SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: platobný rozkaz


Približný počet výsledkov: 1770 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: platobný rozkaz
  • platobny nájdené 19239 krát v 4662 dokumentoch
  • rozkazat nájdené 25058 krát v 4338 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2025 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 62 dokumentov
Krajské súdy SR 79337 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 4 dokumenty
Odborné články 44 dokumentov


Právna veta: Ak bolo právoplatne rozhodnuté o povolení obnovy konania týkajúceho sa platobného rozkazu, po zistení, že sú splnené podmienky pre vydanie platobného rozkazu vyplývajúce z ustanovenia § 172 a §175 O.s.p., súd pôvodný platobný rozkaz zmení a nahradí ho novým platobným rozkazom. V prípadoch, ak nový platobný rozkaz nebude vydaný, nariadi súd pojednávanie a pôvodný platobný rozkaz zmení tak, že vo veci meritórne rozhodne.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 237/2007 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: C., zast. JUDr. Ing. Ľ., proti žalovanému v l. rade: B., žalovanému v 2. rade: J., zast. JUDr. D., o zaplatenie 730 121,10 Sk s prísl., na odvolanie žalovaného v 2. rade proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 12. októbra 2007 č.k. 56 Cb 70/97-83, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa .
Právna veta: Rozhodnutie formou platobného rozkazu sa riadi ust. § 172 a nasl. O. s. p. Základným predpokladom účinnosti rozhodnutia formou platobného rozkazu je jeho doručenie účastníkom do vlastných rúk, pričom náhradné doručenie je vylúčené. Ak teda nedošlo k účinnému doručeniu platobného rozkazu, nemohol nadobudnúť právoplatnosť a vykonateľnosť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obdo 22/20 11 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : S., a. s., Z. , IČO: X. , zast . advokátskou spoločnosťou S. V. & P., s. r. o., V. proti žalovanému : Ľ. K. S., N.N. , IČO: X. , zast. advokát om JUDr. M. V. , J., o zaplatenie 342,88 e ur s prísl., o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č. k. 15 Cob/20 1/2010 -149 , jednomyseľn e takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie o d .
Právna veta: Podľa § 172 ods. 1 O.s.p. nevyhnutnou náležitosťou návrhu na vydanie platobného rozkazu je skutkové odôvodnenie nároku uplatneného návrhom (R 42/1973); a tiež, že predpokladom na vydanie platobného rozkazu je, aby už v návrhu bol popísaný skutkový stav uplatneného nároku a aby v ňom boli uvedené údaje potrebné na to, aby platobný rozkaz mohol byť podkladom na výkon súdneho rozhodnutia (Zboru IV str. 757).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 115 /20 13 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu O. Z. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. D. S., advokátom v T. , proti žalovanému Ing. P. Z. , bývajúcemu v P., o obnovu konania , vedenej na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 12 C 85 /201 1, o dovolaní žalob cu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 31. augusta 2012 sp. zn. 10 Co 176 /201 1, rozhodol t a k t o : Dovolanie o d m i e t a . Žiaden z účastníkov .
Právna veta: Právna úprava podmienok skráteného konania (§ 172 a nasl. O.s.p.) nie je zárukou toho, že v ňom ukladaná povinnosť zodpovedá skutočnosti, pretože sa vychádza len zo skutočností uvedených žalobcom. Nástrojom, ktorý môže odstrániť takýto stav, je včas podaný odpor s odôvodnením (§ 172 ods. 1 O.s.p.). Povinnosť odôvodniť odpor znamená uviesť také tvrdenia (skutkové alebo právne), ktoré spochybňujú opodstatnenosť rozhodnutia vydaného v skrátenom (rozkaznom) konaní. Na odôvodnenie odporu podaného proti platobnému rozkazu môže žalovaný uviesť akékoľvek tvrdenia (vecné alebo právne) spochybňuj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. H. , bývajúceho vo V. , proti žalovanému B. , sídliacim v T. , IČO : X. , zastúpenému JUDr. D. S., advokátom v T. , o 130,55 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36 C 19/2010, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 21. marca 20 11 sp. zn. 10 Co 163/2010 rozhodol t a k t o : Z r u š u j e uznesenie Krajského súdu v Trnave z 21. marca .
Právna veta: Povinnosť odôvodniť odpor proti platobnému rozkazu zaviedla novela Občianskeho súdneho poriadku, vykonaná zákonom č. 46/1994 Z.z., účinným od 1.4.1994. Z dôvodovej správy k tejto novele vyplýva, že dôvodom ustanovenia povinnosti odôvodniť odpor bolo veľké množstvo prípadov, keď žalovaní bez akýchkoľvek právnych a vecných dôvodov, len s úmyslom oddialiť vybavenie vecí, podávali proti platobným rozkazom odpor. Ako vyplýva z ustanovenia § 174 ods. 3 O.s.p. v znení platnom v čase konania, odpor podaný bez odôvodnenia predseda senátu uznesením zamietne. Môže tak robiť len vtedy, ak o týchto n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej, JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Anny Markovej a JUDr. Beáty Miničovej, v právnej veci navrhovateľa: S a. s, B. proti odporcovi: H A N o zaplatenie sumy 640 561,10 Sk s príslušenstvom, na dovolanie odporcu proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1 Obo 156/99- 73 zo dňa 30. septembra 1999, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie .
Kľúčové slová: platobný rozkaz, opravné prostriedky, skrátené konanie

Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ust.§ 174 O.s.p. umožňuje podanie opravného prostriedku proti platobnému rozkazu a to podanie odporu alebo odvolania. Teda vydanie platobného rozkazu nie je nemenné rozhodnutie v prípade, že súd ním rozhodne v tzv. skrátenom konaní a že žalobca už nič nemusí dokazovať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J.Š. -S., V. , IČO: X. , zast. JUDr. S.K. , advokátom so sídlom P.M. , proti žalovanému: P. , s. r. o., M. , IČO: X. , Ž. ,zast. JUDr. P.R. , advokátom so sídlom A.Ž. , o zaplatenie 2 306,15 EUR s prísl. a o zaplatenie 9 595,24 EUR s prísl. vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 11 Cb 275/2008, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 25. marca 2010, č.k. 13 Cob .
Právna veta: Čo sa týka neprípustnosti návrhu na obnovu konania, návrh je neprípustný vtedy, keď to zákon výslovne ustanovuje (§ 229 O. s. p.) a vtedy, ak sa neopiera o dôvody uvedené v ustanovení § 228 ods. 1, prípadne v § 231 O. s. p., alebo smeruje proti iným rozhodnutiam, než právoplatným rozsudkom alebo uzneseniu, ktorým bol schválený zmier, alebo proti právoplatnému platobnému rozkazu. Z uvedeného je zrejmé, že bez pojednávania rozhoduje súd o návrhu na obnovu konania len v prípadoch, ak tento zamietol pre nedostatok jeho formálnych podmienok, ktorými sú včasnosť podania návrhu (§ 230 O. s. p.) ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : M. , s. r. o., S., X. , zast. A. , s. r. o., advokátska kancelária so sídlom H. , X. , proti žalovanému : S., a. s., V. , X. , zast. JUDr . N.K. , advokátkou , X. , L. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti , o návrhu žalovaného na obnovu konania na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava II zo dňa 14. 07. 2008 č. .
Právna veta: Podľa § 174b ods. 4 na rozkaz na plnenie sa primerane použijú ustanovenia § 172 ods. 2, 3, 5 až 7 a 9 a § 173 a § 174. Rozkaz na plnenie predstavuje novú formu rozhodnutia v skrátenom konaní. Súd môže vydať rozkaz na plnenie na základe žalobného návrhu, a to aj bez výslovnej žiadosti navrhovateľa a bez vypočutia odporcu, v prípade, ak sa v návrhu uplatňuje právo na plnenie inej povinnosti, než je zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúce zo skutočností uvedených navrhovateľom. Navrhovateľ nemá na jeho vydanie žiaden procesný nárok. Súd preto sám posúdi právo uplatňované navrhovateľom a na z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/3/2015 1113208543 29. 04. 2016 JUDr. Jozef Kolcun ECLI:SK:NSSR:2016:1113208543.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Stavebného bytového družstva Bratislava I, so sídlom v Bratislave, Palackého 24, proti odporkyni U. H., bývajúcej v D., zastúpenej JUDr. Antonom Blahom, advokátom so sídlom v Bratislave, Mickiewiczova 6, o vypratanie .
Kľúčové slová: platobný rozkaz, späťvzatie žaloby , zmenkový platobný rozkaz, námietky

