Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1017923
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34145
NSČR: 117835
NSSČR: 63377
USČR: 76737
EUR-LEX (sk): 11461
EUR-LEX (cz): 11499
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417076
Krajské súdy (ČR): 39784
Posledná aktualizácia
20.07.2019 06:54

Nájdené rozsudky pre výraz: podnikateľ


Približný počet výsledkov: 2377 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podnikateľ
  • podnikatel nájdené 6931 krát v 2377 dokumentochPrávna veta: Súdna exekúcia môže byť nariadená len na základe titulu, ktorý je vykonateľný po stránke formálnej a materiálnej. Ak bude exekúcia podľa titulu, ktorý tieto požiadavky nespĺňa, aj napriek tomu nesprávne nariadená, musí byť v každom štádiu konania i bez návrhu zastavená. Fyzická osoba (súkromný podnikateľ - jednotlivec) musí byť v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 O.s.p. označená menom, t. j. menom a priezviskom a jej bydliskom, lebo sám osebe podnik, ktorého majiteľom je fyzická osoba, nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 1 Obchod, zákonníka; týmto podnikateľom je a môže byť len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na uspokojenie pohľadávky oprávneného v sume 147 000 USD s prísl., bol nariadený súdny výkon rozhodnutia Arbitrážneho súdu pri Štátnej hospodárskej komore vo W. z 26. 5. 1993, predajom nehnuteľností povinného, vedených na liste vlastníctva č. 3452 kat. úz. P. ako dom č. 1940 s parcelami č. 1525,1751 a č. 2232. Povinný podal návrh na zastavenie súdneho výkonu rozhodnutia podľa § 268 ods. 1 písm. a) a h) O.s.p. s námietkou, že vykonávané rozhodnutie sa nestalo vykonateľným pre vadu v označení povinného .
Právna veta: Zánikom živnostenského oprávnenia fyzickej osoby – podnikateľa, tento nestráca spôsobilosť byť účastníkom konania v zmysle § 19 O.s.p., pretože fyzická osoba tým nestráca spôsobilosť mať práva a povinnosti a nezbavuje ju to ani prípadných záväzkov z dovtedajšej podnikateľskej činnosti. Zánik živnostenského oprávnenia sa na označení žalovaného prejaví len vypustením dodatku k jeho menu a priezvisku (ktorý v zmysle § 9 ods. 1 Obchodného zákonníka ani nie je obligatórnou súčasťou obchodného mena fyzickej osoby – podnikateľa), ktorý vyjadroval druh jeho podnikania, čo ale nemá vplyv na jeho jed ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu J. D. - D. , podnikajúceho v K. , zastúpeného JUDr. Ivanom Štubňom, advokátom so sídlom v Bratislave, Zbrody 13, proti žalovan ému J. H. , bývajúcemu v K. , zastúpenému JUDr. Romanom Blažekom, advokátom so sídlom v Komárne, Pohraničná 4, o zaplatenie 2 401,25 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 7 C 116/2005 , o dovolaní žalo bc u proti rozsudku Krajského .
Právna veta: Aj podľa názoru odvolacieho súdu v danom prípade je potrebné prihliadať na osobitné postavenie účastníka konania ako právnickej osoby t. j. podnikateľa v zmysle Obchodného zákonníka a charakter konania, podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Podnikanie treba chápať ako činnosť, pri ktorej podnikateľ podstupuje riziko, že jeho konanie môže viesť k zisku alebo i k strate. Okolnosti, že podnikateľ nie je pri svojej podnikateľskej činnosti úspešný a nedosahuje zisk, že má pohľadávky po lehote splatnosti, alebo že v dôsledku neúspešného podnikania v minulosti sa teraz ocit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/ 248 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: E., s.r.o., so sídlom D. , =ČO: X., v zastúpení JUDr. J. G. , advokát, Advokátska kancelária G. & partneri, Dolná 36, Banská Bystrica , proti žalovanému: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti roz hodnutia ministra hospodárstva č. 44/2008 zo dňa 10. júna 2008, č. spisu 1208/2008 -1000 -3100, o odvolaní .
Právna veta: Zákonnou podmienkou na oslobodenie od súdnych poplatkov je skutočnosť, že oslobodenie pomery účastníka odôvodňujú a že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov súd prihliada k celkovým majetkovým pomerom žiadateľa, k výške súdneho poplatku, k trovám, ktoré si pravdepodobne vyžiada dokazovanie, k povahe uplatňovaného nároku a k ďalším podobným okolnostiam. Je taktiež potrebné pri fyzických osobách zvážiť celkovú sociálnu situáciu, zdravotný stav a podobne, pritom účastník je povinný vierohodným spôsobom svo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ľ. D. , adresa na doručovanie písomností – Ľ. D. , proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/221/17211 -129746/ 2009/ 994088 -r zo dňa 14. januára 2010, o oslobodení od súdnych poplatkov a ustanovení zástupcu z radov advokátov , konajú c o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej .
Právna veta: Konanie podnikateľa upravuje ustanovenie § 13 Obchodného zákonníka. Podľa odseku 1 tohto ustanovenia v platnom znení, ak je podnikateľom fyzická osoba, koná osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Právnická osoba koná prostredníctvom štatutárneho orgánu, alebo za ňu koná zástupca. Podľa § 16 Obchodného zákonníka podnikateľa zaväzuje aj konanie inej osoby v jeho prevádzkárni, ak nemohla tretia osoba vedieť, že konajúca osoba na to nie je oprávnená. Fyzické aj právnické osoby môžu mať zákonného, aj zmluvného zástupcu. V zmysle ustanovenia § 16 je daná fikcia zákonného zástupcu, za kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obdo 35/2006 Slovenskej republiky 1 Obdo 36/2006 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Margity Fridovej a členiek senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Ľubomíry Kúdelovej, v právnej veci žalobkyne H.H., so sídlom M.X., P.B., IČO: X., zast. Mgr. P.L., C.X., P.B., proti žalovanému A., s.r.o., H.X., P., IČO: X., zast. JUDr. I.Š., ul. X., S., o zaplatenie 79 651 Sk s prísl., na dovolanie žalobkyne .
