Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1045622
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62899
USSR: 34389
NSČR: 119619
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
18.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: platitelia poistného


Približný počet výsledkov: 149 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: platitelia poistného
  • platitel nájdené 17515 krát v 2124 dokumentoch
  • poistny nájdené 20589 krát v 2638 dokumentochZbierka NS 1/2005
R 7/2005
Rozsudok
Kľúčové slová: platitelia poistného, platenie poistného, dlžné poistné
Právna veta: Poistné na zdravotné poistenie a penále za jeho oneskorené za¬platenie nemožno použiť na úhradu dlhov tretích osôb v oblasti práva súkromného. Námietka, že povinnosť zaplatiť poistné na zdravotné poistenie a penále za jeho oneskorené zaplatenie zanikla zaplatením dlhu zo súkromnoprávneho vzťahu, je právne bezvýznamná.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím z 27. júla 2002 žalovaná potvrdila platobný výmer Vše­ obecnej zdravotnej poisťovne v B., pobočka v T., z 13. júna 2002, ktorým bol žalobca zaviazaný zaplatiť podľa § 18 ods. 8, § 23 ods. 1, 2 zákona NR SR č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov dlžné poistné na zdravotné poistenie za mesiac október 2001 a za mesiace január 2002 až marec 2002 v sume 6 111 427,- Sk, poplatok z omeškania vo výške 1 596 879,- Sk, popla­ tok z omeškania 981 432,- Sk a trovy konania vo výške 35,- Sk. Svoje roz .
Právna veta: I. Ustanovenie § 24 ods. 4 zákona č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov o nepremlčaní poistného sa vzťahuje len na tých platiteľov poistného, ktorí vôbec nesplnili oznamovaciu povinnosť podľa § 18 uvedeného zákona. II. Nesplnením ohlasovacej povinnosti nie je jej oneskorené splnenie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso /16/2011 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A. M. , nar. X. , byt om T.T. B. č. X. zastúpeného Mgr. E. B. , splnomocnen ou zástup kyňou Advokátskej kancelárie M. , s.r.o. T. , L. č. X, proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave , Ul. 29. augusta X. o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia z 23. marca 2010 č. X. , o poistné, na o dvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne zo 16. novembra 2010, .
Právna veta: Bolo povinnosťou zdravotnej poisťovne podľa § 23 ods. 2 zákona č. 273/1994 Z.z., pokiaľ zistila nedostatky uvedené v § 23 ods. 1, predpísať platiteľovi poistného poplatok z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy poistného za každý kalendárny deň, prípadne odo dňa pôvodnej splatnosti poistného za príslušný kalendárny mesiac alebo odo dňa skrátenia tohto poistného za príslušný kalendárny mesiac do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet príslušnej poisťovne a zrušením zákona č. 273/1994 Z.z. zákonom č. 581/2004 Z.z., účinnosťou tohto zákona dňom 1.11.2004, prešla táto povinnosť na úrad podľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G., a.s. so sídlom K., IČO: X., zastúpeného Mgr. F., advokátom, Advokátska kancelária F., so sídlom K., proti žalovanému: Prešovský samosprávny kraj, Nám. Mieru č. 2, Prešov, IČO: 37 870 475, o nároku žalobcu na zaplatenie poplatku z omeškania podľa § 23 ods. 2 zákona č. 273/1994 Z.z. vo výške 0,2 % za každý deň z omeškania zo sumy 49.269,53 € od 19.12.2002 do 12.2.2008 a o žiadosti Úradu .
Právna veta: Rozhodnutím o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia rozhoduje Sociálna poisťovňa a jej pobočky o tom, či účastník konania splnil zákonné predpoklady pre vznik, resp. zánik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti podľa § 20 zákona č. 461/2003 Z. z. v sporných prípadoch. Právnou otázkou, ktorú záväzne rieši takéto rozhodnutie je teda existencia, či neexistencia samotného poistného vzťahu. Naopak, rozhodnutím o poistnom je napr. rozhodnutie o predpísaní dlžného poistného podľa § 144 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/79/2017 8016200410 24. 04. 2019 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2019:8016200410.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Judity Kokolevskej a Mgr. Viliama Pohančeníka v právnej veci žalobcu: Z. M., bytom P. XXX, XX-XXX P., U. D., právne zastúpeného: .
Právna veta: Odlišnosť právnych inštitútov - poistenia a poistného - je zrejmá tiež zo systematického členenia zákona č. 461/2003 Z. z., keď § 172 ods. 5 uvedeného zákona uvádza, že predmetom nedávkového konania je rozhodovanie o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch, ako aj konanie o poistnom v sporných prípadoch. Zákonodarca teda tieto dve konania rozlišuje. Obdobne ustanovenie § 178 ods. 1 určuje, že do pôsobnosti pobočky patrí rozhodovať v prvom stupni o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch a v inom bode, že do pôsobnosti pobočky patr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/51/2017 8015201054 27. 03. 2019 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2019:8015201054.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Judity Kokolevskej a Mgr. Viliama Pohančeníka, v právnej veci žalobcu: G. C. E., trvale bytom Q. B. X. XX/A, XX-XXX M., D. A., .
Zbierka NS 1/2005
R 8/2005
Rozsudok
Kľúčové slová: dlžné poistné, platenie poistného, splatnosť preddavku na poistné, sadzba poistného
Právna veta: I. Pohľadávky z práva verejného a pohľadávky z práva súkrom¬ného nie sú pohľadávkami rovnakého druhu, a preto ich vzájomné započítanie alebo postúpenie na úhradu pohľadávok tretích osôb na uspokojenie dlhov z práva súkromného neprichádza do úvahy. II. Nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie je dlhom z práva verejného, pri ktorom poisťovňa vykonáva určitý rozsah správy vecí verejných na základe zákonného zmocnenia. Pri vymáhaní nedoplatkov na poistnom a poplatku z omeškania za jeho nezaplatenie nie je s platiteľom poistného v súkromnoprávnom (obchodnom alebo občianskoprávnom) vzťahu. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... splatné v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí výplatného obdobia ukon­ čeného v predchádzajúcom mesiaci. Príslušná poisťovňa predpíše platiteľovi poistného (§ 16 ods. 1 až 3) pla­ tobným výmerom dlžné poistné, ak ho neodviedol v termíne splatnosti ... bola dlžná suma poukázaná na účet príslušnej poisťov­ ne. Ak poisťovňa zistí nedostatky uvedené v odseku 1, predpíše platiteľovi poistného poplatok z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy poistného za každý kalendárny deň, prípadne odo dňa .
Právna veta: Ustanovenie § 32 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje, že desaťročná premlčacia lehota sa vzťahuje na všetky pohľadávky na poistnom (aj poplatky z omeškania, poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty), ktoré bol platiteľ povinný zaplatiť do 1. januára 2005. Uplynutie tejto lehoty nezávisí na skutočnosti, či povinný splnil oznamovaciu povinnosť.

