Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1095426
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63984
USSR: 34992
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422469
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
25.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: podnikateľská činnosť


Približný počet výsledkov: 2251 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podnikateľská činnosť
  • podnikatelsky nájdené 7983 krát v 3351 dokumentoch
  • cinnost nájdené 106082 krát v 24604 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2245 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 427 dokumentov
Krajské súdy SR 33773 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Zákonnou podmienkou na oslobodenie od súdnych poplatkov je skutočnosť, že oslobodenie pomery účastníka odôvodňujú a že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov súd prihliada k celkovým majetkovým pomerom žiadateľa, k výške súdneho poplatku, k trovám, ktoré si pravdepodobne vyžiada dokazovanie, k povahe uplatňovaného nároku a k ďalším podobným okolnostiam. Je taktiež potrebné pri fyzických osobách zvážiť celkovú sociálnu situáciu, zdravotný stav a podobne, pritom účastník je povinný vierohodným spôsobom svo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvy šší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ľ. D. , adresa na doručovanie písomností – Ľ. D. , proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/221/17211 -129746/ 2009/ 994088 -r zo dňa 14. januára 2010, o oslobodení od súdnych poplatkov a ustanovení zástupcu z radov advokátov , konajú c o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej .
Právna veta: Žalobca ako podnikateľský subjekt má byť dostatočne oboznámený so svojimi povinnosťami daňovníka vo vzťahu k správcovi dane, ktoré vyplývajú z daňových zákonov (plnenie daňových povinností je jedna z podstatných podmienok podnikania). Dá sa preto oprávnene očakávať od daňovníka vedomosť o tom, že má v zmysle daňových predpisov preukázať pri predpokladanej daňovej kontrole, že k zdaniteľnému plneniu skutočne došlo a taktiež musí vedieť preukázať, kto uvedenú službu skutočne aj reálne poskytol. V záujme predchádzania právnej neistote a v záujme uzatvárania jasných a korektných záväzkových ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6Sžf/102/201 4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a z členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisen auerovej v právnej veci žalobcu: M. P. , bytom S., zastúpeného Advokátskou kanceláriou V4 Legal, s.r.o., so sídlom Tvrdého 4, 010 01 Žilina, IČO: 36 858 820, zastúpenej Mgr. Ing. Miroslavom Šperkom, LL.M, advokátom a konateľom, proti žalovanému: Finančné .
Právna veta: Nepriaznivá hospodárska situácia podnikateľa ako dôsledok podnikania nemôže byť paušálnym dôvodom pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov (pozri rozhodnutie NS SR pod sp. zn. 5Sžf/41/2010 zo dňa 26.10.2010). Najvyšší súd je toho názoru pri interpretácii § 138 ods. 1 OSP, že pomery právnickej osoby by odôvodňovali oslobodenie od súdnych poplatkov len v tom prípade, ak by sa právnická osoba dostala do ťaživej finančnej situácie z dôvodu vyššej moci, teda vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti, ktoré nemajú pôvod v činnosti, za účelom ktorej bola právnická osoba zriadená. V tejto súvi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8S žf/ 27/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: PREFA Bytča - Hrabové.SK, s.r.o. , so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 630 405, zastúpeného : Burian & partners, s.r.o. , advokátska kancelári a so sídlom V. Tvrdého 819/1 , 010 01 Žilina, IČO: 47 254 483 , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti r ozhodnutia žalovaného .
Právna veta: Predbežné opatrenie, ktorým sa podnikateľovi zakazuje nakladať s majetkom alebo jeho časťou, môže súd nariadiť len v takom rozsahu, aby to s prihliadnutím na podnikateľskú činnosť žalovaného bolo primerané právu, ktorého budúci súdny výkon je ohrozený.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici vydal predbežné opatrenie, ktorým zakázal odporcovi nakladať s nehnuteľnosťou - areál Autoškoly v N., parcela č. 723, zastavaná plocha 3721 m2 v k. ú. N., zapísanou na LV č. 375, až do právoplatného rozhodnutia sporu medzi navrhovateľom a odporcom o zaplatenie 2,300 000 Sk. V odôvodnení poukázal na navrhovateľov návrh na vydanie predbežného opatrenia zo 14. apríla 1994, ktorým sa domáhal, aby súd zakázal odporcovi nakladať s nehnuteľnosťou a na navrhovateľov návrh na začatie .
Právna veta: 1. Podľa § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka). Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka). 2. Pojem spotrebiteľská zmluva mo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 146 /20 11 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a M UDr. L. S., proti odporco vi R. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. M. T. , o určenie neplatnosti ukončenia poistenia , vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 7 C 130 /20 10 , o dovolan í odporcu proti uzneseniu Krajskéh o súdu v Žiline z 19. mája 20 11 , sp. zn. 10 Co 35 /20 11 , takto r o z h o d o l : Dovolanie odporcu o d m i e t a . .
