SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346303
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 01:07

Nájdené rozsudky pre výraz: podklady projektu pozemkových úprav


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podklady projektu pozemkových úprav
  • podklad nájdené 52743 krát v 20910 dokumentoch
  • projekt nájdené 5529 krát v 1206 dokumentoch
  • pozemkovy nájdené 14882 krát v 2067 dokumentoch
  • uprav nájdené 2887 krát v 1226 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Krajské súdy SR 9 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Najvyšší súd rovnako ako krajský súd pripomína, že konanie vo veci usporiadania vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách podľa zák. č. 64/1997 Zb. možno rozdeliť do niekoľkých etáp, pričom každá predchádzajúca etapa musí byť právoplatne skončená a až následne možno pokračovať v ďalšej etape. V priebehu celého konania môže dôjsť k zmene vlastníckych vzťahov k pozemkom, prípadne aj k zmene na strane užívateľov pozemkov v zriadenej záhradkovej osade, avšak je nevyhnutné rozhodovať podľa skutkového stavu aktuálneho v čase vydania rozhodnutia, inak by nebolo možné prejsť do ďalšej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžr/92/2014 3008200499 01. 12. 2016 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2016:3008200499.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcov: 1/ K. G.Á., ml., bytom H. Č.. .
Právna veta: Konanie podľa zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov zriadených v záhradkárskych osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim je rozdelené na etapy, z ktorých každá nasledujúca začína po právoplatnom rozhodnutí správneho orgánu predstavujúcim ukončenie predchádzajúcej etapy.

Úryvok z textu:
... podmienky začatia konania v prvej etape, ktorá je súčasťou rozhodnutia, ktorým správny orgán schvaľuje úvodné podklady projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva. Žalovaný po predchádzajúcom zrušení rozhodnutia o schválení úvodných podkladov odvolacím orgánom opätovne ... za roky 1997 a 1998. Proti rozhodnutiu žalovaného zo 17. augusta 1999, ktorým schválil úvodné podklady projektu pozemkových úprav, podal odvolanie, ktorému odvolací orgán vyhovel rozhodnutím zo dna 8. novembra 1999 a napadnuté .
Právna veta: Pred vypracovaním projektu majú vlastníci na výzvu správneho orgánu v lehote 60 dní právo vyjadriť sa k spôsobu vyrovnania pridelením náhradných pozemkov v obvode pozemkových úprav, alebo poskytnutím náhrady v peniazoch. Po uplynutí tejto lehoty správny orgán rozhodnutím určí obvod pozemkových úprav a rozhodne, že vlastníkom, ktorí sa v lehote 60 dní nevyjadrili, patrí náhrada v peniazoch a vlastníkom, ktorí nesplnili podmienku uvedenú v § 8 ods. 5, patrí náhrada v pozemkoch (§ 10 citovaného zákona). Projekt pozemkových úprav sa schvaľuje rozhodnutím podľa § 13 ods. 3 citovaného zákona ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyplýva, že správny orgán skúma podmienky začatia konania v prvej etape, ktorá je súčasťou rozhodnutia, ktorým správny orgán schvaľuje úvodné podklady projektu pozemkových úprav na vysporiadanie vlastníctva. Krajský úrad v Košiciach, Odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva ako právny predchodca žalovaného rozhodnutím č. 2003 .
Právna veta: Krajský súd správne poukázal na skutočnosť, že pokiaľ žalobcovia v tretej etape konania, týkajúcej sa vykonania projektu pozemkových úprav podľa § 15 a nasl. zákona, opätovne namietali skutočnosti, ktoré súvisia so skúmaním splnenia podmienok konania podľa § 1, § 2 a § 7 zákona, boli tieto námietky v tomto štádiu konania bezpredmetné, pretože už o nich bolo právoplatne rozhodnuté v prvej etape – rozhodnutím č. OPPaLH2002/15187-2-Va zo dňa 31.03.2003. Krajský súd osobitne poukázal aj na znenie § 9 ods. 1 veta druhá zákona, podľa ktorého sa na námietky podané po určenej lehote a na námietky ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... splnenie podmienok začatia konania skúma v 1. etape, ktorá je súčasťou rozhodnutia, ktorým správny orgán schvaľuje úvodné podklady projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva. V preskúmava nom prípade bola 1. etapa konania ukončená vydan ím rozhodnutia č. OPPaLH ... námietkach schválil správny orgán rozhodnutím č. OPPaLH - 200 3/15187 -2-Va zo dňa 31.03.2003 úvodné podklady projektu pozemkových úprav . Proti rozhodnutiu č. OPPaLH -200 3/15187 -2-Va zo dňa 31.03.2003 podali vlastníci pozemkov .
Právna veta: Odvolací súd zastáva názor, že ťarchu vyrovnania formou náhradných pozemkov, žalovaný správny orgán nemôže preniesť na vlastníka pôvodných pozemkov, a preto jeho povinnosťou v súčinnosti so Slovenským pozemkovým fondom bolo žalobcovi ako vlastníkovi pôvodných pozemkov ponúknuť na vyrovnanie náhradné pozemky vo výmere a v kvalite zodpovedajúcej jeho pôvodným pozemkom v obvode pozemkových úprav a takúto ponuku s ním prerokovať. Finančná náhrada by prichádzala do úvahy len v krajnom prípade, a to predovšetkým v tom prípade, pokiaľ by vlastník pôvodných pozemkov odmietol na vyrovnanie náhr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... záhradkovej osade po právoplatnom ukončení prvej etapy podľa §§ 6 až 9 zákona , a to konania o schválení úvodný ch podkladov projektu pozemkových úprav na vysporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade na základe rozhodnutia č. OPÚ/2004 -752 - 22/Mo zo dňa 4. mája .
Kľúčové slová: zriadená záhradková osada, záhradková osada

