Nájdené rozsudky pre výraz: podnet správneho orgánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 182

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
527 dokumentov
1 dokument
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Žalobca sa v správnom konaní domáhal, ako vlastník pozemku a stavby na ňom postavenej, vyhlásenia cesty za neverejnú účelovú komunikáciu podľa § 22 ods. 3 cestného zákona. Príslušný prvostupňový správny orgán, však vo výroku svojho rozhodnutia nielenže rozhodol o tom, že ju nevyhlási za neverejnú účelovú, ale rozhodlo aj o tom, že bude verejná účelová komunikácia, teda nad rámec vymedzeného predmetu konania (dispozičnej zásady). Žalobca určil predmet konania, vyhlásenie cesty za neverejnú účelovú, preto mal správny orgán rozhodnúť o tom, či ju za takú vyhlási alebo nie. Ak však vzhľadom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo/5/2012 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: D. I. S. I., s.r.o., T. P., IČO: X. , právne zastúpený S.-L. s.r.o., D. B., proti žalovanému: Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Pezinku, Radničné nám. 1, Pezinok, o preskúma
Právna veta: Predpokladom vykonania opravy chyby v operáte katastra nehnuteľností okresným úradom odbor katastrálny podľa § 59 ods.1, písm. a/ katastrálneho zákona je zistenie, či už na základe návrhu alebo z úradného postupu, že údaje katastra sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinnou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra. Katastre nehnuteľností ako štátny verejný informačný systém poskytuje, resp. by mal poskytovať pravdivé informácie o geometrickom určení, súpise a popise nehnuteľností a o právach k týmto nehnuteľnostiam. Za úče ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Viol y Takáčov ej, Ph D. a JUDr. Ľubici Filovej, v právnej veci žalobcov: 1. D. M. , 2. D. V. , obaja právne zastúpení JUDr. Katarínou Pialovou, advokátkou, Hollého 7, Žilina , proti žalovanému: Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát katastra ne
Právna veta: 1, Medzi základné zásady správneho konania patrí zásada zákonnosti vyjadrená v § 3 ods. 1 správneho poriadku, podľa ktorého správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. Táto zásada sa vzťahuje nielen na celý priebeh správneho konania, ale aj na vydanie rozhodnutia. Ochranu záujmov štátu a spoločnosti t. j. verejných záujmov všetkých osôb ako aj vyžadovanie plnenia povinností týchto osôb musia správne orgány uskutočňova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/61/2007 -121 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R., s. r. o. so sídlom v R., Š. X., IČO: X., zastúpeného JUDr. R. B., advokátom, so sídlom B., L. X., proti žalovanému Obvodnému banskému úradu Spišská Nová Ves so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Markušovská cesta 1, zastúpeného JUDr. T. S., PhD., advokátom, so sídlom v K., N. X., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného o určení dobývacieho priestoru spol
Právna veta: Správny orgán musí pri určovaní účastníkov konania skúmať vždy, či konkrétna osoba je nositeľom zákonného práva alebo povinnosti, o ktorom sa má v správnom konaní rozhodovať. Aby sa stal účastníkom správneho konania ten, koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, musí tu byť predpoklad, že by hmotnoprávne postavenie tejto osoby mohlo byť po vydaní rozhodnutia v správnom konaní iné ako pred rozhodnutím. Ak by sa rozhodnutie správneho orgánu dotklo konkrétnej osoby len nepriamo alebo sprostredkovane, nie je takéto dotknutie dostatočné.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo /498/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1. F. Č. , trvale bytom O.M.O. , 2. JUDr. R. Č. , trvale bytom O.M.O. , 3. J. B. , rod. P. , trvale bytom O.M.O. , 4. Š. B. , trvale bytom O.M.O. a 5. J. K. , trvale bytom O.M.O. , žalobcovia v 1.), 3.) - 5.) rade zastúpení JUDr. P. G. , advokátom so sídlom v H. , proti žalovanej Správe katastra Vranov nad Topľou , so sídlom vo Vranove nad Topľou, Kalinčiakova u