Právna veta: Z ustanovenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že so získaním oprávnenia na podnikateľskú činnosť zákon spája vznik oprávnenia na zrušenie BSM súdom. Ide o špeciálnu úpravu (lex specialis) v pomere k § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého zo závažných dôvodov, najmä ak by trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva, pretože v tomto ustanovení (§ 148a ods. 2) je dôvod na jeho zrušenie dané priamo zákonom. Podmienkou je, aby jeden z manželov získal oprávnenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Lýdie Gálisovej a JUDr. Rudolfa Čirča, v právnej veci navrhovateľky Mgr. M. L., bývajúcej vo V., zastúpenej P. a P. advokátska kancelária spol. s r.o., so sídlom P., proti odporcovi Ing. Š. L., bývajúcemu vo V. o návrhu na obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 7 C 132/2007, o dovolaní .
Právna veta: I. Z hľadiska naplnenia znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1 Trestného zákona „uvedie niekoho do omylu“ nie je rozhodujúce, že obvinený poberá zvýšenie tarifného platu napriek tomu, že je držiteľom živnostenského oprávnenia, lebo samotné oprávnenie na výkon podnikateľskej, resp. živnostenskej činnosti nemožno ešte považovať za podnikanie, t. j. za činnosť predpokladanú v § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka, resp. § 2 Živnostenského zákona. Rozhodujúce z uvedeného hľadiska je, či obvinený na podklade živnostenského oprávnenia podnikateľskú činnosť skutočne vykonával a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bol zistený rozdielny výklad znakov trestného činu podvodu podľa § 250 Trestného zákona u páchateľa, ktorý podpísal vyhlásenie o nepodnikaní v súvislostiach vyplývajúcich z predmetných rozhodnutí súdov a poberal 25 % zvýšenie tarifného platu. Ide o nasledovné rozhodnutia: I. Rozsudkom Okresného súdu Vranov nad Topľou z 27. februára 1998, sp. zn. 1 T 16/98, bol obvinený RNDr. J. M. uznaný za vinného z trestného činu podvodu .
Právna veta: Pre účely zákona o službách zamestnanosti spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným je pokladaný bez ďalšieho za samostatne zárobkovo činnú osobu , ktorá vykonáva zárobkovú činnosť ako zamestnanie § 6 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti. Postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby je nezlučiteľné so statusom evidovaného uchádzača o zamestnanie . Podľa názoru súdu postačuje, že je držiteľom aktívneho živnostenského oprávnenia v zmysle § 5 písm. b) cit. zákona, preto nebolo potrebné vykonať dokazovanie o tom, či žalobca aj živnosť vykonáva. Žalobca je súčasne aj spoločníkom vo dvoch obchodn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horske j a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu: RNDr. A. T. narodený X. bytom B. K. č. X. proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava , Špitálska č. 8, o zaradenie žalobcu do evidencie uchádzačov o zamestnanie, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského .
Právna veta: Zmluvu o združení uzatvárajú najmenej dve osoby alebo ju môže uzavrieť aj viacero osôb. Vzniká len vtedy, ak s jej obsahom prejavia súhlas všetky osoby, ktoré majú byť stranami zmluvy. K vzniku zmluvy sa obligatórne vyžaduje, aby v nej účastníci dohodli spoločný účel, ku ktorému sa strany združujú a vymedzili v nej činnosť, ku ktorej sú strany povinné. Zákon pre túto zmluvu (jej platnosť) nepredpisuje písomnú formu. Z praktického hľadiska, jednoznačného stanovenia podmienok fungovania združenia, však možno predpokladať, že písomná forma zmluvy bude pravidlom. Uzavretím zmluvy o združení nevzn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. Š. H., bývajúceho vo S., 2/ Ing. S. K., bývajúceho v T., 3/ Ing. J. H., bývajúcej vo S., 4/ A. K., bývajúcej v T., v dovolacom konaní zastúpených JUDr. P. D., advokátom, so sídlom v B., proti žalovaným zastúpených JUDr. T. P., advokátom so sídlom v B., o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 20 C 38/2002, o dovolaní .
Právna veta: Zahraničná právnická osoba, ktorá má sídlo na území krajiny Európskej únie, sa môže domáhať ochrany proti nekalej súťaži aj keď nepodniká na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republik ROZSUDOK V MENE Slovenskej republiky Najvyšší súd Slovenskej republiky. v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Priecelovej a členov JUDr. Juraja Semana, JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Ľubomíry Kúdelovej, v právnej veci žalobcu v 1. rade A.G., a. s., H., IČO: X., Č. v 2. rade A.A., a.s., IČO: X., Č. zastúpení advokátom JUDr. E.V., PhD., B. proti žalovaným: v 1. rade A.A., s. r. o., S., v 2. rade M.K., H. obaja zastúpení advokátom JUDr. J.G .
Kľúčové slová: podnikanie, nezlúčiteľnosť funkcie s iným orgánom

