Nájdené rozsudky pre výraz: podklad rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2170

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

263 dokumentov
15865 dokumentov
11 dokumentov
33 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: podklad rozhodnutiakonanie o zaisteníadministratívne konanie
Právna veta: Predovšetkým možno súdu prvého stupňa vytknúť, že v konaní o opravnom prostriedku nezaujal stanovisko k námietke navrhovateľa, že odporca mal skúmať aj podmienky do akých má byť tento vrátený. Podľa názoru odvolacieho súdu táto námietka bola dôvodná, obzvlášť v prípade, obzvlášť v prípade, keď z úradnej povinnosti je mu zrejmé, že krajina, kam sa má cudzinec vrátiť, má problémy s dodržiavaním základných ľudských práv v podmienkach, v ktorých sa bude cudzinec nachádzať. Odvolací súd poukazuje na povinnosť správneho orgánu skúmať po celý čas zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Jany Henčekovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa: M. A. , nar. X. , štátna príslušnosť: Sýrska arabská republika, zastúpeného Mgr. Jarmilou Karak Vargovou, advokátkou, Brečtanová 21, Bratislava, proti odp orcovi: Prezídium policajného zboru, Úrad
Právna veta: Za stavu, že správny orgán mienil v rámci správneho konania ako podklad pre svoje rozhodnutie použiť znalecký posudok, vyhotovený pôvodne pre účely súdneho konania, bolo jeho povinnosťou dať účastníkom správneho konania možnosť zaujať k uvedenému znaleckému posudku svoje stanovisko. Skutočnosť, že obsah znaleckého posudku z iného konania bol žalobkyni známy, neznamená, že bol automaticky použiteľný aj v rámci preskúmavanej veci. Podľa názoru odvolacieho súdu len paušálne poukazovanie na znalecký posudok spred niekoľkých rokov nemôže byť postačujúce.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sž p/12/2013 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najv yšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predse du senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobkyne : M. bytom L. , zastúpenej JUDr. Miroslavom Korchom, advokátom so sídlom v Humennom, Kukorelliho 1505/50, proti žalovanému : Okresný úrad Prešov, Nám. mieru 2, Prešov,
Kľúčové slová: podklad rozhodnutiapreskúmanie rozhodnutí
R 32/1996
Právna veta: Správny orgán rozhodujúci v poslednom stupni, nie je povinný poučovať účastníkov konania o možnosti domáhať sa preskúmania jeho rozhodnutia súdom podľa piatej časti O.s.p.. Táto povinnosť nevyplýva zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ani z iného právneho predpisu.

Úryvok z textu:
Žalobcovi ŽSR v K. rozhodnutím Obvodného úradu v R. zo dňa 20. októbra 1992 bola uložená regresná náhrada v sume 146 722 Sk a náhrada nákladov konania za ťažký pracovný úraz jeho pracovníka M.L. Žalobca sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal. Okresný úrad v R. ako odvolací správny orgán rozhodnutím zo dňa 19. decembra 1994 napadnuté rozhodnutie potvrdil. Toto rozhodnutie bolo žalobcovi doručené dňa 23. decembra 1994. Žalobca na Okresný súd v R. podal žalobu proti Okresnému úradu v R. dňa 18. apríl
Kľúčové slová: výrok rozhodnutiapodklad rozhodnutia
R 108/1999
Právna veta: Výrok rozhodnutia je jadrom celého rozhodnutia, ktorým sa určujú konkrétne práva a povinnosti účastníkov správneho konania. Musí v presnej, stručnej a úplnej formulácii vyjadriť záver správneho orgánu o otázke, ktorá je predmetom rozhodnutia. Požiadavku určitosti, presnosti a zrozumiteľnosti výroku treba dôsledne rešpektovať aj pri vydávaní rozhodnutia odvolacieho orgánu.

