Nájdené rozsudky pre výraz: podmienka náhradného doručenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 109

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
89 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právna úprava doručovania v občianskom súdnom konaní plní veľmi významnú funkciu. Súd totiž môže konať a rozhodovať len vtedy, ak má riadne preukázané, že účastníci dostali všetky písomnosti, prijatie a znalosť ktorých je predpokladom ďalšieho postupu v konaní, použitia opravného prostriedku, prostriedkov procesnej obrany a ochrany a ďalších úkonov, ktoré je prípustné urobiť len v zákonom alebo súdom ustanovenej lehote. Doručenka vrátená súdu osvedčuje súdu vykonanie doručenia a čas doručenia, kým nie je preukázaný opak. Pokiaľ doručenka neobsahuje údaj, že sa adresát v mieste doručenia zdržov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 426/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého J. K. , bývajúceho u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Bystrica, dieťa rodičov PaeDr. J. S., bývajúcej v B. a Ing. E. K. , bývajúceho v Š., zastúpeného JUDr. R. M. , advokátkou v B. , o zvýšenie výživného na ma loletého , vedenej na Okresn om súde Banská Bystrica pod sp. zn. 34 P 38/201
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 45 ods. 2 O.s.p. údaje uvedené na doručenke sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. Tento dôsledok však môže nastať len vo vzťahu k tomu, čo je na doručenke skutočne uvedené. Pokiaľ doručenka neobsahuje údaj, že sa adresát v mieste doručenia zdržoval, nie je osvedčené, či táto podmienka náhradného doručenia je splnená. V takomto prípade je povinnosťou súdu vykonať šetrenie na zistenie jej splnenia, pričom nie je povinnosťou účastníka (resp. jeho zástupcu), ktorému bolo doručované, navrhnúť dôkazy na preukázanie svojho prípadného tvrdenia, že sa v čase dor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne PhDr. E. H. , bývajúcej v B. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. Ľ. B. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovanému JUDr. M. B. , bývajúcemu v B. , o určenie platnosti odstúpenia od zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 1 1 C 40/2007 , o dovolaní žalo bkyne proti uzneseni u Krajského súdu v Bratislave z 31 .
Kľúčové slová: fikcia doručenia náhradné doručenie
Právna veta: Zákonná konštrukcia umožňujúca náhradné doručenie v zmysle ustanovenia § 47 ods. 2 O.s.p. vychádza z toho, že adresát sa v dobe doručenia (t.j. v konkrétny deň) skutočne zdržuje v mieste doručenia. Aj keď tento pojem nie je výslovne definovaný, zjavne sa jedná o miesto, kde by adresát mohol byť v rozhodnej dobe doručovateľom zastihnutý, a to buď priamo, alebo aspoň prostredníctvom upovedomenia o uložení zásielky, ak bolo urobené vhodným spôsobom. Pri doručovaní poštou sa miesto, deň a spôsob doručenia preukazuje zásadne doručenkou, ktorú pošta vracia späť odosielateľovi (odosielajúcemu súdu). ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 Cdo 41 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Stavebné bytové družstvo Bratislava IV , so sídlom v Bratislav e, Polianky 9 , IČO: 00 169 731 , zastúpený JUDr. Jozefom Drvárom , advokát om so sídlom Belinského 16, 851 01 Bratislava , proti žalovaným : 1/ P. 2/ M. zastúpená Mgr. Róbertom Schronkom, advokátom so sídlom Štúrova 37, 949 01 Nitra, o vypratanie bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava I V pod sp
Kľúčové slová: náhradné doručenie
Právna veta: Zákonná konštrukcia umožňujúca náhradné doručenie v zmysle práve odcitovaného ustanovenia § 47 ods. 2 O. s. p. vychádza z toho, že adresát sa v čase doručenia (t. j. v konkrétny deň, v ktorý sa doručuje) skutočne zdržuje v mieste doručenia. Aj keď pojem miesto tu nie je výslovne definovaný, zjavne sa jedná o miesto, kde by adresát mohol byť v rozhodnom čase doručovateľom zastihnutý, a to buď priamo, alebo aspoň prostredníctvom upovedomenia o uložení zásielky, ak bolo urobené vhodným spôsobom. 12. Pri doručovaní poštou sa miesto, deň a spôsob doručenia preukazuje zásadne doručenkou, ktorú pošta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/145/2016 1210216833 25. 08. 2016 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:NSSR:2016:1210216833.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne GENERAL FACTORING, a. s., so sídlom v Bratislave, Košická 56, proti žalovaným 1/ P. U., trvale bytom v J. B. XXX, t. č. na neznámom mieste, zastúpenému opatrovníčkou M. X., Okresný súd Zvolen a 2/ MUDr. I. K., bývajúcej
