Nájdené rozsudky pre výraz: plnomocenstvo udelené advokátovi

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 772

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

37 dokumentov
670 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Úkonom, ktorým účastník splnomocňuje advokáta na základe spravidla príkaznej zmluvy podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka sa realizuje jeho základné právo na právnu pomoc v súdnom konaní. Plnomocenstvo, ktoré sa udelí advokátovi sa nemôže obmedziť na jednotlivé úkony, pretože by to odporovalo nielen zákonu, ale aj podstate tohto zastupovania. Také plnomocenstvo sa považuje za procesné plnomocenstvo a musí byť súdu predložené v origináli. Plnomocenstvo udelené advokátovi musí žalobcom výslovne udelené pre konanie pred súdom, tzn. že plnomocenstvo iba pre predchádzajúce konanie pred orgánom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sži/32/2014 1013200806 20.05.2015 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2015:1013200806.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom Suché Mýto 19, Bratislava, IČO: 42 268 559, proti žalovanému: Obec Láb, so sídlom Láb č. 503, o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného, o odvolaní adv
Právna veta: Nedostatok povinného právneho zastúpenia predstavuje odstrániteľnú vadu konania, ktorú môže žalobca odstrániť predložením plnomocenstva udeleného advokátovi na zastupovanie v konaní. Pokiaľ žalobca plnomocenstvo sám nepredloží, súd uznesením vyzve žalobcu na jeho predloženie a zároveň ho poučí o následkoch spojených s nesplnením si tejto povinnosti. Odvolací súd zastáva názor, že uznesenie krajského súdu č.k. 5S/266/2014-77 zo dňa 21.09.2015 má povahu uznesenia vydaného podľa § 43 ods. 1 O.s.p., keďže je nepochybné, že krajský súd týmto uznesením nariadil žalobcovi odstránenie vady konania spo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. T. , nar. X. , t.č. Ú. , proti žalovanému : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky , Župné námestie 13, Bratislava, o preskúmanie zákonno sti rozhodnutí žalovaného: č. 46399/2 013 -23 -II zo dňa 19. decembra 2013, č. 32012/2014 -23 -II zo dňa 7. januára 2014 a č. 32013/2014 -23 -II zo dňa 7. januára 2014, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratisl
Právna veta: Odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa môže podať predovšetkým účastník konania (§ 201 prvá veta O.s.p.), pričom účastník konania sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Zástupcovi, ktorého si účastník zvolil, udelí písomne alebo ústne do zápisnice plnomocenstvo (§ 28 ods. 1 O.s.p.). Skutočnosť, že zástupca je oprávnený konať za účastníka pred súdom, musí byť preukázaná a to spravidla predložením písomného plnomocenstva. Ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta; plnomocenstvo udelené advokátovi nemožno obmedziť (§ 25 ods. 1 O.s.p.). Plnomocenstvo ud ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Cdo 152/20 10 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi A. P. , naroden ému X, a zomrel ému X, naposledy bývajúc emu v L. , vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 6D 1003/2007 , o dovolaní dediča M VDr . D. P., bývajúceho v K., zastúpené ho Mgr. M . D., advokátkou v K. , proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 31. mája 2010 sp. zn. 9 CoD 9/2010, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajské
Právna veta: 1. Podľa ustálenej súdnej praxe k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť aj odmietnutím odvolania odvolacím súdom, ak pre to neboli dané procesné predpoklady (viď tiež R 23/1994). Odmietnutie odvolania podaného zvoleným zástupcom z dôvodu jeho neoprávnenosti (§ 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p.) je postupom, ktorým odvolací súd odníma zastúpenému účastníkovi možnosť konať pred súdom (porovnaj R 51/1996). Odvolanie, ktoré vo veci podal takýto zástupca (pozn. ktorému bolo udelené plnomocenstvo v zmysle § 28 ods. 1 O.s.p.), nemožno odmietnuť ako odvolanie podané neoprávnenou osobou (§ 218 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 76 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky L. P. , a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou C. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , proti odporkyni Z. T. , bývajúcej v N. , o zaplatenie 13,25 € (400 Sk) s príslušenstvo m , vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 8 C 177/2007, o dovolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 30. novembra 2011 sp. zn. 10 C