Právna veta: Aby záhradková osada mohla byť považovaná za zriadenú v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z., musia byť súčasne splnené dve podmienky, a to že musí ísť o záhradkovú osadu, ktorá vznikla do 24. júna 1991 a zároveň táto musí byť zriadená na pozemkoch, ku ktorým bola uzavretá zmluva o dočasnom užívaní pozemku Slovenským zväzom záhradkárov alebo organizačnou zložkou alebo jej členom a poľnohospodárskou organizáciou, ktorej svedčilo právo uvedené pod písm. a/ až e/ cit. zákonného ustanovenia.

Úryvok z textu:
... výmery. Doplnil, že geometrický plán č. 79 z roku 1999, overený dňa 19. mája 1999 pod č. 786/99 ako podklad projektu pozemkových úprav tiež navyšuje výmery osady o desiatky percent. Zdôraznil, že zriadenou záhradkovou osadou podľa § 2 ods. 1 zákona č. 64 .
Meritum § 18 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vporiadaní vlastníctva k nim
... neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov podľa § 9 ods. 4 zákona č. 64/1997 Z.z. schválil úvodné podklady projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v Záhradkárskej osade X. „ZH“, v kat. území S. M. II. skladajúce sa z: 1./ registra .
Meritum zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov
... povinný skúmať podmienky začatia konania, ktorá je súčasťou rozhodnutia, ktorým správny orgán schvaľuje úvodné podklady projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva, pričom podľa odvolacieho súdu pochybnosti o platnosti dohody o dočasnom užívaní ... začatia konania v prvej etape, ktorá je súčasťou rozhodnutia, ktorým správny orgán schvaľuje úvodné podklady projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva. V etape schvaľovania projektu pozemkových úprav žalobca mal iba právo vyjadriť .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... záhradkovej osade, po právoplatnom ukončení prvej etapy podľa §§ 6 až 9 zákona a to konania o schválení úvodných podkladov projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva pozemkov v záhradkovej osade na základe rozhodnutia OPPaLH v P. č. OPPaLH 2002/104-44/Ba ... spojení s rozhodnutím Krajského úradu v P. č. j. 03-00042-JA zo dňa 6.3.2003 schválil úvodné podklady projektu pozemkových úprav, niekoľko krát vyzval vlastníkov pozemkov v záhradkovej osade Kalina v zmysle § 10 ods. 1 zákona, aby sa k .
Meritum § 109 ods. 2 písm. c/ OSP
... o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov schvál il úvodné podklady projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade D. v katastrálnom území K. , skladajúce sa z registra ... dňa 11.03.2008, ktorým podľa § 9 ods. 4 zák.č. 64/1997 Z.z. schvál il úvodné podklady projektu pozemkových úprav na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade ZO SZZ č. 15 -71 T.D. v katastrálnom území K .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.