SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1194785
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65755
USSR: 37251
NSČR: 126703
NSSČR: 68638
USČR: 80932
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427976
Krajské súdy (ČR): 47315
Posledná aktualizácia
24.10.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: plnenie pracovných úloh


Približný počet výsledkov: 170 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: plnenie pracovných úloh
  • plnenie nájdené 46545 krát v 12094 dokumentoch
  • pracovna nájdené 32821 krát v 7907 dokumentoch
  • uloh nájdené 3219 krát v 1654 dokumentochPrávna veta: Článok bol napísaný a publikovaný v roku 2002 [za účinnosti zákona č. 383/1997 Z.z. Autorského zákona a zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č 383/1997 Z.z.“)], k žalobcami tvrdenému zásahu do autorských práv došlo ale v roku 2004 (za účinnosti zákona č. 618/2003 Z.z.). Vzhľadom na to bolo potrebné aplikovať § 87 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z.z., v zmysle ktorého ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím jeho účinnosti; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ MVDr. I. H. , PhD. , bývajúceho v P., 2/ Prom. biol. J. U. , bývajúcej v D. , zastúpen ých JUDr. V. N. , advokátom so sídlom v P., proti žalovanej MVDr. M. K. , PhD. , bývajúcej v L. , zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. J., s.r.o., so sídlom v D. , IČO: X. , o uloženie povinnosti uverejniť ospravedlnenie a o zaplatenie náhrady nemajetkov ej ujm y, vedenej na Okresnom súde .
Právna veta: Podľa § 12 ods. 1 zákona o cestovných náhradách, za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky a za každý kalendárny deň, v ktorom zahraničná pracovná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá dlhšie ako 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné v cudzej mene. Výšku dennej sadzby stravného v cudzej mene ustanoví a vyhlási uverejnením opatrenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky. V rozhodnom období, za ktoré žalobcovia uplatňovali náhradu stravného (od 10. novembra 1997 do 19. decembra 1997 a od 11. januá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Emila Franciscyho, v právnej veci žalobcov 1/ A., bývajúceho v M., 2/ J., bývajúceho v M., zastúpených JUDr. J., advokátom so sídlom v M., proti žalovanému O., a.s., so sídlom vo V., IČO: X., zastúpeného JUDr. R., advokátom so sídlom vo Z., o vyplatenie cestovných náhrad, vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn .
Právna veta: Medzi účastníkmi nebolo sporné, že navrhovateľ utrpel v roku 2003 pracovný úraz. Podľa § 88 ods. 1 zákona poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac ako 40-percentný pokles schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca alebo činnosť osoby uvedenej v § 17 ods. 2 (ďalej len "pokles pracovnej schopnosti") a nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Podľa § 88 ods. 3 zákona pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje na účely odseku 1 v súvislosti s plnením pracovných úloh uvedených v § 8 ods. 4 aleb ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci nav rhovateľa P. G. , bytom H. , P., zastúpeného JUDr. Jánom Vaškom, advokátom so sídlom v Prievidzi, Podjavorinskej 3 , proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredi u, Ul. 29. augusta 8, Bratislava o úrazovú rentu , na .