Zbierka NS 2/2008
R 19/2008
Právna veta: I. Po podaní námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu rozhoduje o späťvzatí žaloby súd, ktorý vydal zmenkový platobný rozkaz. II. Ak po vydaní zmenkového platobného rozkazu, proti ktorému neboli podané námietky, bola v lehote na podanie námietok žaloba vzatá späť, je na rozhodnutie o späťvzatí žaloby a zastavení konania príslušný podľa § 208 O. s. p. odvolací súd.

Úryvok z textu:
Pri sledovaní rozhodnutí senátov obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade ustanovenia § 175 v spojení s § 174 ods. 4 O. s. p. a § 208 O. s. p. Senát 50 uznesením z 31. januára 2006, vydaným pod sp. zn. 5 Obo 299/2005, pripustil späťvzatie žaloby, zrušil zmenkový platobný rozkaz vydaný súdom prvého stupňa a konanie zastavil. Podľa odôvodnenia rozhodnutia žalobca po tom, ako žalovaný podal proti vydanému zmenkovému platobnému rozkazu .
Právna veta: V súlade s § 172 ods. 1 veta prvá a druhá O.s.p., môže súd aj bez výslovnej žiadosti žalobcu a bez vypočutia žalovaného vydať platobný rozkaz, ak sa v návrhu uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúce zo skutočností uvedených žalobcom. V platobnom rozkaze uloží žalovanému, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil žalobcovi pohľadávku a trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor na súde, ktorý platobný rozkaz vydal. Platobný rozkaz je rozhodnutie vo veci samej, ktoré je vydané v skrátenom konaní, ktorého skutkovým základom sú len skutočnosti tvrdené žal ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší sú d Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J. B. , bývajúceho v M. , proti žalovanému J. P. , bývajúcemu v M. , o zaplatenie 9 596 ,-- Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 1 1 Ro 65 /200 9, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti platobnému rozkazu Okresného súdu Michalovce z 25 . augusta 200 9 č.k. 1 1 Ro 65 /200 9-11 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd .
Kľúčové slová: odpor proti platobnému rozkazu, platobný rozkaz, súdny poplatok za odpor

Zbierka NS 3/1999
R 51/1999
Právna veta: Súd prvého stupňa, ktorý vydal platobný rozkaz, rozhoduje aj o poplatku za odpor podaný proti platobnému rozkazu. O odvolaní proti jeho rozhodnutiu rozhoduje odvolací súd.

Úryvok z textu:
... vykonať poplatkový úkon. Predmetom poplatku, resp. poplatkovým úkonom, je v danom prípade odpor, resp. podanie odporu proti platobnému rozkazu. Podlá názoru žalovanej tento poplatkový úkon nie je v žiadnom prípade oprávnený vykonať súd. Výkladom cit. ustanovenia - a ... Mestský súd v B. napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. Rozhodnutie zdôvodnil tým, že podaním odporcu proti platobnému rozkazu žalovanej vznikla v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej .
Právna veta: Odpor proti platobnému rozkazu podaný na nepríslušnom súde, ktorý ho postúpil súdu až po uplynutí lehoty na jeho podanie, je podaný oneskorene a súd ho uznesením zamietne.

Úryvok z textu:
... od 25. apríla 1998 do zaplatenia a trovy konania 500 Sk, alebo aby podal na súde, ktorý platobný rozkaz vydal, odpor. Platobný rozkaz, ktorý obsahoval aj poučenie o zamietnutí neskoro podaného odporu alebo odporu podaného bez odôvodnenia, bol žalovanému doručený ... že odpor nie je opravným prostriedkom, o ktorom rozhoduje odvolací súd, ale bez dálšieho má za následok zrušenie platobného rozkazu, proti ktorému smeruje a súd, ktorý ho vydal, pokračuje ďalej v konaní. Ďalšou časťou predmetného ustanovenia sa .
Právna veta: Zmenkový platobný rozkaz sa môže účinne doručiť do vlastných rúk aj náhradným doručením podľa § 47 ods. 2 OSP.