Zbierka NS 5/2005
R 47/2005
Rozsudok
Právna veta: Samotná účasť žalobcu, ako spoločníka v obchodných spoločnostiach s ručením obmedzeným, nie je vykonávaním jeho vlastnej podnikateľskej činnosti, ale je len určitou formou dispozície s vlastným majetkom, oprávňujúcou ho podieľať sa na výkone práv a povinností vyplývajúcich z jeho kapitálovej účasti v spoločnosti. Vykonávaním, resp. prevádzkovaním podnikateľskej činnosti právnickou osobou treba rozumieť aktívnu činnosť smerujúcu k dosiahnutiu zisku.

Úryvok z textu:
... cim kontrolu (kontrolným pracovníkom) výkon inej funkcie v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a výkon vlastnej podnikateľskej činnosti. Podobný zákaz obsahovalo aj ustanovenie § 73 ods. 3 a 4 Zákonníka práce ... vykonávať len s predchádzajúcim písomným súhlasom za­ mestnávateľa. Pri objasňovaní pojmov „vykonávanie podnikateľskej činnosti", resp. „prevádzkovanie podnikateľskej činnosti", použitých v uvedených ustanove­ niach, odvolací súd správne vychádzal z definície podnikania .
Kľúčové slová: zákonná vyživovacia povinnosť, zanedbanie povinnej výživy

Zbierka NS 2/1999
R 23/1999
Rozsudok
Právna veta: I. Pri skúmaní zavinenia páchateľa trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Trestného zákona, ak je súkromným podnikateľom, nie je možné vychádzať len zo zistenia, že nemá v peňažnom ústave žiadny vklad. Osoba, ktorá má zákonnú povinnosť vyživovať iného, musí využiť všetky možnosti na to, aby si túto povinnosť v reálne možnej výške splnila (§ 9 ods. 1 Trestného poriadku), bez ohľadu na to, že mu podnikateľská činnosť dočasne neprináša zisky v takom rozsahu, z akého sa vychádzalo pri určení výšky jeho vyživovacej povinnosti. II. Predmetom útoku trestného činu zanedbania povinnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neplnenia svojej vyživovacej povinnosti obvinený J. K. vypovedal tak, že nemal finančné prostriedky na jej plnenie. Pritom, podľa neho, v podnikateľskej činnosti bol neúspešný z toho dôvodu, že bývalá manželka V. K. mu v roku 1996 rozpredala materiál určený na podnikanie, a .
Právna veta: Súd nemôže zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov podľa § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak v čase rozhodnutia súdu bolo oprávnenie manžela (žalovaného) na podnikateľskú činnosť už zrušené.

