Nájdené rozsudky pre výraz: plnomocenstvo na zastupovanie advokátom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
31 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.). Ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia, pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví (§ 104 ods. 2 O.s.p.). Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 87 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky maloletej G. G. , bývajúcej u matky G. G. , zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úrad om práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda , proti odporcovi R. R. , o určenie otcovstva , vedenej n a Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn. 10 C 422/2007 , o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnav e z 29 . novembr a 2011 sp.zn. 9 Co 92 /2011 takto
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 301 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ D. B. a 2/ E. B. , oboch bývajúcich vo V. , proti žalovan ým Martin pod sp. zn. 9 C 17 2/20 12, o dovolaní žalo bcov proti uzneseni u Krajského súdu v Žiline z 10 . apríl a 201 3 sp.zn. 10 Co 95 /201 3 takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov dovolacieho konania. O d ô v o d n e n
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ sám zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo, respektíve požiada o ustanovenie zástupcu, ak spĺňa predpoklady pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov. Keďže dovolateľka neodstránila procesný nedostatok podmienky dovolacieho konania, Najvyšší súd Slovenskej republiky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 379 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne Mgr. V. B. , bývajúcej v R. , proti žalovan ému D. B. , podnikajúcemu pod obchodným menom D.D. , s miestom podnikania v R. , IČO: X. , o zaplatenie 9 768 EUR s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Ružomberok pod sp. zn. 6 C 101 /20 12, o dovolaní žalo bkyne proti uzneseni u Krajského súdu v Žiline z 28 . jún a 201 3 sp.zn. 6 Co 267 /201 3 takto r o z h o
Právna veta: Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ sám zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo, respektíve požiada o ustanovenie zástupcu, ak spĺňa predpoklady pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ M. S. a 2/ M. S., oboch bývajúcich v A. , proti žalovan ým 1/ R. D.D. , bývajúcom v A. , 2/ R. D. , bývajúcom v A. a 3/ R. D. , N. , bývajúcom v S., o náhradu škody, vedenej n a Okresnom súde Kežmarok pod sp. zn. 3 C 69 /20 10, o dovolaní žalo vaných proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo 6. júla 201 1 sp.zn. 11 Co 3/201 1 takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná /§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p./. Citované ustanovenie § 241 ods. 1 veta druhá O.s.p. vyžaduje splnenie zvláštnej podmienky dovolacieho konania, ktorou je povinné zastúpenie dovolateľa advokátom. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Výnimkou z požiadavky na splnenie tejto podmienky je situácia, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne T. N. , bývajúcej v Ž. , proti žalovanej E. , s.r.o. , so sídlom v Ž. , o zaplatenie 77,67 EUR s prísl. , a o protinávrhu žalovanej o zaplatenie 359,03 EUR s prísl. , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 17 C 95/2005 , o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 30. marca 2010 sp.zn. 8 Co 41/2010 rozhodol t a k t o : Dovola cie konanie z a s t a
Meritum Dovolanie
Právna veta: O prípad dovolania v zmysle ustanovenia § 238 ods. 3 písm. b) O. s. p. nejde, ak odvolací súd potvrdil rozsudok, ktorým bolo rozhodnuté inak než v prvšom rozsudku, pretože súd prvého stupňa bol viazaný právoplatným rozsudkom odvolacieho súdu v otázke základu nároku.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde Trnava 3. septembra 1992 si žalobca uplatnil voči žalovanému nárok na náhradu škody, spôsobenej mu chorobou z povolania. V rámci uplatneného nároku sa domáhal zaplatenia náhrady za bolesť, za sťaženie spoločenského uplatnenia a za stratu na zárobku počas práceneschopnosti a po skončení práceneschopnosti, vrátane úrokov z omeškania. Okresný súd Trnava rozsudkom z 29. novembra 2000, č. k. 12 C 212/92-295, uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu za
Právna veta: V správnom súdnictve (piata časť O.s.p.) je v ustanovení § 250a O.s.p. vyjadrená zásada, podľa ktorej musí byť žalobca v konaní zastúpený advokátom, ak sám nemá právnické vzdelanie, alebo právnické vzdelanie nemá jeho zamestnanec. Uvedené ustanovenie § 250a O.s.p. nemá za cieľ skomplikovať prístup k súdom, ale poskytnúť účastníkom kvalifikovanú právnu pomoc, keďže v rámci správneho súdnictva sa posudzuje zákonnosť rozhodnutí, teda sú riešené len právne otázky. Nedoloženie splnomocnenia pre advokáta je preto dôvodom na zastavenie konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.. L. , B. , proti žalovanému: Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky , Nám. mieru 3, Prešov, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského staveb ného úradu Prešov č. 2012 -364/1284 -2/SP -KK zo dňa 16. apríla 2012 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č.k. 3S/ 49/201 2-29 zo dňa 17 . decembra 201 2, takto r o z h o d
Meritum o určenie neúčinnosti právneho úkonu
Najvyšší súd 5 Ob do 13 /2012 Slovenskej republiky 5 Obdo 14/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. V.K. , správca konkurznej podstaty úpadcu K. -K. , s. r. o. v konkurze , N.B. , IČO: X. , zastúpeného K.B.B. , advokáti, s. r. o., Z.B. , IČO: X. proti žalovanému: 1/ B. , s. r. o., N.B. , IČO: X. , 2/ Mgr. L.M. , nar. X. , bytom G.B. , o určenie neúčinnosti právneho úkonu , vedenej na Okresnom súde Bratisl ava I pod sp. zn. zo 16. august
Meritum vymoženie 263,09 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7614205420 Dátum vydania rozhodnutia: 25. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Helena Haukvitzová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7614205420.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Danice Koč ičkovej, v exekučnej veci oprávneného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad, so sídlom v Poprade,
MENU