Nájdené rozsudky pre výraz: podanie odvolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9743

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2283 dokumentov
41208 dokumentov
131 dokumentov
9 dokumentov
99 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 204 ods. 1 veta prvá OSP odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Podľa § 218 ods. 1 písm. a/ OSP, odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžo/16/2014 Identifikačné číslo spisu: 1013201124 Dátum vydania rozhodnutia: 19.03.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1013201124.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky : J. Q., bytom Y. XXXX/XX, F., proti odporcovi : Centrum práv
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovením § 201 O.s.p. sa stanovuje okruh osôb, ktoré sú oprávnenými osobami na podanie odvolania proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa. Na podanie odvolania sú oprávnení účastníci konania. Neznamená to však, že oprávneným na podanie odvolania je každý účastník. Oprávneným na podanie odvolania je len ten z účastníkov, ktorému týmto rozhodnutím súdu bola spôsobená určitá ujma. Odvolanie preto nemôže podať ten z účastníkov, ktorému sa v celom rozsahu vyhovelo.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 7Sžo/214/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7015200428 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 10. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:7015200428.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. H. T., bytom T., proti žalovanému: Okresný úrad
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Rozsah a dôvody odvolania môže odvolateľ meniť, modifikovať a dopĺňať. Toto právo však môže v zmysle § 205 ods. 3 O.s.p. využiť len do uplynutia odvolacej lehoty. Hoci uvedené ustanovenie umožňuje odvolateľovi rozšíriť rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a rozšíriť dôvody odvolania len do uplynutia lehoty na odvolanie, zo žiadneho ustanovenia nevyplýva, že by sa toto obmedzenie vzťahovalo aj na možnosť odvolateľa odstrániť vadu odvolania a dodatočne uviesť dôvody, ktoré v odvolaní absentujú úplne. V danom prípade sa nejedná o rozšírenie dôvodov odvolania, ale o odstránenie chýbajúcich podstat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 103/ 2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne H. , so sídlom v P., proti žalovanému P. K. , bývajúcemu v T. , o zaplatenie 382,25 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 4 C 105 /201 2, o dovolaní žalob kyne proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 31 . októbra 2012 sp. zn. 5 Co 291 /201 2 takto r o z h o d o l : Z r u š u j e uznesenie Krajského súdu v Nitre z 31. októbra 2
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 201 OSP účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Odvolanie sa podáva do pätnástich dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje (§ 204 ods. 1 OSP). Zmeškanú zákonnú lehotu na odvolanie nie je možné odpustiť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7So 64/2012 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: E. M., narodený X.X., bytom V.V. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o výšku invalidného dôchodku, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 5. decembra 2011, . k. 44Sd/107/2011-13, takto
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa § 243b ods. 5 veta druhá O.s.p. ak dovolateľ vezme dovolanie späť, dovolací súd konanie uznesením zastaví. So zreteľom na jednoznačné, právne účinné dispozitívne úkony dovolateľky, ktorým vzala dovolanie v tejto veci späť, Najvyšší súd Slovenskej republiky (§ 10a ods. 1 O.s.p.) konanie o jej dovolaní zastavil podľa § 243b ods. 5 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 408 /2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletého R. O. X. O. , bývajúceho u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce , sociálnych vecí a rodiny, so sídlom v Bratislave, Vazovova 7/A, dieťa rodičov matky - P. O. , bývajúcej v B. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , a otca P. O. , bývajúce ho v B. , určenie výživného na čas do rozvodu manželstva, vedene
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. Š. , bývajúceho v Z. , proti odporcom 1/ J. J. a 2/ J. J., obom bývajúcim v D. , o návrhu odporcov na obnovu konania vedeného na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 3 C 343/2007 , ved enej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. 13 C 108 /20 09 , o dovolaní odporcov proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 18. júla 201 3 sp. zn. 13 Co 18 1/201 3, takto
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ustanovenie § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Lehota na podanie odvolania je lehotou zákonnou a nie je možné ju predĺžiť ani skrátiť. Ide zároveň o lehotu procesnú, čo znamená, že stačí ak je odvolanie posledný deň odvolacej lehoty podané na súde alebo sa odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Môže sa urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom, podľa osobitého zákona, telegraficky alebo telefaxom. V prípade, že je odvolani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa E. H., bývajúceho v R., zastúpeného JUDr. A. H., advokátom v K., proti odporkyni G. L., bývajúcej v R., za účasti vedľajšej účastníčky S.K.P., a.s., T., B., za ktorú koná A-S.P., a.s. B., o náhradu škody, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Humenné pod sp.zn. 11 C 934/2000, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo dňa 20. apríla 2007, sp.zn. 10 C
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 57 ods. 3 O.s.p., lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Lehota na podanie odvolania je procesnou lehotou. Charakteristickou črtou procesných lehôt je, že sú zachované aj v prípadoch, keď sa procesný úkon v rámci lehoty nedostane do dispozičnej sféry adresáta, ale stačí, keď je urobený posledný deň lehoty osobne na súde alebo ak je odovzdaný orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (najčastejšie pošta). V takom prípade rozhoduje okamih odovzdania odvolania na doručenie, bez zreteľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B. P. , IČO X. , proti žalovanej R. K. , zastúpenej JUDr. J. M. , o vypratanie z bytu, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 29 C 116/2008, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 23. novembra 2009, sp. zn. 1 Co 224/2009 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 23. novembra
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 204 ods. 1 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu, ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Odvolanie ako riadny opravný prostriedok je určený (slúži) účastníkovi k tomu, aby ním napadol zásadne každé rozhodnutie súdu prvého stupňa (až na stanovené výnimky), ktoré považuje za nesprávne, a tak mu možno hovoriť o univerzálnom procesnom úkone, ktorým sa účastník môže brániť proti výsledku postupu a konania súdu prvého stupňa. 5 2 Cdo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v dedičskej veci po poručiteľovi J. U. , rod. U. , narodenému X. a zomrelému X. , naposledy bytom H. , o dodatočné prejednanie dedičstva , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 22 D 693/2008, o dovolaní H. U. , rod. U. , bývajúcej v T. , zastúpenej A. , za ktorú koná konateľ advokát Mgr. M. K. , proti uzneseniu Krajského súdu v Nitr e z 30. júna 2011 sp. zn. 8 CoD 7/2011 t a k t o : D
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Od ďalšieho nadbytočného doručenia rozhodnutia nezačne plynúť nová odvolacia lehota. Včasnosť odvolania treba skúmať len z hľadiska dodržania lehoty, ktorá začala plynúť dňom nasledujúcim po prvom doručení rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave rozsudkom z 28. júna 1993 potvrdil rozhodnutie býv. Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave (právneho predchodcu odporkyne) z 2. októbra 1989, ktorým bol navrhovateľovi priznaný od 16. januára 1986 čiastočný invalidný dôchodok. Proti rozsudku mestského súdu podal navrhovateľ odvolanie označené dátumom 12. apríl 1994; toho istého dňa ho odovzdal orgánu, ktorý mal povinnosť ho doručiť. V odvolaní zotrval na požiadavke, aby mu bol priznaný invalidný dôchodok a uviedol
MENU