Nájdené rozsudky pre výraz: pochybnosť o nezaujatosti v trestnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ustanovenie § 30 ods. 1 Tr. por. vylučuje z vykonávania úkonov trestného konania ten orgán, u ktorého by mohli vzniknúť pochybnosti o jeho nezaujatosti. Dôvody možného vzniku týchto pochybností sú stanovené taxatívne. Tieto dôvody spočívajú v okolnostiach, ktoré charakterizujú pomer úradnej osoby k prejednávanej veci alebo pomer úradnej osoby k osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka, prípadne k ich zástupcom, splnomocnencom a obhajcom. Uplatnenie inštitútu § 30 ods. 1 Tr. por. prichádza do úvahy iba vtedy, ak je existencia pomeru vzbudzujúceho pochybnosť o nezaujatosti úradnej osoby preukázan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, podanej ministerkou spravodlivosti SR, vyslovil, že uznesením Krajského súdu v Bratislave z 2. júla 1992, sp. zn. 2 Nt 13/92, ako aj v predchádzajúcom konaní, bol porušený zákon. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením krajský súd podľa § 31 ods. 1 Tr. por. vyslovil, že predseda JUDr. K. K. nie je vylúčený z úkonov v trestnej veci proti obvinenému S. J., vedenej na Okresnom súde Bratislava-vidiek pod sp. zn. 2 T 27/92. Proti uvedenému prá
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Odňatie a prikázanie veci podľa § 25 Trestného poriadku je výnimkou z ústavného princípu, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.) Dôležité dôvody v zmysle § 25 Trestného poriadku môžu byť dôvody, ktoré zabezpečujú nestranné a zákonné prerokovanie veci, náležité zistenie skutkového stavu potrebného na rozhodnutie, ako aj uplatnenie všetkých do úvahy prichádzajúcich základných zásad trestného konania. Pri dodržaní týchto zásad môže ísť aj o dôvody procesnej ekonómie v konkrétnej veci. II. Medzi dôležité dôvody na odňatie a prikázanie vec ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti Slovenskej republiky v trestnej veci proti obvinenému Z. K., vedenej na Okresnom súde vo Zvolene pod sp. zn. 4 T 31/99, vyslovil, že právoplatným uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 3. februára 1999, sp. zn. 6 Nt 1/99, a konaním, ktoré tomuto uzneseniu predchádzalo, bol porušený zákon v ustanoveniach § 2 ods. 5, § 31 ods. 2 a § 25 Trestného poriadku v neprospech obvineného.
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V zmysle § 30 ods. 3 veta prvá Trestného poriadku je súdom vyššieho stupňa ten súd, ktorý vykonáva konanie a rozhoduje o sťažnosti proti prvostupňovému rozhodnutiu podľa § 147 a nasl. Trestného poriadku alebo vykonáva konanie a rozhoduje o odvolaní (§ 252 Trestného poriadku) podľa § 253 a nasl. Trestného poriadku. Z týchto dôvodov, ak sudca krajského súdu alebo sudca vyššieho vojenského súdu Slovenskej republiky v konkrétnej veci rozhodoval v druhostupňovom senáte tohto súdu, je sudcom súdu vyššieho stupňa. Preto je takýto sudca v ďalšom konaní vylúčený z rozhodovania na tom istom krajskom sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe odvolania obžalovaného voj. zákl. sl. M. B. a odvolania vyššieho vojenského prokurátora proti rozsudku Vyššieho vojenského súdu v T. z 8. septembra 2000, sp. zn. 3 T 2/00, podľa § 253 ods. 3 písm. a) Trestného poriadku zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil tomuto súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Vyššieho vojenského súdu v T. (ďalej len „WS“) z 8. septembra 2000, sp. zn. 3 T 2/00, bol obžalovaný
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca (ďalej len \"prísediaci\"), prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. Podľa § 32 ods. 1 Tr. por. ak z dôvodov uvedených v § 31 ods. 1 oznámi svoju zaujatosť sudca alebo prísediaci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudc ov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci obžalované ho Ing. M. B. , pre trestný čin subvenčného podvodu čiastočne dokonaný a čiastočne v štádiu pokusu podľa § 225 ods. 1, ods. 6 písm. a/, § 14 ods. 1 Tr. zák. a iné , na neverejnom zasadnutí konanom 17. septembra 2013 v Bratislave podľa § 3 1 ods. 1 , §
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V zmysle súdnej praxe treba pritom pomerom k prejednávanej veci rozumieť najmä skutočnosť, že orgán uvedený v tomto ustanovení bol sám poškodený trestným činom, ktorého sa majú týkať procesné úkony, resp. ním boli poškodené jemu blízke osoby. Naproti tomu pomerom k osobám, ktorých sa úkon priamo týka a k ďalším osobám uvedeným v citovanom ustanovení sa rozumie, že je k uvedeným osobám najmä v pomere príbuzenskom, švagrovskom, druha a družky, prípadne vo vzťahu úzko priateľskom alebo nepriateľskom. V súvislosti s nestrannosťou možno rozlišovať subjektívny prístup, ktorým sa zisťuje, čo si sudca ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Tost/5/2019 Identifikačné číslo spisu: 9518100247 Dátum vydania rozhodnutia: 12. februára 2019 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:9518100247.7 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika, sudcov JUDr. Viliama Dohňanskéh
MENU