Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
983085
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60544
USSR: 33732
NSČR: 115395
NSSČR: 61920
USČR: 75141
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 413943
Krajské súdy (ČR): 37878
Posledná aktualizácia
21.03.2019 06:48

Nájdené rozsudky pre výraz: písomná forma dohody


Približný počet výsledkov: 8 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: písomná forma dohody
  • pisomny nájdené 27972 krát v 16404 dokumentoch
  • forma nájdené 26765 krát v 12689 dokumentoch
  • dohoda nájdené 30249 krát v 7187 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 8 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 224 dokumentov


Právna veta: Podľa § 715 prvá veta Občianskeho zákonníka so súhlasom prenajímateľov sa môžu nájomcovia dohodnúť o výmene bytu. Súhlas aj dohoda musia mať písomnú formu. Podľa § 716 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo na splnenie dohody o výmene bytu sa musí uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa, keď bol s dohodou vyslovený súhlas; inak právo zanikne. Dohoda o výmene bytov je dvojstranný (prípadne viacstranný) právny úkon (zmluva), ktorého účastníkmi sú nájomcovia vymieňaných bytov (nie však aj prenajímatelia). Občiansky zákonník osobitnú úpravu tejto zmluvy neobsahuje (okrem v ustanovení § 715 ods. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava IV rozsudkom z 1. júla 2004, č. k. 6 C 125/03-80, uložil odporcom 1/ a 2/ povinnosť v lehote troch dní zaplatiť navrhovateľovi 2 395,- Sk s poplatkom z omeškania 2,5 promile denne od 11. novembra 1999 do zaplatenia. V časti o zaplatenie 2 195,- Sk návrh zamietol z dôvodu, že uvedenú sumu odporcovia uhradili. Žiadnemu z účastníkov nepriznal nárok na náhradu trov konania. Vychádzal zo zistenia, že odporcovia 1/ a 2/, ako nájomcovia družstevného bytu na Žehrianskej ul. č. 3 v B., .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon, ktorým na základe zhodného prejavu vôle zamestnanca a zamestnávateľa dochádza ku skončeniu pracovného pomeru k určitému dňu. Proces vzniku dohody o skončení pracovného pomeru možno posudzovať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 43a a nasl.). Návrh na uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru ako jednostranný adresovaný právny úkon má smerovať ku skončeniu pracovného pomeru k určitému dňu. Obsah dohody o skončení pracovného pomeru nemusí byť na tej istej listine. Môže ísť o písomný návrh a jeho písomné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne O. V. , bývajúcej v D. , zastúpenej JUDr. T ., advokátom so sídlom v P., proti žalovanej Obec Dolná Poruba , IČO : 00 311 499, o zaplatenie 9 259,58 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 12 C 167/2009, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokuráto ra Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 5. októbra 2010 sp. zn. 5 Co 256/2010 a rozsudku .
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podľa § 111 ods. 2 Zákonníka práce (v znení účinnom do 31.augusta 2011, ktoré znenie odvolací súd na vec správne vzťahoval) zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov a zlučiteľné so záujmom zamestnancov. Hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť viac ako dva týždne a v umeleckých súboroch z povolania štyri týždne. V divadle a v inej umeleckej ustanovizni, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela, možno určiť hromadné čerpanie dovolenky v celej výmere. Podľa § 111 ods. 3 Zákonníka práce ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 25. júla 2011 a bude o tom všetkých zamestnancov informovať). Ani svedok X., ktorý bol vypočutý pred odvolacím súdom, nepotvrdil písomnú formu dohody o zmene určenia čerpania dovolenky. Naopak uviedol, že neexistuje žiadna písomná dohoda, ktorá bola základom pre skrátenie dovolenky v rozhodnom .
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
2/1991 - Zákon o kolektívnom vyjednávaní
Právna veta: Podľa § 642 zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu. Je teda nutné, aby záujemca preukázal, že sprostredkovateľ v jeho záujme vo vzťahu k tretím osobám vôbec konal (a to vo vzťahu priamo k nim alebo vo vzťahu k osobám, o ktorých sa sprostredkovateľ mohol rozumne domnievať, že tieto tretie osoby budú pôsobiť v prospech záujemcu). Vzhľadom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... cestovné náhrady nie je preto podľa odvolacieho senátu, možné vylúčiť zo základu dane z príjmov právnických osôb iba pre nedostatok písomnej formy dohody o poskytnutí cestovných náhrad pretože takúto požiadavku zákon o cestovných náhradách nestanovuje. Odvolací súd s poukazom na uvedené považuje napadnutý .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Merito o zaplatenie istiny 1 923,49 eur (57 947,- Sk) s príslušenstvom
... možnému použitiu tejto právnej kvalifikácie, pričom sa jednalo o právnu kvalifikáciu podstatnej skutkovej okolnosti (či nedodržanie písomnej formy dohody o ukončení nájmu spôsobuje relatívnu neplatnosť v zmysle ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka). V dôvodoch ... . Už len na zdôraznenie správnosti tohto záveru dodal ďalší dôvod, ktorým je skutočnosť, že nedodržanie písomnej formy dohody o skončení nájomného vzťahu spôsobuje jej relatívnu neplatnosť (§ 40a Občianskeho zákonníka). Z vyššie citovaného .
Súvisiace predpisy:
99/1963, 40/1964, 384/2008, 35/2007, 87/2009, 116/1990, 106/2008
... , že „...vynaložené náklady na cestovné náhrady nie je možné vylúčiť zo základu dane z príjmov právnických osôb iba pre nedostatok písomnej formy dohody o poskytnutí cestovných náhrad pretože takúto požiadavku zákon o cestovných náhradách nestanovuje.“ Zároveň žalobca poznamenal, že v uvedenom rozsudku išlo .
Súvisiace predpisy:
655/2004, 283/2002, 595/2003, 12/1999, 757/2004, 238/2003, 48/2009, 563/2009
Merito Zrušujúce
... o skončení pracovného pomeru nemusí byť na tej istej listine. Môže ísť o písomný návrh a jeho písomné prijatie. Nedodržanie písomnej formy dohody o skončení pracovného pomeru nespôsobuje jej neplatnosť (§ 242 ods. 2 Zákonníka práce). Pokiaľ prejav vôle v tomto dvojstrannom právnom .
Súvisiace predpisy:
256/2010, 3/2008, 38/2009, 167/2009
Merito o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a určenie neplatnosti dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
... vlastníctva druhého z účastníkov. Vzhľadom k tomu, že predmetom dohody sú okrem iného aj nehnuteľnosti, vyžaduje sa pre platnosť dohody písomná forma dohody opatrená podpismi obidvoch strán. Z absolútne neplatného právneho úkonu právne následky nemôžu nastať, a to ani dodatočným schválením (ratihabíciou), ani .
Súvisiace predpisy:
40/1964, 162/1995, 98/2004, 53/2007, 36/2007, 91/2006
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.