Úryvok z textu:
... nový právny predpis môže použiť len vtedy, ak to zákon výslovne ustanovuje, alebo ak je to pre účastníka (platiteľa poistného) výhodnejšie. V danom prípade je preto správnosť postupu, ako aj správnosť výkladu novšej právnej normy nepochybná a ... 2 Správneho poriadku. Z odôvodnenia rozsudku krajského súdu vyplýva, že predmetom rozhodnutia žalovaného bolo neodvedenie poistného na zdravotné poistenie platiteľom poistného za obdobie od 16. augusta 1995 do 5. septembra 1995 a od 14. marca 1996 do 30. .
Zbierka NS 3/2019
R 30/2019
Uznesenie
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania, právo na poistné plnenie, dlh voči leasingovej spoločnosti
Právna veta: Dlžník zo zmluvy o úvere, ktorému leasingová spoločnosť oznámila, že jej pohľadávka, ktorá sa stala predčasne splatnou v dôsledku vzniku poistnej udalosti na zaobstarávanej veci, bude znížená o predpokladané plnenie poisťovne, je aktívne vecne legitimovaný v spore proti poisťovni ako poistiteľovi obstarávanej veci a leasingovej spoločnosti ako poskytovateľovi úveru na zaobstaranie veci. Predpokladom je, že sa domáha, aby poisťovňa zaplatila poistné plnenie leasingovej spoločnosti s tým, že v rozsahu poskytnutého plnenia zaniká jeho povinnosť vrátiť leasingovej spoločnosti nezaplatenú časť úver ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vzťahu založeného poistnou zmluvou vstúpil ako subjekt, ktorého právne a ekonomické záujmy sú prostredníctvom tejto poistnej zmluvy významne ovplyvnené. Bol platiteľom poistného (§ 796 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a nositeľom všetkých negatívnych právnych následkov vzniku predčasnej splatnosti poskytnutého úveru, včítane povinnosti zaplatiť .
Právna veta: I. Poplatky z omeškania, ako aj poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pokuty sú dôsledkom porušenia právnej povinnosti zo strany určitého subjektu a majú sankčný charakter. II. Pri ich ukladaní je nevyhnutné dodržiavať zásady správneho trestania, vsúlade s ktorými nový právne predpis možno použiť len vtedy, ak to zákon výslovne ustanovuje, alebo ak je to pre účastníka (platiteľa poistného) výhodnejšie.

