Nájdené rozsudky pre výraz: písomné vyhotovenie uznesenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 135

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

305 dokumentov
2683 dokumentov
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 167 O. s. p., ak zákon nestanovuje inak, rozhoduje súd uznesením. Uznesením sa okrem iného rozhoduje aj o veciach, ktoré sa týkajú vedenia konania. Uznesenia, ktorými sa upravuje vedenie konania, zostávajú bez vplyvu na rozhodnutie vo veci samej a nemôžu privodiť vážnejšiu ujmu na právach účastníkov. Týkajú sa spravidla takých otázok, ktoré v záujme hospodárneho vedenia konania vyžadujú rýchle riešenie bez toho, že by odopretie možnosti opravného prostriedku mohlo byť na ujmu práv účastníkov konania. Súd nie je týmito uzneseniami viazaný a môže ich zmeniť, prípadne vyd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu S.- S. P. , a.s. v konkurze, B. , IČO X. , vedenej na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 51 -24 K 312/98, na odvolanie správcu konkurznej podstaty úpadcu Ing. Š. P. , V. , proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 51 -24 K 312/98 -2154 z 1. marca 2012, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie proti výrokom 1. , II., IV., V.
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: ...Podobne vo vzťahu k dohode o zrážkach zo mzdy dospel k záveru, že žalobkyňa túto uzatvorila dobrovoľne a v písomnej forme (§ 551 ods. 1 O.z.). Keďže obe dohody, prevzatie ručiteľského záväzku a dohodu o zrážkach zo mzdy, urobila slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a úkony majú zákonom predpísané náležitosti, nie je daný zákonný dôvod pre vyslovenie ich neplatnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. H., bývajúcej v L., proti žalovaným 1/ R. F., bývajúcemu v Ž., 2/ R. F., bývajúcej v Ž., 3/ E. K. S., s.r.o., so sídlom v B., zast. Mgr. R. K., advokátom v B., o vyslovenie neplatnosti zmluvy o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere a o neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 4 C 285/2006, o mimoriadnom dovolaní generáln
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Občiansky súdny poriadok umožňuje, aby účastníkovi, ktorého pobyt nie je známy, ustanovil súd opatrovníka, ktorý ho bude v konaní zastupovať a preberať jemu adresované zásielky s účinkom doručenia. Pre tento prípad je súd povinný okolnosť neznámeho pobytu účastníka konania vždy hodnoverne preukázať. Táto povinnosť zaťažuje súd, ktorý musí vyčerpať všetky možnosti na zistenie, či je pobyt účastníka skutočne neznámy, a či nie je namieste iné opatrenie. Inak vzniká riziko porušenia práva účastníka na prejednanie veci na súde v jeho prítomnosti a na vyjadrenie sa ku všetkým vykonaným dôkazom (čl. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4MCdo/6/2014 Identifikačné číslo spisu: 1211223275 Dátum vydania rozhodnutia: 23.04.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Edita Bakošová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:1211223275.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu W., bývajúceho v R., proti žalovanému Ing. G., bývajúcemu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: : Zastúpenie na základe plnomocenstva je upravené v ustanoveniach § 24 a nasl. O.s.p. Podľa ustanovenia § 25 ods. 1 O.s.p. si účastník za zástupcu môže vždy zvoliť advokáta. Podľa ustanovenia § 28 ods. 1 O.s.p. zástupcovi, ktorého si účastník zvolil, udelí písomne alebo ústne do zápisnice plnomocenstvo buď pre celé konanie alebo len pre určité úkony. Pre platnosť dohody o plnomocenstve (dohode o právnej pomoci) medzi účastníkom a ním zvoleným zástupcom zákon nepredpisuje obligatórnu písomnú formu. Ustanovenie § 28 ods. 1 O.s.p. stanovuje, že ak sa má plnomocenstvo súdu preukázať, musí s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci oprávnenej : S., a.s., so sídlom v B., proti povinnej : D. D., bývajúca vo V., o vymoženie 2 379,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 17 Er 1398/2007, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 30. novembra 2007 sp. zn. 8 CoE 70/2007, takto r o z h o d o l : Z r u š u j e uznesenie Krajského súdu v Žiline z 30. novembra 200
