SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351474
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
22.04.2021 21:07

Nájdené rozsudky pre výraz: podielové spoluvlastníctvo


Približný počet výsledkov: 408 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podielové spoluvlastníctvo
  • podielovy nájdené 4518 krát v 1303 dokumentoch
  • spoluvlastnictvo nájdené 2267 krát v 1062 dokumentochPrávna veta: Keďže zmyslom zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva je nové konštituovanie hmotnoprávnych vzťahov, ktoré sa odvodzujú od spoločnej veci a vyporiadanie doterajších vzťahov, rozhodnutie súdu preto musí celkovo vyriešiť doteraz existujúci spoluvlastnícky vzťah. Z tohto dôvodu predmetom zrušenia a vyporiadania je vždy celá vec, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve účastníkov. Z povahy konania o návrhu na zrušenie podielového spoluvlastníctva a na vykonanie jeho vyporiadania niektorým zo spôsobov uvedených v § 142 Občianskeho zákonníka vyplýva, že na strane žalobcov či žalovaných musia byť uve ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej re publiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Mgr. A. Č. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. J. L. , bývajúcim v B. , 2/ Ing. A. Č. , bývajúc eho v B. , zastúpeného Mgr. N. Š., advokátkou so sídlom v B. , 3/ Ing. B. Č. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. L. K. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ H. , so sídlom v B. , 2/ B. M. , so sídlom v B. , o zruš enie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva , vedenej na .
Právna veta: Nárok spoluvlastníka na náhradu za neužívanie spoločnej veci v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu vyplýva z ustanovenia § 137 ods. 1 Obč. zákonníka. Jeho nevyhnutným predpokladom je užívanie tejto veci druhým spoluvlastníkom (ostatnými spoluvlastníkmi) nad rozsah jeho (ich) spoluvlastníckeho podielu. Neužívanie veci v rozsahu spoluvlastníckeho podielu spoluvlastníkom musí byť dôsledkom jej užívania druhým spoluvlastníkom nad rozsah svojho spoluvlastníckeho podielu. Len v takomto prípade sa spoluvlastník užívajúci spoločnú vec nad rozsah spoluvlastníckeho podielu podieľa ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ J. B. , bývajúcej v B. a 2/ K. H. , bývajúceho v K. , zastúpených JUDr. A. B. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému P. , so sídlom v B. , zastúpen ému JUDr. P. A. , advokátom so sídlom v B. , o zaplatenie 4 390,49 EUR (132 268 ,-- Sk) s prísl. každému zo žalobcov , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 8 C 56/1997 , o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského .
Právna veta: V konaní o určenie, komu patrí spoluvlastnícky podiel niektorého zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti, je pasívne vecne legitimovaný iba podielový spoluvlastník, práva ktorého navrhovateľ popiera.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 51/20 09 U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej vec i navrhovateľky K. S., bývajúce j T. , Maďarská republika, zastúpen ej Mgr. P. N. , advokátom so sídlom v L. , proti odporcovi Slovenskej republike , zastúpenej Slovenským pozemkovým fondom , so sídlom v Bratislave, Búdkova č. 36, IČO: 17335345 , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam , vedenej na Okresnom súde Levice pod sp. zn. 6 C 192/2007, o dovolaní navrhovateľky proti .
Právna veta: Spoluvlastník, ktorý nesúhlasí s takým hospodárením so spoločnou vecou, ktoré určilo rozhodnutie spoluvlastníkov väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov (tzv. majoritný princíp), nemôže sa úspešne domáhať na súde rozhodnutia o inom hospodárení s touto vecou (toto právo má len vtedy, ak sa nedosiahne väčšina alebo dohoda spoluvlastníkov.) Prehlasovaný spoluvlastník sa musí rozhodnutiu väčšiny podriadiť.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd v D. S. rozsudkom z 21. septembra 1995, č. k. 8 C 65/95-30 určil, že odporkyňa je oprávnená výlučne sama užívať nehnuteľnosť vedenú na LV č. 1133 kat. úz. Š. pare. č. 773-dom, súpisné číslo 386-zastavanú plochu vo výmere 644 m2 a pare. č. 774-záhradu vo výmere 458 m~ a uložil jej povinnosť platiť navrhovateľom 1) a 2) nájomné za užívanie ich spoluvlastníckeho podielu na domovej nehnuteľnosti sumu 51,66 Sk mesačne a za užívanie pozemkov sumu 76,52 Sk mesačne vždy do 20. dňa toho- .
Kľúčové slová: podielové spoluvlastníctvo, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Zbierka NS 5/1999
R 100/1999
Právna veta: Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, pre ktoré súd nezruší a nevyporiada podielové spoluvlastníctvo podľa § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka, sú okolnosti prevažne subjektívneho charakteru tak na strane žalovaného (najmä jeho zdravotný stav, vek a sociálna situácia, stav jeho odkázanosti na bývanie v spornej nehnuteľnosti, nedostatok možností uspokojiť svoje bytové potreby inde, osobné väzby na nehnuteľnosť), ako aj na strane žalobcu (najmä ak mu ide len o vyriešenie užívacích vzťahov, pričom otázka zániku spoluvlastníctva nemá pre neho prioritu alebo že vec má v úmysle predať.)

