Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
958234
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54681
USSR: 33177
NSČR: 113234
NSSČR: 61104
USČR: 74288
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412387
Krajské súdy (ČR): 37010
Posledná aktualizácia
21.01.2019 04:17

Nájdené rozsudky pre výraz: podnikanie


Približný počet výsledkov: 3944 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podnikanie
  • podnikanie nájdené 10270 krát v 3944 dokumentochPrávna veta: 1. Ak valné zhromaždenie spoločnosti vymenuje do funkcie konateľa spoločnosti cudzinca a zákon mu takúto možnosť dáva, je rozhodnutie správneho orgánu, ktoré znemožňuje realizáciu takéhoto práva, v rozpore so zákonom a Ústavou Slovenskej republiky. 2. Podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky samotná účasť žalobcu ako spoločníka v obchodných spoločnostiach s ručením obmedzeným nie je vykonávaním jeho vlastnej podnikateľskej činnosti, ale je len určitou formou dispozície s vlastným majetkom, oprávňujúcou ho podieľať sa na výkone práv a povinností vyplývajúcich z j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 8 Sža 7/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci žalobcov: 1) B. Y., štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, 2) W. J., štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, 3) W. F., štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, 4) S. F., štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, všetci ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: „Najvyšší súd opätovne na tomto mieste poukazuje nielen na základnú zásadu obchodného práva, a to poctivého obchodného styku, ale aj tú skutočnosť, že súčasne základným predpokladom pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti je to, že štatutárny orgán obchodnej spoločnosti musí mať vedomosť nielen o obsahu a rozsahu činností, ktorými podnikateľ napĺňa jednotlivé definičné znaky pojmu podnikanie (viď § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka), ale aj o subjektoch, v spolupráci s ktorými tak činí. Ak takéto vedomosti evidentne štatutárnemu orgánu obchodnej spoločnosti chýbajú, potom v danom prípade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžf/68/2016 1014200442 27. 06. 2017 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2017:1014200442.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu: AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o., IČO: 35 ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Dovolací súd poukazuje, že obchodník v rámci podnikania celkom nesie podnikateľské riziko a nemôže sa odvolávať na to, že určitý záväzok prevzal v tiesni a za nevýhodných podmienok a že nemá možnosť zmluvu, ktorú uzavrel v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok so spätným účinkom anulovať. Predpokladá sa, že bude vo vzťahoch s inými podnikateľmi presadzovať svoj záujem, využívať možnosti, ktoré mu právna úprava poskytuje a usilovať sa o dosiahnutie najvyššieho možného zisku a zlepšenie svojej pozície na trhu. Na druhej strane obchodník nesmie prekročiť medze, ktoré vyplývaj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obdo/11/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Viery Pepelovej v právnej veci žalobcu M., a. s., Š., G., IČO X., zastúpeného JUDr. I.Š., advokátka, H., B., proti žalovanému P., s. r. o., N., B., IČO X., zastúpeného JUDr. R.V., advokátom, M., B., o určenie obsahu zmluvy, vedenej na Okresnom súde Bratislave V pod sp. zn. 21 Cb 79 ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Zo zákona o Sociálnom poistení vyplýva, ktorá fyzická osoba je v zmysle zákona považovaná za samostatne zárobkovo činnú osobu pre posúdenie vzniku povinnosti platiť poistné a poistné odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 141). Podľa § 14 ods. 1 písm. b) zsp povinne nemocensky poistení sú samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu (§ 7 ods. 1 až 3, 5 a 6 zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4Sžso/63/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľky: MUDr. V., bytom U., zastúpenej: Advokátska kancelária G., s.r.o., I., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ulica 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne z 25.11.2008, č. 332-3871-GC-04/2008, o odvolaní odporkyne proti ...
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 11, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4 Sžso 86/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu a J. Violy Takáčovej a J. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu J. F. P., proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústrediu, U., B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. 332-128-GC-04/2006 zo dňa 4. apríla 2006, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 6S/1/2006-39 zo dňa 20. septembra 2007, takto rozhodol: ...
