Nájdené rozsudky pre výraz: petit žaloby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 943

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

759 dokumentov
5266 dokumentov
6 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak súd pri rozhodovaní o eventuálnom návrhu s tzv. primárnym a subsidiárnym (eventuálnym, náhradným) petitom zistí, že dôvodným je len návrh podľa druhého (náhradného) petitu (na peňažné plnenie), prvý návrh (na vydanie veci) zamietne. Ak zistí, že dôvodným je prvý (primárny) návrh na peňažné plnenie (vydanie veci), tomuto návrhu vyhovie, ale o druhom (náhradnom) petite nerozhoduje.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu v N. Z., ktorým tento súd uložil odporkyni povinnosť vydať navrhovateľke kompletný rohový nábytok zn. Marica, okrúhly rozťahovací stôl a šesť kusov stoličiek, tri biele garniže, tri kusy záclon (spolu lObm), dva päťramenné lustre so žiarovkami, jedálenský stôl Antík a anténu so zosilňovačom vrátane stožiara do troch dní od právoplatnosti rozsudku alebo zaplatiť navrhovateľke náhradu vo výške 39 047 Sk do pätnástich dní od právoplatnosti
Kľúčové slová: petit žalobyžalobný petiteventuálny petit
Právna veta: „Petit“ je nevyhnutnou obsahovou súčasťou žaloby, v ktorej žalobca vyjadruje to, čo žiada (aké rozhodnutie požaduje od súdu). Žalobný petit môže obsahovať aj niekoľko požiadaviek, ako má súd rozhodnúť; petit žaloby sa môže týkať aj viacerých nárokov. Žalobca môže v žalobe formulovať aj tzv. eventuálny petit. Žalobou s eventuálnym petitom sa žalobca domáha, aby súd vyhovel jeho požiadavke (primárnemu petitu), a pre prípad, že primárnemu petitu súd nevyhovie, aby vyhovel jeho ďalšej požiadavke (eventuálnemu petitu). O eventuálny petit ide napríklad v prípade žaloby, na vydanie veci s tým, že ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 68 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. E. , bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. I. Č. , advokátkou so sídlom v P., proti žalovanej Z. B. , bývajúcej v P., o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy alebo o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 19 C 722/2002, o dovolaní žalobkyne proti rozsud ku Krajského súdu v Prešove z 24. septembra 2013 sp. zn. 9 Co 65/2012, takto r o
Kľúčové slová: petit žalobynaliehavý právny záujemnávrh na začatie konania
R 22/2017
Právna veta: Naliehavý právny záujem v zmysle § 80 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku (§ 137 písm. c/ Civilného sporového poriadku) nie je daný, ak sa petit žaloby, jej skutkové tvrdenia a právne hodnotenie neviažu na odstránenie konkrétnej spornosti žalobcom uplatneného práva.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd v Martine rozsudkom z 9. júla 2014 č.k. 5C/50/2013-86 (v poradí druhým) určil, že dohoda o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam zo dňa 21. októbra 2012, vklad ktorej bol povolený rozhodnutím pod č.k. x zo dňa 7. februára 2013 v časti nehnuteľností zapísaných na LV č. X, k.ú. X (ďalej v texte „Dohoda“), je neplatný právny úkon. Odvolávajúc sa na závery uznesenia odvolacieho súdu, ktorým bol jeho predchádzajúci zamietajúci rozsudok v prejednávanej veci zrušený
Právna veta: Keďže prvostupňový súd pripustil zmenu petitu žaloby, podľa názoru odvolacieho súdu pripustil, že v žalobe došlo k pisárskej chybe. Ak následne zastavil konanie podľa § 250d ods. 3 O.s.p. z dôvodu nedodržania lehoty na podanie žaloby (§ 250b ods. 1 O.s.p.) a neprejednal vec v merite, odvolací súd dospel k záveru, že jeho rozhodnutie je arbitrárne a žalobkyni bolo odňaté právo na spravodlivý proces.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa žalobou podanou na Najvyššom súde SR sa domáhala, aby súd zrušil rozhodnutie žalovaného z 30. augusta 2004, čo bolo na kópii označené malým písmenom „a“ a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 13. januára 2005, č. 4 Sž 171/2004-10 postúpil z dôvodu vecnej príslušnosti vec žalobkyne KS v N. Podaním z 22. júla 2005 žalobkyňa prostredníctvom svojho právneho zástupcu krajskému súdu oznámila, že v podanej žalobe došlo k pisárskej chybe, nakoľko
Právna veta: Aj keď spravidla platí, že predbežné opatrenie nemá ukladať obsahovo rovnaké povinnosti, aké by boli uložené rozhodnutím vo veci samej, možno nariadiť predbežné opatrenie zakazujúce určité konanie rovnako, ako petit žaloby o zdržanie sa takého konania, ktoré napĺňa skutkové znaky nekalosúťažného konania