Úryvok z textu:
... námietky, v ktorých musí uviesť všetko, čo proti platobnému rozkazu namieta. Zmenkový (šekový) platobný rozkaz musí doručiť do vlastných rúk odporcu. Ak nemožno návrhu na vydanie platobného rozkazu vyhovieť, nariadi predseda senátu pojednávanie. Ak nebol adresát ... rozsudku (1. november 1998 pripadol na nedeľu). Za tohto stavu nemohol súd prvého stupňa zmenkový platobný rozkaz, ktorý už nadobudol účinky právoplatného rozkazu, zrušiť. Najvyšší súd Slovenskej republiky z uvedených dôvodov napadnuté .
Právna veta: Ak odpor proti platobnému rozkazu vydanému v konaní podľa zákona č. 307/2016 Z. z. oupomínacom konaní doručený súdu elektronickými prostriedkami nebol podaný prostredníctvom na to určeného elektronického formulára podľa § 11 ods. 2 zákona, nie sú splnené podmienky na postup podľa § 14 ods. 3 zákona (na postúpenie veci súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku). Na rozhodnutie o takto podanom odpore podľa § 12 ods. 1 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica.

Úryvok z textu:
... ̂vodný. 4. V predloženej veci podľa obsahu žaloby ide o majetkový spor, v ktorom súd vydal platobný rozkaz, proti ktorému podal žalovaný odpor elektronicky (č. l. 30 – 31 súdneho spisu). 5. Podľa ustanovenia § .
Kľúčové slová: odpor proti platobnému rozkazu, súdny poplatok za odpor, príslušenstvo pohľadávky

Zbierka NS 3/1999
R 61/1999
Právna veta: Podaním odporu proti platobnému rozkazu vzniká žalovanému povinnosť zaplatiť súdny poplatok určený z rozsahu celého uplatneného práva, i keď sa odpor podáva len proti jeho časti - príslušenstva uplatnenej pohľadávky, spočívajúcej vo výške požadovaných úrokov.

Úryvok z textu:
... úprava vyrubovania a platenia súdnych poplatkov je rozdielna pri spoplatňovaní odvolania proti rozsudku a pri odpore proti platobnému rozkazu. Pri podaní odvolania sa spoplatňuje iba rozsah odvolaním napadnutej istiny, a v prípade odvolania iba proti ... len proti príslušenstvu pohľadávky (výške úrokov), preto nemal byť spoplatnený. Skutočnosť, že podaním odporu sa ruší celý platobný rozkaz, podľa názoru dovolate- ľa je irelevantná. Rozhodujúce je právne posúdenie a stanovisko dovolacieho súdu o otázke, že .
Právna veta: Námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu nie je možné považovať za odvolanie. Ide o samostatný opravný prostriedok proti zmenkovému platobnému rozkazu. Súdny poplatok za námietky v zmenkovom a šekovom konaní sa vyrubuje uznesením. Konanie o námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu nie je možné zastaviť pre nezaplatenie súdneho poplatku.

Úryvok z textu:
... potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa, ktorým bola uložená účastníkovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok za námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu. V týchto veciach odvolací súd vychádzal z právneho názoru, že o poplatkovej povinnosti za námietky sa ... návrhu. Z citovaných ustanovení vyplýva, že poplatníkom je aj odporca, ktorý podal námietky proti vydanému zmenkovému platobnému rozkazu, keďže podľa Sadzobníka súdnych poplatkov je podanie námietok v zmenkovom konaní poplatkovým úkonom (bod 6 spoločných .
Právna veta: Ten, komu bolo plnené na základe rozhodnutia, ktoré bolo následne zrušené alebo stratilo podľa procesných predpisov účinky, sa bezdôvodne obohacuje len vtedy, ak právny dôvod plnenia reálne nespočíval v hmotnom práve. Ak právny dôvod plnenia podľa hmotného práva tu bol, potom trvá ďalej, bez ohľadu na to, či právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktoré toto právo iba deklarovalo, bolo či nebolo zrušené alebo stratilo svoju účinnosť.

