Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1046609
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62943
USSR: 34395
NSČR: 119672
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419134
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
22.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: platenie poistného


Približný počet výsledkov: 138 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: platenie poistného
  • platenie nájdené 4400 krát v 2261 dokumentoch
  • poistny nájdené 20806 krát v 2649 dokumentochPrávna veta: Dodatočné daňové priznanie, ktoré je teda legálnym prostriedkom nápravy skôr podaného daňového priznania, má tak v určitých prípadoch účinky „ex tunc“. Práve v tejto súvislosti vyvstáva otázka posúdenia, či za „poistné zaplatené bez právneho dôvodu“ môže byť považovaná tá časť poistného vypočítaného a zaplateného na základe (pôvodného) daňového priznania, ktorá prevyšuje výšku poistného vypočítanú na základe dodatočného daňového priznania. Zákon č. 461/2003 Z.z. s možnosťou podania dodatočného daňového priznania výslovne počíta pre prípad zmeny platenia poistného (§ 142) zo zmeneného vymeria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Jany Henčekovej PhD., v právnej veci žalobcu: Juraj Miček – LDM – STUDIO, miesto podnikania Lip tovská č. 19, 821 09 Bratislava, IČO: 43 243 398, zast.: Mgr. Ivanom Petkovom, advokátom z advokátskej kancelárie STRELÁK & PETKOV, so sídlom Na vŕšku č. 12, 811 .
Zbierka NS 1/2005
R 7/2005
Rozsudok
Kľúčové slová: platitelia poistného, platenie poistného, dlžné poistné
Právna veta: Poistné na zdravotné poistenie a penále za jeho oneskorené za¬platenie nemožno použiť na úhradu dlhov tretích osôb v oblasti práva súkromného. Námietka, že povinnosť zaplatiť poistné na zdravotné poistenie a penále za jeho oneskorené zaplatenie zanikla zaplatením dlhu zo súkromnoprávneho vzťahu, je právne bezvýznamná.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 27. júla 2002 žalovaná potvrdila platobný výmer Vše­ obecnej zdravotnej poisťovne v B., pobočka v T., z 13. júna 2002, ktorým bol žalobca zaviazaný zaplatiť podľa § 18 ods. 8, § 23 ods. 1, 2 zákona NR SR č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov dlžné poistné na zdravotné poistenie za mesiac október 2001 a za mesiace január 2002 až marec 2002 v sume 6 111 427,- Sk, poplatok z omeškania vo výške 1 596 879,- Sk, popla­ tok z omeškania 981 432,- Sk a trovy konania vo výške 35,- Sk. Svoje roz .
Zbierka NS 1/2005
R 8/2005
Rozsudok
Kľúčové slová: dlžné poistné, platenie poistného, splatnosť preddavku na poistné, sadzba poistného
Právna veta: I. Pohľadávky z práva verejného a pohľadávky z práva súkrom¬ného nie sú pohľadávkami rovnakého druhu, a preto ich vzájomné započítanie alebo postúpenie na úhradu pohľadávok tretích osôb na uspokojenie dlhov z práva súkromného neprichádza do úvahy. II. Nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie je dlhom z práva verejného, pri ktorom poisťovňa vykonáva určitý rozsah správy vecí verejných na základe zákonného zmocnenia. Pri vymáhaní nedoplatkov na poistnom a poplatku z omeškania za jeho nezaplatenie nie je s platiteľom poistného v súkromnoprávnom (obchodnom alebo občianskoprávnom) vzťahu. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 27. marca 2003 zrušil rozhodnutie žalova­ nej z 20. mája 2002, ktorým bol potvrdený platobný výmer Všeobecnej zdra­ votnej poisťovne, pobočky v D. K. z 5. decembra 2001, ukladajúci žalobcovi povinnosť zaplatiť žalovanej podľa § 18 ods. 1 zákona č. 273/1994 Z. z. dlžné poistné za čas od 1. augnsta 2001 do 31. októbra 2001 vo výške 1 373 130,- Sk a trovy konania predstavujúce náklady na poštovné vo výške 50,- Sk. Potvr­ dil tiež rozhodnutie žalovanej z 20. mája 2002, ktorým bol .
