinárneho konania, ktoré bolo prerušené, bez toho, aby predtým rozhodol o jeho pokračovaní, keďže podľa § 125 ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. (toto ustanovenie bolo použité per analogiam pre rozhodnutie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Disciplinárny senát R O Z H O D N U T I E Disciplinárny senát v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Štifta a členov JUDr. Viliama Karasa a Mgr. Marcely Kosovej, o návrhoch na začatie disciplinárneho konania predsedu O. S. B. I. doručeného dňa 15. augusta 2012 a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky doručeného dňa 26. 09.2012 podaných proti sudkyni O. S. B. I. JUDr. Ľ. H. , na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave dňa 5. decembra 2016 takto r o z h o d o l : Podľa § 124
MENU