Úryvok z textu:
... sa nový právny predpis môže použiť len vtedy, ak to zákon výslovne ustanovuje, alebo ak je to pre účastníka (platiteľa poistného) výhodnejšie. V danom prípade je preto správnosť postupu ako aj správnosť výkladu novšej právnej normy nepochybná a žalobkyňa ako ... žalovaný vyhovel rozkladu účastníka konania Ing. J. Č., ASPRO – agentúra pre spracovanie projektov z fondov EÚ (ďalej len „platiteľ poistného“) a zrušil podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( .
Právna veta: Platobná neschopnosť zamestnávateľa nemá vplyv na zákonom uloženú povinnosť platiť odvody za zamestnanca. Povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa § 14 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov vzniká podľa § 2 písm. a) v spojení s § 7 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení v znení neskorších predpisov zo zákona vstupom osoby do zamestnania.

Úryvok z textu:
... ,- Sk do 15 dní od doručenia platobného výmeru na účet pobočky. Platobný výmer bol vydaný z dôvodu, že žalobca ako platiteľ poistného podľa § 19 ods. 1 zák.č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov (ďalej v .
Právna veta: Pohľadávka Sociálnej poisťovne proti zamestnávateľovi, ktorá vznikla rozhodnutím Sociálnej poisťovne o predpísaní poistného na sociálne poistenie zamestnancov, má charakter prednostnej pohľadávky v zmysle § 120 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá sa, s výnimkou, že s tým súhlasia veritelia, nezahŕňa do reštrukturalizačného plánu. Na takúto pohľadávku nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania, preto môže byť vymáhaná v exekučnom konaní.

Úryvok z textu:
... poisťovňou (t.j. vzťahu medzi osobou, na ktorú sa vzťahuje osobný rozsah sociálneho poistenia a poisťovňou) a právneho vzťahu medzi platiteľom poistného a poisťovňou. Povinnosť zamestnávateľa platiť poistné, stanoviť jeho výšku aodviesť poistné (ako zamestnávateľ za zamestnanca – poisteného i ako zamestnávateľ za .
Právna veta: I. Žaloba reštrukturalizačného dlžníka o určenie, že pohľadávky veriteľov voči nemu nie sú prednostnými pohľadávkami v reštrukturalizačnom konaní, je určovacou (zápornou) žalobou podľa ustanovenia § 80 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku. II. Podmienkou úspešnosti takejto žaloby je preukázanie naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení.

Úryvok z textu:
... poistení ako právneho vzťahu medzi poisteným - fyzickou osobou (v tomto prípade zamestnancom) a S. a právneho vzťahu medzi platiteľom poistného a S., pričom platiteľom poistného je jednak zamestnávateľ zamestnanca, ako aj samotný zamestnanec (okrem poistného na úrazové poistenie). Ďalej sa v ňom uvádza, že .
Právna veta: I. Postúpiť pohľadávku na poistnom poistenca podľa § 149 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov môže sociálna poisťovňa len vtedy, ak by postúpením takejto pohľadávky nedošlo k zhoršeniu postavenia dlžníka. II. Môže sa tak stať len vtedy, ak by pohľadávka bola postúpená tretej osobe, ktorá vykonáva sociálne poistenie, a ktorá túto skutočnosť zohľadní po zaplatení pohľadávky dlžníka v jeho dôchodkových nárokoch minimálne v rozsahu tak, ako to po zaplatení dlžného poistného mohla urobiť samotná Sociálna poisťovňa.

Úryvok z textu:
... starobné poistenie platí povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba na účet odporkyne. Túto povinnosť nemôže svojím jednostranným konaním odporkyňa platiteľom poistného zmariť alebo prekaziť, lebo vykonávanie sociálneho poistenia je základným poslaním Sociálnej poisťovne ako verejnoprávnej inštitúcie. Odporkyňa nemôže svojím konaním poistenca .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.