Nájdené rozsudky pre výraz: podielové spoluvlastníctvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 678

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

716 dokumentov
4360 dokumentov
5 dokumentov
20 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, pre ktoré súd nezruší a nevyporiada podielové spoluvlastníctvo podľa § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka, sú okolnosti prevažne subjektívneho charakteru tak na strane žalovaného (najmä jeho zdravotný stav, vek a sociálna situácia, stav jeho odkázanosti na bývanie v spornej nehnuteľnosti, nedostatok možností uspokojiť svoje bytové potreby inde, osobné väzby na nehnuteľnosť), ako aj na strane žalobcu (najmä ak mu ide len o vyriešenie užívacích vzťahov, pričom otázka zániku spoluvlastníctva nemá pre neho prioritu alebo že vec má v úmysle predať.)

Úryvok z textu:
Okresný súd Ž. rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal zrušenia podielového spoluvlastníctva účastníkov k nehnuteľnostiam v kat. úz. Č., vedeným v katastri nehnuteľnosti ako rodinný dom č. p. 263 s pozemkom pare. č. 3290 - za- st. plocha vo výmere 764 m2, pare. č. 3299/1 - dvor vo výmere 523 m2, pare. č. 3299/2 - záhrada vo výmere 240 m2, pare. č. 3299/4 - ostatná plocha vo výmere 75 m2 a ich prikázania do jeho výlučného vlastníctva. O trovách konania rozhodol tak, že žiadnemu z úča
Právna veta: Ak podieloví spoluvlastníci uzavreli písomnú aj ústnu dohodu o zrušení a vyporiadaní ich podielového spoluvlastníctva, musí súd skúmať platnosť obidvoch týchto dohôd. Písomnú dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva treba preskúmať najmä z hľadiska, či nejde o tzv. simulovaný právny úkon; ústnu dohodu (disimulovaný právny úkon), v prípade, ak jej predmetom je nehnuteľnosť, treba preskúmať najmä z hľadiska dodržania zákonom predpísanej formy (§ 46 ods. 1 Občianskeho zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd Nové Zámky rozsudkom z 28. apríla 2000, č. k. 6 C 401/98-57, určil, že navrhovateľka je vlastníckou nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. úz. B., zapísaných na LV č. 195, pare. č. 83/2 zastavaná plocha o výmere 800 m2, pare. č. 83/3 - záhrada o výmere 133 m2 a dom súp. č. 44 na prac. č. 83/2 v V2-ine; náhradu trov konania účastníkom nepriznal. Vychádzal pritom zo zistenia, že navrhovateľka písomným prejavom, adresovaným odporkyni, odstúpila v zmysle § 517 ods. 1 a § 48 Občianske
Právna veta: Dovolanie je prípustné tiež proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol potvrdený rozsudok súdu prvého stupňa, ak odvolací súd vyslovil vo výroku svojho potvrdzujúceho rozsudku, že je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu alebo ak ide o potvrdenie rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým súd prvého stupňa vo výroku vyslovil neplatnosť zmluvnej podmienky podľa § 153 ods. 3 a 4 (§ 238 ods. 3 O.s.p.). Súdna prax už opakovane konštatovala, že prípustnosť dovolania proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu je založená na zásade diformity (rozdielnost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J. J., bývajúceho v M. , v dovolacom konaní zast úpeného JUDr. D. D. , advokátom, so sídlom v P., 2/ M. J., bývajúceho v M. , 3/ E. J., bývajúcej v M. , proti žalovanému Ing. M. P. , bývajúcemu v B. , v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. E. H. , advokátkou, AK so sídlom v P., o zrušenie podielového spoluvlas tníctva, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 5
Právna veta: Podľa § 51 ods. 1 zákona o súdoch ak tento zákon neustanovuje inak, veci určené podľa predmetu konania sa v súlade s rozvrhom práce prideľujú jednotlivým senátom, samosudcom, súdnym úradníkom a notárom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom, tak aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí. Podľa § 51 ods. 4 zákona o súdoch č. 757/2004 Z.z náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom sa podľa rozvrhu práce alebo jeho zmeny prerozdeľujú už pridelené veci aj v pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 297 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u A. H. , bývajúceho v B.B. , zastúpen ého JUDr. L. B. , advokátom so sídlom v P., proti žalovan ej A. H. , bývajúcej v M. , o určenie podielového spoluvlastníctva , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 16 C 16 /200 1, o dovolaní žalo bcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 9. novembr a 201 0 sp. zn. 9 Co 40/2010 takto r o z h o d o l : Najvyšší s
Kľúčové slová: bezpodielové spoluvlastníctvo manželovvylúčenie veci z BSM
Právna veta: Jedným z predpokladov vylúčenia veci z BSM – a to ex lege (§ 143 Občianskeho zákonníka) – je skutočnosť, že ide o vec, ktorá podľa svojej povahy slúži výkonu povolania len jedného z manželov. Ako poznámku k citácií uvedených ustanovení dovolací súd pripomína, že v odborných právno-teoretických publikáciách sa vyskytuje názor, podľa ktorého mal zákonodarca v záujme presnejšieho vyjadrenia účelu a zmyslu ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka uviesť, že do BSM nepatria veci slúžiace „výlučne“ na výkon povolania jedného z manželov (viď „Občiansky zákonník, Peter Vojčík a kolektív, Iura edition, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci navrhovateľ ky A. M. , bývajúcej v R. , zast úpenej JUDr. M. F., advokátom so sídlom v L. , proti odporcovi O. M. , bývajú cemu vo V. , zastúpenému Mgr. V. K. , advokátkou so sídlom v R. , o určenie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam , vedenej na Okresnom súde
