Nájdené rozsudky pre výraz: plnomocenstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3812

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1071 dokumentov
17168 dokumentov
14 dokumentov
54 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Tzv. „všeobecné plnomocenstvo“ oprávňujúce zástupcu zastupovať zastúpeného v každom súdnom konaní, možno založiť do spisov súdnej správy príslušného súdu a v konkrétnej veci sa naň odvolať. Súd však nie je povinný zisťovať, či všeobecné plnomocenstvo bolo udelené a založené v spise súdnej správy; na existenciu plnomocenstva musí účastník alebo ním zvolený zástupca upozorniť súd.

Úryvok z textu:
Na Okresnom súde Bratislava II bol 10. októbra 1997 podaný návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorým navrhovateľka žiadala, aby súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť jej 2 000,- Sk s prísl. a náhradu trov konania. Návrh za navrhovateľku podal advokát Mgr. J. L. ako ňou splnomocnený zástupca. Okresný súd Bratislava I, ktorému bola vec postúpená podľa § 105 ods. 2 O. s. p., vyzval zástupcu, aby návrh doplnil zmluvou medzi navrhovateľkou a odporcom, dokladom o vyplatení sumy odporcovi a orig
Právna veta: V zmysle zásady zákonnosti (dbať na zachovanie subjektívnych práv daňového subjektu) obsiahnutej v § 2 ods. 1 zák. č. 511/1992 Zb. s prihliadnutím na zásadu súčinnosti podľa odseku 2 cit. ustanovenia, z ktorej vyplýva povinnosť správcu dane odstraňovať všetky odstrániteľné nedostatky každého procesného podania (extenzívne § 20 ods. 9), mal colný úrad ako štátom poverený správny orgán na úseku správy daní odstrániť toto nesprávne právne vyhodnotenie obsahu predloženého plnomocenstva, ktoré podľa Najvyššieho súdu spĺňa všetky podmienky, aby bolo označené za generálne plnomocenstvo. Žalovan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: V., bytom P., zast.: JUDr. T., advokátom so sídlom D., proti žalovanému: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Mierová č. 23, 815 11 Bratislava, o preskúmanie zákonnost
Právna veta: Účastník konania môže udeliť plnomocenstvo na zastupovanie v občianskom súdnom konaní advokátovi - fyzickej osobe, ako aj právnickej osobe založenej podľa zákona o advokácii. Účastníka konania môže zastupovať v súdnom konaní verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným, ktoré boli založené na účel výkonu advokácie. Tieto spoločnosti nesmú mať iný predmet podnikania ako poskytovanie právnych služieb. Ak účastník konania udelí plnomocenstvo právnickej osobe založenej na účely výkonu advokácie, na súde ho bude zastupovať spoločník verejnej obchodnej spoločn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sži/29/2014 1013200786 01.07.2015 JUDr. Alena Poláčková ECLI:SK:NSSR:2015:1013200786.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom Suché Mýto 19, Bratislava, IČO: 42 268 559, proti žalovanému: Mestská časť Bratislava - Lamač, so sídlom Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava, o preskúmanie zákonno
Právna veta: Plnomocenstvo je jednostranný právny úkon splnomocniteľa, ktorým prehlasuje voči tretej osobe, resp. tretím osobám (tzv. vonkajší vzťah), že splnomocnil inú osobu ako oprávnenú, t. j. za splnomocnenca, aby ho v rozsahu uvedenom v tejto plnej moci zastupoval (akékoľvek obmedzenia, resp. usmernenia alebo výhrady nezahrnuté v plnej moci, nie sú voči tretím osobám právne relevantné - bližšie § 32 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Plnomocenstvo zároveň osvedčuje, resp. deklaruje navonok, že medzi splnomocniteľom a splnomocnencom existuje vnútorný právny vzťah založený dohodou o zastúpení (možno tiež h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2MCdo/8/2014 1210213786 30.06.2015 JUDr. Jozef Kolcun ECLI:SK:NSSR:2015:1210213786.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu E. J., bývajúceho v H., zastúpeného Advokátskou kanceláriou FARDOUS PARTNERS, s.r.o., so sídlom v Šali, Hlavná 6, proti žalovanej A.j, bývajúcej v L., zastúpenej JUDr. Jankou Hazlingerovou, advokátkou v Bratislave,
