Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
984218
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60572
USSR: 33761
NSČR: 115434
NSSČR: 61979
USČR: 75181
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 414077
Krajské súdy (ČR): 37965
Posledná aktualizácia
25.03.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: podnikanie


Približný počet výsledkov: 4153 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podnikanie
  • podnikanie nájdené 10532 krát v 4153 dokumentochPrávna veta: Ustanovenie § 10 ods. 1, 2 zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrol¬ nom úrade Slovenskej republiky v znení platnom v čase dania výpovede žalobcovi žalovaným zakazovalo pracovníkom tejto inštitúcie vykonávajú¬ cim kontrolu (kontrolným pracovníkom) výkon inej funkcie v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a výkon vlastnej podnikateľskej činnosti. Podobný zákaz obsahovalo aj ustanovenie § 73 ods. 3 a 4 Zákonníka práce v znení platnom v čase dania výpovede žalobcovi žalovaným, v zmysle ktorého zamestnanci Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky nesmeli byť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom z 2. októbra 2002, č. k. 13 C 61/01-123, určil neplatnosť rozviazania pracovného pomeru žalobcu vý­ poveďou podľa § 46 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce, danou žalobcovi žalova­ ným listom zo 17. novembra 2000. Zároveň rozhodol o zamietnutí protinávr- hu žalovaného a o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania 3 070,- Sk do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení roz­ sudku uviedol, že žalobca v rozhodnom období od vzniku pracovného pome­ ru u .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
39/1993 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
Právna veta: 1. Ak valné zhromaždenie spoločnosti vymenuje do funkcie konateľa spoločnosti cudzinca a zákon mu takúto možnosť dáva, je rozhodnutie správneho orgánu, ktoré znemožňuje realizáciu takéhoto práva, v rozpore so zákonom a Ústavou Slovenskej republiky. 2. Podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky samotná účasť žalobcu ako spoločníka v obchodných spoločnostiach s ručením obmedzeným nie je vykonávaním jeho vlastnej podnikateľskej činnosti, ale je len určitou formou dispozície s vlastným majetkom, oprávňujúcou ho podieľať sa na výkone práv a povinností vyplývajúcich z j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci žalobcov: 1) B. Y., štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, 2) W. J., štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, 3) W. F., štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, 4) S. F., štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, všetci .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Navrhovateľ v spornom období vykonával zamestnanie lekára ako pod¬ nikateľ [§ 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník")]. V tomto období teda vykonával sústavnú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku (§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka). S liečebnou TaPCH teda nebol v pracovnoprávnom vzťahu. V rámci opatrení smerujúcich k dosiahnutiu jednotného systému sociál¬ neho zabezpečenia bol prijatý zákon č. 235/1992 Z. z. o zrušení pracovných kategórií. Ďalšími zákonmi boli postupne predlžované obdobia hodnotenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajský súd v P. zrušil rozhodnutie odporkyne zo 16. júna 2003 a vec jej vrátil na ďalšie konanie. Uvedeným rozhodnutím odporkyňa podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení") od 6. mája 2003 pri­ znala navrhovateľovi starobný dôchodok z III. pracovnej kategórie v sume 7 742,- Sk mesačne, pričom zo 42 rokov zamestnania po 18. roku veku zhod­ notila v III. pracovnej kategórii 24 rokov a v II. pracovnej kategórii 18 ro­ .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
- účinný od 01.01.1970
Právna veta: Dovolací súd poukazuje, že obchodník v rámci podnikania celkom nesie podnikateľské riziko a nemôže sa odvolávať na to, že určitý záväzok prevzal v tiesni a za nevýhodných podmienok a že nemá možnosť zmluvu, ktorú uzavrel v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok so spätným účinkom anulovať. Predpokladá sa, že bude vo vzťahoch s inými podnikateľmi presadzovať svoj záujem, využívať možnosti, ktoré mu právna úprava poskytuje a usilovať sa o dosiahnutie najvyššieho možného zisku a zlepšenie svojej pozície na trhu. Na druhej strane obchodník nesmie prekročiť medze, ktoré vyplývaj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obdo/11/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Viery Pepelovej v právnej veci žalobcu M., a. s., Š., G., IČO X., zastúpeného JUDr. I.