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd zamietol návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa žalobca domáhal, aby súd uložil žalovanému zdržať sa nekalosúťažného konania, spočívajúceho v uvádzaní, alebo rozširovaní údajov o pomeroch a výkonoch žalobcu. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že podľa ust. § 74 O.s.p. pre nariadenie predbežného opatrenia platí zásada, že by nemalo ukladať obsahovo rovnaké povinnosti, ako by boli uložené v rozhodnutí o veci. V danom prípade žalobca požadoval uloženie
Meritum Obsah žaloby.
R 14/2021
Právna veta: Obsah žaloby nie je tvorený výlučne žalobným návrhom (petitum), ale aj rozhodujúcimi skutkovými tvrdeniami - opísaním skutkového deja (causa petendi). Súd je viazaný petitom žaloby po obsahovej stránke a tento petit je potrebné vykladať v súvislosti so skutkovými tvrdeniami v žalobe. Súd má skúmať celý obsah podanej žaloby, nielen samotný žalobný návrh.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Okresný súd Žilina (ďalej aj „prvostupňový súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 21. júna 2018 č. k. 41Csp/273/2017-146 zamietol žalobu žalobkyne s tým, že žalovanému 1/ priznal voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania a žalovanému 2/ nepriznal nárok na náhradu trov konania. 1.1. Žalobu posúdil v súlade s § 137 písm. d) Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) ako žalobu o určenie právnej skutočnosti. Dospel k záveru, že predmetná žaloba je pr
Právna veta: Najdôležitejšou obsahovou náležitosťou žaloby je žalobný návrh (petit). V ňom žalobca uvádza, ako by podľa jeho želania mal súd rozhodnúť, resp. ako by mal znieť výrok jeho rozsudku. Ním zároveň stanovuje rozsah požadovanej súdnej ochrany a určuje súdu medze toho, o čom a ako má rozhodnúť. Pretože v podstate ide o návrh súdneho výroku, kladie zákon na formuláciu petitu určité požiadavky, rešpektovaním ktorých sa zabezpečuje presnosť a určitosť výrokov rozsudkov. Presný a určitý petit je síce pre súd rámcom rozhodovania, z ktorého nesmie vybočiť a ktorý môže prekročiť len v taxatívne vyme ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D OK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcov 1/ I., bývajúcej v B., 2/ I., bývajúceho v B., obom zastúpeným JUDr. V., advokátom M. s.r.o., so sídlom v B., proti žalovanému S., so sídlom v B., o určenie spôsobu výpočtu výšky náhrady za živý a mŕtvy inventár, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.
Právna veta: Žalobný petit (údaj o tom, čoho sa žalobca domáha) je nezrozumiteľný alebo neurčitý vtedy, ak vymedzenie práv a im zodpovedajúcich povinností v ňom obsiahnutých je formulované tak, že nemožno vyvodiť, o aké práva a povinností skutočne ide a ak je zrejmé, že prevzatie takéhoto petitu do výroku súdneho rozhodnutia by malo za následok jeho materiálnu vykonateľnosť. Žalobný petit musí vychádzať z rozhodujúcich skutočností a v prípade, že z nich nevychádza (vychádza z iných rozhodujúcich okolností v návrhu na začatie konania neuvedených), nemožno vytvoriť záver, na základe čoho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu M. A. , zastú peného JUDr. D. C.C. , proti žalovanému R. M. , IČO : X. , zastúpenému JUDr. M. L. , o určenie neúčinnosti právnych úkonov, vedenej na Okresnom súde Ružomberok pod sp.zn. 3 C 44/2006 , o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 8. decembra 2009, sp.zn. 5 Co 82/2009 roz hodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského s
Právna veta: Súd v správnom súdnictve preskúmava rozhodnutie a postup orgánu verejnej správy predovšetkým v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe t.j. v medziach žaloby (§ 250j ods. 1 a 2 O.s.p.). Rozsahom tvrdení uvedených v žalobe je súd viazaný a nemôže ho prekročiť. Tu platí v správnom súdnictve koncentračná zásada, keď žalobca môže žalobné dôvody síce meniť, avšak rozširovať ich môže len do konca lehoty na podanie žaloby. Po uplynutí tejto lehoty už nie je možné v priebehu konania vznášať ďalšie námietky a výhrady proti žalobou napadnutému rozhodnutiu, a to ani v duplike na vyjadrenie žalované ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Sžf/ 82/201 3 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu : AUTODOPRAVA Marián Zorko , s.r.o. , Kremnická 26 , Br atislava , právne zastúpený : JUDr. Miroslav Belica , advokát, Štefánikova trieda 79, Nitra , proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Sl
MENU