Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1082015
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63711
USSR: 34799
NSČR: 121812
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421801
Krajské súdy (ČR): 41631
Posledná aktualizácia
29.01.2020 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: podmienky nároku na starobný dôchodok


Približný počet výsledkov: 594 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podmienky nároku na starobný dôchodok
  • podmienka nájdené 123335 krát v 33973 dokumentoch
  • narok nájdené 117100 krát v 29261 dokumentoch
  • na nájdené 2251801 krát v 63626 dokumentoch
  • starobny nájdené 29455 krát v 2877 dokumentoch
  • dochodok nájdené 73791 krát v 4919 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 17 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 2930 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty


Právna veta: Predovšetkým je potrebné poznamenať, že navrhovateľ splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 14. septembra 2009 za účinnosti zákona o sociálnom poistení, a preto sa podľa tohto zákona vypočítava aj suma starobného dôchodku. Pre jej výpočet je dôležité správne určenie osobných vymeriavacích základov, ktoré zákon o sociálnom poistení v § 61 definuje ako úhrn vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie považuje za zaplatené. Osobný vymeriavací základ navrhovateľa je určený v súlade s § 61 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So/ 15 /2011 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej , v právnej veci navrhovateľa V. Z. , bytom , M. , ul. P. č. X. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchod ok, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 3. novembra 2010, č.k .
Právna veta: Ak mal zamestnávateľ poistenca 31. decembra 1992 sídlo v Českej republike ku dňu zmeny v štátoprávnom usporiadaní a rozdelení ČSFR na dva samostatné štáty alebo naposledy pred týmto dňom, všetky doby dôchodkového poistenia, ktoré získal k tomuto dňu na území Slovenskej republiky sa považujú za doby poistenia v Českej republike.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľky: M. G. , narodená X. , bytom Ž. č. X. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 28. apríla 2011, č.k. 5Sd/16/ .
Právna veta: V období od 1. januára 2001 do 1. augusta 2006 štát neplatil poistné za osoby, ktoré sa starali o prevažne alebo úplne bezvládnu blízku osobu. Doba takejto starostlivosti mohla byť hodnotená pre dôchodkové účely ako doba zamestnania len vtedy, ak opatrovanie bolo vykonávané ako samostatná zárobková činnosť a za dobu jeho vykonávania bolo odvedené poistné.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej, členiek senátu JUD. Júlie Horsk ej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľky Z. M. nar. X. , bytom S. č. X. zastúpenej JUDr. Jánom Vaškom, advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom Prievidza, Podjavorinskej ul. č. 3, proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o výšku starobného .
Právna veta: Predpokladom vzniku nároku na prepočet starobného dôchodku podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a podľa článku 23 ods. 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení nie je evidencia trvalého pobytu žiadateľa o dávku, ale zistenie, či na Slovensku býval s úmyslom trvale sa tu zdržovať. Samotné hlásenie o jeho trvalom pobyte má evidenčný charakter a môže byť len jedným z dôkazov o trvalom pobyte.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej, členiek sená tu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľky: M. J., nar. X., bytom K. M. , ul. D. P. č. X. , proti odporkyni: Sociálna poisťovňa v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o výšku starobného dôchodku, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 16. februára .
Právna veta: Priznanie výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevylučuje, aby obdobie výkonu služby profesionálneho vojaka (policajta a vojaka prípravnej služby) bolo považované za obdobie dôchodkového poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktoré je významné pre zistenie výšky dôchodku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr . Marianny Reiffovej , v právnej veci navrhovateľa Ing. F. S. narodeného X. bytom v Z. S. č.d. X. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchodok, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 9. júna 2011, č.k. 25Sd .
Právna veta: Samotné trvanie služobného pomeru nebráni vzniku nároku na starobný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zo všeobecného systému sociálneho poistenia aj príslušníkovi ozbrojených síl a zborov, ak došlo k splneniu podmienok pre vznik nároku na túto dávku skôr, ako boli splnené podmienky pre vznik nároku na výsluhový dôchodok.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľky MUDr. Z. K. ako právnej nástupkyne po nebohom JUDr. J. K., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o starobný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 5Sd 513/05-44 z 3. júna 2008, .
Kľúčové slová: podmienky nároku na starobný dôchodok, zamietnutie žiadosti o starobný dôchodok, starobný dôchodok