Š., advokátka, H., B., proti žalovanému P., s. r. o., N., B., IČO X., zastúpeného JUDr. R.V., advokátom, M., B., o určenie obsahu zmluvy, vedenej na Okresnom súde Bratislave V pod sp. zn. 21 Cb .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: „Najvyšší súd opätovne na tomto mieste poukazuje nielen na základnú zásadu obchodného práva, a to poctivého obchodného styku, ale aj tú skutočnosť, že súčasne základným predpokladom pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti je to, že štatutárny orgán obchodnej spoločnosti musí mať vedomosť nielen o obsahu a rozsahu činností, ktorými podnikateľ napĺňa jednotlivé definičné znaky pojmu podnikanie (viď § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka), ale aj o subjektoch, v spolupráci s ktorými tak činí. Ak takéto vedomosti evidentne štatutárnemu orgánu obchodnej spoločnosti chýbajú, potom v danom prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014200442 Dátum vydania rozhodnutia: 27. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014200442.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu: AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., IČO: 35 918 519, so sídlom Račianska č. .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Zo zákona o Sociálnom poistení vyplýva, ktorá fyzická osoba je v zmysle zákona považovaná za samostatne zárobkovo činnú osobu pre posúdenie vzniku povinnosti platiť poistné a poistné odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 141). Podľa § 14 ods. 1 písm. b) zsp povinne nemocensky poistení sú samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu (§ 7 ods. 1 až 3, 5 a 6 zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4Sžso/63/2009 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľky: MUDr. V., bytom U., zastúpenej: Advokátska kancelária G., s.r.o., I., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ulica 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne z 25.11.2008, č. 332-3871-GC .
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 11, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu a J. Violy Takáčovej a J. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu J. F. P., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústrediu, U., B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 332-128-GC-04/2006 zo dňa 4. apríla 2006, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 6S/1/2006-39 zo dňa 20. septembra 2007, takto r o z h o d o l : .
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Z ustanovenia § 31 ods. 1 zákona o správe daní vyplýva, že na účely tohto zákona sa za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných zákonov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky. Z toho potom nesporne vyplýva, že daňovému subjektu, teda žalobcovi vzniklo oprávnenie na podnikateľskú činnosť zápisom do Obchodného registra, teda dňom 14.11.2008. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je právne irelevantné kedy registrový súd prostredníctvom poštového úradu doručil žalobcovi potvrdenie o vykonaní zápisu n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sž f/47 /201 1 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. , v právnej veci žalob cu : B. C. , a.s. , zastúpen ého Advokátsk ou kancelári ou G. , v.o.s., proti žalovanému : Daňové riaditeľstv o Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnut ia žalovaného č. I/222/5011 - .
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Z ustanovenia § 138 ods. 1 OSP vyplýva, že pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov súd prihliada k celkovým majetkovým pomerom žiadateľa, k výške súdneho poplatku i k povahe uplatňovaného nároku. Pre posúdenie dôvodnosti žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov je tiež rozhodujúce, či účastník svojvoľne alebo zrejme bezúspešne uplatňuje alebo bráni svoje práva. U právnických a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi súd berie zreteľ i na povahu ich podnikateľskej činnosti, stav a štruktúru majetku, platobnú schopnosť a pod.. Nepriaznivá hospodárska situácia podnikateľa ako dôsled ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /41/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. A. R. , s miestom podnikania T. , IČO X. , zastúpeného JUDr. T. N. , advokátom so sídlom K. , proti žalovanému Daňové mu riaditeľstvu Slovenskej republiky , Nová ulica č. 13, Banská Bystrica o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. I/224/5762 - 33969/2010/990013 -r zo 17. marca 2010, o návrhu o oslobodenie od súdneho poplatku , na odvolanie žalobcu .
