SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342539
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: písomné vyhlásenie o zabezpečení bytovej náhrady


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: písomné vyhlásenie o zabezpečení bytovej náhrady
  • pisomny nájdené 53018 krát v 26071 dokumentoch
  • vyhlasenie nájdené 39399 krát v 18297 dokumentoch
  • o nájdené 2906765 krát v 67080 dokumentoch
  • zabezpecenie nájdené 40783 krát v 12891 dokumentoch
  • bytovy nájdené 12594 krát v 2553 dokumentoch
  • nahrada nájdené 265417 krát v 54890 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Krajské súdy SR 48 dokumentov


Právna veta: Ak sa nájomca, ktorý má byt vypratať, nachádzal v situácii objektívne mu umožňujúcej prevziať jemu adresovanú zásielku obsahujúcu vyhlásenie o zabezpečení bytovej náhrady v zmysle § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka, o uložení ktorej bol poštou riadne upovedomený, nastali účinky doručenia tohto vyhlásenia v okamihu, kedy nevyužil možnosť oboznámiť sa s obsahom uloženej zásielky.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 129/2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Mgr. T.H. bývajúcej v B. , prechodne bytom v B. zastúpenej JUDr. D.Š. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovanému Mgr. I.H. , bývajúcemu v B. , o určenie, že povinnosť žalovaného vypratať byt č. X. na ulici J. v B. nie je viazaná na zabezpečenie náhradného bytu, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 7C 187/2005, na dovolanie žalobkyne proti rozsudku .
Kľúčové slová: bytové náhrady, zmluva o prevode členských práv a povinností

Zbierka NS 4/2002
R 65/2002
Právna veta: Za zmluvu o bytovej náhrade podľa ustanovenia § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka nemožno považovať zmluvu o prevode členských práv v stavebnom bytovom družstve. Jej neuzavretie preto nespôsobuje zánik nároku na bytovú náhradu v zmysle tohto ustanovenia. Na účely rozhodnutia o uskutočnení výkonu rozhodnutia nemôže súd otázku zániku práva na bytovú náhradu riešiť vo vykonávacom konaní ako otázku predbežnú.

Úryvok z textu:
... v iných otázkach. Nájomca, ktorý má byt vypratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady; ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikne (§ 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka). Zabezpečením bytovej náhrady .
Právna veta: Z ustanovenia § 686 Občianskeho zákonníka vyplýva, že zmluva o nájme bytu je zmluva odplatná a dohoda o nájomnom (alebo dohoda o spôsobe jeho výpočtu) musí byť obsiahnutá v nájomnej zmluve. Dohoda prenajímateľa a nájomcu o nájomnom nemôže byť jednostranne menená (nájomné nemôže byť jednostranne zvýšené alebo znížené), pokiaľ sa tak zmluvné strany nedohodli; prenajímateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, len v prípadoch, ktoré ustanovuje osobitný právny predpis (pozri § 696 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
... zákonníka podľa ktorého nájomca, ktorý má byt vypratať , je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady; ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikne. Odvolací súd poukázal na to, že dôvodom zániku nároku .
Meritum o zabezpečenie bytovej náhrady - § 712c OZ
... dôkazné bremeno zákonnej požiadavky pre splnenie zabezpečenia náhradného bytu. Nakoľko odporkyňa nedoručila navrhovateľovi písomné vyhlásenie o zabezpečení bytovej náhrady, je takéto nedodržanie formy právneho úkonu zákonom považované za neplatný právny úkon, preto ... Občianskeho zákonníka, v dôsledku ktorého odporkyňa v konaní nepreukázala splnenie zákonom stanovenej podmienky písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady, pretože citované ustanoveni e zánik práva na bytovú náhradu toho, kto má byt .
Meritum vykonanie exekúcie-námietka proti exekútorovi
... náhrada, aká je určená v exekučnom titule. Pre účely exekučného konania nebolo potrebné doručiť povinnému písomné vyhlásenie o zabezpečení bytovej náhrady. Doručenie takéhoto 3 písomného vyhlásenia povinnému má význam z hľadiska zániku nároku povinného na bytovú náhradu ... má byt vyp ratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady, ak nájo mnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie , jeho nárok na bytovú náhradu zanikne. 7 Na účely .
Meritum o určenie vlastníctva s prísl.
... by preu kázali, že sú v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov a dňa 20.9.2002 bolo žalobkyni 1/ doručené písomné vyhlásenie o zabezpečení bytovej náhrady jednoizbového bytu č. X. . Žalobkyňa 1/ však zmluvu o poskytnutí bytovej náhrady v zákonom stanovenej lehote neu zavrela a uplynutím .
Meritum o určenie zániku súdnej vymáhateľnosti práva na vypratanie bytu a určenie trvania práva užívať byt
... . Žalobca nie je vlastníkom sporného bytu ani jeho nájomcom. Neopodstatnené sú aj námietky žalobcu, že žalovaná v konaní nepreukázala doručenie písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady a že mu nebola ponúknutá adekvátna bytová náhrada. Vzhľadom na úspech žalovanej v odvolacom konaní rozhodol odvolací súd o trovách .
Meritum zrušenie darovacej zmluvy a kúpnej zmluvy-advokát
... dôkazné bremeno zákonnej požiadavky pre splnenie zabezpečenia náhradného bytu. Nakoľko odporkyňa nedoručil a navrhovateľovi písomné vyhlásenie o zabezpečení bytovej náhrady, je takéto nedodržanie formy právneho úkonu zákonom považované za neplatný právny úkon, preto ... Občianskeho zákonníka, v dôsledku ktoréh o odporkyňa v konaní nepreukázala splnenie zákonom stanovenej podmienky písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady, pretože citované ustanoveni e zánik práva na bytovú náhradu toho, kto má byt .
Meritum o zmenu rozhodnutia o zabezpečenie bytovej náhrady
... napr. osobné doručenie. Pokiaľ aj navrhovateľka doručila osobne odporcovi na pojednávaní dňa 8.1.2008 písomné vyhlásenie o zabezpečení bytovej náhrady, ktoré odporca prevzal, na splnenie podmienky zabezpečenia bytovej náhrady absentovala 30-dňová lehota na ... navrhovateľka v odvolaní odvíja svoj nárok aj od iného hmotnoprávneho úkonu, t.j. doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady odporcovi na pojednávaní dňa 8.1.2008, táto okolnosť nemôže byť predmetom preskúmania odvolacím súdom .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.