Právna veta: Keďže zmyslom zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva je nové konštituovanie hmotnoprávnych vzťahov, ktoré sa odvodzujú od spoločnej veci a vyporiadanie doterajších vzťahov, rozhodnutie súdu preto musí celkovo vyriešiť doteraz existujúci spoluvlastnícky vzťah. Z tohto dôvodu predmetom zrušenia a vyporiadania je vždy celá vec, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve účastníkov. Z povahy konania o návrhu na zrušenie podielového spoluvlastníctva a na vykonanie jeho vyporiadania niektorým zo spôsobov uvedených v § 142 Občianskeho zákonníka vyplýva, že na strane žalobcov či žalovaných musia byť uve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej re publiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Mgr. A. Č. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. J. L. , bývajúcim v B. , 2/ Ing. A. Č. , bývajúc eho v B. , zastúpeného Mgr. N. Š., advokátkou so sídlom v B. , 3/ Ing. B. Č. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. L. K. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ H. , so sídlom v B. , 2/ B. M. , so sídlom v B. , o zruš enie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva , ved
Právna veta: Z ust. § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 181/1995 Z. z. vyplýva, že spoločenstvo bez právnej subjektivity zakladajú vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti - spoločníci, a to zápisom do zoznamu spoločníkov. Jednou z podmienok zápisu je aj písomné vyhlásenie spoločníkov o združení sa. Na vznik spoločenstva bez právnej subjektivity je potrebný zápis spoločníkov vlastniacich najmenej dve tretiny spoločnej nehnuteľnosti a súhlas Slovenského pozemkového fondu za vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti v jeho správe. Spoločníci sú povinní oznámiť vznik spoločenstva bez právnej subjektivity obvod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD . a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobcu: Krajský prokurátor v Banskej Bystrici , Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 1, proti žalovanému: Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, so sídlom v Banskej Bystrici, ul. 29. mája č. 2, za úča
Právna veta: Pre zrušenie veci odvolacím súdom v zmysle § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. v danom prípade nie je postačujúce len uvedenie, že súd prvého stupňa tým, že žalobu zamietol, vec nesprávne právne posúdil. Vyžaduje sa aj konkrétne vysvetlenie toho, v čom nie sú doterajšie skutkové zistenia súdu prvého stupňa pre aplikáciu rozhodnej normy postačujúce a aké skutočnosti bude potrebné v ďalšom konaní zisťovať, pretože z doterajšieho dokazovania nevyplývajú. Takýto postup nutne predpokladá vykonanie ďalších (doposiaľ súdom prvého stupňa nevykonaných) dôkazných prostriedkov. Len to môže legitimizovať zrušeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v právnej veci žalobkyne Mgr. B. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. Ľ. advokátom v B. , proti žalovaným 1/ Ing. M. , bývajúcemu v B. , 2/ Ing. S., bývajúcemu v B. , 3/ Ing. S., bývajúcej v B. , 4/ Ing. M. , bývajúcemu v B. , všetci zastúpení Advokátskou kanceláriou Z. , so sídlom v B. , o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva , vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 19 C 79
Právna veta: Pre rozhodnutie o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva súdom prikázaním veci niektorému (niektorým) z podielových spoluvlastníkov za primeranú náhradu, sú v § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka zakotvené tri kritériá, a to veľkosť spoluvlastníckych podielov, účelné využitie veci a prípadné násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Závery súdu o veľkosti spoluvlastníckych podielov, o tom, kto môže predmet spoluvlastníctva po jeho vyporiadaní využiť účelnejšie, prípadne o násilnom správaní podielového spoluvlastníka, sú závermi skutkovými, a nie práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanske j a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci navrhovateľa P. O. , bývajúceho v L.L. , zastúpeného advokátskou kanceláriou J., s.r.o. so sídlom v Č. , IČO: 36866849, proti odporcom 1/ E. O. , bývajúcej v L.L. , 2/ G. O. , bývajúcemu v L.L. , zastúpenému Advokátskou kanceláriou J., s.r.o. so sídlom v Ž. , IČO: X. , 3/ I.
Právna veta: Občiansky zákonník, vychádzajúc zo zásady, že nikto nemôže byť nútený, aby zotrvával v spoluvlastníctve, dáva v ustanoveniach prednosť dohode spoluvlastníkov, v ktorej títo dojednávajú niektorý zo spôsobov vyporiadania uvedených v § 142. Zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve vyplýva aj právo každého spoluvlastníka podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ustanovenie § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka vzťahujúce sa na tento prípad, neustanovuje iba výpočet spôsobov zrušenia a vyporiadania podielového spolu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. M., bývajúceho v P., proti odporcom 1/ M. M., bývajúcemu v J., zastúpenému JUDr. M. T., advokátkou so sídlom v S., 2/ A. Z., bývajúcej v M., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vedenej na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 4 C 825/2001, o dovolaní odporcu 1/ proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 13. septembra 2007 sp. zn. 4 Co 79/200
MENU