Súvisiace predpisy:
99/1963, 601/2003
Právna veta: Pre posúdenie dôvodnosti žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov je tiež rozhodujúce, či účastník svojvoľne alebo zrejme bezúspešne uplatňuje alebo bráni svoje práva. U právnických a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi súd berie zreteľ i na povahu ich podnikateľskej činnosti, stav a štruktúru majetku, platobnú schopnosť a pod.. Nepriaznivá hospodárska situácia obchodnej spoločnosti ako dôsledok podnikania, nemôže byť paušálnym dôvodom pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /10/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti R-I., s. r. o., so sídlom N. , IČO X. , zastúpeného JUDr. L. C. , advokátom so sídlom H. , proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky , Nová ulica č. 13, Banská Bystrica , o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. I/233/13514 - 88016/2010/990057 -r z 10. augusta 2010, o návrhu o oslobodenie od súdneho poplatku , na .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: 1) Trestný čin prijímania úplatku podľa § 329 Trestného zákona, spočívajúci v prijatí, požadovaní alebo daní si sľúbiť úplatok v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu nemusí byť spojený s porušením povinnosti páchateľa, ako je tomu pri trestnom čine prijímania úplatku podľa § 328 Trestného zákona. Súvislosť s obstarávaním veci všeobecného záujmu v zmysle § 329 ods. 1 Trestného zákona je daná vždy vtedy, ak páchateľ bez právneho titulu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť materiálnu alebo inú protislužbu (napr. aj ako uznanie, ocenenie alebo poďakovanie) za svoje predchádzajúce, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zák. č. 455/19 91 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Bolo povinnosťou súdu vyžiadať od klientov JUDr. S. B. ich vyjadrenia k zbaveniu mlčanlivosti ... č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a do plnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o advokácii) vyvoláva tie isté právne účink y, teda zákaz výsluchu .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
301/2005 - Trestný poriadok
586/2003 - Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Právna veta: Nie je teda v príslušnom smere postupom v prípravnom konaní, vrátane odmietnutia návrhov obvinených na doplnenie dokazovania, daný dôvod na odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokurátorovi podľa § 244 ods. 1 písm. h/ Tr. por. (eventuálne vecné nedostatky postupu orgánov činných v prípravnom konaní sú sankcionované úplnou alebo čiastočnou „prehrou“ prokurátora v súdnom konaní, ako je zovšeobecnené vo vyššie označenom judikatúrnom rozhodnutí najvyššieho súdu). Iná je však (sčasti) situácia vo vzťahu ku obligatórnym náležitostiam obžaloby, a to (primárne) podľa § 235 písm. c/ Tr. por. Tu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ., že mu tento p oskytne ako úplatok 50% zo zisku zákaziek od spoločnosti F., N., Y., P., U. s miestom podnikania Nitra, C. Banská Štiavnica, C. F., F., F., H. S., B. a od ďalších oslovených uchádzačov jednotlivých verejných obstarávaní na .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Zbierka NS 5/2011
R 66/2011
Rozsudok
Kľúčové slová: povinné výkazy, elektronická podoba, Sociálna poisťovňa, povinnosti zamestnávateľa
Právna veta: Za porušenie povinností v sociálnom poistení, vyplývajúcich z § 231 ods. 1 písm. f) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, nemožno považovať nepredloženie hlásenia obsahujúceho mesačné výkazy poistného a príspevkov na starobné a dôchodkové sporenie v elektronickej podobe. Z § 231 ods. 2 zákona o sociálnom poistení vyplýva nad akúkoľvek pochybnosť zamestnávateľom, a teda aj žalobcovi, povinnosť predkladať povinné výkazy na tlačivách, ktoré vydá sociálna poisťovňa, alebo spôsobom, ktorý poisťovňa určí. Takéto znenie zákona znamená, že zamestnávateľ má na v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... riadne plnil. Žalovaná ho preto nemôže jednostranne nútiť, aby hlásenie podával elektronicky, lebo ho nemôže obmedzovať pri podnikaní vo výbere prostriedkov, ktoré na podnikanie potrebuje a tiež ho nemôže nútiť, aby získal kvalifikáciu, prípadne aby si zadovážil pracovníka, prípadne zmluvného partnera, ktorý .