Úryvok z textu:
Okresný súd Ž. rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia podielového spoluvlastníctva účastníkov k nehnuteľnostiam v kat. úz. Č., vedeným v katastri nehnuteľnosti ako rodinný dom č. p. 263 s pozemkom pare. č. 3290 - za- st. plocha vo výmere 764 m2, pare. č. 3299/1 - dvor vo výmere 523 m2, pare. č. 3299/2 - záhrada vo výmere 240 m2, pare. č. 3299/4 - ostatná plocha vo výmere 75 m2 a ich prikázania do jeho výlučného vlastníctva. O trovách konania rozhodol tak, že žiadnemu z účastníkov .
Právna veta: Ak podieloví spoluvlastníci uzavreli písomnú aj ústnu dohodu o zrušení a vyporiadaní ich podielového spoluvlastníctva, musí súd skúmať platnosť obidvoch týchto dohôd. Písomnú dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva treba preskúmať najmä z hľadiska, či nejde o tzv. simulovaný právny úkon; ústnu dohodu (disimulovaný právny úkon), v prípade, ak jej predmetom je nehnuteľnosť, treba preskúmať najmä z hľadiska dodržania zákonom predpísanej formy (§ 46 ods. 1 Občianskeho zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd Nové Zámky rozsudkom z 28. apríla 2000, č. k. 6 C 401/98-57, určil, že navrhovateľka je vlastníckou nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. B., zapísaných na LV č. 195, pare. č. 83/2 zastavaná plocha o výmere 800 m2, pare. č. 83/3 - záhrada o výmere 133 m2 a dom súp. č. 44 na prac. č. 83/2 v V2-ine; náhradu trov konania účastníkom nepriznal. Vychádzal pritom zo zistenia, že navrhovateľka písomným prejavom, adresovaným odporkyni, odstúpila v zmysle § 517 ods. 1 a § 48 Občianskeho zákonníka .
Kľúčové slová: právo na spravodlivé súdne konanie, podielové spoluvlastníctvo, spoluvlastníci majú predkúpne právo

Zbierka NS 6/2006
R 57/2006
Právna veta: Predkupné právo podielového spoluvlastníka sa uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Prešove rozsudkom z 1. marca 2004, č. k. 12 C 197/2002-27, určil neplatnosť darovacej zmluvy, ktorou darujúca žalovaná 1/ darovala obdarovanému žalovanému 2/ svoje podiely pod B 1, 2 v jednej polovici z nehnuteľnosti v katastrálnom území B., parcela 6-záhrada 736 m2, parcela 9-zastavaná plocha 82 m2, parcela 10-záhrada 408 m2 s príslušen­ stvom, podľa ktorej bol povolený vklad vlastníckeho práva Okresným úra­ dom v Prešove, katastrálnym odborom, pod č. V 1965/2000 dňa 15. ja­ nuára 2001. .
Kľúčové slová: krádež, podielové spoluvlastníctvo, posudzovanie predbežných otázok