Právna veta: V zákone o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície zákonodarca nedefinuje, čo pokladá za porušenie prísahy alebo zvlášť závažné porušenie služobnej povinnosti, z ktorých dôvodov uvedené ustanovenie je možné považovať za právnu normu s relatívne neurčitou (abstraktnou) hypotézou, teda patrí k právnym normám, ktorých hypotéza nie je určená priamo právnym predpisom a ktoré tak prenechali správnemu orgánu príslušnému na konanie, aby podľa vlastnej úvahy v každom jednot ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej , v právnej veci žalobcu: npor. Mgr. Š. B. , bytom P., zastúpený JUDr. I . V., advokátom, F. X. , K ., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Pribinova 2, Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. p.: SLV - 89/PK - .
Právna veta: 1. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preukázať zamestnancovo zavinenie okrem prípadov uvedených v § 182 a 185 (§ 179 ods. 1 Zákonníka práce). Z ustanovenia § 179 vyplýva, že pre vznik všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu musia byť splnené nasledujúce predpoklady: vznik škody pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s týmto plnením, protiprávny úkon, porušenie povinnosti pri plnení pracovných úloh alebo v priam ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 318 /2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky S., a.s. so sídlom v N. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. Z. M. , advokátkou so sídlom v B. , proti odporcovi Ing. R. G. , bývajúcemu v T. , o zaplatenie 4 544,91 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 12 C 46/2004, o dovolaní navrhovateľky pro ti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 24. júna 2009 sp. zn. 5 Co 184/2008, takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. nevyplýva pre správny orgán taká skutočnosť, ktorá by bránila správnemu orgánu riešiť spornú otázku miery zavinenia žalobcu a zamestnávateľa na pracovnom úraze a za tým účelom vykonať dokazovanie. V prípade spornosti miery zavinenia je správny orgán povinný túto otázku skúmať a za týmto účelom musí vykonať náležité dokazovanie.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Ľubice Filovej, v právnej veci žalobcu M. S., práv. zast. JUDr. J. Z., proti žalovanému: Sociálna poisťovňa – ústredie, Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne, pobočky Martin č. 300/2539/2007 zo dňa 20. novembra 2007, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Krajského .
Právna veta: Za plnenie pracovných úloh by sa dala považovať účasť na predmetnom mítingu organizovanom zamestnávateľom za účelom zvyšovania kvalifikácie. Avšak k poškodeniu zdravia prišlo na podujatí organizovanom zamestnávateľom, avšak nie pri plnení pracovných úloh. Plnenie pracovných úloh nastáva až samotným zvyšovaním kvalifikácie, t.j. účasťou na samotnej prednáške a vzdelávacom programe. Krajský súd dospel k záveru, že ak prišlo k poškodeniu zdravia pri športových aktivitách predpokladaných programom nejde o priamu súvislosť s plnením pracovných alebo služobných úloh, ale len o nepriamu súvislosť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9Sžso /44 /2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v práv nej veci žalob kyne : L. , .bytom X. proti žalovan ej: Sociáln a poisťovňa ústredie , so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8 o preskúmanie rozhodnutia , o odvolaní žalob kyne proti rozsudku Krajského súdu v .
Právna veta: Splnenie protiprávneho pokynu zamestnávateľa nie je okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť konania zamestnanca a v individuálnych prípadoch môže zakladať spoluzodpovednosť zamestnávateľa na vzniknutej škode (§ 187 ods. 1 Zák. práce). Vedomosť zamestnanca o protiprávnosti pokynu zamestnávateľa je relevantná iba z hľadiska posúdenia povahy jeho zavinenia.