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
311/2001 - Zákonník práce
Právna veta: Podľa § 53 správneho poriadku proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Právna úprava preskúmavania správnych rozhodnutí (najmä rozhodnutí sankčnej povahy) je vybudovaná na zásade dvojinštančnosti správneho konania. Na preskúmanie rozhodnutia je povolaný zásadne orgán druhého stupňa. V prvom rade formou podania, ktorou sa účastník domáha zmeny alebo zrušenia prvostupňového rozhodnutia je odvolanie. Možno ho uplatniť proti každému neprávoplatném ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obec. Podľa § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 .638 ,- eur, ak : a) poruší nariadenie, b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na .
Súvisiace predpisy:
369/1990 - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
Zbierka NS 3/2007
R 33/2007
Uznesenie
Kľúčové slová: zásady ukladania trestov, organizovaná skupina, trest odňatia slobody na doživotie
Právna veta: Organizovaná skupina je kvalifikovaným prípadom spolupáchateľstva, a preto ako spoločensky nebezpečnejšia forma trestnej súčinnosti nahrádza takéto právne posúdenie, pretože rovnako v takomto prípade nie je nevyhnutné, aby každý z členov organizovanej skupiny naplnil všetky znaky trestného činu. Postačí, keď každý z členov organizovanej skupiny po vzájomnej dohode, ktorá nemusí byť výslovná, naplní len niektoré z nich, pokiaľ sú si členovia organizovanej skupiny vedomí toho, že spáchanie trestného činu je dielom ich vzájomnej súčinnosti. Právne posúdenie konania obžalovaných F. B. a J. L. po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poškodenému Z. N. iba pomáhal s vypracovávaním podkladov pri prevode obchodnej spoločnosti N. s.r.o. P., pričom na jej podnikaní sa vôbec nepodieľal. Rovnako poukázal na to, že svedkyňa K. N. ho jednoznačne neopoznala ako osobu, s ktorou sa jej .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Zbierka NS 9/2018
R 90/2018
Rozsudok
Kľúčové slová: neplatný právny úkon, majetok obce, ručiteľský záväzok
Právna veta: Do majetku obce (ktorý v zmysle ust. § 8 zákona č. 369/1990 Zb. tvoria veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce) patria okrem iného aj peňažné prostriedky – hotovosť a vklady na účtoch v peňažných ústavoch. Podmienky nadobúdania a režim nakladania s majetkom obce upravuje aj zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. V zmysle ustanovenia § 7 tohto zákona je obec povinná prostredníctvom svojich orgánov a organizácií hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce, jej obyvateľov a ochrany tvorby životného prostredia, pričom orgány obce aorganizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a príslušným súdom na konanie je Krajský súd v Banskej Bystrici, nakoľko v čase začatia konania bolo sídlo, resp. miesto podnikania odporcov v obvode Krajského súdu Banská Bystrica. 4. O návrhu súčasného navrhovateľa na zmenu účastníka konania (z dôvodu postúpenia predmetnej .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
369/1990 - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
Právna veta: Konanie páchateľa zodpovedajúce vo vzťahu ku zločineckej skupine (§ 129 ods. 4 Trestného zákona) zákonným znakom „je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje“ v zmysle § 296, § 129 ods. 6 a 7 Trestného zákona nezahŕňa samotné spáchanie trestného činu členom zločineckej skupiny v rámci jej činnosti, alebo takého činu spoločne s členom zločineckej skupiny. V naposledy uvedenom prípade ide teda o viacčinný súbeh zločinu podľa § 296 Trestného zákona a iného trestného činu. Trestnoprávnou podstatou „členstva v zločineckej skupine“ je zaradenie sa do organizačnej štruktúry takej skupiny, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . (obžalovaný Š. na poškodeného T. nesmeroval žiadne požiadavky v súvislosti s ukončením podnikania naposledy menovaného a pod., naopak, výsledkom celej akcie bola predstieraná ochrana podnikania poškodeného, čo zapadá do obvyklej „výpalnickej“ schémy, a to aj podľa T ... členovi spoločenstva prikázal, aby vybavili problém T. v Hlohovci; následne P. T. , v záujme dosiahnutia pokoja na podnikanie pre seba a svoju rodinu, od mesiaca august do mesiaca december 2011 vyplácal v prospech spoločenstva uvedeného .