Právna veta: Ak osoba svojím konaním prekročí rozsah poverenia podľa odseku 1, toto konanie podnikateľa zaväzuje len vtedy, ak tretia osoba o prekročení rozsahu poverenia nevedela a s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu ani nemohla vedieť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo /68/2008 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a sudcov JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Ľuboša Szigetiho v právnej veci žalobcu: S. , k. s. , so sídlom P. , zastúpeného JUDr. J., advokátom , so sídlom R. , proti žalovanému: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie , so sídlom, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/ .
Právna veta: 1. Akciová spoločnosť je právnickou osobou, ktorá koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, alebo svojich zástupcov. Štatutárny orgán je oprávnený robiť právne úkony vo všetkých veciach. Podmienkou na to, aby konanie štatutárneho orgánu bolo konaním podnikateľa so všetkými z toho preňho vyplývajúcimi záväzkami, je, že štatutárny orgán koná v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti. Štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná jej menom. Rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ak nie sú Obchodným zákonníkom, alebo sta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 M Obdo V 15/2006 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v právnej veci žalobcu Fond národného majetku Slovenskej republiky, Drieňová 27, Bratislava, proti žalovanému D., a.s., v likvidácii, K.X., T., o zaplatenie 27 578 948 Sk, na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne zo 7. októbra 2004 č. k. 20 Cb 79/03-69 v znení opravného uznesenia z 24. novembra 2004 č. k. 20 Cb 79/ .
Právna veta: 1. Vymedzenie skutku je určite možné v priebehu konania meniť v závislosti od skutkových zistení, avšak vo vydanom rozhodnutí - v jeho výroku, keďže on nadobúda právoplatnosť, musí byť jednoznačné, čoho sa administratívne stíhaný subjekt dopustil a v čom spáchaný delikt spočíva. 2. Ustanovenie § 8 ods. 5 je špeciálnym ustanovením (čo uviedol aj sám žalovaný na str. 24 vyjadrenia k žalobe), ktoré sa vzťahuje na špeciálne subjekty - vlastníka alebo správcu unikátneho zariadenia - ktorý zneužije svoje dominantné postavenie na relevantnom trhu tým, že odmietne k unikátnemu zaria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu: S. T. , a.s. , K. , IČO: X. , zastúpený: AK R. , proti žalovanému: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Drieňová 24, Bratislava v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2009/DZ//R/2/026 zo dňa .
Právna veta: 1. Podľa § 3 ods. 1 zák. č. 136/2001 Z. z. obmedzovanie súťaže je každé obmedzenie voľnosti konania podnikateľa na relevantnom trhu, najmä vylučovanie existujúcich alebo možných súťažných aktivít, skutočné alebo možné zníženie rozsahu konkurenčnej aktivity alebo skresľovanie konkurenčných podmienok. Podľa § 4 ods. 1, dohoda a zosúladený postup podnikateľov, ako aj rozhodnutie združenia podnikateľov, ktoré majú za cieľ alebo môžu mať za následok obmedzovanie súťaže (ďalej len ,,dohoda obmedzujúca súťaž“), sú zakázané, ak tento zákon neustanovuje inak. 2. Výmena informácií, ktorá sa týka budú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcu: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 zastúpeného: JUDr. Milan Hrbek, advokát, AK ČERNEJOVÁ & HRBEK , s.r.o., so sídlom Kýčerského 7, 811 05 .
Právna veta: Argumentácia o tom, že na zmenkovoprávne vzťahy sa má vzťahovať podporne Obchodný zákonník, je nesprávnou. Zmenkový vzťah má osobitný charakter, ktorého právny základ spočíva v skriptúrnom akte - zmenke, a nie v zmluve. Pravdou je, že aj do zmenkových vzťahov vstupujú podnikatelia, ako aj nepodnikatelia, avšak zo samotnej zmenky nie je možné určiť, aký charakter má právny vzťah pri vzniku záväzkového vzťahu. Znamená to, že zo samotnej zmenky nie je možné určiť, či záväzkový vzťah súvisí, resp. nesúvisí, s podnikateľskou činnosťou, čo je ďalšie kritérium pre určenie relatívneho obchodného vzťah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1ObdoV/ 31/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a člnov senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Viery Pepelovej, v právnej veci žalobcu : B. D. S., a. s. , P.P. , B.B. , IČO: X. , zastúpeného : JUDr. M. R. , advokátom V. , Š., proti žalovaným : 1/ JUDr. G. M. , PhD., K. , B.B. , správkyňa konkurznej podstaty úpadcu G. H. , .
Právna veta: I. Pre oblasť správneho trestania v súťažnom práve nie je možné z ústavnoprávnych predpisov odvodiť všeobecný zákaz zmeny rozhodnutia v neprospech odvolateľa. Takýto zákaz nemožno odvodiť ani z práva na spravodlivý proces zakotveného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ani z čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a ani z čl. 2 ods. 1 Dodatkového protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Uložená sankcia v oblasti súťažného práva neplní preventívny účinok len voči účastníkovi konania, ale prispieva tiež k všeobecnému rozširova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ľudí so špecifickým postavením. V danej veci je právna norma uvedená v § 4 ZOHS adresovaná podnikateľom. Podnikateľom na účely tohto zákona je podnikateľ podľa osobitného predpisu (§ 2 Obchodného zákonníka) a ďalej fyzická a právnická osoba, ich ... roku 2008. Ak podnikateľ dosahuje akýkoľvek ob rat nad 330, - €, aplikuje sa 10 % maxi málna hranica z obratu, a to aj v prípadoch, keď podnikateľ žiadny relevantný obrat nedosiahol. Relevantný obrat (obrat /bez daní/ dosiahnutý podnikateľom z predaja .
Právna veta: V prípade, ak boli podané dva alebo viac návrhov na vyhlásenie konkurzu, ktoré síce smerujú voči tomu istému dlžníkovi, ale ktoré podali rôzni veritelia (prípadne dlžník a veriteľ) a ak ešte na základe niektorého z návrhov nebol konkurz vyhlásený, súd konanie o všetkých návrhoch spojí a prejedná spoločne, ako keby návrh na vyhlásenie konkurzu podali spoločne viacerí veritelia, prípadne veriteľ a dlžník.