Právna veta: 1. V zmysle citovaného ustanovenia § 50 ods. 1 veta prvá Exekučného poriadku okolnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti nároku a dôvody pre ktoré je exekúcia neprípustná, sú zároveň dôvodmi na zastavenie exekúcie v ktoromkoľvek jej štádiu (§ 57 ods. 1 písm. a/, b/ a g/). Patrí teda medzi ne aj nedostatok formálnej alebo materiálnej vykonateľnosti rozhodnutia. Pokiaľ povinný v námietkach proti exekúcii namieta nedostatok riadneho doručenia exekučného titulu, t. j. jeho formálnu nevykonateľnosť, je exekučný súd povinný vykonať šetrenie na túto okolnosť. Túto povinnosť možno vyvodiť zo zásad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej M. B. , bývajúcej v B. , proti povinnej A. D. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. Romanom Hošovským, advokátom so sídlom v Bratislave, Mikulášska 1/a , o vymoženie 9 441,74 EUR , vedenej na Okresnom súde Bratislav a I pod sp. zn. 3 Er 893/2009 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I z 5. februára 2010
Právna veta: Podľa § 159 ods. 1 O.s.p. doručený rozsudok, ktorý už nemožno napadnúť odvolaním, je právoplatný. Z vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že za skutočnosť určujúcu začiatok lehoty na odvolanie, treba považovať deň doručenia rozsudku súdu prvého stupňa.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalobcu JUDr. M. K., H., správcu konkurznej podstaty D., spol. s r.o., so sídlom v K., IČO: X., proti žalovanému B. M., bývajúcemu v K., v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. L. J., advokátom v B., o zaplatenie úrokov z omeškania, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 20
Kľúčové slová: fikcia doručenia náhradné doručenie
Právna veta: Úpravou tzv. náhradného doručenia v zmysle § 47 ods. 2 O.s.p. zákonodarca sledoval cieľ odstrániť prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť snahám účastníkov spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení ("... ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, kedy bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel ...") je predpísané súčasné splnenie nasledovných podmienok: a/ možnosť náhradného doručenia nie je zákonom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 32 /2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu B. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému V. H. , bývajúcemu v B. , zastúpen ému JUDr. E. M. , advokátkou so sídlom v B. , o privolenie k výpovedi z nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 16 C 53 /20 01 , o dovolaní žalo vaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. júna 201 6 sp. zn. 5 Co 272 /201 5, takto r o z h o d o
Právna veta: Fikcia doručenia , doručovanie v prípade dovolenky advokáta, neplatné doručenie písomnosti

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa G. L., bývajúceho v S., zastúpeného JUDr. L. P., advokátom v Ž., proti odporcom 1/ A. S., 2/ A. L., 3/ R. L., všetci bytom S., o zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp.zn. 4 C 88/2005, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 18. apríla 2008, sp.zn. 10 Co 57/2008, takto r o z h o d o l : N
Meritum Právo na súd
Právna veta: Najvyšší súd poukazuje na to, že „právo na súd“, ktorého jedným z aspektov je právo na prístup k súdu nie je absolútne a podlieha určitým obmedzeniam, najmä pokiaľ ide o podmienky prípustnosti opravného prostriedku. Tieto obmedzenia však nesmú zamedziť alebo obmedziť prístup jednotlivca k súdu takým spôsobom alebo v takej miere, že by uvedené právo bolo zasiahnuté v samej svojej podstate. Takéto obmedzenia nebudú zlučiteľné s článkom 6 ods. 1 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd, ak nesledujú legitímny cieľ, alebo ak neexistuje primeraný vzťah medzi použitými prostriedkami a c ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. E. M., bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. J. F., advokátkou v B., proti odporcovi M. Č. B. - D. N. V., so sídlom v B., zastúpeného JUDr. P. Š., advokátom v B., o určenie neplatnosti výpovede, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 23 C 289/2006, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratslave z 3. februára 2009 sp. zn. 8 Co 113/2008, takto
MENU