Nájdené rozsudky pre výraz: podmienky na uplatnenie fikcie doručenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 58

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
111 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum zastavenie konania
Najvyšší súd 9Sžso/ 56/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: J.. Z. R. H. , D. X. , K. , štátna občianka SR, zastúpen ej Advokátskou kanceláriou: M. G. a P. S., so sídlom G. X. ,X. K. , IČO: X. , zastúpen ou konateľom M. . M. D. , proti žalovan ej: Sociál na poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 -10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovan ej číslo 21906/2010 -BA zo dňa 5. júla 2010, o odvolaní žalob
Meritum § 25 osd. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ľubomír Hančárik – KOVO , s miestom podnikania Tekovské Nemce 8, IČO: 33 326 371 , právne zastúpený advokátom JUDr. Jozefom Gajdošom, Hviezdoslavova 37, Zlaté Moravce , proti žalovanému: Národný inšpektorát práce , so sídlom Masarykova 10, Košice , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. S/2013/03498, O -242/2013 zo dňa 26. novembra 2013 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzn
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžrk/18/2018 4016200325 21. 01. 2020 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2020:4016200325.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobkyne : Z. A., bytom Ž. XXXX/X, I., zastúpenej advokátskou
Meritum o zaplatenie 2800 Sk s príslušenstvom
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu D., a.s. so sídlom v B., proti žalovanému JUDr. I., bývajúcemu v B., o zaplatenie 2 800 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 16 C 17/2006, na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 17. marca 2008 sp.
Meritum plynutie dvojmesačnej lehoty na podanie žaloby
Najvyšší súd 4Sžo/ 56 /201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ing. S. P. , nar. X. , R. , právne zastúpený Hudec, s.r.o., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava proti žalovanému : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky , so sídlom Dobrovičova 12, Bratislava , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 1416/2012 -550 zo dňa 27. apríla 2012, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v B
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžrk/4/2018 4016200317 31. 07. 2019 JUDr. Petra Príbelská ECLI:SK:NSSR:2019:4016200317.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobkyne: R. J., bytom Ž. XXXX/X, U., zastúpenej LawServ
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžrk/13/2018 4016200328 08. 07. 2020 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:NSSR:2020:4016200328.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Eriky Šobichovej, v právnej veci žalobkyne: D. G., narodená XX. G. XXXX, trvale bytom Q. XXX
Meritum náhradu nemajetkovej ujmy s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/94/2019 1112201049 27.11.2019 JUDr. Ivan Machyniak sudca ECLI:SK:NSSR:2019:1112201049.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Z.. P.. A. K., narodeného X. H. XXXX, bývajúceho v F., F. X, zastúpeného JUDr. Emíliou Korčekovou, advokátkou so sídlom v Pezinku, Malacká cesta 5680/2B, proti žalovanej Slovenskej republike, v mene ktorej koná Ministers
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžrk/4/2018 4016200327 11. 07. 2019 Mgr. Peter Melicher ECLI:SK:NSSR:2019:4016200327.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eriky Šobichovej, v právnej veci žalobkyne: B. W., I.. XX.XX.XXXX, Ž.S. XXXXX/X, Z., právne zastúpená
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Mgr. O . F., nar. , trvale bytom J ., korešpondenčná adresa Z ., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, Kancelária Bratislava, Nám. Slobody č. 12, 810 05 Bratislava, o opravnom prostriedku navrhovateľa proti rozhodnutiu odporcu sp. zn. 6909/2013 zo dňa 10.10.2013, konajúc o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 9Sp/ 104 /201 3-27 zo dňa
MENU