Úryvok z textu:
Podanou žalobou z 25. mája 1998 žiadal žalobca preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného zo 7. mája 1998, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolanie a bolo potvrdené rozhodnutie Daňového úradu vo V. nad T. z 25. júna 1997. Žalobca poukázal na to, že žalovaný porušil ust. § 47 ods. 2, ods. 5 a § 59 ods. 2 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), ako aj § 47 a § 55 ods. 1 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlá
Kľúčové slová: podklad rozhodnutiaukončenie bezpečnostnej previerky
Právna veta: Vyňatie rozhodovania pri bezpečnostných previerkach z aplikácie Správneho poriadku prostredníctvom § 81 ods. 1 zákona a ich špecifiká neznamenajú, že na toto osobitné správne konanie sa Správny poriadok vôbec nevzťahuje. Tento sa na bezpečnostné previerky vzťahuje s výnimkou rozhodovania a ich odchylnej právnej úpravy v niektorých smeroch v porovnaní so Správnym poriadkom. Ak by mal zákonodarca zámer úplne vylúčiť aplikáciu Správneho poriadku na vykonávanie bezpečnostných previerok, bol by to uviedol explicitne (spôsobom obdobným ako v § 101 daňového zákona). Paragraf 81 ods. 1 zákona te ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9016010021 Dátum vydania rozhodnutia: 6. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9016010021.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej PhD. a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD., JUDr. Milana Moravu , JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Nory Halmovej, v právnej veci žalobcu: Ing. I. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom
Kľúčové slová: svedkoviasprávny orgán správne súdnictvopodklad rozhodnutia
R 60/2000
Právna veta: Zákonné požiadavky na konanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb stanovené zákonom č. 71/1967 Zb. (prípadne iným procesným predpisom), nie sú naplnené tým, že správny orgán v rozhodnutí doslovne paragrafovaným znením alebo voľne uvedie ich znenie a ustálenými formuláciami deklaruje, že sa nimi pri rozhodovaní riadil. Úlohou súdu v správnom súdnictve podľa druhej hlavy piatej časti Očianskeho súdneho poriadku nie je nahrádzať činnosť správnych orgánov, ale preskúmavať zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, teda posúdiť, či správne orgány splnili povinnosti stano ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo dňa 23. februára 1999 zamietol odvolanie žalobcu a súčasne potvrdil rozhodnutie Oblastného telekomunikačného úradu Banskobystrického kraja, pracovisko B. B., zo dňa 28. decembra 1998, ktorým boli zamietnuté námietky žalobcu proti výške telekomunikačného účtu za mesiac august 1997. Žalobca včas podanou žalobou sa domáhal zrušenia tohto rozhodnutia ako nezákonného s odôvodnením, že žalovaný ani v doplnenom konaní, po zrušení jeho predchádzajúceho rozhodnutia
Právna veta: pokiaľ žalobca namietal, že priestupkové konanie bolo vykonané slabo, nakoľko neboli vypočutí aj ďalší svedkovia, odvolací súd uvádza, že zo zápisnice o prejednaní priestupku č. OU-PP-OVVS-2014/009562-15 PR.2014/678-2MB zo dňa 12.11.2014 vyplýva, že žalobca bol v zmysle ustanovenia § 33 ods.1 a 2 v spojení s ustanovením § 34 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „Správny poriadok“) poučený o práve navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke, pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8015200324 Dátum vydania rozhodnutia: 26. júla 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8015200324.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a z členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Igo ra Belka v právnej veci žalobcu: Mgr. W. G., G., právne zastúpeného: JUDr. Martin Tomas, advokát, Ul. 1. má
Právna veta: I. Inštitút súčinnosti je ustanovený na viacerých miestach správneho poriadku (§ 3 ods. 2, § 33 ods. 2, § 56) a vyjadruje vzájomnú jednotu práv a povinnosti. II. Účastník správneho konania má nielen právo navrhovať dôkazy, ale na potvrdenie správnosti svojho tvrdenia má súčasne aj povinnosť dôkazy správnemu orgánu predkladať, nesplnenie tejto povinnosti má za následok neunesenie jeho dôkaznej povinnosti podmieňujúcej výsledok konania. Nesplnenie si tejto povinnosti však nezbavuje správny orgán zistiť vo veci skutočný stav, keďže túto povinnosť správnemu orgánu ukladá zákonodarca v ustanove ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/ 112 /20 10 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej , CSc. a člen ov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu : M. T. , S.. so sídlom B. , zastúpený A., S.., advokátska kancelária so sídlom B. , X. , proti žalovanému: Rada pre vysielanie a retransmisiu Slovenskej republiky , Kolárska č. 6, Br
Právna veta: Krajský súd zároveň poukázal na nepreskúmateľnosť rozhodnutia odporkyne pre nedostatok dôvodov. Zdôraznil, že odôvodnenie rozhodnutia, v ktorom sú uvedené len citácie príslušného ustanovenia zákona a percentuálne zistený rozsah poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bez uvedenia skutočností, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie odporkyne, akými úvahami sa odporkyňa riadila pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, ako sa odporkyňa vysporiadala s námietkami účastníka, ktoré uviedol v opravnom prostriedku a s jeho návrhmi na doplnenie dokazovania, nespĺňa zákonné ná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Violy Takáčovej, v právnej veci navrhovateľky I. Š., bytom v P., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 20Sd/511/2006-37 z 18. septembra 2007, takto r o z h o d o l
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 142/2010 Z. z. stavať elektroenergetické zariadenie, plynárenské zariadenie, potrubie na prepravu pohonných látok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka možno iba na základe osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky...Podľa § 11 ods. 13 citovaného zákona osvedčenie je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie a dokladom k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny k prenosovej sústave alebo k di ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sž p/25/2013 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a člen iek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu : obchodná spoločnosť Heliopark 6, s.r.o., so sídlom Lomená 10, Košice 040 01, IČO : 45 361 606, právne zastúpen ého JUDr. F rantiškom Kočkom, advokátom, so sídlom A dvokátskej kancelárie, Pribinova 8,
MENU