Úryvok z textu:
... konaním a vznikom škody, zavinenie zamestnanca, existencia pracovného pomeru, a že ku škode došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s týmto plnením. V zmysle druhej vety citovaného zákonného ustanovenia zamestnávateľ je povinný ... medzi protiprávnym úkonom avznikom škody, zavinenie zamestnanca, existencia pracovného pomeru a že ku škode došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Konajúce súdy preto správne skúmali, či tieto zákonné predpoklady zodpovednosti .
Právna veta: Pracovným úrazom nie je infarkt myokardu vyvolaný síce psychickou traumou, ktorá však nebola dôsledkom zvýšenej duševnej námahy spojenej s výkonom práce, ale spočívala iba v nesprávnej a neprimeranej reakcii zamestnanca na kárne a mzdové opatrenia zamestnávateľa.

Úryvok z textu:
... obťažných pracovných úloh), sa vyžaduje splnenie uvedenej podmienky. To predpokladá, aby k takému mimoriadnemu psychickému vypätiu došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Pracovným úrazom však nemôže byť náhla cievna príhoda, vyvolaná hoci aj reakciou na ... Podľa ustanovenia § 190 ods. 1 Zák. práce je pracovným úrazom taký úraz, v dôsledku ktorého došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu na zdraví pracovníka alebo k jeho smrti. Aj v prípadoch, v .
Právna veta: Zodpovednosť zamestnanca podľa § 176 ods. 1, prvá veta Zák. práce prichádza do úvahy (pri splnení ďalších predpokladov) len ak škoda vzniknutá zamestnávateľovi má povahu schodku - účtovného rozdielu medzi skutočným stavom zverených hodnôt a medzi údajmi účtovnej evidencie. Za schodok v zmysle citovaného ustanovenia nemožno považovať škodu, ktorá bola zistená následne, po riadnom vyúčtovaní, pri ktorom sa nezistil schodok.

Úryvok z textu:
... k záveru, že dovolaniu nemožno vyhovieť, lebo rozsudok odvolacieho súdu je správny. Z odôvodnenia: Zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním upravuje druhý oddiel ôsmej hlavy druhej časti Zákonníka práce. Je v ňom upravená všeobecná .
Kľúčové slová: podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdovecký dôchodok, vdova má nárok na vdovský dôchodok

Zbierka NS 3/1996
R 22/1996
Rozsudok
Právna veta: Nárok na vdovský dôchodok vody, ktorej podľa predpisov platných pred 1. októbrom 1988 dôchodok po uplynutí jedného roka od smrti manžela pre nespĺňanie ustanovených podmienok nepatril, posudzuje sa od 1. októbra 1988 podľa podmienok ustanovených zákonom č. 100/1988 Zb., ak je to pre ňu výhodnejšie. Ak sa novoustanovené podmienky splnili pred 1. októbrom 1988, použitie ustanovenia § 46 ods. 4 písm. a) cit. zákona neprichádza do úvahy.

Úryvok z textu:
... po zániku skoršieho nároku na vdovský dôchodok, alebo od piatich rokov, ak manžel zomrel následkom pracovného úrazu, ktorý utrpel pri plnení pracovných úloh v zamestnaní I. pracovnej kategórie. Prvostupňový súd sa nezaoberal lehotou, v ktorej došlo k splneniu podmienky pre nový vznik nároku .
Kľúčové slová: uznanie viny obžalovaného, zavinenie poškodeného, rozhodnutie o návrhu na dohodu o vine a treste

Zbierka NS 3/2019
R 26/2019
Rozsudok
Právna veta: Sama skutočnosť, že rozsudkom trestného súdu bola schválená dohoda prokurátora a obvineného o vine a treste, bez ďalšieho neznamená, že škoda bola spôsobená výlučným zavinenímobvineného a civilný súd v spore o náhradu škody nezbavuje povinnosti zaoberať sa otázkou, či, do akej miery a v akom rozsahu sa na vzniknutej škode podieľalo aj konanie poškodeného (§ 441 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
... žalovaného 2/, súkromnú bezpečnostnú službu s predmetom činnosti „ochrana majetku a osôb“. K vzniku úrazu došlo v rámci plnenia pracovných úloh žalovaného 1/, kedy bránil vstupu žalobcu do stráženého objektu. 34. Vzhľadom na to dovolací súd uzatvára, že odvolací ... jeho názorom nestotožnil. V danom prípade bolo totiž potrebné zohľadniť tú skutočnosť, že k úrazu žalobcu došlo pri plnení pracovných úloh žalovaným 1/, v čase, keď vykonával prácu na základe dohody o vykonaní práce pre žalovaného 2/ (jeho .
Kľúčové slová: nedostatok právomocí orgánu verejnej správy, nulitné rozhodnutie

Zbierka NS 2/2013
R 26/2013
Rozsudok
Právna veta: Rozhodnutie poradnej odvolacej (rozkladovej) komisie nemôže byť predmetom prieskumu zákonnosti rozhodnutia a postupu v správnom súdnictve, keďže poradná komisia nevydáva záväzné rozhodnutie a vedúci správneho orgánu nie je jej rozhodnutím viazaný.