Právna veta: Je potrebné zdôrazniť, že preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý je upravený v zákone č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov a na preskúmanie takéhoto rozhodnutia nie je právny nárok. Najvyšší súd SR sa stotožňuje so záverom vysloveným v inom rozhodnutí Najvyššieho súdu, na ktoré poukazuje odporca (pod sp. zn. 3Sžnč/1/2011), „že správnemu orgánu súd v zásade nemôže na návrh súkromnej, fyzickej alebo právnickej osoby uložiť povinnosť začať konanie vo veciach, ktoré nie sú podľa platných právnych predpisov návrhovými konaniami“. S ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sž nč /7/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : R. M. , zastúpeného JUDr. B. B. , advokátkou , proti žalovanému : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky návrh navrhovateľa z a m i e t a . Navrhovateľovi náhradu trov konania n e p r i z n á v a . O d ô v o d n e n i e : Navrhovateľ sa svoj
Právna veta: I. Poistný kmeň nemôže byť majetkom zdravotnej poisťovne, arovnako ním nemôže byť ani odplata za prípadný odplatný prevod poistného kmeňa, lebo vykonávanie zdravotného poistenia je činnosťou vo verejnom záujme, pri ktorej sa hospodári s verejnými prostriedkami anie svlastným majetkom zdravotných poisťovní. II. Zdôvodu, že poistný kmeň ako ani odplata za prevod poistného kmeňa nie sú majetkom zdravotnej poisťovne patriacim do konkurznej podstaty ako majetok úpadcu, správca konkurznej podstaty nie je účastníkom konania o prevode poistného kmeňa auvedené konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej v právnej veci žalobcu Ing. Eduarda Hyráneka, PhD., so sídlom Bratislava, Púchovská č. 12, správcu konkurznej podstaty úpadcu Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii, so sídlom Pribinova č. 25, Bratislava, zastúpeného Mgr. Michalom Bouškom, a
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu, v zmysle vyššie uvedených dôvodov, postup podľa § 27 ods. 12, t. j. určenie dobývacieho priestoru inej organizácii, resp. jeho zrušenie bol podľa banského zákona účinného do 31.mája 2007 namieste vtedy, ak po dôkladnom prieskume vykonanom správnym orgánom vyšla najavo skutočnosť, že organizácia, ktorá má určený dobývací priestor v dobývacom priestore nevykonáva žiadnu činnosť, tento skutočne nevyužíva, nevykonáva bezdôvodne žiadne práce smerujúce k dobývaniu ložiska, prípadne sa správa špekulatívne. V prípade, ak organizácia, ktorá má určený dobývací pries ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sž o/13 2/2010 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: R. , s.r.o. , so sídlom R.R. zastúpeného advokát om JUDr. M. P. , AK K., proti žalovanému: Hlavný banský úrad , so sídlom v Banskej Štiavnici, Kammerhofská 25, za účasti : V. M. s.r.o. , so
Právna veta: Exekučný poriadok nepozná „nariadenie výkonu rozhodnutia“, je potrebné interpretáciou dať odpoveď na otázku, s akou skutočnosťou má byť spájané zachovanie trojročnej lehoty, v ktorej má byť nariadený výkon správneho rozhodnutia, ak jeho splnenie má byť vynútené exekúciou podľa Exekučného poriadku. Pri riešení tejto otázky treba vychádzať z účelu ustanovenia § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. a z príkazu vyplývajúceho z článku 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 1 76/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovenskej konsolidačnej , a.s. , so sídlom v Bratislave, Cintorínska č. 21, IČO: 35 776 005 , proti povinnému M. M. , bývajúcemu v Č. , o vymoženie 33,19 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 2 Er 11 84 /2011 , o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Tr enčíne z 5. ap ríla 201 2 sp. zn. 23 CoE 67 /2012
Právna veta: V prípade, že v trojmesačnej lehote disciplinárne konanie na úseku poľovníctva proti občanovi nebolo začaté, po uplynutí tejto trojmesačnej lehoty nie je už možné disciplinárne konanie proti občanovi začať.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím Okresného úradu v R. S., odboru PPLH. zo dňa 5. júna 2001 bolo žalobcovi T, F,, bytom H,, uložené disciplinárne opatrenie - odňatie poľovného lístka na tri roky za porušenie § 31 ods. 1 zákona e. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve”), § 11 ods. 2 písm. b) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 23.1/1997 Z. z,, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 172/
MENU