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Podľa § 135a ods. 1 prvá veta Občianskeho zákonníka v znení účinnom do 31. decembra 1991, vlastníkom veci, ktorá môže byť predmetom osobného vlastníctva, sa stane občan, ktorý má nepretržite v držbe hnuteľnú vec tri roky a nehnuteľnú vec desať rokov. Vzhľadom na uvedené je potrebné pre posúdenie otázky prípustnosti dovolania vychádzať nielen z rozhodnutí, v ktorých boli všeobecne riešené podmienky vydržania - a na ktoré poukazovala dovolateľka s cieľom vyvolať zdanie o ňou tvrdenom odklone od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu - ale aj z rozhodnutí dovolacieho súdu, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , proti žalovanému: JUDr. Vladimír Herich, PhD., so sídlom Dončova 13, Ružomberok, správca konkurznej podstaty úpadcu František Pokusa BLESK, s miestom podnikania Štefanov nad Oravou 17, IČO: 10 846 603, o vylúčenie veci z majetkovej po dstaty, vedenom na Okresnom súde Žilina .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Zbierka NS 10/2018
R 100/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: trvanie väzby, kolúzna väzba, dôvody väzby
Právna veta: Podmienku spočívajúcu v preukázaní nebezpečenstva zo zmarenia alebo podstatného sťaženia dosiahnutia účelu trestného konania nemožno vykladať zužujúco v kontexte § 1 Tr. por. ako náležitého zistenia trestných činov a spravodlivého potrestania jeho páchateľov, ale v kontexte trestného konania ako celku, vrátane jeho jednotlivých parciálnych častí. Jednou z takýchto častí je aj úprava väzobného stíhania obvinených, u ktorých existuje reálna obava, že by v trestnej činnosti mohli pokračovať (§ 71 ods. 1 písm. c) Tr. por.) (pozn. o správnosti zvoleného výkladu svedčí aj § 1 zákona č. 141/196 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... januára 2014 prakticky až do zadržania v októbri 2017. Išlo o zabehnutý systém, na ktorom mali viacerí obvinení postavené svoje „podnikanie" a eviden tne aj svoju životnú úroveň (viď zv. 3.2.). Okruh firiem a zapojených osôb sa tak neustále navyšoval .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Z vyššie uvedených dôvodov krajský súd zastal názor, že žalovaný správny orgán nepostupoval pri hodnotení obidvoch znaleckých posudkov v súlade s ustanovením § 34 ods. 5 správneho poriadku, v zmysle ktorého správny orgán hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti zdôrazniac, že zásada voľného hodnotenia dôkazov v žiadnom prípade nemôže znamenať ľubovôľu zo strany správneho orgánu, ktorý je povinný uviesť v odôvodnení svojho rozhodnutia skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie, ďalej je povinný uviesť, ako zhodnotil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... či tieto majú charakter bytu alebo nebytového priestoru, vyplýva, že prvé nadzemné podlažie je považované za nebytový priestor určený na podnikanie a druhé nadzemné podlažie vráta ne podkrovia bolo určené na bývanie. V súvislosti so záverom znal eckého posudku Ing. ... postačovalo krajskému súdu len jeho posúdenie vyslovené v posudku, že I. NP po kladá za nebytový priestor určený na podnikanie a II. NP je určené na bývanie vrátane podkrovia, ktoré tvrdenia mal žalobca v konaní aj namietať. Upozornil na .
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
301/2005 - Trestný poriadok
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.