Zbierka NS 1/2005
R 2/2005
Právna veta: I. Pokiaľ v prípade spolužitia obvineného s poškodenou, ktorí nie sú manželmi, vo vzťahu k spoločným veciam nadobudnutým po­čas tohto spolužitia neexistuje rozhodnutie občianskoprávneho súdu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva v zmys­le § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je povinnosťou orgánu činné­ho v trestnom konaní na základe zistenia skutkového stavu potreb­ného na rozhodnutie (§ 2 ods. 5 Trestného poriadku) vyriešiť uvede­nú otázku ako predbežnú v zmysle § 9 ods. 1 Trestného poriadku. Posúdenie otázky vlastníctva k veciam, ktoré sú predmetom trest­ného skutku, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Slovenskej republiky v trestnej veci proti Ing. E. H. pre trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. b) Trestného zákona, proti uzneseniu prokurátorky Okresnej prokuratúry Bratislava III zo 17. marca 2004, sp. zn. 1 Pv 296/03, vyslovil porušenie zákona v ustanoveniach § 148 ods. 1 písm. c), § 2 ods. 5, § 172 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku v prospech obvineného, napadnuté uzne­ .
Právna veta: Základným predpokladom, aby sa súd zaoberal otázkou neplatnosti v rámci určovacej žaloby, je preukázanie naliehavého právneho záujmu na takomto určení. Podľa výkladu podávaného ustálenou súdnou praxou je naliehavý právny záujem daný najmä tam, kde by bez požadovaného určenia bolo právo žalobcu ohrozené alebo by sa jeho postavenie stalo neistým. Žaloba preto spravidla nemôže byť opodstatnená tam, kde možno žalovať na splnenie povinnosti podľa § 80 písm.b/ Občianskeho súdneho poriadku. Určovacia žaloba podľa § 80 písm.c/ Občianskeho súdneho poriadku je skôr preventívneho charakteru a má ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcov : 1/ Ing. V. K., bývajúci v B., 2/ Ing. B. K., bývajúca v B., žalobcovia 1/, 2/ zastúpení K., s.r.o., so sídlom v B., v mene ktorej koná Mgr. M. R., konateľ a advokát, proti žalovaným : 1/ Ing. M. M., bývajúci S., 2/ PhDr. Ing. G. B., bývajúci v C., žalovaní 1/, 2/ zastúpení JUDr. D. Š., advokátkou v B., o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a o nahradenie prejavu vôle uzavrieť .
Kľúčové slová: celá vec, spoluvlastnícky podiel , reštitúcia, vydanie veci, nárok na vydanie veci, podieloví spoluvlastníci

Zbierka NS 5-6/1994
R 63/1994
Právna veta: Pre účely reštitúcie podľa zákona č. 87/1991 Zb. pod pojmom "celá vec" treba rozumieť spoluvlastnícky podiel, ktorý oprávnená osoba vlastnila v čase odňatia veci. Doplnenie: Ak je viac oprávnených osôb a nárok na vydanie veci uplatnia včas len niektoré z nich, vydá sa im celá vec. Toto kogentné ustanovenie § 5 ods. 1 vety tretej zákona č. 87/1991 Zb. sa týka plurality nástupcov pôvodného oprávneného. Tu nezáleží na tom, či ďalší oprávnení chceli alebo nechceli uplatniť svoj nárok, vec sa vydá bez ohľadu na ich pasivitu tomu z oprávnených, kto nárok včas uplatnil. V takom prípade podiel nepr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci. Vždy však musí ísť o oprávnených v tej istej skupine, oprávnených na jednej úrovni. Ak ale vec bola v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb, potom sa reštitúcia u každého podielu posudzuje samostatne a pod pojmom „celá vec“ treba pre účely reštitúcie rozumieť .
Právna veta: Rozhodnutím, ktorým súd vyhovie žalobe podielového spoluvlastníka o jeho návrhu v zmysle druhej vety § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, nenahradzuje prejav vôle druhého spoluvlastníka, s ktorým žalobca nedosiahol dohodu o určitom spôsobe hospodárenia so spoločnou vecou. Prípustnosť žaloby podanej podľa tohto ustanovenia nie je podmienená preukázaním naliehavého právneho záujmu v zmysle § 137 písm. c/ Civilného sporového poriadku