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Z ustanovenia § 31 ods. 1 zákona o správe daní vyplýva, že na účely tohto zákona sa za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných zákonov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky. Z toho potom nesporne vyplýva, že daňovému subjektu, teda žalobcovi vzniklo oprávnenie na podnikateľskú činnosť zápisom do Obchodného registra, teda dňom 14.11.2008. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je právne irelevantné kedy registrový súd prostredníctvom poštového úradu doručil žalobcovi potvrdenie o vykonaní zápisu n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2Sžf/47/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: B. C., a.s., zastúpeného Advokátskou kanceláriou G., v.o.s., proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/222/5011-33513/2009/992139-r zo dňa 10. marca 2009, o ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Z ustanovenia § 138 ods. 1 OSP vyplýva, že pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov súd prihliada k celkovým majetkovým pomerom žiadateľa, k výške súdneho poplatku i k povahe uplatňovaného nároku. Pre posúdenie dôvodnosti žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov je tiež rozhodujúce, či účastník svojvoľne alebo zrejme bezúspešne uplatňuje alebo bráni svoje práva. U právnických a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi súd berie zreteľ i na povahu ich podnikateľskej činnosti, stav a štruktúru majetku, platobnú schopnosť a pod.. Nepriaznivá hospodárska situácia podnikateľa ako dôsled ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/41/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. A. R., s miestom podnikania T., IČO X., zastúpeného JUDr. T. N., advokátom so sídlom K., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, Banská Bystrica o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. I/224/5762- 33969/2010/990013-r zo 17. marca 2010, o návrhu o oslobodenie od súdneho poplatku, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 601/2003
Právna veta: Pre posúdenie dôvodnosti žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov je tiež rozhodujúce, či účastník svojvoľne alebo zrejme bezúspešne uplatňuje alebo bráni svoje práva. U právnických a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi súd berie zreteľ i na povahu ich podnikateľskej činnosti, stav a štruktúru majetku, platobnú schopnosť a pod.. Nepriaznivá hospodárska situácia obchodnej spoločnosti ako dôsledok podnikania, nemôže byť paušálnym dôvodom pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/10/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti R-I., s. r. o., so sídlom N., IČO X., zastúpeného JUDr. L. C., advokátom so sídlom H., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. I/233/1351488016/2010/990057-r z 10. augusta 2010, o návrhu o oslobodenie od súdneho poplatku, na odvolanie žalobcu proti ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Z toho však aj podľa názoru najvyššieho súdu nevyplýva, že by pri aplikácii pojmu prevádzkareň na účely ustálenia miesta dodania služby bolo možné riadiť sa len doslovným znením § 4 ods. 7 zákona o DPH a nehľadieť na kontext jednotného systému DPH stanoveného právom EÚ. Práve naopak vnútroštátne právo je potrebné vykladať v duchu a v súlade s cieľmi smerníc, ktorých obsah sa premietol do zákona o DPH vrátane definičných znakov pojmu prevádzkareň vyplývajúcich zo smerníc a z judikatúry Súdneho dvora. Argumentáciou žalobcu, ktorou sa dovolával gramatického výkladu § 4 ods. 7 zákona o DPH tvrdia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžf/27/2015 1013200886 28. 09. 2016 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2016:1013200886.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: ETRANSA Slovakia, s.r.o., Prokopa Veľkého 52, Bratislava, IČO: 35 749 857, ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Zánikom živnostenského oprávnenia fyzickej osoby – podnikateľa, tento nestráca spôsobilosť byť účastníkom konania v zmysle § 19 O.s.p., pretože fyzická osoba tým nestráca spôsobilosť mať práva a povinnosti a nezbavuje ju to ani prípadných záväzkov z dovtedajšej podnikateľskej činnosti. Zánik živnostenského oprávnenia sa na označení žalovaného prejaví len vypustením dodatku k jeho menu a priezvisku (ktorý v zmysle § 9 ods. 1 Obchodného zákonníka ani nie je obligatórnou súčasťou obchodného mena fyzickej osoby – podnikateľa), ktorý vyjadroval druh jeho podnikania, čo ale nemá vplyv na jeho jed ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 36/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. D. - D., podnikajúceho v K., zastúpeného JUDr. Ivanom Štubňom, advokátom so sídlom v Bratislave, Zbrody 13, proti žalovanému J. H., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. Romanom Blažekom, advokátom so sídlom v Komárne, Pohraničná 4, o zaplatenie 2 401,25 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 7 C 116/2005, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z ...