Úryvok z textu:
... zákonnosť postupu exekučného súdu , resp. súdneho exekútora, ani oprávnenie skúmať zákonnosť postupu súdu, ktorý vydal platobný rozkaz a vyznačil na ňom jeho právoplatnosť a vykonateľnosť. Oprávneno sť námietok vznesený ch navrhovateľmi v exekučnom konaní ... rozhodnutie , ktorým sčasti vyhovel návrhu na vydanie bezdôvod ného obohatenia, považoval za rozhodujúce iba zistenie, že platobný rozkaz, na základe ktorého bolo plnenie exekúciou vymožené, bol zrušený , čím podľa neho „došlo k obnoveniu všetkých .
Kľúčové slová: solidárny záväzok a jeho splnenie, exekučný titul , platobný rozkaz , dlh, plnenie

Zbierka NS 6-7/1998
R 102/1998
Právna veta: Súd v konaní o výkon rozhodnutia je v celom rozsahu viazaný rozhodnutím, ktoré je podkladom výkonu (exekučným titulom.) Ak sa takto vymáha pohľadávka, na ktorú sú zaviazaní spoločne a nerozdielne viacerí povinní, nemôže súd túto povinnosť zmeniť na delený záväzok.

Úryvok z textu:
... včas dovolanie, v ktorom navrhoval toto uznesenie zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie s odôvodnením, že platobným rozkazom bola povinnosť zaplatiť v ňom uplatnenú pohľadávku voči povinným spoločne a nerozdielne, a preto oprávnený požadoval voči povinnému plnenie ... predchádzajúce (§ 242 ods. 1 O.s.p.) a dospel k záveru, že dovolaniu treba vyhovieť. Z odôvodnenia: Z platobného rozkazu, ktorý vydal okresný súd 7. 7. 1993 a ktorý nadobudol právoplatnosť 28. 10. 1993, je nesporné, že povinný .
Kľúčové slová: doručovanie v sporovom konaní, doručovanie platobného rozkazu

Zbierka NS 4/1999
R 80/1999
Právna veta: Za náhradné doručenie nie je možné považovať, ak odporca na vlastnú žiadosť preberá zásielky na pošte osobne, pretože sa v mieste bydliska pravidelne nenachádza a preberá ich príležitostne na pošte. Prevzatím zásielky na pošte bol splnený cieľ doručenia písomnosti do vlastných rúk (§ 47 nds. 2 OSP.)

Úryvok z textu:
... za to, že súdna zásielka mu bola doručená náhradným doručením, čo O. s. p. pri doručovaní platobného rozkazu nepripúšťa.. Poukázal tiež, že v platobnom rozkaze krajského súdu, sp. zn. 1 Rob 111 /97, zo 7. apríla 1997 bol odporca nesprávne ... sa adresát - odporca o uložení nedozvedel. Za náhradné doručenie nie je možné považovať, ak odporca nebol pri doručovaní platobného rozkazu zastihnutý poštovým doručovateľom, hoci sa v mieste doručovania zdržuje a poštový doručovateľ uložil písomnosť na pošte, oznámiac to .
Meritum Zmenka
Právna veta: Údaj o dátume vystavenia zmenky nemusí byť pravdivý, ale musí byť dodržaná vnútorná logika zmenky. Dôkazné bremeno o splnení, resp. čiastočnom splnení zmenkového záväzku, je plne na zmenkovom dlžníkovi.

Úryvok z textu:
... . Z odôvodnenia: Argumentácia generálneho prokurátora v mimoriadnom dovolaní a žalovaného v námietkach podaných proti zmenkovému platobnému rozkazu sa týka zániku záväzku zo zmenky jeho zaplatením a absolútnej neplatnosti zmenky z dôvodu chýbajúcich, údajov ... podal dovolanie generálny prokurátor Slovenskej republiky. Žiadal rozsudok súdu prvého stupňa v časti., ktorou bol zmenkový platobný rozkaz ponechaný v platnosti, v spojení s rozsudkom odvolacieho súdu zrušiť, a vec vrátiť súdu prvého stupňa .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.