Nájdené rozsudky pre výraz: podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

30 dokumentov
131 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak sa podielový spoluvlastník v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľností na výzvu súdu vyjadrí, že nemá záujem nadobudnúť spoluvlastnícke podiely na dotknutej nehnuteľnosti, nemožno jeho vyjadrenie v inom konaní (ourčenie neplatnosti kúpnej zmluvy) považovať za úkon, ktorým by „sa vzdal predkupného práva“ a prejavil vôľu nerealizovať v budúcnosti toto právo podielového spoluvlastníka.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Dolný Kubín (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 3. novembra 2016 č. k. 6 C 202/2015-103 žalobu zamietol a žalobkyni uložil povinnosť nahradiť žalovaným 1/ až 5/ trovy konania v rozsahu 100 %. V odôvodnení uviedol, že žalobkyňa sa podanou žalobou domáhala určenia neplatnosti právnych úkonov podľa § 140 v spojení s § 40a Občianskeho zákonníka z dôvodu, že kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi žalovanou 3/ a žalovaným 5/ z 30. júna 2015, ktorej vklad bol Okresným
Právna veta: Podľa § 241 ods. 1 O.s.p. musí byť dovolateľ zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Uvedené ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa; dovolací súd je pritom povinný skúmať\ (preverovať), či táto podmienka je splnená. V danom prípade dovolatelia napriek opakovaným výzvam súdu a poučeniam\ nezaložili do spisu plnú moc udelenú advokátovi na ich zastupovanie v dovolacom konaní, ani (právne účinným spôsobom) nepožiadali o ustanovenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky M. B. , bývajúcej v P., proti odporcom 1/ J. P. , bývajúcemu vo V. , 2/ T. P. , bývajúcej v N. , 3/ M. N. , bývajúcej v Č. , 4/ F. T. , bývajúcemu v K. , 5/ E. K. , bývajúcej v K. , 6/ Š. T. , bývajúcemu v S., 7/ J. T. , bývajúcemu v P., o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 12 C 236/2007, o dovolaní odpor cu 1/ a V. P., bývajúcej vo V.
Právna veta: Konanie súdu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku nemá charakter sporového konania. Povinnosťou súdu v preskúmavacom konaní pri posudzovaní žiadosti tretej osoby na vstup do konania ako vedľajšieho účastníka na strane niektorej zo zúčastnených strán, alebo návrhu účastníka preskúmavacieho konania na jej vstup do konania je skúmať, nielen či sú splnené zákonné podmienky podľa § 246c ods. 1 O.s.p. v spojení s § 93, ale súčasne posudzovať opodstatnenosť jej vstupu vzhľadom na charakter preskúmavanej veci.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava , Primaciálne námestie 1, Bratislava, zastúpené JUDr. P. A. , advokátom , Advokátska kancelária Č. , proti odporcovi: Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu , Ružová dolina 27, Bratislava, za účasti : 1) K. , adresa na doručovanie J., 2) Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava, v konaní o pr
Právna veta: Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva. Okrem iného predpokladá aj to, že dedičstvo po poručiteľovi musí byť súdom prejednané a rozhodnuté, konanie o dedičstve začína aj bez návrhu a v konaní o dedičstve musí byť prejednaný tiež majetok, ktorý nebol známy pri pôvodnom prejednaní a rozhodnutí o dedičstve. Podľa rozhodnutia súdu o potvrdení dedičstva alebo o vyporiadaní dedičov sa dedičstvo nadobúda s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa. V dobe od smrti poručiteľa až do potvrdenia dedičstva alebo vyporiadania dedičov právoplatným rozhodnutím s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 444 /2013 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. E. a sudcov JUDr. E. a JUDr. A. v právnej veci žalobkyne L. , bývajúcej v N. , zastúpenej JUDr. S., advokátom v N. , proti žalovaným 1/ R. , bývajúcemu v B. , zastúpenému Advokátskou kanceláriou S., so sídlom v B. , IČO: X. , 2/ Ing. R. , bývajúcemu v B. , 3/ Mgr. V. , bývajúcej v B. , 4/ Ing. T. , bývajúcemu v N
Právna veta: Z povahy podielového spoluvlastníctva ako spoločenstva vlastníckych práv založeného na zásade dobrovoľnosti vyplýva, že ak nedôjde k dohode, ktorýkoľvek spoluvlastník môže kedykoľvek požiadať súd o zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie. Toto právo vyplýva zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený k tomu, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu, ak mu to z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje. Určité obmedzenie v tomto smere obsahuje len § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý výnimočne umožňuje zamietnutie návrhu na zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie súdom z dôvodov hodnýc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Rudolfa Čirča, v právnej veci žalobcu P. B., bývajúceho v K., proti žalovanému Š. K., bývajúcemu v B., zastúpenému JUDr. T. S., advokátom v K., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam a o vzájomnom návrhu žalovaného o určenie práva vecného bremena, vedenej na Okresnom súde Košice
Meritum o zrušenie podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cov 1/ Ing . J. G. a 2/ A. G. , obom bývajúc ich v B. , proti žalovan ým 1/ Ing. J. K. a 2/ J. K. , obom bývajúc im v N. , o zrušenie podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti , vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 5 C 177 /1997 , o dovolaní žalovan ých 1/ a 2/ zastúpených JUDr. PaedDr. I. P., PhD., MBA , advokátom so sídlom v B. , proti rozsudku Krajského súdu v Nitre
Meritum o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ľ. Ď. , bývajúcej v R. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou H. , s.r.o. so sídlom v Ž. , IČO: X. , proti žalovan ej P. G. , bývajúcej v D. , zastúpenej JUDr. A. Ž. , advokátom so sídlom v P., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 25 C 97 /200 6, o dovolaní žal ovanej proti rozsudku Krajského súdu v Žil
Meritum o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľností
Najvyšší súd 3 Cdo 67 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. K. , bývajúceho v Č.Č. , zastúpeného JUDr. N. K. , advokátom so sídlom v Ž. , proti odporcom 1/ M. S. a 2/ Ing. M. S., bývajúcim v Ž. , zastúpeným JUDr. M. K. , advokátom so sídlom v Ž. , o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľnost í, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 17 C 187/1999, o dovolaní odporcov proti rozsudku Kraj
Meritum o vyslovenie relatívnej neplatnosti právneho úkonu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky A. T., bytom R., právne zastúpenej Mgr. I. F., PhD., advokátom so sídlom v L., proti odporcom 1/ P. E. H. S., Ľ., s.r.o., v konkurze, so sídlom v B., IČO : X., zastúpenej JUDr. P. P., správcom konkurznej podstaty úpadcu, 2/ PhDr. M. P., PhD., bytom R., 3/ MUDr. S. N., bytom M., 4/ V. N., bytom M., 5/ M. F., bytom M., 6/ D. F., bytom B., odporcovia 2/ až 6/ právne zastúpení
MENU