Nájdené rozsudky pre výraz: platobný rozkaz

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1800

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2077 dokumentov
98229 dokumentov
62 dokumentov
43 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: odpor proti platobnému rozkazuplatobný rozkazsúdny poplatok za odpor
R 51/1999
Právna veta: Súd prvého stupňa, ktorý vydal platobný rozkaz, rozhoduje aj o poplatku za odpor podaný proti platobnému rozkazu. O odvolaní proti jeho rozhodnutiu rozhoduje odvolací súd.

Úryvok z textu:
Bývalý Obvodný súd B. 3 uznesením vyzval žalovanú, aby v lehote 5 dní zaplatila súdny poplatok 200 Sk za odpor, ktoiým napadla platobný rozkaz. Na odvolanie žalovanej bývalý Mestský súd v B. napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil. Rozhodnutie zdôvodnil tým, že podaním odporcu proti platobnému rozkazu žalovanej vznikla v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1992 Zb.“) povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odpor vo výške st
Kľúčové slová: vecná príslušnosť súduplatobný rozkaz
R 13/1998
Právna veta: Opravným prostriedkom proti výroku platobného rozkazu o trovách konania je odvolanie, o ktorom rozhoduje súd, ktorý platobný rozkaz vydal. Súd, ktorý platobný rozkaz vydal, ak rozhoduje o odvolaní, je odvolacím súdom a proti jeho rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach 5. októbra 1995 vydal platobný rozkaz, ktorým uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi 2012 Sk istiny a 845 Sk náhrady trov konania. Proti výroku platobného rozkazu o trovách konania podal odvolanie správca podstaty. Žiadal výrok o trovách konania zmeniť a náhradu trov priznať vo výške 1190 Sk. O odvolaní žalobcu rozhodol podlá § 174 ods. 2 O.s.p. Krajský súd v Košiciach a uznesením č. k. 13 Cb 4296/95-20 z 29. decembra 1995 napadnutý výrok platobného rozkazu potvrdil. Prot
Právna veta: Odpor proti platobnému rozkazu podaný na nepríslušnom súde, ktorý ho postúpil súdu až po uplynutí lehoty na jeho podanie, je podaný oneskorene a súd ho uznesením zamietne.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. uznesením zo dna 18. mája 1999, sp. zn. 10 Cb 197/99, zamietol odpor, ktorý podal žalovaný proti platobnému rozkazu vydanému tamojším súdom pod č. k. 17 Rob 230/98 dňa 28. mája 1998. Rozhodol tak s odkazom na ustanovenie § 174 ods. 3 O. s. p. s odôvodnením, že žalovaný síce podal odpor v zákonnej pätnásťdňovej lehote, ale na nepríslušnom súde (Krajský súd v B. B.), ktorý jeho odpis doručil konajúcemu súdu až dňa 4. marca 1999, takže odpor bol podaný neskoro. Proti tomuto uznese
Právna veta: Konanie, v ktorom bol vydaný platobný rozkaz, sa neprerušuje podľa § 14 ods. 1 písm. c), písm. d) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, ak platobný rozkaz nadobudol účinky právoplatného rozhodnutia z dôvodu oneskoreného podania odporu ešte pred vyhlásením konkurzu na majetok odporcu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. uznesením zo dňa 17. februára 1999, č. k. 4 Cb 44/98-56 zamietol odpor podaný proti platobnému rozkazu. Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že 25. marca 1998 bol vydaný platobný rozkaz, č. k. 4 Cb 44/98-27, ktorý bol žalovanému doručený 17. novembra 1998. Žalovaný podaním z 19. januára 1999, označeným ako námietka miestnej príslušnosti, oznámil súdu, že podáva námietku miestnej nepríslušnosti a namietal vydanie platobného rozkazu miestne nepríslušným súdom. Súd podlá § 41 ods. 2
Právna veta: Zmenkový platobný rozkaz sa môže účinne doručiť do vlastných rúk aj náhradným doručením podľa § 47 ods. 2 OSP.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zrušil zmenkový platobný rozkaz zo 16. októbra 1998, č. k. Zm 78/98-9, z dôvodu, že ho nebolo možné doručiť odporky- ni 2) do vlastných rúk. Zrušil ho s poukazom na ustanovenie § 173 ods. 2 O. s. p. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie navrhovateľ. Žiadal napadnuté uznesenie zmeniť a zmenkový platobný rozkaz ponechať v platnosti. V odvolaní uviedol, že ustanovenie § 173 ods. 2 O. s. p. sa týka len platobného rozkazu a § 175 O. s. p. nevylučuje pri zmenko
Kľúčové slová: odpor proti platobnému rozkazuplatobný rozkaz
R 76/1999
Právna veta: Na odôvodnenie odporu podaného ploti platobnému rozkazu môže žalovaný uviesť akékoľvek tvrdenia (vecné alebo právne) spochybňujúce opodstatnenosť v platobnom rozkaze uloženej povinnosti. Nie je pritom rozhodujúce, či žalovaným uvádzané skutočnosti sú aj spôsobilé privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa uznesením zamietol odpor žalovanej proti platobnému rozkazu. Na odvolanie žalovanej odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa. Tiež dospel k záveru, že odpor bol podaný bez odôvodnenia, resp. nebol riadne odôvodnený tak, ako to má na mysli ust. § 174 ods. 3 O. s. p., účelom ktorého je zamedziť odďaľovanie vybavenia vecí bezdôvodným podávaním odporu. Žalovaná, hoci jej bola doručená žaloba, v ktorej sú skutkové tvrdenia a právne zdôvodnenie navrhovaného rozhodnutia, od
Právna veta: Ak odpor proti platobnému rozkazu vydanému v konaní podľa zákona č. 307/2016 Z. z. oupomínacom konaní doručený súdu elektronickými prostriedkami nebol podaný prostredníctvom na to určeného elektronického formulára podľa § 11 ods. 2 zákona, nie sú splnené podmienky na postup podľa § 14 ods. 3 zákona (na postúpenie veci súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku). Na rozhodnutie o takto podanom odpore podľa § 12 ods. 1 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n en i a : Okresný súd Banská Bystrica listom z 30. apríla 2019 postúpil vec v zmysle § 13 a § 15 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej aj „C. s. p.“) Okresnému súdu Vranov nad Topľou, nakoľko žalobca podľa § 14 ods. 3 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní (ďalej len „zákon o upomínacom konaní“), po podaní odporu žalovaným, navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku, a O
Kľúčové slová: prikázanie veci inému súdu
Právna veta: Vo všeobecnosti totiž zdravotné problémy, či problémy týkajúce sa toho, že účastník konania alebo svedok v konaní nemá bydlisko v obvode miestne príslušného súdu, alebo že musí, či už za účelom dostavenia sa na súd, alebo absolvovania úkonov súvisiacich s dokazovaním prekonať väčšie vzdialenosti, vynaložiť zvýšené úsilie, či znášať náklady na cestovné, sú skôr bežného charakteru a nemôžu (bez ďalšieho) predstavovať dôvod na prikázanie veci inému súdu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Ndc 10 /201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu B. F. , bývajúceho v L. , zastúpeného Mgr. Martinom Alušicom, advokátom so sídlom v Ružomberku, Madačová 1/A, proti žalovan ej Generali Poisťovňa a. s., so sídlom v Bratislave , Lamačská cesta 3/A , o návrhu na vydanie platobného rozkazu , veden om na Okresnom súde Bratislava I V pod sp. zn. 25Ro/1440/2014 , o návrhu žalobcu na prikázanie veci Okresnému súdu Ružomberok
Kľúčové slová: platobný rozkazspäťvzatie žaloby zmenkový platobný rozkaznámietky
R 19/2008
Právna veta: I. Po podaní námietok proti zmenkovému platobnému rozkazu rozhoduje o späťvzatí žaloby súd, ktorý vydal zmenkový platobný rozkaz. II. Ak po vydaní zmenkového platobného rozkazu, proti ktorému neboli podané námietky, bola v lehote na podanie námietok žaloba vzatá späť, je na rozhodnutie o späťvzatí žaloby a zastavení konania príslušný podľa § 208 O. s. p. odvolací súd.