Úryvok z textu:
... Odovzdanie agendy inému štátnemu zamestnancovi v súvislosti s ukončením štátnozamestnaneckého pomeru žalobcu nemožno v žiadnom prípade považovať za plnenie pracovných úloh na pokyn zamestnávateľa, ako to tvrdí žalobca. Služobný úrad bol voči žalobcovi ús tretový a umožnil mu ... štátnozamestnaneckého pomeru žalobcu. Odovzdan ie agendy v súvislosti so skončením štátnozamestn an eckého pomeru nemožno považovať za plnenie pracovných úloh v zmysle § 2 zákona č. 312/2001 Z. z. Preto nemožno hovoriť o tom, že .
Právna veta: Na rozhodnutie o úrazovej rente nie je podstatné len posúdenie zhoršenia zdravotného stavu, ale musí byť posúdený aj pokles pracovnej schopnosti žiadateľa o dávku vykonávať doterajšie zamestnanie (baník).

Úryvok z textu:
... , ktoré a) zamestnanec uvedený v § 4 utrpel pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh, pre plnenie pracovných úloh alebo služobných úloh a pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi, b ... povolania podľa tohto zákona. Medzi účastníkmi nebolo sporné, že navrhovateľ utrpel v roku 1979 pracovný úraz pri plnení pracovných úloh. Zo „záznamu o úraze“, spísaného 28.februára 1979 zamestnávateľom B. H., k. p. so sídlom .
Právna veta: Ak sa v rámci organizačnej zmeny súčasne stali nadbytočnými viacerí zamestnanci, má zamestnávateľ ponukovú povinnosť (§ 63 ods. 2 písm. b/ Zákonníka práce) voči každému z nich osobitne. Pokiaľ má voľné len jedno pracovné miesto, nemá oprávnenie vybrať si zamestnanca, ktorému voľné miesto ponúkne, ale je ho povinný ponúknuť všetkým do úvahy prichádzajúcim zamestnancom. K zmene pracovnej zmluvy v zmysle § 54 Zákonníka práce dôjde v prípade toho zamestnanca, ktorý prijal ponuku voľného pracovného miesta ako prvý.

Úryvok z textu:
... organizačných zmenách. Podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak a .
Kľúčové slová: podmienky nároku na úrazovú rentu, úrazová renta, choroba z povolania, nárok na úrazovú rentu

Zbierka NS 7/2011
R 107/2011
Rozsudok
Právna veta: Pri posudzovaní nároku na úrazovú rentu nie je pre záver o poklese pracovnej schopnosti rozhodujúce len posúdenie zhoršenia zdravotného stavu, ale treba posúdiť aj vplyv takéhoto zhoršenia na pokles pracovnej schopnosti vykonávať doterajšie zamestnanie.

Úryvok z textu:
... ods.3 zák.č. 461/2003 Z.z. pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje na účely odseku 1 v súvislosti s plnením pracovných úloh uvedených v § 8 ods.4 alebo s činnosťami uvedenými v § 17 ods.2, alebo v priamej súvislosti s .
Kľúčové slová: choroba z povolania, zoznam chorôb z povolania

Zbierka NS 4/2012
R 83/2012
Rozsudok
Právna veta: Ak bola choroba, neskôr označená ako choroba z povolania, zistená viac ako 3 roky pred dňom jej zaradenia do zoznamu chorôb z povolania, nemožno ju považovať za chorobu z povolania podľa § 8 ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... uvedeného v prílohe č. 1, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe a/ zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh, b/ fyzickej osobe uvedenej v § 17 ods.2 pri činnostiach uvedených v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.