Úryvok z textu:
... Zb., o konkurze a vyrovnaní). Návrh na vyhlásenie konkurzu spojený s návrhom na začatie dohodovania podal dlžník 25. augusta 1994. Podnikateľ Ing. J. F., ako veriteľ podal návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka 28. júla 1994. Konanie o tomto návrhu .
Právna veta: V konaní o správnom delikte rovnako ako pri prejednávaní priestupku vystupuje obec v úlohe správneho orgánu (nie samosprávneho orgánu), tzn. že v konaní o správnom delikte má postavenie správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy, preto o odvolaní proti jej rozhodnutiu rozhoduje príslušný orgán štátnej správy.

Úryvok z textu:
... priestupkoch v znení neskorších predpisov, ale aj rozsiahlu oblasť správneh o trestania právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, základom administratívnej zodpovednosti ktorých je zodpovednosť za správny delikt. Právny poriadok Slovenskej republiky v súčasnej dobe ... priestupkov , inak by nemohla byť zachovaná rovnosť účastníkov konania (fyzických osôb a právnických osôb , resp. fyzických osôb - podnikateľov) a keďže podľa § 83 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. návrh na preskúmanie rozhodnutia .
Zbierka NS 3/1996
R 24/1996
Rozsudok
Kľúčové slová: vylúčenie zo štúdia, oblasť pracovnoprávnych vzťahov, povinné osoby
Právna veta: Z ustanovení zákona č. 87/1991 Zb. ani z iného všeobecne záväzného právneho predpisu nevyplýva spôsob preukazovania skutočností rozhodných pre úpravu dôchodku podľa § 24 ods. 5 tohto zákona.