Súvisiace predpisy:
455/1991 - Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
Právna veta: V podstate možnosť odpočítania dane je viazaná na účel použitia prijatých tovarov a služieb (§ 49 ods. 2 zákona o DPH), z ktorých si platiteľ v postavení odberateľa pri zdaniteľnej transakcii uplatňuje odpočítanie DPH. Podmienkou pre odpočítanie dane je, že kúpený tovar alebo služba budú použité na účely podnikania platiteľa v postavení nadobúdateľa, teda musí tu byť priama väzba medzi jednotlivým prijatým zdaniteľným plnením a poskytnutým plnením v ďalšom stupni výroby alebo distribúcie realizovanej platcom DPH. To znamená, že nadobúdaný hmotný majetok alebo služby, a to vzhľadom na ich obvy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kúpou a predajom nehnuteľností dosiahnuť ekonomický profit, čo aj zrealizoval v zmysle definícií podnikania podľa všetkých relevantných právnych predpisov. Aby subjekt využil nehnuteľnosť na podnikanie, nie je nevyhnutné vlastniť ju dlhodobo. Má za to, že preukázal účel ... nie je možné, aby raz určitú činnosť pre účely DPH neposúdili ako podnikanie, a druhý raz tú istú činnosť pre účely dane z príjmov ako podnikanie posúdili. V tejto súvislosti poukázal na zásadu právnej istoty a rovnakého zaobchádzania ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Podľa § 642 zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, zmluvou o sprostredkovaní sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu. Je teda nutné, aby záujemca preukázal, že sprostredkovateľ v jeho záujme vo vzťahu k tretím osobám vôbec konal (a to vo vzťahu priamo k nim alebo vo vzťahu k osobám, o ktorých sa sprostredkovateľ mohol rozumne domnievať, že tieto tretie osoby budú pôsobiť v prospech záujemcu). Vzhľadom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... musia byť skutočne svojim účelovým určením potrebné na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov daňovníka v predmete jeho podnikania. Daňový subjekt dôkazné bremeno neuniesol, nepreukázal, že ním uplatnené náklady boli skutočne vynaložené na dosiahnutie zabezpečenia ... hľadiska zákona preukáže relevantné vlastnosti. Je potom na daňovom subjekte, aby pri úvahách o rentabilite svojho podnikania zvážil i skutočnosti, či sa mu určité špecifické vynaložené výdavky na získanie nových zákaziek podarí uplatniť, ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Podľa § 56 ods. 2 písm. d/ zákona o DPH v čase rozhodnom pre posúdenie danej veci, zahraničná osoba má nárok na vrátenie dane, ak tovar alebo službu kúpila v tuzemsku alebo tovar doviezla na účely svojho podnikania, ktoré vykonáva v zahraničí, za podmienky, že by mohla túto daň odpočítať, ak by svoje podnikanie vykonávala v tuzemsku. Z citovaných ustanovení podľa názoru žalovaného ako aj krajského súdu vyplýva, že žalobkyňa si nemôže uplatniť vrátenie dane pri nájme osobného automobilu, čím nesplnila podmienky na vrátenie dane podľa § 56 až 58 zákona o DPH, pričom ustanovenie § 49 ods. 7 písm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tovar alebo službu kúpila v tuzemsku alebo tovar doviezla na účely svojho podnikania, ktoré vykonáva v zahraničí, za podmienky, že by mohla túto daň odpočítať, ak by svoje podnikanie vykonávala v tuzemsku. Z citovaných ustanovení podľa názoru žalovaného ako ... na účely ich ďalšieho predaja alebo nájmu, a kúpa a predaj osobných automobilov a nájom osobných automobilov predmetom podnikania platiteľa, môže odpočítať daň pri ich kúpe, ako aj pri kúpe tovaru tvoriaceho ich príslušenstvo vrátane montáže. Podľa ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: 1) Podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona o DPH – predmetom dane z pridanej hodnoty je dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou. Pojem tuzemsko je pre účely zákona o DPH definovaný v ust. § 2 ods. 2 písm. a) zákona o DPH, podľa ktorého je tuzemskom územie Slovenskej republiky. Územím Európskych spoločenstiev podľa ust. § 2 ods. 2 písm. c) zákona o DPH sa rozumie tuzemsko a územia ostatných členských štátov vymedzené na účely dane ako tuzemsko týchto členských štátov. Napriek tomu, že niektoré členské štáty Európskej únie majú územia vylúčené z tuzemska jednotlivý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , t.j. na účely predmetu dane. Samotná zmena vlastníckeho práva bez toho, že by došlo k dodaniu tovaru v rámci podnikania za odplatu, nezakladá vo všeobecnosti vznik zdaniteľného plnenia. Preto tvrdenie, že zmena vlastníctva dovážaného 8 3Sžf 27/2010 tovaru, pri ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: V odvolacom konaní bola spornou právna otázka, či v danom prípade žalobca použil, resp. môže použiť nadobudnutú službu na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ a to vzhľadom na okolnosť, že žalobca ako spoluprihlasovateľ vynálezu, na ktorý ešte nebol udelený patent, už mal ex lege, v zmysle ust. § 20 ods. 7 zák.