Nájdené rozsudky pre výraz: podklad na rozhodnutie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6502

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1180 dokumentov
10528 dokumentov
17 dokumentov
23 dokumentov
68 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ako je už ustálené rozhodovacou činnosťou, rámec činnosti súdu, ktorý sa nemôže prekročiť, tvoria údaje uvedené v obžalobe, ktoré obsahujú identifikačné údaje o obžalovanom a o skutku, pre ktorý je obvinený stíhaný. „Skutok" je pojmom trestného práva procesného aj hmotného. Treba pritom rozlišovať medzi „skutkom" a „trestným činom". Skutok ako pojem procesného práva vyjadruje udalosť vo vonkajšom svete vyvolanú človekom. Trestný čin ako hmotnoprávny pojem je súhrnom skutočností, ktoré napĺňajú znaky skutkovej podstaty konkrétneho trestného činu a podmieňujú trestnú zodpovednosť páchateľa činu. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4To/3/2019 9518100190 21. júla 2020 JUDr. Dana Wänkeová ECLI:SK:NSSR:2020:9518100190.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Dany Wänkeovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci proti obžalovanému E. W. a obžalovanej právnickej osobe S., s. r. o. pre prečin nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 2 Tr
Právna veta: I. Hoci na konanie v zmysle osobitného predpisu (zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa ustanovenie § 33 ods. 2 Správneho poriadku nevzťahuje, avšak ak tento osobitný predpis aplikáciu § 3 ods. 2 Správneho poriadku nevylúčil, je povinnosťou správneho orgánu riadne aplikovať základné zásady správneho konania zakotvené v Správnom poriadku i vo veciach osobitných správnych konaní. II. Zmyslom aplikácie § 33 ods. 2 Správneho poriadku je umožniť účastníkovi konania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Trnave rozsudkom č. k. 43Sa/6/2017-34 z 21.05.2018 zrušil rozhodnutie žalovaného č. UPS/US1/SSVODPPKPC2/SOC/2016/12339/Chr z 23.11.2016 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie“) a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Týmto rozhodnutím žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta (ďalej len „prvostupňový správny orgán“) č. GA1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2016/21850 z 08.09.2016, ktorým mu bola uložená povinnosť vrátiť rozdiel
Právna veta: Podľa § 278 ods. 1 Tr. por. súd môže rozhodovať len o skutku, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu. Obžalovacia zásada uvedená v ustanovení § 220 ods. 1 Tr. por. (teraz § 278 ods. 1 Tr. por.), podľa ktorého súd môže rozhodnúť len o skutku, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu, neznamená, že medzi skutkom, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu a skutkom, uvedeným vo výroku rozsudku, musí byť úplná zhoda. Niektoré skutočnosti môžu odpadnúť a iné naopak pribudnúť, nesmie sa zmeniť len podstata skutku. Podstata skutku je určovaná účasťou obžalovaného na určitej udalosti popísanej v obžalobno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 To 18 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Petra Hatalu a členov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka v trestnej veci obžalovaného MUDr. R. B. , pre t restný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 (ďalej už len „Tr. zák.“ ) na ver ejnom zasadnutí konanom 24 . marca 201 1, o odvolaní obžalovaného proti r
Právna veta: Lekárska posudková činnosť sa vykonáva v prípade, ak uchádzač o zamestnanie odmietol prijať vhodné zamestnanie z dôvodu, že nezohľadňuje jeho zdravotný stav. Podľa § 19 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z. z. výkon lekárskej posudkovej činnosti zabezpečuje ústredie a úrad. Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie (§ 32 ods. 1 Správneho poriadku). Posudok posudkového lekára je podkladom pre rozhodnutie správneho orgánu podľa § 19 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny preto nič nebráni v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
9Sž so/24/20 10 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. , v právnej veci žalob cu : I. Š., bytom M. X. , S. N. V. , zastúpeného J.. J. R. , advokátom so sídlom v S. N. V. , L. č. X. , proti žalovanému : Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny , Špitá lska 8, Bratislava o preskúmanie zákonnosti roz
Kľúčové slová: podklad pre rozhodnutierozhodnutie súdu na hlavnom pojednávanívylúčenie a spojenie veci
Zbierka NS 5/1999
R 93/1999