Zbierka NS 4/2012
R 62/2012
Rozsudok
Právna veta: Podanie osobitnej žiadosti o starobný dôchodok nie je potrebné, ak v priebehu konania boli splnené podmienky pre vznik nároku na túto dávku, a to bez ohľadu na skutočnosť, že žiadosť ojeho priznanie obsahovala skorší dátum, od ktorého sa navrhovateľ domáhal priznania starobného dôchodku, ako došlo k splneniu podmienok vzniku nároku na požadovanú dávku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7So/63/201 0 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej, členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffo vej v právnej veci navrhovateľa A. J., nar. X. , t. č. bez trvalého bydliska , adresa na doručovanie : T ., so sídlom Ž., Ď. č. X, proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o starob ný dôch odok, na odvolanie účastníkov .
Právna veta: Ak štátny občan Slovenskej republiky po presídlení z bývalého Sovietskeho zväzu z republiky Ukrajina splnil podmienky nároku na starobný dôchodok podľa slovenského práva už za účinnosti Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení, nebolo možné v jeho prípade použiť ustanovenia Dohody medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení z 2. decembra 1959.

Úryvok z textu:
9So/ 21 /2010 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Jany Henčekovej , PhD. v právnej veci navrhovateľky N. S., zastúpenej advokátkou JUDr. A. L. , prot i odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredi u, Ul. 29. augusta 8, Bratislava , o starobný dôchodok , o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 24. .
Kľúčové slová: podmienky nároku na starobný dôchodok, nárok na starobný dôchodok, Invalidný dôchodok, zvýšenie dôchodku

Zbierka NS 5/2011
R 61/2011
Rozsudok
Právna veta: Dovŕšenie dôchodkového veku potrebného pre vznik nároku na starobný dôchodok bez podania ţiadosti o starobný dôchodok samo o sebe nezakladá právo na výplatu starobného dôchodku, a teda ani na jeho zvyšovanie za dobu odpracovanú po vzniku nároku.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Idy Hanzelovej v právnej veci navrhovateľa I. L. proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o zvýšenie dôchodku, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 26. februára 2009, č.k. 37Sd/1/2009-22, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky .
Právna veta: "Podľa § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2023. Ustanovenie § 274 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z. zakotvuje zásadu zachovania získaných nárokov, rešpektujúc predchádzajúcu právnu úpravu (zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov), podľa ktorej sa nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie zachovávajú do 31.decembra 2023. Z toho dôvodu pre posúdenie vzniku nároku na starobný dôchodok z titulu výkonu zamestn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej , v právnej veci navrhovateľa Ing. Mgr. J. K. , bytom G. , P. proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta 8, Bratislava , o starobný dôchodok, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v P. z 19. augusta 20 11 , č. k. 5Sd/36 /2011 -22 .
Kľúčové slová: podmienky nároku na starobný dôchodok, teoretická výška dôchodku, dôchodkový vek

Zbierka NS 3/2007
R 40/2007
Rozsudok
Právna veta: Žiadateľa o dávku, ktorému už vznikol nárok na starobný dôchodok z iného, osobitného systému dôchodkového poistenia, nemožno diskriminovať horším zaobchádzaním, ako s poistencami z vlastného všeobecného systému sociálneho poistenia. Práva, vyplývajúce zo splnenia vekovej podmienky a podmienky odpracovanej doby v zamestnaní, musia zostať zachované.

