Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065428
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63368
USSR: 34577
NSČR: 120720
NSSČR: 63879
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420564
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
09.12.2019 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok


Približný počet výsledkov: 110 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok
  • pocet nájdené 13983 krát v 9771 dokumentoch
  • rok nájdené 108325 krát v 21831 dokumentoch
  • dochodkovy nájdené 20227 krát v 3447 dokumentoch
  • poistenie nájdené 60182 krát v 5905 dokumentoch
  • na nájdené 2232572 krát v 63280 dokumentoch
  • vznikat nájdené 23017 krát v 10394 dokumentoch
  • narok nájdené 115774 krát v 29021 dokumentoch
  • invalidny nájdené 29353 krát v 3422 dokumentoch
  • dochodok nájdené 73323 krát v 4902 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Krajské súdy SR 378 dokumentov


Právna veta: Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Podmienka invalidity a podmienka získania potrebnej doby poistenia musia byť splnené súčasne, inak nárok na invalidný dôchodok nevznikne. Podľa § 72 ods.1 písm. g) a ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa: Z. C. narodený X. , bytom v K. , K. ul. č. X. zastúpený JUDr. Rudolfom Žiklom, advokátom, so sídlom v Košiciach, Tichá ul. č. 18 proti odporkyni: Sociálna poisťovňa v Bratislave, Ul. 29. augu sta č. 8, o invalidný dôchodok, na .
Právna veta: Je zrejmé, že navrhovateľ nezískal potrebnú dobu dôchodkového poistenia, ktorá je v zmysle § 72 ods. 1 písm. f/ zákona 5 rokov. Navrhovateľ v opravných prostriedkoch ani v odvolaní nespochybnil tento záver, len poukazoval na svoj zlý zdravotný stav a preto rozhodnutie odporkyne o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok krajský súd dôvodne považoval za vydané v súlade so zákonom. Navrhovateľ, hoci s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 60% splnil podmienku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, nesplnil ďalšiu z podmienok pre vznik nároku na invalidný dôchodok v zmysle § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1S o/29/2010 R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD. a Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, v právnej veci navrhovateľ a: L. , bytom H. , proti odporkyni : S o c i á l n a p o i s ť o v ň a , ú s t r e d i e , Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislav e č. k. 7Sd 43/2009 .
Právna veta: Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 zákona o sociálnom poistení a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Podľa § 72 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 28 rokov je najmenej päť rokov a zisťuje sa z posledných desiatich rokov pred vznikom invalidity. Podľa § 255 ods. 1 zákona o s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej, členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci navrhovateľky R. K. , nar. X, bytom L. č. X. P., zastúpenej opatrovníkom E. K., nar. X., bytom L. č. X. P., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach .
Právna veta: Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Podmienka invalidity a podmienka získania potrebnej doby poistenia musia byť splnené súčasne, inak nárok na invalidný dôchodok nevznikne. Podľa § 72 ods.1 písm. g) a ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 9So/ 221 /20 11 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej , v právnej veci navrhovateľky M. H.H. bytom D. X. Š., zastúpenej Františkom Horváthom, D. X. Š., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredi u, Ul. 29. augusta 8, Bratislava , o invalidný dôchodok , o odvolan í navrhovateľky proti rozsudku .
Právna veta: Podľa § 72 ods. 1 zákona o sociálnom poistení počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku do 20 rokov je menej ako jeden rok (písm. a/) a nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok (písm. b/). Podľa § 72 ods. 2 zákona o sociálnom poistení počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity...Dátum vzniku invalidity bol podľa údajov lekárskej správy určený od dátumu zistenia závažného ochorenia počas hospitalizácie na psychiatrickom oddelení. Navrhovateľ dovŕšil v čase vzniku inv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa: M. S., narodený X. , bytom D. V. ul. č. X. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Kr ajského súdu v Trenčíne zo 16. januára 2012, č.k. .
Právna veta: S účinnosťou od 1. januára 2001 nemožno za náhradnú dobu považovať každú dobu nezamestnanosti, keďže podľa § 9 ods.1 písm. d/ zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 446/2000 Z. z. je náhradnou dobou len taká doba, po ktorú sa evidovanému nezamestnanému vyplácala podpora v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu.

