Nájdené rozsudky pre výraz: podmienky konania proti ušlému

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: konanie proti ušlemutrestný čin opustenia republikypodmienky konania proti ušlému
Zbierka NSS 2/1972
R 43/1972
Právna veta: Okolnosť, že obvinený, ktorý sa v čase prípravného konania zdržiaval ilegálne v cudzine a proti ktorému sa preto viedlo konanie proti ušlému podľa § 302 a nasl. Tr. por., sa po podaní obžaloby vrátil na územie republiky, sama osebe neodôvodňuje postupovať podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. Ak je vec náležíte objasnená a nie sú tu ani iné dôvody, pre ktoré by bylo treba vrátiť vec na došetrenie prokurátorovi, pokračuje súd v trestnom stíhaní obvineného podľa všeobecných ustanovení Trestného poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, uznesenie Okresného súdu Bratislava-vidiek z 28. decembra 1970 sp. zn. 1 T 117/70 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Na Okresný súd Bratislava-vidiek bola 5. augusta 1970 podaná obžaloba proti D. R. a ďalším štyrom obvineným, medzi nimi aj voči M. S. pre trestný čin opustenia republiky podľa § 109 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovo
Právna veta: Účelom obnovy konania ako mimoriadneho opravného prostriedku je odstrániť prípadné nedostatky v skutkových zisteniach v rozhodnutí, ktoré je už právoplatné. Pre povolenie obnovy konania okrem podania návrhu oprávnenou osobou musia byť súčasne dodržané aj dve podmienky, a to musí isť o skutočnosti alebo dôkazy súdu alebo prokurátorovi skôr neznáme a musia tieto skutočnosti samy o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi viesť k inému rozhodnutiu, než ako bolo pôvodne právoplatné rozhodnutie. Skutočnosťou predtým neznámou sa rozumie objektívne existujúci stav, ktorý je v t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci odsúdeného R. C. , o návrhu na povolenie obnovy konania , na neverejnom zasadnutí dňa 05 . apríla 2016 v Bratislave, o sťažnosti odsúdeného R. C. proti uzneseniu Krajské ho súdu v Nitre zo 17. februára 201 6, sp. zn. 2 Ntok 2/201 5, takto r o z h o d o l : Podľa § 193
Kľúčové slová: trestný rozkaz trestný čin a spôsoby jeho spáchaniazanedbanie povinnej výživy
Zbierka NS 1/2017
R 11/2017
Právna veta: Obdobie medzi vydaním trestného rozkazu a jeho doručením obvinenému je pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona, ak obvinený v páchaní tohto činu pokračuje, v zmysle § 122 ods. 13 Trestného zákona a § 353 ods. 8 Trestného poriadku súčasťou skutku, pre ktorý bol trestný rozkaz vydaný. Ak trestný rozkaz nadobudol právoplatnosť, nemôže už byť páchateľ za vyššie uvedené obdobie následne (neskorším odsúdením) uznaný za vinného.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 65 /201 5 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 27. júna 2016 s verejným vyhlásením rozsudku v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Petra Krajčoviča a JUDr. Františka Moznera, v trestnej veci proti obvinenému K. Z. pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2, ods. 3 písm. b/ Trestného zákona, o dovolaní obvineného proti uz
Meritum dovolanie obv.
Najvyšší súd 1 TdoV 11 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Libora Duľu a sudcov JUDr. Daniela Hudáka , JUDr. Štefana Michálika , JUDr. Petra Paludu a JUDr. Petra Szaba , v trestnej veci obvineného M. K. pre trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. b/, ods. 3 T restného zák ona č. 140/1961 Zb. v znení účinnom do 30 . júna 200 2 (ďalej len „Tr. zák.“) formou spolupáchateľstva podľa
Meritum dovolanie obv.
N a j v y š š í s ú d 5 Tdo 32 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republik y v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci obvineného V. F. , pre trestný čin porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 a iné, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 18. augusta 2011 v Bratislave dovolanie obvineného V. F. proti uzneseniu Krajského súdu
Meritum § 250/1,5 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6002898503 Dátum vydania rozhodnutia: 9. januára 2019 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Michálik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:6002898503.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, na n everejnom zasadnutí konanom 9. januára 2019 v Bratislave, v trestnej veci odsúdeného L. M., pre trestný č
Meritum § 234/1, 2d Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8106011129 Dátum vydania rozhodnutia: 29. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Serbová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8106011129.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí 29. novembra 2017 v Bratislave, v trestnej veci obvinených U. U. a spol. pre spolupáchateľstv
Meritum dovolanie
Najvyšší súd 2 Tdo V 13 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Igora Burgera , JUDr. Jany Serbovej, JUDr. Libora Duľu a JUDr. Daniela Hudáka, na neverejnom zasadnutí 29. januára 2013 v Bratislave , v trestnej veci proti obvinenému V. M. , vedenej na Krajskom súde v Prešove pod sp. zn. 1 T 3/2000, prerokoval dovolanie, ktoré podal ob vinený V. M. , prostredníctvom obhajcu JUDr. J. V
Meritum § 296 tr.zák.a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9017200007 Dátum vydania rozhodnutia: 10. decembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Harabin Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9017200007.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a členov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Petra Szaba na neverejnom zasadnut í 10. decembra 2018 v trestnej veci obvineného H. E. a spol., pre zločin založenia, zosnovania a podpor
MENU