Úryvok z textu:
Právna veta: Ak sa podielový spoluvlastník v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľností na výzvu súdu vyjadrí, že nemá záujem nadobudnúť spoluvlastnícke podiely na dotknutej nehnuteľnosti, nemožno jeho vyjadrenie v inom konaní (ourčenie neplatnosti kúpnej zmluvy) považovať za úkon, ktorým by „sa vzdal predkupného práva“ a prejavil vôľu nerealizovať v budúcnosti toto právo podielového spoluvlastníka.

Úryvok z textu:
... zákonníka), napr. právo duševného vlastníctva (autorské právo), právo vzniesť námietku premlčania (§ 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka), predkupné právo pri podielovom spoluvlastníctve (§ 140 Občianskeho zákonníka), atď. [viď Fekete, I.: Občiansky zákonník, Veľký komentár 2. diel (§ 460 až § 880), Bratislava .
Právna veta: Súd môže zriadiť vecné bremeno v konaní o zrušenie spoluvlast­ níctva aj vtedy, ak toto právo má slúžiť inej samostatnej nehnuteľ­ nosti, ku ktorej prístup zabezpečovalo právo vyplývajúce zo spolu­ vlastníckeho vzťahu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Považská Bystrica rozsudkom z 10. apríla 2003, č. k. 5C721/97-117, zrušil podielové spoluvlastníctvo účastníkov konania k časti pozemkoknižnej (ďalej len „pkn.") parcely č. 49/3 a k pkn. parcele č. 157/1 a .
Právna veta: Ak pohľadávka veriteľa bola uspokojená zo zálohu záložcu, ktorý nie je totožný s osobou dlžníka, môže záložca za to požadovať od dlžníka náhradu, a to s použitím analógie (§ 853 Občianskeho zákonníka) podľa ustanovenia § 550 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
... za seba titulom svojho záväzku záložcu a žalovaný sa neobohatil, pretože získaný úver bol použitý ako investícia do nehnuteefnosti v podielovom spoluvlastníctve oboch účastníkov v rovnakom podiele. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 10a ods. 1 O. s. p.) na .
Právna veta: Podielové spoluvlastníctvo, predmetom ktorého je poľnohospodársky pozemok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce, nemožno zrušiť a vyporiadať prikázaním celej nehnuteľnosti do (nového) spoluvlastníctva, pokiaľ na novovzniknuté spoluvlastnícke podiely pripadne výmera nižšia než 2 000 m2 (u poľnohospodárskeho pozemku), resp. výmera nižšia ako 5 000 m2 (u lesných pozemkov).

Úryvok z textu:
... súdu. So zreteľom na vyššie uvedené, v odpovedi na otázku riešenú v dovolacom konaní treba uviesť, že podielové spoluvlastníctvo, ktorého predmetom je poľnohospodársky pozemok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce, nemožno zrušiť a vyporiadať prikázaním celej ... , či so zreteľom na ustanovenia § 22 až 24 zákona č. 180/1995 Z. z. možno podielové spoluvlastníctvo, ktorého predmetom je poľnohospodársky pozemok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce zrušiť a vyporiadať aj ponechaním podielov, .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.