Úryvok z textu:
... navrhovateľky ako účastníčky konania, ktorá pri výsluchu uviedla, že rozhodnutie o vylúčení zo štúdia z dôvodu, že jej otec bol podnikateľom a že na školu ani nemala byť prijatá, jej najskôr oznámili ústne na kádrovom oddelení školy a neskôr aj písomne .
Zbierka NS 1/1998
R 5/1998
Rozsudok
Kľúčové slová: podnikanie, zárobková činnosť, združovanie občanov
Právna veta: Občianske združenie môže samé alebo spoločne s niekým založiť obchodnú spoločnosť alebo družstvo, alebo sa iným spôsobom majetkovo podieľať na činnosti takýchto podnikateľských subjektov.

Úryvok z textu:
... . zákonníka (§ 102), musia tieto podniky do jedného roka previesť na obchodné spoločnosti alebo družstvá. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska tým, že sa podieľal na založení akciovej spoločnosti a ako zakladateľ splatil časť jej základného imania, ... ďalšie konanie. Sťažnosť odôvodnil tým, že na založení tejto akciovej spoločnosti sa podieľal medzi inými Zväz stavebných podnikateľov Slovenska so sídlom v Bratislave. Uvedený zväz vznikol 24. mája 1991 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky .
Právna veta: I. Pre naplnenie znakov trestného činu ohrozenia životného prostredia podľa § 181b ods. 1 Tr. zák. sa nevyžaduje, aby došlo k skutočnému poškodeniu životného prostredia následkom konania páchateľa. II. Pojem „značná ujma“ v zmysle § 181b ods. 2 písm. b/ Tr. zák. je širší pojem ako pojem „značná škoda“, pretože pre naplnenie jeho obsahu sa vyžaduje súčasné spôsobenie ujmy majetkovej a ujmy ekologickej. III. K výkladu pojmu „ekologická ujma“.

Úryvok z textu:
... úhynu rýb. Slovenskému rybárskemu zväzu - MO v Starej Ľubovni bola spôsobená škoda vo výške 95 823,48 Sk a súkromnému podnikateľovi Ing. D.K. škoda vo výške 37 500 Sk. Okresný súd mu za to uložil trest odňatia slobody vo výmere .
Právna veta: I. Ustanovenie § 12 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov upravujúce postup pri ukladaní sankcií za viac priestupkov stanovuje, že za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný. II. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté sankciou určenou pre najzávažnejší z nich. Pri rovnakých sadzbách pokút správny orgán uloží sankciu podľa sadzby za ktorýkoľvek z týchto deliktov v zmysle absorpčnej zásady.

Úryvok z textu:
... porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, orgán štátneho požiarneho dozoru neskúma zavinenie právnickej osoby (fyzickej osoby – podnikateľa), ale na základe princípu legality je povinný uložiť sankciu za správny delikt. K podanému odvolaniu sa písomným ... ods. 1 písm. g/ Zákona, okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 8298 € právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že nezriadi protipožiarne hliadky a nezabezpečí odbornú prípravu .
Právna veta: Vydanie majetkového podielu oprávnenej osobe sa premlčuje v trojročnej dobe (§ 101 Občianskeho zákonníka), ktorá začína ply­ núť po márnom uplynutí 90-dňovej lehoty od doručenia výzvy na jeho vydanie.

Úryvok z textu:
... 13 ods. 2 zákona pokiaľ sa oprávnená osoba nestane účastníkom právnickej osoby podľa transformaČného projektu a je podnikateľom v odbo­ re predmetu činnosti výrobného alebo spotrebného družstva alebo vykonáva poľnohospodársku výrobu v prípade poľnohospodárskeho družstva, ... bude aplikovaná úprava Občian­ skeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka nie je rozhodujúce, že účast­ níci konania sú podnikateľmi, ale rozhodujúcou okolnosťou pre jej posúde­ nie je obsah a charakter tohto vzťahu. I keď žalobcovia (resp. .
Právna veta: Za dôvody vylúčenia sudcu z vykonávania úkonov trestného konania v zmysle § 30 ods. 1 Tr. por. nemožno považovať púhu skutočnosť, že v čase súdneho konania bol v dennej tlači uverejnený článok, týkajúci sa prejednávanej trestnej veci a to ani vtedy, keby sa publikovaný článok zakladal na informáciách, ktoré poskytol oznamovacím prostriedkom v súlade s ustanovením § 8a ods. 1 Tr. por. sudca, ktorý sa má zúčastniť jej prejednania.

Úryvok z textu:
... ods. 1,4 Tr.zák. v podstate na tom skutkovom základe, že v čase od 23. apríla 1992 ako súkromný podnikateľ v úmysle nezákonným spôsobom sa obohatiť najmenej v 7 prípadoch podvodným konaním spôsobil na cudzom majetku škodu vo výške 13 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.