Nájdené rozsudky pre výraz: podmienky dovolacieho konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1838

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

381 dokumentov
65 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Toto ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa. Ak táto podmienka zostane nesplnená, dovolací súd konanie zastaví. Účastníka, ktorý požiada o ustanovenie advokáta a u ktorého sú predpoklady, aby bol oslobodený od súdnych poplatkov, súd odkáže na Centrum právnej pomoci. O tejto možnosti súd účastníka poučí (§ 30 O.s.p.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 274 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ RNDr. T. K. , bývajúc eho v B. , 2/ Mgr. A. K. , bývajúcej v B. , proti odporcom 1/ E. M. a 2/J. M. , obom bývajúcim v B. , o určenie vlastníctva , vedenej na Okresnom súde Malacky pod sp. zn. 6 C 204/2009, o dovolaní navrhovateľa 1/ proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 23. januára 2013 sp. zn. 5 Co 25/2012 , takto r o z h o d o l : Dovolacie
Právna veta: V zmysle § 241 ods. 1 O.s.p. musí byť dovolateľ v dovolacom konaní zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Uvedené ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa; dovolací súd je pritom povinný skúmať (preverovať), či táto podmienka je splnená.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej starostlivosti súdu o maloleté dieťa A. H. , bytom u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, dieťa rodičov Bc. J. H. , bývajúceho v P., a K. H. bývajúcej v B. , v konaní o návrhu otca maloletého A. na zníženie výživného , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 34 P 114/2011 , o dovolaní otca maloletého dieťaťa proti rozsu
Právna veta: Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (§ 103 O.s.p.). Ak ide o nedostatok podmienky konania, ktorý možno odstrániť, súd urobí pre to vhodné opatrenia, pritom spravidla môže pokračovať v konaní, ale nesmie vydať rozhodnutie, ktorým sa konanie končí. Ak sa nepodarí nedostatok podmienky konania odstrániť, konanie zastaví (§ 104 ods. 2 O.s.p.). Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 11 5/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke M. J., rodenej Š., naposledy bývajúcej v K. , vedenej na Okresnom súde Čadca pod s p.zn. 5 D 129 /2008 , o dovolaní J. J., bývajúce ho v K. , proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 28. októbr a 20 10 sp.zn. 7 CoD 17 /20 10 takto r o z h o d o l : Dovolacie konanie z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov dovolacieho kon
Právna veta: Podľa § 241 ods. 1 O.s.p. musí byť dovolateľ zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Uvedené ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa; dovolací súd je pritom povinný skúmať\ (preverovať), či táto podmienka je splnená. V danom prípade dovolatelia napriek opakovaným výzvam súdu a poučeniam\ nezaložili do spisu plnú moc udelenú advokátovi na ich zastupovanie v dovolacom konaní, ani (právne účinným spôsobom) nepožiadali o ustanovenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky M. B. , bývajúcej v P., proti odporcom 1/ J. P. , bývajúcemu vo V. , 2/ T. P. , bývajúcej v N. , 3/ M. N. , bývajúcej v Č. , 4/ F. T. , bývajúcemu v K. , 5/ E. K. , bývajúcej v K. , 6/ Š. T. , bývajúcemu v S., 7/ J. T. , bývajúcemu v P., o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 12 C 236/2007, o dovolaní odpor cu 1/ a V. P., bývajúcej vo V.
Kľúčové slová: dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok
Právna veta: Dovolateľ musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Toto ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa; dovolací súd je pritom povinný skúmať (preverovať), či táto podmienka je splnená.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 130 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v spore žalobkyne E. L. , bývajúcej v L. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Rybár, s.r.o ., so sídlom v Košiciach, Kuzmányho 29 , proti žalovanej Rapid life životnej poisťovni , a.s. , so sídlom v Košiciach, Garbiarsk a 2, zastúpenej JUDr. Gabrielom Gulbišom, advokátom, so sídlom v Košiciach, Boženy Nemcovej 22, o zrušenie rozhodcovského rozsudku , vedenom na Okresnom súd
Právna veta: V prípade, že dovolateľom je fyzická osoba, ktorá nemá právnické vzdelanie, musí byť v dovolacom konaní zastúpená advokátom. Povinné zastúpenie advokátom je zvláštnou podmienkou dovolacieho konania týkajúcou sa dovolateľa. Účelom je, aby účastníkovi, ktorý sám právnické vzdelanie nemá, bola poskytnutá kvalifikovaná právna pomoc, aby dovolanie vyhovovalo požiadavkám ustanovenia § 241 ods. 1 a 2 O.s.p. a aby dovolací súd tak mohol rozhodnúť bez zbytočných prieťahov. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. F. , bývajúcej na B. , proti odporcovi Z. F. , bývajúcemu na B. , o rozvod manželstva a úpravu práv výkonu rodičovských práv a povinností k mal. A. F., nar. X. , bý vajúcemu na B. , zastúpen ému Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, vedenej na Okresnom súdu Košice – okolie pod sp. zn. 11 C 23/2008, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košici
Právna veta: V zmysle § 241 ods. 1 O.s.p. musí byť dovolateľ zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná. Uvedené ustanovenie zakotvuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, ktorej nedostatok je odstrániteľný, avšak len za súčinnosti dovolateľa; dovolací súd je pritom povinný skúmať (preverovať), či táto podmienka je splnená.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 396 /2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a MUDr. M. S., bývajúceho v C. proti odporco m 1/ Slovenská republik a, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky , Bratislava, Pribinova 2, 2/ O. , o porušenie základných práv a iné , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 16 C 83/2007 , o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 19 . septembra 201 1, sp. zn. 23 Co 5/201 0, ta
Kľúčové slová: povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní
Právna veta: Právna úprava civilného sporového konania zotrvala na požiadavke povinného zastúpenia dovolateľa advokátom v dovolacom konaní okrem prípadov uvedených v § 429 ods. 2 C. s. p. s tým, že oproti predchádzajúcej právnej úprave dovolanie a iné podania musia byť advokátom aj spísané. Ide o osobitné podmienky dovolacieho konania, ktorých nesplnenie (už len jednej z nich) má za následok odmietnutie dovolania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 112 /201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slo venskej republiky v o veci žalob kyne I. K. , bývajúce j v S., proti žalovan ej M. P. , bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. Dášou Bajanovou , advokátkou so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Starosaská 3 , o zaplatenie 38.000 eur a o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti , vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 8C/ 490 /201 3, o dovolaní žalob kyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 30. sep
Kľúčové slová: povinné právne zastúpenie v dovolacom konaní
Právna veta: Z citovaných ustanovení vyplýva, že právna úprava civilného sporového konania zotrvala na požiadavke povinného zastúpenia dovolateľa advokátom v dovolacom konaní, okrem prípadov uvedených v § 429 ods. 2 C. s. p. s tým, že oproti predchádzajúcej právnej úprave dovolanie a iné podania musia byť advokátom aj spísané. Ide o osobitné podmienky dovolacieho konania, ktorých nesplnenie má za následok odmietnutie dovolania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 163 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalob kyne J. N. J., bývajúce j v Ž. , proti žalovaný m 1/ M. F. , bývajúcemu v K. , 2/ R. F. , bývajúcemu v K. , o zaplatenie 2.931,28 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 17C/ 294 /2010 , o dovolaní žalo vaného 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 3 1. mája 2013 sp. zn. 8Co/ 31/201 3, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a.
MENU