Právna veta: 1. Podľa ustálenej súdnej praxe k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť aj odmietnutím odvolania odvolacím súdom, ak pre to neboli dané procesné predpoklady (viď tiež R 23/1994). Odmietnutie odvolania podaného zvoleným zástupcom z dôvodu jeho neoprávnenosti (§ 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p.) je postupom, ktorým odvolací súd odníma zastúpenému účastníkovi možnosť konať pred súdom (porovnaj R 51/1996). Odvolanie, ktoré vo veci podal takýto zástupca (pozn. ktorému bolo udelené plnomocenstvo v zmysle § 28 ods. 1 O.s.p.), nemožno odmietnuť ako odvolanie podané neoprávnenou osobou (§ 218 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 76 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky L. P. , a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou C. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , proti odporkyni Z. T. , bývajúcej v N. , o zaplatenie 13,25 € (400 Sk) s príslušenstvo m , vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 8 C 177/2007, o dovolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 30. novembra 2011 sp. zn. 10 C
Právna veta: V preskúmavanej veci bolo plnomocenstvo ako jednostranný právny úkon spísané priamo v zmluve o úvere bez ďalšej prezentácie prípadného zmluvného vzťahu medzi advokátom a klientom a z obsahu celého kontextu zmluvy o úvere a jej podpisovania nebolo zrejmé, akú vôľu mienil dlžník podpísaním zmluvy prejaviť. Súd sa stotožnil s posúdením veci odporcom, že formulácia v splnomocnení, že zástupca uzavrie v mene dlžníka záložnú zmluvu k nehnuteľnostiam, ktoré v čase uzatvorenia záložnej zmluvy sú vo vlastníctve dlžníka, bez bližšieho označenia nehnuteľností, ktoré sa majú stať predmetom zálohu, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžr/43 /201 1 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Milana Moravu , v právnej veci navrhovateľa: P. , s.r.o. , IČO: X. , P., proti odpor covi : Správa katastra Čadca , Ľ. Podjavorinskej č. 2576, Čadca , za účasti Š. G. , bytom U. , o preskúmanie záko nnosti rozhodnutia odpor
Právna veta: Ustanovenie § 28 O.s.p. upravuje formu plnomocenstva, jeho rozsah a spôsob, akým sa má udeliť. Odsek 2 citovaného ustanovenia zdôrazňuje, že zástupca, ktorému bolo toto plnomocenstvo udelené, je oprávnený na všetky úkony ako účastník konania, plnomocenstvo udelené na celé konanie nemožno obmedziť. Plnomocenstvom udeleným na konanie pred súdom môže byť každá listina účastníkom vlastnoručne podpísaná, ak je z nej vidieť vôľu účastníka, aby bol určitou osobou zastupovaný. Ak nejde o plnomocenstvo vzťahujúce sa len na určitý úkon, výslovne v plnomocenstve udelený, je nutné vychádzať z toho, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne L. P. , IČO X. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou C. , s.r.o., so sídlom v B., za ktorú koná advokátka a konateľka Mgr. Ľ. C.. , proti žalovanému B. B. , o zaplatenie 21,24 € , vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 8 C 104/2007, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave zo 14. septembra 2010 sp. zn. 10 Co 80/2010, takto r o z h o d o l : Najvyš
Právna veta: Zástupcovi, ktorého si účastník zvolil, udelí písomne alebo ústne do zápisnice plnomocenstvo buď pre celé konanie (tzv. všeobecné procesné) alebo len pre určité úkony (jednoduché) ako to ustanovuje § 28 ods. 1 O.s.p. Plnomocenstvo udelené pre celé konanie nemožno obmedziť. Zástupca, ktorému bolo toto plnomocenstvo udelené, je oprávnený na všetky úkony, ktoré môže v konaní urobiť účastník (§ 28 ods. 2 O.s.p.). Podľa § 49 ods. 1 vety prvej O.s.p., ak má účastník zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Účelom zastúpenia je umožniť, aby z rôzny ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. B. , bývajúceho v B. , 2/ L. B. , bývajúcej v B. , proti žalovaným 1/ Prvej stavebnej sporiteľni , a.s. , so sídlom v Bratislave, Bajkalská 30, IČO : 31 335 004, 2/ LICITOR group, a.s. , so sídlom v Žiline, Tajovského 5, IČO : 36 421 561 , 3/ P. L. , bývajúcej v B. , o neplatnosť dražby , vedenej na Okresnom súde Brezno pod sp. zn. 5 C 215/2010, o mimoriadnom dovolaní gen
Právna veta: Zákonodarca v ustanovení § 138 ods. 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní taxatívne vypočítava obligatórne prílohy k podaným námietkam. V zmysle ustanovenia § 138 ods. 7 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní je povinnou prílohou námietok aj doklad preukazujúci oprávnenie podpisovať námietky podľa odseku 6 písm. g), ak nebol predložený kontrolovanému. Zákonodarca však nešpecifikuje typ dokladu ani nedefinuje jeho charakter. Takýmto dokladom v zmysle ustanovenia § 138 ods. 7 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní preto môže byť podľa názoru odv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžf/1/2018 1013200593 30. 04. 2019 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2019:1013200593.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eriky Šobichovej v právnej veci žalobcu: GEODETICCA, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Floriánska 19, IČO
MENU