Úryvok z textu:
... vzťahu všeobecnej a osobitnej právnej úpravy a zároveň tiež vyjadrením významu pripisovaného zákonným rizikám podnikateľskej činnosti jedného z manželov na inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zákon túto možnosť negatívnych dopadov ... (ďalšia) možnosť negatívneho dopadu v zákone vymedzenej činnosti na žalobcu, pretože žalovaný získané oprávnenie na podnikateľskú činnosť neskôr stratil. Pri takomto výklade by získanie uvedeného oprávnenia mohlo byť nezvratnou, neodstrániteľnou, neprekonateľnou, .
Kľúčové slová: vydanie veci oprávnenej osobe, súčasť veci

Zbierka NS 4/2002
R 66/2002
Rozsudok
Právna veta: Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, ani zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov nezakladajú nárok na vydanie podniku ako predmetu práva, t. j. ako určitého celku podnikateľskej činnosti, ktorý tvorí súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania, ale nárok na vydanie jednotlivých, konkrétnych a existujúcich vecí v právnom zmysle.

Úryvok z textu:
... subjekt práva (právnickú osobu), a jednak ako predmet práva. Podnikom, ako predmetom práva, možno rozumieť určitý celok podnikateľskej činnosti, ktorý tvorí súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. Reštituč 66.né zákony nezakladajú právo ... ako jednotlivých vecí v zmysle občianskoprávnom, ale môže mať význam pre zlepšenie funkčnosti podniku ako určitého celku podnikateľskej činnosti. To však, ako už bolo uvedené vyššie, nie je významné z hľadiska posúdenia nových stavieb ako .
Kľúčové slová: obchodovanie s cennými papiermi, predmet dane z pridanej hodnoty, daňová povinnosť, oslobodenie od dane z pridanej hodnoty

Zbierka NS 1/1999
R 20/1999
Rozsudok
Právna veta: Sústavnosť ako znak podnikania sa zásadne viaže na profesijné zamerania podnikateľského oprávnenia a jeho rámec netvoria všetky činnosti podnikateľa, ktoré s jeho podnikaním súvisia. Rámec podnikania predstavuje vymedzený okruh činnosti, ktorý je naplnený predmetom činnosti v podnikateľskom oprávnení a súčasne činnosťami, ktoré do tohto okruhu spadajú podľa zákona o živnostenskom podnikaní, a ktoré súčasne bezprostredne súvisia s realizáciou povolenej činnosti. Do rámca výrobnej činnosti nepatrí obchodovanie s cennými papiermi, ktoré je osobitným druhom podnikateľskej činnosti, na prevádzkova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súčasne bezprostredne súvisia s realizáciou povolenej činnosti. Do rámca výrobnej činnosti nepatrí obchodovanie s cennými papiermi, ktoré je osobitným druhom podnikateľskej činnosti, na prevádzkovanie ktorej je potrebné osobitné povolenie (pozri zákon č. 600/1992 Zb.). Za tohto ponímania nie je možné predaj .
Právna veta: Konanie páchateľa zodpovedajúce vo vzťahu ku zločineckej skupine (§ 129 ods. 4 Trestného zákona) zákonným znakom „je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje“ v zmysle § 296, § 129 ods. 6 a 7 Trestného zákona nezahŕňa samotné spáchanie trestného činu členom zločineckej skupiny v rámci jej činnosti, alebo takého činu spoločne s členom zločineckej skupiny. V naposledy uvedenom prípade ide teda o viacčinný súbeh zločinu podľa § 296 Trestného zákona a iného trestného činu. Trestnoprávnou podstatou „členstva v zločineckej skupine“ je zaradenie sa do organizačnej štruktúry takej skupiny, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s ktorým sa T. v stave bezmocnosti, hľadajúc východisko zo situácie spojenej s podpálením objektu, v ktorom vykonával svoju podnikateľskú činnosť, skontaktoval prostredníctvom tretej osoby a opísal mu uvedenú udalosť, pritom obž. Š. povedal, že odteraz bude platiť im ... za spoluprácu s I. D. a za postup v jeho prospech (čo je irelevantné), doklady o oprávnení na podnikateľskú činnosť M.. J. zhodnú s legálnym predmetom podnikania obžalovaného, o legálnej držbe zbrane osobou obžalovaného a o jeho (v .
Kľúčové slová: odmena správcov, spôsob výpočtu odmeny, vyrovnací správca, suma použitá na uspokojenie veriteľov