č. 435/2001 Z.z. (Patentový zákon) v spojení s primeranou aplikáciou ust. § 20 ods. 3 zák.č. 435/2001 Z.z. (Patentový zákon) právo samostatne využívať vynález patent ako celok. Najvyšší súd sa stotožnil s právnym názorom žalovaného i súdu prvého stupňa, že žalobca na základe výpisu z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k záveru, že fakturované plnenie (prevod práva) žalobca nemohol použiť na účely svojho podnikania, teda nemohol v danom prípade dosiahnuť (ďalšie) príjmy z podnikania, pretože mohol mať príjmy spojené s využívaním vynálezu ako celku. Z uvedeného vyplýva ... k záveru, že fakturované plnenie (prevod práva) žalobca nemohol použiť na účely svojho podnikania, teda nemohol v danom prípade dosiahnuť (ďalšie) príjmy z podnikania, pretože mohol mať príjmy spojené s využívaním vynálezu ako celku. Z uvedeného vyplýva ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: 1) Trestný čin prijímania úplatku podľa § 329 Trestného zákona, spočívajúci v prijatí, požadovaní alebo daní si sľúbiť úplatok v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu nemusí byť spojený s porušením povinnosti páchateľa, ako je tomu pri trestnom čine prijímania úplatku podľa § 328 Trestného zákona. Súvislosť s obstarávaním veci všeobecného záujmu v zmysle § 329 ods. 1 Trestného zákona je daná vždy vtedy, ak páchateľ bez právneho titulu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť materiálnu alebo inú protislužbu (napr. aj ako uznanie, ocenenie alebo poďakovanie) za svoje predchádzajúce, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Bolo povinnosťou súdu vyžiadať od klientov JUDr. S. B. ich vyjadrenia k zbaveniu mlčanlivosti ... zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o advokácii) vyvoláva tie isté právne účinky, teda zákaz výsluchu svedka ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
586/2003 - Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
301/2005 - Trestný poriadok
Uverejnené v bulletine 11/2014
Právna veta: Podľa ust. § 3 ods. 2 písm. a/, c/ zák. č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta prevádzkovateľ vozidla a vodič vozidla sú povinní a) pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest umiestniť a uviesť do činnosti vo vozidle palubnú jednotku, c) správne používať palubnú jednotku. Podľa ust. § 8a ods. 1 písm. a/ citovaného zákona, správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu na vybraných úsekoch ciest použilo vozidlo, za ktoré nebolo uhradené mýto alebo ktoré nemá palubnú jednotku. Podľa us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . § 8a ods. 1 písm. a/ citovaného zákona, správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu na vybraných úsekoch ciest použilo vozidlo, za ktoré nebolo ...
Súvisiace predpisy:
25/2007 - Zákon o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 01.10.2013 do 31.12.2013
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Uverejnené v bulletine 14/2014
Právna veta: Ustanovenie § 138 ods. 1 O.s.p. upravuje tzv. individuálne oslobodenie od súdnych poplatkov, t.j. oslobodenie, ktoré na rozdiel od oslobodenia zákonného (vecného a osobného) upraveného zákonom č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, súd môže i nemusí na návrh účastníka priznať. Na to, aby súd takéto oslobodenie priznal, musí byť splnených niekoľko zákonných podmienok. Návrh na priznanie individuálneho oslobodenia od súdnych poplatkov podáva účastník konania, teda žalobca alebo žalovaný, pričom zákon z možnosti priznať oslobodenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že stav majetkových aktív a pasív treba posudzovať z dlhodobejšieho hľadiska, nakoľko momentálna chýbajúca dispozícia peňažnými prostriedkami nie je v podnikaní javom zriedkavým a neodzrkadľuje celkové pomery žiadateľa o oslobodenie (uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. januára 2008, sp. zn ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Uverejnené v bulletine 6/2015
Právna veta: Pre vzťahy, ktoré sú upravené Obchodným zákonníkom je typické, že ide o vzťahy podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním, vrátane tzv. absolútnych obchodov vymedzených v § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka. Okrem toho § 262 ods. 3 Obchodného zákonníka umožňuje, aby si zmluvné strany (bez zreteľa na ich charakter) dohodli, že ich vzťahy sa budú riadiť Obchodným zákonníkom, a to bez ohľadu na to, či ich zmluvné vzťahy typologicky inak zodpovedajú vzťahom upraveným v Obchodnom zákonníku. Pre posúdenie toho, či daný vzťah treba posúdiť podľa ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... upravené Obchodným zákonníkom je typické, že ide o vzťahy podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním, vrátane tzv. absolútnych obchodov vymedzených v § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka. Okrem toho § 262 ods. 3 Obchodného zákonníka ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.