Úryvok z textu:
Pri sledovaní rozhodnutí senátov obchodnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade ustanovenia § 175 v spojení s § 174 ods. 4 O. s. p. a § 208 O. s. p. Senát 50 uznesením z 31. januára 2006, vydaným pod sp. zn. 5 Obo 299/2005, pripustil späťvzatie žaloby, zrušil zmenkový platobný rozkaz vydaný súdom prvého stupňa a konanie zastavil. Podľa odôvodnenia rozhodnutia žalobca po tom, ako žalovaný podal proti vydanému zmenkovému platobn
Právna veta: Ak bolo právoplatne rozhodnuté o povolení obnovy konania týkajúceho sa platobného rozkazu, po zistení, že sú splnené podmienky pre vydanie platobného rozkazu vyplývajúce z ustanovenia § 172 a §175 O.s.p., súd pôvodný platobný rozkaz zmení a nahradí ho novým platobným rozkazom. V prípadoch, ak nový platobný rozkaz nebude vydaný, nariadi súd pojednávanie a pôvodný platobný rozkaz zmení tak, že vo veci meritórne rozhodne.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 237/2007 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: C., zast. JUDr. Ing. Ľ., proti žalovanému v l. rade: B., žalovanému v 2. rade: J., zast. JUDr. D., o zaplatenie 730 121,10 Sk s prísl., na odvolanie žalovaného v 2. rade proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 12. októbra 2007 č.k. 56 Cb 70/97-83, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Brati
MENU