Nájdené rozsudky pre výraz: podnájom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 61

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
813 dokumentov
5 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sú vo vzťahu k všeobecným ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka špeciálne. Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno všeobecnú úpravu použiť len v prípade, ak ich neupravuje osobitný (špeciálny) zákon.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa rozsudkom určil, že výpoveď nájmu nebytového priestoru z 26. septembra 1994 je neplatná. Rozhodnutie odôvodnil tým, že zo strany navrhovateľky nedošlo k porušeniu povinnosti v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 116/1990 Zb."), pretože v dôsledku odpojenia prípojky elektrickej energie do objektu, sa objekt stal neužívateľným, takže nájomné nemusela platiť. Odvolací súd na odvolanie
Právna veta: Z ustanovenia § 1 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov nemožno vyvodiť, že by sa tento zákon vzťahoval aj na zmluvy o nájmoch stavieb, v ktorých sú umiestené nebytové priestory.

Úryvok z textu:
Žalobca sa ostatne upravenou žalobou domáhal, aby žalovanej bola uložená povinnosť vypratať nehnuteľnosti a nebytové priestory v B. na R. ul. č. 37, zapísané na čiastočnom výpise z LV č. 2162 pre kat. úz. P., ako pare. č. 937/7 a pare. č. 973/8 a na nich postavenú stavbu, súpisné č. 1687, ktorá pozostáva zo športovej haly, posilňovne, sauny, náraďovne, skladovacích priestorov, šatne, sprchy, sociálneho zariadenia, komunikačných priestorov, kongresovej haly, dielne, garáže, hotelovej ubytovacej č
Právna veta: 1. Osobitnú právnu úpravu dispozičných oprávnení správcu majetku štátu treba považovať za ochranu majetku štátu s osobitným zreteľom na to, že štát je síce vlastníkom, ale na rozdiel od iných vlastníkov vlastnícke práva nevykonáva sám, ale prostredníctvom správcov majetku štátu. Preto zákonnú úpravu o dočasnom charaktere zmlúv o nájme alebo výpožičke majetku štátu, ktorých obsahom nie sú vlastnícke práva, nemožno hodnotiť ako rozpor s čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, ale ju treba považovať za ústavne konformný spôsob právnej reglementácie nakladania s majetkom štátu a v jeho záujme. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a členov Juraja Babjaka, Eduarda Báránya Alexandra Brostla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Jána Klučku, Lajosa Mészárosa, Štefana Ogurčáka a Daniela Švábyho o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti Národnej rade Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 13 ods. 5 druhej, tretej, siedmej a ôsmej vety a § 18b ods. 2 zákona Národnej
Meritum Podnájom bytu
Kľúčové slová: podnájom bytukonkludentne uzatvorená zmluva
R 72/2015
Právna veta: Sama skutočnosť, že nájomníčka bytu umožnila v byte bývať ďalšej osobe, neznamená, že medzi nimi došlo konkludentne k uzatvoreniu zmluvy o podnájme bytu (§ 719 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava Vrozsudkom z10. mája 2010 č.k. 24 C 334/2009-65 zamietol návrh navrhovateľky na určenie neplatnosti výpovede nájomnej zmluvy z 26. júna 2009. Navrhovateľke uložil povinnosť do 15 dní vypratať a odovzdať odporcovi byt (konkretizovaný vo výroku rozsudku) bez zabezpečenia bytovej náhrady. Rozhodol tiež o trovách konania. Vychádzal z toho, že odporca (prenajímateľ a vlastník) označeného bytu vypovedal navrhovateľke (nájomníčke bytu) nájomnú zmluvu uzatvorenú 1. decembra 2006 s
Právna veta: Právo užívania nebytových priestorov vzniknuté podľa § 352 Hospodárskeho zákonníka sa účinnosťou zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (t. j. 1. májom 1990) pretransformovalo na nájom nebytových priestorov podľa § 15 ods. 1 citovaného zákona.