Právna veta: "Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná [§ 241ods. 1 (veta druhá) O.s.p.]. Právnické vzdelanie je na účely ustanovenia § 241 ods. 1 (veta druhá) O.s.p. potrebné preukázať predložením fotokópie vysokoškolského diplomu osvedčujúceho dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte v Slovenskej republike. V prípade, že dovolateľ sám nemá právnické vzdelanie, je možné nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. D. P. , bývajúceho v B. , proti žalovanej T. , a.s. , so sídlom v B. , o zaplatenie 19 900 Eur , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 6 C 110/2001 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 2. novembra 201 1 sp. zn. 15 Co 244 /2011, takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhrad
Právna veta: Podávanie žiadostí bez ospravedlniteľného dôvodu o predĺženie lehoty na predloženie plnomocenstva na zastupovanie v dovolacom konaní dovolateľmi predstavuje zjavné zneužitie práva, ktoré nepožíva právnu ochranu podľa čl. 5 Základných princípov Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
1. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací uznesením z 30. júna 2015, č. k. 4Obo/19/2015- 362 potvrdil uznesenie Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „súd prvej inštancie“) z 15. apríla 2015, č. k. 67Cbi/371/2000-335, ktorým súd prvej inštancie zamietol návrh žalovaného 3/ na prerušenie konania. 2. V odôvodnení svojho rozhodnutia odvolací súd uviedol, že ustanovenie § 109 ods. 2 písm. c/ O. s. p. predstavuje tzv. fakultatívne prerušenie konania, pričom v rozhodovanej veci neprebieh
Právna veta: Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Za splnenia podmienok uvedených v § 30 O.s.p. súd na žiadosť dovolateľa o ustanovenie advokáta ho odkáže na Centrum právnej pomoci, ktorý o jeho žiadosti rozhodne. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zasta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 221/ 2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa F. M. , bytom V. , proti odporcovi G. , IČO: X. , o zaplatenie sumy 9 832,04 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 18 C 65 /200 3, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 21 . septembra 201 1 sp. zn. 2 Co 224/ 20 11 takto r o z h o d o l : Konanie o dovolaní z a s t a v u j e . Žiaden z
Právna veta: Účastník konania môže udeliť plnomocenstvo na zastupovanie v občianskom súdnom konaní advokátovi - fyzickej osobe, ako aj právnickej osobe založenej podľa zákona o advokácii. Účastníka konania môže zastupovať v súdnom konaní verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným, ktoré boli založené na účel výkonu advokácie. Tieto spoločnosti nesmú mať iný predmet podnikania ako poskytovanie právnych služieb. Ak účastník konania udelí plnomocenstvo právnickej osobe založenej na účely výkonu advokácie, na súde ho bude zastupovať spoločník verejnej obchodnej spoločn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sži/29/2014 1013200786 01.07.2015 JUDr. Alena Poláčková ECLI:SK:NSSR:2015:1013200786.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom Suché Mýto 19, Bratislava, IČO: 42 268 559, proti žalovanému: Mestská časť Bratislava - Lamač, so sídlom Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava, o preskúmanie zákonno
Právna veta: Advokát, ktorý je zapísaný v zozname advokátov Českej advokátskej komory je oprávnený poskytovať právnu pomoc na celom území Slovenskej republiky podľa § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii. Pri zastupovaní účastníkov konania v občianskom súdnom konaní pred súdmi na území Slovenskej republiky, advokát s bydliskom (sídlom) v Českej republike, nepodniká v zmysle ustanovenia § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka, ak nemá podnik alebo organizačnú zložku na území Slovenskej republiky. V takomto prípade zahraničná osoba nepotrebuje oprávnenie podnikať na území Slovenskej repub ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 13. apríla 1994 č. k. 33 Cb 1024/94 konanie zastavil s tým, že žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania. Rozhodnutie o zastavení konania odôvodnil späťvzatím žaloby, a preto konanie podľa § 96 ods. 1 a 3 O.s.p., zastavil. Rozhodnutie o náhrade trov konania odôvodnil tým, že po 1. januári 1993 je zástupca žalobcu osobou podľa § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka, pričom oprávnenie podľa § 21 ods. 4 Obchodného zákonníka nepredloži
MENU