Zbierka NS 5/2010
R 44/2010
Uznesenie
Právna veta: Ak výšku odmeny vyrovnacieho správcu nemožno vypočítať podľa vyhlášky č. 493/1991 Zb., súd odmenu nemôže priznať.

Úryvok z textu:
... výška odmeny správcu musí byť vyjadrená číslom nula, preto odmena správcovi nemohla byť priznaná. Vykonávanie funkcie správcu bezprostredne súvisí s podnikateľskou činnosťou, ktorá je vždy spätá s rizikom. Suma, ktorá sa použila na uspokojenie veriteľov, môže byť niekoľko miliónov, ale môže byť .
Kľúčové slová: začiatok plynutia premlčacej lehoty, majetkový podiel, nakladanie s majetkovým podielom, premlčanie podľa OZ

Zbierka NS 2/2006
R 18/2006
Rozsudok
Právna veta: Vydanie majetkového podielu oprávnenej osobe sa premlčuje v trojročnej dobe (§ 101 Občianskeho zákonníka), ktorá začína ply­ núť po márnom uplynutí 90-dňovej lehoty od doručenia výzvy na jeho vydanie.

Úryvok z textu:
... na danú vec aplikovať ani Obchodný zákon­ ník, nakoľko medzi účastníkmi konania nejde o vzťah zo vzájomnej podnikateľskej činnosti, i keď žalobcovia vykonávajú poľnohospodársku činnosť ako osoby, ktoré sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu. ... je podnikateľským subjektom, nejde v danom prípade o obchodnoprávny vzťah, keďže uplatnený nárok nevyplýva z ich vzájomnej podnikateľskej Činnosti, teda nejde o vzťah upravený Obchodným zákonní­ kom. Podľa § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo sa .
Kľúčové slová: trvanie väzby, kolúzna väzba, dôvody väzby

Zbierka NS 10/2018
R 100/2018
Uznesenie
Právna veta: Účelom trestného konania v zmysle tretej kumulatívnej podmienky podľa § 76 ods. 3 veta druhá Trestného poriadku je nielen náležité zistenie trestného činu a spravodlivé potrestanie páchateľa podľa zákona v zmysle § 1 Trestného poriadku (generálne vyjadrený účel zákona z hľadiska rozhodnutia vo veci samej), ale aj zamedzenie okolnostiam, na odvrátenie ktorých je zamerané ustanovenie § 71 Trestného poriadku o dôvodoch väzby. Ochrana práv fyzických a právnických osôb presahuje najmä pri tzv. preventívnej väzbe rámec stíhania obvineného za skutok, ktorý je predmetom dotknutého konania. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sám bol len podriadený. K existencii väzobného dôvodu poukázal na to, že viacerí obvinení počas väzobného stíhania svoju podnikateľskú činnosť ukončili. Na podklade uvedeného obvinený P. P. navrhol, aby sťažnostn ý súd napadnuté uznesenie zrušil, návrhu ... sa výške skrátenej dane pohybuje na úrovni 770.000 €). Ani skutočnosť, že viacerí obvinení medzičasom ukončili svoju podnikateľskú činnosť, n edáva dostatočné záruky, že v trestnej činnosti nebudú pokračovať. Je im totiž veľmi dobre známy prokurátorom .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.