Úryvok z textu:
... zhodnotená a v dôsledku tejto skutočnosti navrhovateľ splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, ktorý mu bol aj priznaný. Od okamihu splnenia vekovej podmienky nároku na starobný dôchodok podľa osobitného zákona (podľa zákona o sociálnom zabezpečení) nemôže odporkyňa vyvodiť, že navrhovateľ nesplnil vekovú podmienku nároku na starobný dôchodok. Aj keď sa tak stalo podľa iného právneho .
Kľúčové slová: poistenec má nárok na starobný dôchodok, mimoriadne poskytovanie starobného dôchodku občanom

Zbierka NS 1/2002
R 18/2002
Rozsudok
Právna veta: Mimoriadne poskytnúť starobný dôchodok podľa § 2 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku v znení neskorších predpisov možno aj v prípade, ak občan splní zákonné podmienky nároku na starobný dôchodok podľa § 174 ods. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje tieto podmienky odchylne od ustanovenia § 21 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom zabezpečení tak, že dôchodkový vek u baníkov I.AA pracovnej kategórie zvyšuje z 55 rokov na 56 rokov a znižuje požadovanú dobu výkonu zamestnania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods.l písm. b) nariadenia vlády ČSSR č. 118/19^8 Zb. možno aj v prípade, ak občan splní zákonné podmienky nároku na starobný dôchodok podľa § 174 ods. 1 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej .
Kľúčové slová: pracovné kategórie , podmienky nároku na starobný dôchodok

Zbierka NS 4/2006
R 32/2006
Rozsudok
Právna veta: Podmienkou pre zaradenie zamestnanca do zvýhodnenej pracovnej kategórie podľa § 15 ods. 1 zákona Č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov je vykonávanie rizikových prác, pri ktorých dochádza k častým a trvalým poruchám zdravia pracovníkov, prípadne sa vyznačujú trvalou a nadmernou namáhavosťou alebo nadmerným nebezpečenstvom úrazu a pod. sústavne a v priebehu kalendárneho mesiaca prevažne.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom z 15. júla 2004 zrušil rozhodnutie odporky- ne zo dňa 14. augusta 2002, ktorým odporkyňa podľa § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 107/1999 Z. z. (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení") priznala navrhovateľke starob­ ný dôchodok v sume 7 258,- Sk mesačne (vrátane zvýšení), ktorý vymerala zo zamestnania III. pracovnej kategórie a vypočítala z priemerného mesač­ ného zárobku za roky 2001, 2000, 1999, 1998 a 1997, a vec jej vrátil na ďal­ šie .
Právna veta: Ak spoločník spoločnosti s ručením obmedzením vykonáva pre spoločnosť prácu v pracovnom pomere uzavretom na dobu kratšiu ako jeden rok, má nárok na výplatu starobného dôchodku. Výplate starobného dôchodku bráni odmeňovanie práce spoločníka, ktorý nie je so spoločnosťou v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu, formou považovanou podľa osobitného predpisu za príjem zo závislej činnosti (§ 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.)

Úryvok z textu:
... . z. Konateľ a spoločnosť sú v tomto prípade povinní plniť povinnosti v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení. Spoločníkovi, ktorý spĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, sa nárok na jeho výplatu posudzuje podľa § 98 zákona č. 100/1988 Zb. Pritom je rozhodujúce, akú prácu pre .
Kľúčové slová: výsluhový dôchodok , príslušníci ozbrojených síl, profesionálny vojak, starobný dôchodok

Zbierka NS 6/2008
R 68/2008
Rozsudok
Právna veta: Nárok na výsluhový dôchodok a nárok na starobný dôchodok nepodmieňujú tie isté sociálne udalosti. Vznik nároku na starobný dôchodok závisí od dovŕšenia vekovej hranice a od splnenia podmienky potrebnej doby poistenia (zabezpečenia) a vznik nároku na výsluhový dôchodok je podmienený dobou trvania služobného pomeru počas určeného počtu rokov, preto tieto dávky nemožno vzájomne zamieňať.

Úryvok z textu:
... starobný dôchodok zo všeobecného systému dôchodkového zabezpečenia. Vzhľadom na, že navrhovateľka dovŕšila dôchodkový vek a splnila podmienky nároku na starobný dôchodok už pred 1. júlom 2003 podľa zsz, dospel najvyšší súd k záveru, že odporkyňa preskúmavaným rozhodnutím ... dôchodok a bez uvedenej doby navrhovateľka získala len 12 rokov a 323 dní zamestnania, nesplnila preto podmienku nároku na starobný dôchodok podľa § 21 ods. 1 zsz a keďže nedosiahla vek 60 rokov, nesplnila ani podmienku nároku .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.