Právna veta: I. Podľa § 2 ods. 12 a § 220 ods. 2 Trestného poriadku smie súd pri svojom rozhodnutí prihliadať len na skutočnosti, ktoré boli prebrané na hlavnom pojednávaní a opierať sa o dôkazy, ktoré boli na hlavnom pojednávaní vykonané. II. V prípade vylúčenia niektorého spoluobžalovaného zo spoločného konania podľa § 23 ods. 1 Trestného poriadku v štádiu hlavného pojednávania, je treba ohľadom tohto obžalovaného v samostatnom konaní vykonať znovu hlavné pojednávanie od začiatku, lebo v takom prípade ide o iné, nové konanie, a preto nie je prípustný postup podľa § 219 ods. 2 veta prvá Trestného poria ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe odvolania obžalovanej A. L. proti rozsudku Krajského súdu v B. z 12. novembra 1998, sp. zn. 2 T 246/98, uznesením z 28. januára 1999, sp. zn. 4 To 4/99, podľa § 258 ods. 1 písm. a), písm. b), písm. c) Trestného poriadku zrušil napadnutý rozsudok a podľa § 259 ods. 1 Trestného poriadku vec vrátil krajskému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia : Napadnutým rozsudkom bola obžalovaná A. L. uznaná za vinnú z trest
Právna veta: Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie patrí k ťažiskovým činnostiam odporcu v konaní vo veciach sociálneho poistenia. V podstate ide o poznávací proces určitých predmetov alebo javov, ktorý smeruje k zisteniu skutočného stavu. Výsledky tohto procesu slúžia ako podklad na vydanie rozhodnutia. Požiadavka zákona čo najúplnejšie a najpresnejšie zistiť skutočný stav veci je procesným vyjadrením zásady materiálnej pravdy. Obstarávanie podkladov pre rozhodnutie ukladá zákon o sociálnom poistení odporcovi s tým, že má na zreteli, že tento pri posudzovaní veci objasňuje rovnako dôkladne všetky rozhodujú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10S o/131 /201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a: A.. M. , narodený dňa X. , T. , proti odporcovi: Sociálna poisťovňa - ústredie , Ul. 29. augusta č. 8 , Bratislava, o predčasný starobný dôchod ok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 6Sd/92 /201 2-70 zo dňa 0 3.07.2014 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciac
Právna veta: I. Dotknuté orgány nepredkladajú záväzné stanoviská týkajúce sa ich subjektívnej právnej sféry, ale týkajúce sa verejných záujmov, ktorých ochrana vyplýva z osobitného predpisu. Dotknutý orgán v konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov má postavenie sui generis. Podstatou záväzného stanoviska je na jednej strane odborná pomoc stavebnému úradu a na druhej strane ochrana verejných záujmov, ktoré sú zverené do ich pôsobnosti, a to v zmysle osobitných právnych predpisov, a záväzné stanovisko sa tak stáva jedným z podk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v T. zrušil rozhodnutie žalovaného zo dňa 11.02.2015 podľa ust. § 250j ods. 2 písm. a), písm. e) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“) a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalovaný svojím rozhodnutím na základe odvolania zmenil výrokovú časť prvostupňového rozhodnutia v časti záväznej podmienky v bode 5 rozhodnutia, keď príslušnú časť výroku rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa nahradil textom nasledovného znenia: 1. Tex
Právna veta: Podľa § 188 ods. 1,2 zsp organizačná zložka Sociálnej poisťovne nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu. Na ústne pojednávanie organizačná zložka Sociálnej poisťovne prizve všetkých účastníkov konania a požiada ich, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky. Napriek tomu, že pred vydaním rozhodnutia mal navrhovateľ právo vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie a navrhnúť vykonanie ďalších dôkazov, ani odporkyňa ani krajský súd sa touto námietkou nezaoberali. Podľa názoru odvolacieho súdu nie je možné bez nariadenia ústneho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4So/174/2009 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci navrhovateľa T. B., zastúpeného Ing. V. Š., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o predčasný starobný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 20.
Právna veta: Zo zákona o sociálnom poistení vyplýva, že sociálna poisťovňa má povinnosť zistiť úplne a presne skutočný stav veci, a s tým spojenú povinnosť obstarať potrebné podklady na rozhodnutie. Na ten účel jej zákon priznáva aj rozsiahle oprávnenia v procese dokazovania, okrem iných aj oprávnenie ustanoviť znalca ak je potrebný znalecký posudok pre odborné posúdenie skutočností dôležitých pre rozhodnutie. Možnosť ustanoviť znalca je nielen oprávnením žalovanej, ale aj povinnosťou pokiaľ má dodržať zásadu materiálnej pravdy. Obstarávanie podkladov na rozhodnutie je činnosťou, na ktorú je povinná sociál ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej , členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej , v právnej veci žalobcu T. G., bytom P., zastúpeného J., advokátom v P., proti žalovanej Sociálnej poisťovni – ústrediu v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o preskúmanie rozhodnutia žalovanej z 13. júla 200 9 č. 223 -3873/2009, na odvolanie žalobc
MENU