Nájdené rozsudky pre výraz: podnet správneho orgánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 182

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
527 dokumentov
1 dokument
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o v ymoženie 33,19 eur s prísl.
Najvyšší súd 6 Cdo 107 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovensk ej konsolidačn ej, a.s., so sídlom v Bratislave, Cintorínska č. 21, IČO: X. , proti povinnému J. B. , bývajúcemu v B. , o vymoženie 33,19 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou pod sp. zn. 4 Er 1241/2011 , o dovolaní oprávnenej proti uzn eseniu Krajského súdu v Tr enčíne z 25. januára 2012 sp. zn. 3 CoE 112/2011 takto r
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožnil účastníkovi konania realizáciu tých procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok dáva (napr. právo zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy a pod.). Podľa ustálenej súdnej praxe k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím. Takýmto rozhodnutím je napr. uznesenie, ktorým odvolací súd nesprávne odmietne odvolanie ako oneskorene podané (porovnaj rozhodnutie uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov SR pod č. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučn ých veci ach oprávnenej Slovenskej konsolidačnej , a.s. , so sídlom v Bratislave, Cintorínska 21, IČO: 35 776 005, proti povinn ým bývajúcejv T. , 5/ T. O. , bývajúcej v T. , 6/ M. B. , bývajúcemu v D. , 7/ P. P. , bývajúcemu v T. , o vymoženie peňažných súm s príslušenstvom , veden ých na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 61 Er 3487/2011 , 60 Er 3693/2011, 49 Er 2597/2011 , 49 Er 3771/2011,
Právna veta: Márnym uplynutím právo na vykonanie rozhodnutia zaniká. Na zánik tohto práva príslušný orgán vykonávajúci rozhodnutie prihliada z úradnej povinnosti. Výkon rozhodnutia musí v trojročnej lehote byť nielen začatý, ale aj skončený. Odvolací súd na rozdiel od názoru súdu prvého stupňa vychádzal z ustanovenia § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. v znení novely č. 572/2003 Z.z. účinnej od 1.1.2004. Mal za to, že v trojročnej lehote treba výkon rozhodnutia iba nariadiť a keďže prepadná lehota začala plynúť 4.11.2003 a jej plynutie skončilo 4.11.2006 a návrh na exekúciu bol podaný 17.10.2006, lehota bola ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci exekúcie oprávneného : K., P., proti povinnému : S., spol. s r.o., V., zastúpený JUDr. M. S., advokátom v K., o námietkach povinného proti exekúcii, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 38 Er 2820/2006, o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 27. augusta 2007 sp. zn. 4 CoE 56/2007 t a k t o : Z r u š u j e uznesenie Krajského súdu v Koši
Meritum ust. § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Naj vyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Generálna prokuratúra Slovenskej republiky , Štúrova 2, Bratislava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídl om v Bratislave, Vazovova 2 , o presk úmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 7 728/05 -1410 zo dňa 27. februára 2006, na odv olanie žalobcu proti rozsudku Krajsk ého súdu v Bratislave, č. k. 1S 189/2008 -56 zo dňa 20 . januára 2011, t
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžfk/43/2018 2017200100 19. 06. 2019 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2019:2017200100.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobkyne (sťažovateľky) Comdet
Meritum Zrušené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sž/37/2011 9011010239 22.08.2012 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2012:9011010239.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Gabriely Gerdovej, v právnej veci navrhovateľa: MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Br
Právna veta: Správne konanie je budované na zásade dvojinštančnosti. Konanie o odvolaní správny poriadok podrobne samostatne neupravuje. Preto platí zásada, že ustanovenia tretej časti o priebehu konania (§ 18 až § 52 správneho priadku) sa vzťahujú aj na odvolacie konanie, pokiaľ nie sú v niektorých ustanoveniach upravené odchýlky. Táto skutočnosť je odôvodnená najmä tým, že konanie na prvom a druhom stupni tvorí jeden celok. Napríklad ustanovenie o podaní a jeho náležitostiach (§ 19) sa vzťahuje aj na podanie odvolania. Ak by účastník teda odvolanie nezdôvodnil, tento nedostatok možno odstrániť až ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /14/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobkyne A. , bytom L.L. , zastúpenej JUDr. Ivanom Klementisom, advokátom so sídlom v Bratislave, Ružinovská 1 , proti žalovanému Krajskému pozemkovému úradu v Žiline , so sídlom A. Kmeťa 17, Žilina, za účasti: 1/ A. , bytom L.L. , 2/ MVDr. K. , CSc ., bytom L.L. , 3/ J., bytom, B. , 4/ JUDr. S., bytom P., 5/ P. , bytom P., 6/ F. , bytom L.L. a 7/ O bec L. , o preskúmani
Právna veta: Predpokladom vykonania opravy chyby v operáte katastra nehnuteľností okresným úradom odbor katastrálny podľa § 59 ods.1, písm. a/ katastrálneho zákona je zistenie, či už na základe návrhu alebo z úradného postupu, že údaje katastra sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinnou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra. Katastre nehnuteľností ako štátny verejný informačný systém poskytuje, resp. by mal poskytovať pravdivé informácie o geometrickom určení, súpise a popise nehnuteľností a o právach k týmto nehnuteľnostiam. Za úče ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Viol y Takáčov ej, Ph D. a JUDr. Ľubici Filovej, v právnej veci žalobcov: 1. D. M. , 2. D. V. , obaja právne zastúpení JUDr. Katarínou Pialovou, advokátkou, Hollého 7, Žilina , proti žalovanému: Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát katastra ne
Právna veta: 1, Medzi základné zásady správneho konania patrí zásada zákonnosti vyjadrená v § 3 ods. 1 správneho poriadku, podľa ktorého správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. Táto zásada sa vzťahuje nielen na celý priebeh správneho konania, ale aj na vydanie rozhodnutia. Ochranu záujmov štátu a spoločnosti t. j. verejných záujmov všetkých osôb ako aj vyžadovanie plnenia povinností týchto osôb musia správne orgány uskutočňova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/61/2007 -121 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R., s. r. o. so sídlom v R., Š. X., IČO: X., zastúpeného JUDr. R. B., advokátom, so sídlom B., L. X., proti žalovanému Obvodnému banskému úradu Spišská Nová Ves so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Markušovská cesta 1, zastúpeného JUDr. T. S., PhD., advokátom, so sídlom v K., N. X., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného o určení dobývacieho priestoru spol
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu, v zmysle vyššie uvedených dôvodov, postup podľa § 27 ods. 12, t. j. určenie dobývacieho priestoru inej organizácii, resp. jeho zrušenie bol podľa banského zákona účinného do 31.mája 2007 namieste vtedy, ak po dôkladnom prieskume vykonanom správnym orgánom vyšla najavo skutočnosť, že organizácia, ktorá má určený dobývací priestor v dobývacom priestore nevykonáva žiadnu činnosť, tento skutočne nevyužíva, nevykonáva bezdôvodne žiadne práce smerujúce k dobývaniu ložiska, prípadne sa správa špekulatívne. V prípade, ak organizácia, ktorá má určený dobývací pries ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sž o/13 2/2010 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: R. , s.r.o. , so sídlom R.R. zastúpeného advokát om JUDr. M. P. , AK K., proti žalovanému: Hlavný banský úrad , so sídlom v Banskej Štiavnici, Kammerhofská 25, za účasti : V. M. s.r.o. , so
MENU