Úryvok z textu:
... . 1 písm. f/ zák.č. 461/2003 Z.z. počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 28 rokov je najmenej 5 rokov. Podľa § 72 ods. 2 zák.č. 461/2003 Z.z. počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity, a ak ide .
Právna veta: Ak žiadateľ o invalidný dôchodok splnil zdravotnú podmienku pre vznik nároku na túto dávku pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka, rozhodujúcim obdobím pre posúdenie jeho nároku je obdobie pred vznikom invalidity pred skončením povinnej školskej dochádzky a nie obdobie, v ktorom za neho bolo zaplatené poistenie ako za dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu po tomto dni.

Úryvok z textu:
... dôchodok a lebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Podľa § 72 ods. 2 a 3 zákona o sociálnom poistení počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity. Poistencovi, ktorý sa stal inva lidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z .
Kľúčové slová: náhradné doby, získanie potrebnej doby poistenia, podpora v nezamestnanosti, vdovský dôchodok

Zbierka NS 7/2011
R 119/2011
Rozsudok
Právna veta: Doba, po ktorú bol žiadateľ o dávku dôchodkového poistenia v evidencii nezamestnaných bez nároku na podporu v nezamestnanosti, bola náhradnou dobou len do 31. decembra 2000. Po tomto dni bola náhradnou dobou len vtedy, ak sa evidovanému nezamestnanému vyplácala podpora v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu1/2/.

Úryvok z textu:
... , alebo 2. c) zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Podľa § 72 ods. 1 písm. f/ zákona počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 28 rokov je najmenej päť rokov. V danej veci z obsahu spisu vy plýva, že R .
Kľúčové slová: úhrada za postúpenú pohľadávku, Sociálna poisťovňa, postúpenie pohľadávky Sociálnou poisťovňou

Zbierka NS 5/2011
R 52/2011
Rozsudok
Právna veta: Zaplatenie úhrady za postúpenú pohľadávku na poistnom na dôchodkové poistenie má za následok, ţe pri posudzovaní nároku na dávku nemoţno vylúčiť z doby poistenia obdobie, za ktoré bola zaplatená.

Úryvok z textu:
... § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 28 rokov je najmenej päť rokov a zisťuje sa z posledných desiatich rokov pred vznikom invalidity .
Kľúčové slová: poistné, spolupracujúca osoba samostatne zárobkovo činnej osoby

Zbierka NS 6/2013
R 74/2013
Rozsudok
Právna veta: Započítanie obdobia poistenia spolupracujúcej osoby samostatne zárobkovo činnej osoby, za ktorú nebolo zaplatené poistné možno hodnotiť ako dobu dôchodkového poistenia (zamestnania) na účely § 72 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov len od okamihu zaplatenia poistného za toto obdobie. Ustanovenie § 60 ods. 1 uvedeného zákona poskytuje ochranu len zamestnancovi, za ktorého zamestnávateľ neodvádzal poistné, ale nevzťahuje sa na spolupracujúce osoby samostatne zárobkovo činných osôb.

Úryvok z textu:
... . Podľa § 72 ods. 1 písm. f/ zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom do 31. decembra 2003 počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 28 rokov je najmenej päť rokov. Podľa § 255 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 265 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ak nárok na sirotský dôchodok priznaný podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 zanikol pred 1. januárom 2004 alebo po 31. decembri 2003 z dôvodu nesplnenia podmienky nezaopatrenosti dieťaťa a dieťa podmienku nezaopatrenosti opätovne splní po 31. decembri 2003, nárok na sirotský dôchodok vznikne znova, ak sú splnené podmienky nároku na tento dôchodok podľa tohto zákona. Nárok na sirotský dôchodok vznikne najskôr od 1. januára 2004 a jeho suma sa určí podľa tohto zákona. Ustanovenie § 81 ods. 6 sa nepoužije. Z citovaného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôch odok poistenca vo veku nad 28 rokov je najmenej päť rokov. Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity, a ak ide o poistenca vo veku nad 28 rokov, z posledných desiatich .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.