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Inštitút súdneho zmieru predstavuje dohodou účastníkov konania uzatvorenú po začatí konania, ktorou si účastníci upravujú svoje práva a povinnosti týkajúce sa predmetu sporu, schválenú súdom. Týmto inštitútom môžu účastníci skončiť konanie (porovnaj § 99 ods. 1 prvú vetu O.s.p.) a schválený zmier má účinky právoplatného rozsudku (§ 99 ods. 3 prvá veta O.s.p.). So zreteľom na dispozitívny charakter tohto úkonu je podanie návrhu na zrušenie uznesenia o schválení zmieru (§ 99 ods. 3 tretia veta O.s.p.) výlučne procesným právom toho účastníka, ktorý zmier uzavrel (porovnaj rozsudok Najvyššie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 M Cdo 3/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ Ing. I. H., 2/ MUDr. H. H., oboch bývajúcich v H., Rakúska republika, proti odporcovi Ing. P. T., bývajúcemu v B., o vyporiadanie dlhu z pôžičky, vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 6C 61/2008, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovensk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 101 ods. 2 O.s.p. súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník neustanoví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takéhoto účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy. Dôležitosť dôvodu, ktorým je odôvodňovaná žiadosť neprítomného účastníka o odročenie pojednávania (§ 101 ods. 2 O.s.p.), posudzuje súd podľa okolností toho-ktorého prípadu. Dôležitým dôvodom je totiž i kolízia s iným pojednávaním zástupcu, ak nemožno od účastníka spravodlivo žiadať, aby si zvol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B. B. , bývajúceho v N. , zastúpeného JUDr. P. T. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému B. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO X. , o zaplatenie 4 979,08 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 12 C 4/2008, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. septembra 2009 sp. zn. 16 Co 253/2009, takto r o z h o d o l : Najv
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predmetom dokazovania v rámci konania podľa § 119 CMP je zistenie, či je právny úkon maloletého, ktorý za neho urobil jeho zákonný zástupca v záujme maloletého alebo nie. Preto musí súd, v danom prípade aj notár ako súdny komisár pri dokazovaní sústrediť pozornosť na množstvo hmotnoprávnych skutočností - či je právny úkon urobený v súlade so zákonom, či je jeho predmetom dovolené plnenie, či zmluvná voľnosť účastníkov konania nie je obmedzená, či jeho vykonaním nehrozí potencionálna možnosť, že maloletému z toho právneho úkonu vzniká povinnosť, ktorú by nebol schopný splniť, ako aj aký dosah b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1CdoGp/2/2021 Identifikačné číslo spisu: 9021200035 Dátum vydania rozhodnutia: 25.11.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Šobichová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:9021200035.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi D. Q., nar. X.X.XXXX, zomr. XX.X.XXXX, naposledy byto
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu, ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Odvolanie ako riadny opravný prostriedok je určený (slúži) účastníkovi k tomu, aby ním napadol zásadne každé rozhodnutie súdu prvého stupňa (až na stanovené výnimky), ktoré považuje za nesprávne, a tak mu možno hovoriť o univerzálnom procesnom úkone, ktorým sa účastník môže brániť proti výsledku postupu a konania súdu prvého stupňa. 5 2 Cdo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v dedičskej veci po poručiteľovi J. U. , rod. U. , narodenému X. a zomrelému X. , naposledy bytom H. , o dodatočné prejednanie dedičstva , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 22 D 693/2008, o dovolaní H. U. , rod. U. , bývajúcej v T. , zastúpenej A. , za ktorú koná konateľ advokát Mgr. M. K. , proti uzneseniu Krajského súdu v Nitr e z 30. júna 2011 sp. zn. 8 CoD 7/2011 t a k t o : D
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení je upravené v treťom diele CMP, a to v ustanoveniach § 252 až § 271 CMP. Zdravotnícke zariadenie, v ktorom je osoba umiestnená z dôvodov uvedených v osobitnom predpise (ďalej len „umiestnený“), je povinné oznámiť súdu do 24 hodín prevzatie umiestneného bez jeho informovaného súhlasu. Oznamovaciu povinnosť má zdravotnícke zariadenie aj vtedy, ak umiestnený svoj informovaný súhlas odvolá, a to do 24 hodín od odvolania informovaného súhlasu (§ 253 ods. 1 CMP). Účastníkom konania o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/31/2022 Identifikačné číslo spisu: 1721201369 Dátum vydania rozhodnutia: 24.08.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Šobichová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1721201369.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci umiestneného: Q. V., nar. XX.X.XXXX, bytom F. E. XX, A., právne zastúp
MENU