Právna veta: Poistenie je záväzkový dvojstranný vzťah, v ktorom majú účastníci na oboch stranách vzťahu práva a povinnosti. Práva a povinnosti z poistného vzťahu, predovšetkým právo poisťovne na poistné a právo poisteného na poistné plnenie, ak nastala zmluvou predpokladaná poistná udalosť, vzniká so vznikom poistenia. Z uvedeného treba vyvodiť, že poistiteľovi zásadne nepatrí poistné za obdobie, v ktorom nemôže poistenému vzniknutú povinnosť plniť. Vyjadruje sa tým jedna z hladných zásad úpravy poistenia, že časový úsek, za ktorý má poistiteľ právo na poistné, sa kryje s dobou, po ktorú má poistiteľ povi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : Č., a.s., B., proti žalovanému : Ing. J. K., bývajúci v B., zastúpeného JUDr. D. P., advokátom v B., o zaplatenie 9 837,- Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 6 C 296/2003, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 27. júna 2007 sp. zn. 4 Co 231/2006, t a k t o : Z r u š u j e .
Právna veta: Právny vzťah, obsahom ktorého je nárok (právo navrhovateľa) na úhradu dlhu poručiteľa voči jeho dedičovi, je súkromnoprávnym (občianskoprávnym) vzťahom. Smrťou poručiteľa zanikol jeho verejnoprávny vzťah zo zdravotného poistenia, teda právny vzťah medzi poručiteľom a poisťovňou. Smrť poistenca (poručiteľa) je právna skutočnosť, ktorá má za následok v zmysle § 460 v súvislosti s § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka vznik povinnosti dedičov uhradiť dlhy poručiteľa. Táto povinnosť je obsahom právneho vzťahu medzi veriteľom a dedičom, ktorý vznikol v dôsledku dlhu a uvedenej právnej skutočnosti, t. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Rks/7/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V., a. s., B., proti odporcovi: J., rod. T., bytom P. o návrhu na vydanie platobného rozkazu a splnenie poručiteľovho dlhu, o návrhu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., Bratislava, v spore o právomoc, takto r o z h o d o l : Prejednanie a rozhodnutie veci p a t r í do právomoci Okresného súdu Trenčín. O d ô v o d n e n i e V., a. s., M., B. (ďalej len „ .
Právna veta: Predpokladmi zániku poistenia pre neplatenie poistného podľa citovaného zákona sú splatnosť poistného a nezaplatenie poistného ani v dobe jedného mesiaca po splatnosti poistného (okrem, ak v zmluve bola dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia). Poistenie pritom zaniká naplnením uvedených predpokladov a teda k zániku poistenia sa nevyžaduje žiadna ďalšia právna skutočnosť. Účastníci poistného vzťahu môžu dohodnúť platenie poistného pevnou sumou za poistné obdobie dohodnuté v poistnej zmluve. Poistné ja však možné platiť aj v splátkach dohodnutých v poistnej zmluve. Poistné je splatné, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 M Cdo 4 8/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Slovenskej kancelárie poisťovateľov , so sídlom v Bratislave, Trnavská cesta 82 , proti žalovanému Ľ. L., bývajúcemu v P., o zaplatenie 21 026,40 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 12 C 2/2010 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 22. februára 2012 sp. zn. 3 Co 107/ .
Právna veta: Odvolací súd konštatoval, že žalobca ani v dôvodoch žaloby a ani v podanom odvolaní proti rozsudku súdu nenamietal skutkové dôvody rozhodujúce pre predpísanie poistného, t.j. skutočnosť, že v rozhodnom období bol samostatne zárobkovo činnou osobou a za uvedené obdobie neplatil poistné. Na základe uvedeného žalovaný dôvodne rozhodol o predpísaní poistného, tak ako to vyplýva z jeho rozhodnutia (pričom súd prvostupňové administratívne rozhodnutie ako aj rozhodnutie druhostupňového orgánu považuje za jeden celok), pričom žalobca nenamietal ani výšku predpísaného poistného. Tento postup žalovaného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4Sžso/20/2009 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu M., bytom B., zastúpeného JUDr. B. H., advokátkou, B., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave .
Zbierka NS 2/2006
R 21/2006
Stanovisko
Kľúčové slová: zánik poistenia, jednorazové poistné, zánik poistenia pre nezaplatenie poistného
Právna veta: Ak poistenie zanikne tým, že jednorazové poistné nebolo zaplatené v lehote stanovenej v § 801 Občianskeho zákonníka, má poistite! voči tomu, kto s ním uzavrel poistnú zmluvu, právo na pomernú časť jednorazového poistného za dobu do zániku poistenia.