Úryvok z textu:
Žalobca žalobou došlou Okresnému súdu Prievidza 20. januára 1999 žiadal, aby bola žalovanému uložená povinnosť vypratať nebytové priestory, a to suterén a prízemie domu s. č. 1 zapísaného na LV č. 1 na parc.č. 665/2 v k. ú. V. B. Okresný súd Prievidza rozsudkom zo 6. marca 2001 žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. Na odvolanie žalobcu Krajský súd v Trenčíne rozsudkom z 18. októbra 2001 rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil a rozhodol o náhrade trov odvolacieho konania. Zhodne so
Právna veta: Podľa § 720 Občianskeho zákonníka nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon. Týmto zákonom je zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v zmysle neskorších predpisov. Na vzťahy vyplývajúce zo zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov možno podporne použiť všeobecnú úpravu Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve (§ 663 a nasledujúce), ak zákon č. 116/1990 Zb. nemá osobitnú úpravu. Právny vzťah nájmu a podnájmu nebytových priestorov vznikne zmluvou o nájme a podnájme nebytových priestorov. Táto zmluva je absolútnou neobchodnou zmluvou (absolútny ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
2 Cdo 50 /201 2 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalob cu P. V. , so sídlom v S., proti žalovanému D. D. , so sídlom v P., zastúpenému JUDr. M. S., advokát om v P., o zaplatenie 5 918,24 € s príslušenstvom, o zaplatenie 152,95 € a o protižalobe o určenie neplatnosti nájomnej zmluvy uzavretej medzi účastníkmi kona
Právna veta: Podnájomný vzťah je vzťahom odvodeným od nájomného vzťahu a je od tohto hlavného nájomného vzťahu závislý čo do svojho vzniku a čo do svojho trvania. Táto akcesorická povaha podnájmu sa prejavuje v tom, že ak zanikne hlavný nájomný vzťah, zaniká aj vzťah od neho odvodený, t.j. podnájomný vzťah. Tento následok platí bez ohľadu na to, či podnájom bol dohodnutý na dobu určitú alebo neurčitú. Keďže aj podnájom dohodnutý na dobu neurčitú môže trvať maximálne po dobu trvania nájmu, teda len v určitom časovom úseku vymedzenom trvaním hlavného nájmu, nejestvuje rozumný dôvod spájať s touto skutočnosťo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
6 M Cdo 21/2011 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. L. Górásza a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobkyne T. , so sídlom v R. , IČO: X. , proti žalovan ým 1/ E. H. , bývajúcej v R. , zastúpenej JUDr. J. D. , advokátom so sídlom v R. , 2/ Ing. Z. H. , bývajúcemu v R. , 3/ D. D. , bývajúcej v P. a 4/ A. Č. , bývajúcej v J., o zaplatenie 11 003,78 EUR s prís
Právna veta: Podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis. Podľa § 697 Občianskeho zákonníka ak nájomca nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu do piatich dní po jej splatnosti, je povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania. Ustanovenie § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka upravuje nároky veriteľa v prípade, ak sa dl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne H. F. , bývajúcej v D. , zastúpenej JUDr. P. K. , s.r.o. so sídlom v D. , IČO: X. , proti žalovanému 1/ J. M. , bývajúcemu naposledy v M. , zastúpenému opatrovníkom Ob cou M. , IČO: X. , 2/ E. K. , bývajúcej vo V. , zastúpenej JUDr. A. C. , advokátkou so sídlom v B. , o zaplat enie 4 797,05 € s prísl ušenstvom a iné , vedenej na Okresn om súde Dunajská Streda pod sp. zn. 6 C 82
Právna veta: Prenechanie bytu alebo jeho časti nájomcom bytu do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa zakladá, okrem práva prenajímateľa vypovedať nájom podľa § 711 ods. 1 písm. d/ Občianskeho zákonníka*), aj dôvod neplatnosti zmluvy o podnájme podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka. * v znení platnom do 1. septembra 2001

Úryvok z textu:
Žalobcovia sa v konaní domáhali, aby žalovaní boli súdom zaviazaní zaplatiť im 23 067,57 Sk ako súhrn dosiaľ nezaplatených úhrad, ktoré im boli povinní poskytovať podľa zmluvy o podnájme bytu. Podnájom sa mal týkať trojizbového družstevného bytu prvej kategórie s príslušenstvom, ktorý sa nachádza v S., ktorý bol žalobcom pridelený 17. júla 1992 rozhodnutím Okresného výstavbového bytového družstva so sídlom v B. B. Ako nájomníci tohto bytu potom 22. decembra 1993 uzavreli so žalovanými zmluvu
Právna veta: Povinnosť uzavrieť nájomnú zmluvu s vydražiteľom prevádzkovej jednotky podľa zákona č. 427/1990 Zb., zaväzuje nielen vlastníka objektu, v ktorom sa prevádzková jednotka v čase jej vydraženia nachádzala, ale aj každého právneho nástupcu pôvodného vlastníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Nových Zámkoch rozsudkom z 31. januára 1994 pripustil späťvzatie návrhu voči odporcovi v 1. rade - bytovému podniku a konanie voči nemu zastavil. Ďalším výrokom určil, že dohoda o prenájme nebytových priestorov pozostávajúcich z 2 miest ností v úhrnnej ploche 49 m2 uzavretá 13. decembra 1991 medzi bytovým podnikom ako prenajímateľom a A. P. (odporkyňou v 2. rade), ako nájomníčkou, uzavretá na dobu od 9. novembra 1991 do 30. októbra 1996 je neplatná. Odporkyňu v 2. rade zaviazal vyp
MENU