Úryvok z textu:
... tiež k zhodnému názoru, že na rozsah povinnosti platiť poistné nemá vplyv doba jeho splatnosti, ani rozdelenie platenia poistného na dohodnuté poistné obdobie na splátky. K rozdielnemu stanovisku dospeli v otázke, či poisťovňa má právo na ... ďalej rozvedené v ustanoveniach § 796 Občianskeho zákonm'ka, ktoré upravujú režim platenia poistného a jeho zročnosť, v ustanovení § 801 Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje dôsledky neplatenia poistného a napokon v ustanovení § 803 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktoré .
Právna veta: Pokiaľ účastník konania bol zastúpený zástupcom s plnomocenstvom na celé konanie a v odvolacom konaní nemal osobne niečo vykonať, bol postup odvolacieho súdu, ktorý predvolanie na odvolacie pojednávanie doručil len tomuto zástupcovi, v súlade s § 49 ods. 1 veta prvá O. s. p. v spojení s § 211 ods. 2 O. s. p. a nemal za následok odňatie možnosti takto zastúpeného účastníka konať pred súdom [§ 237 písm. f) O. s. p.].

Úryvok z textu:
... ., zastúpeného JUDr. J., advokátom so sídlom v M., proti žalovanej U., a.s., so sídlom v B., o oslobodenie od platenia poistného a o zaplatenie 16 406,09 EUR (494 250 Sk) s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp ... II z 27. apríla 2007 č.k. 11 C 155/2003-209, ktorým bola zamietnutá žaloba žalobcu o oslobodenie od platenia poistného z poistnej zmluvy uzavretej medzi ním a žalovanou dňa X a o zaplatenie sumy 16 406,09 EUR (494 250 .
Právna veta: Malotraktor je motorovým vozidlom v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 písm. i) vyhlášky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov. Na vodiča malotraktora, pri splnení podmienok vyplývajúcich z § 1 citovanej vyhlášky, sa vzťahuje zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho prevádzkou, aj keď malotraktor nie je vedený v evidencii motorových vozidiel a nemá pridelenú štátnu poznávaciu značku a keď naň nebol vydaný technický preukaz alebo technické osvedčenie; tr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... značku a že pre neho nebol vydaný technický preukaz alebo technické osvedčenie. Trvanie zákonného poistenia nie je viazané ani na platenie poistného a nezanikne pre jeho neplatenie. Na základe uvedeného možno teda uzavrieť, že vodič malotraktora, pri splnení podmienok vyplývajúcich z § .
Právna veta: Pokiaľ je v súlade so zákonnými podmienkami pred príslušným orgánom začaté konanie, v ktorom bolo vydané zákonom predpokladané rozhodnutie, nie je vydanie takého rozhodnutia neoprávneným zásahom do osobnostných práv účastníka konania (§ U a nasl. Občianskeho zákonníka), a to ani v prípade, že po jeho vydaní sa preukáže, že nebolo vydané dôvodne. Nezákonnosť rozhodnutia súd nemôže posudzovať ako otázku predbežnú.

Úryvok z textu:
... nepriaznivého následku, spočívajúceho v znížení ľudskej dôstojnosti a vážnosti žalobcu v spoločnosti. Podľa odvolacieho súdu je pravda, že korešpondencia ohľadne platenia poistného prebiehala len medzi žalobcom a žalovanou a preto nemožno dospieť k záveru, že došlo k zneváženiu pozície žalobcu v očiach .
Právna veta: V konaní podľa piatej časti druhej hlavy OSP nemožno riešiť otázku, či povinnosť zaplatiť poistné na nemocenské adôchodkové poistenie za obdobie reštrukturalizačného konania má za následok vznik pohľadávky podľa § 120 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... 5406,20 €. V odôvodnení uviedol, že žalobca bol povinný platiť poistné za svojich zamestnancov žalovanej. V predmetnej veci posúdil otázku platenia poistného za mesiac jún 2010 a skúmal, či nárok sociálnej poisťovne vznikol pred povolením reštrukturalizácie žalobcu ako dlžníka, alebo v priebehu .
Právna veta: I. Ustanovenie § 138 ods. 17 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení účinnom do 31. decembra 2010 upravuje len poradie povinnosti jednotlivých zamestnávateľov platiť poistné za zamestnanca v prípade súbehu viacerých zamestnaní poistenca tak, že v prípade rôznej výšky vymeriavacieho základu u dvoch a viacerých zamestnávateľov povinnosť platiť (odvádzať) poistné má ten zamestnávateľ, u ktorého v danom období (mesiaci) poistenec dosiahol vyšší vymeriavací základ. II. Určenie mesačného vymeriavacieho základu v prípade súbehu viacerých zamestnaní upravuje ustan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nemocenskej dávky. Podľa § 138 ods. 10 písm. a / v znení účinnom do 31.12.2010 vymeri avací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie zamestnancom v úhrne je mesačne najviac 1. v období od 01. januára do 30. júna kalendárneho roka .
Právna veta: Správca konkurznej podstaty úpadcu, ktorým je zdravotná poisťovňa, nemôže byť účastníkom správneho konania o návrhu na vydanie platobného výmeru vo veciach pohľadávok na poistnom, lebo ide o majetok štátu, a nie o majetok úpadcu.

Úryvok z textu:
... plateného štátom na základe § 19 ods. 16 zákona o zdravotnom poistení, ktoré za rok 2008 vykonal správca konkurznej podstaty. Platenie poistného je upravené v § 15 zákona o zdravotnom poistení, podľa ktorého sa poistné platí formou preddavkov na poistné (§ 16 .
Právna veta: Záver o dátume vzniku invalidity alebo čiastočnej invalidity je právne významný pre určenie rozhodného obdobia, potrebného na posúdenie vzniku nároku na dávku. Dokazovanie o tejto otázke musí byť vykonané spôsobom, aby o dátume vzniku invalidity alebo čiastočnej invalidity nevznikli pochybnosti.

Úryvok z textu:
... poliklinikou v S. Ľ. v zamestnaní II. pracovnej kategórie. Dovolací súd poukazuje ešte na skutočnosť, že navrhovateľ nepreukázal dostatočným spôsobom platenie poistného na dôchodkové poistenie. Dokla­ dy o zaplatení poistného na zdravotné poistenie nepreukazujú súčasne sku­ točnosť, že bolo zaplatené aj poistné .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.