SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111192
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64068
USSR: 35171
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423221
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
29.03.2020 04:15

Nájdené rozsudky pre výraz: podpis primátora


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podpis primátora
  • podpisat nájdené 16754 krát v 6444 dokumentoch
  • primator nájdené 972 krát v 294 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Krajské súdy SR 17 dokumentov


Kľúčové slová: preddavkové faktúry, súhlas na zaplatenie faktúry, podpis primátora, verejný činiteľ

Zbierka NS 6/2008
R 60/2008
Uznesenie
Právna veta: I. Primátor mesta, ako jeden z dvoch štatutárov mesta oprávnených spoločne podpisovať faktúry, je pri rozhodovaní o podpísaní faktúry, na základe ktorej sa vykoná platba pre iný právny subjekt, verejným činiteľom. II. Jednočinný súbeh trestného činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody podľa § 160a ods. 1, ods. 2 Trestného zákona s trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 Trestného zákona je možný za predpokladu, že verejný činiteľ, ktorý v súvislosti s výkonom svojej právomoci prijal úplatok, zároveň poruší svoje povinnosti spôsobom a za podmienok ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci proti obžalovanému Ing. J. P. pre trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej úlohy podľa § 160a ods. 1 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na verejnom zasadnutí konanom 5. júna 2008 v Bratislave prerokoval odvolanie obžalovaného Ing. J. P. proti rozsudku samosudcu Špeciálneho .
Kľúčové slová: základné práva a povinnosti colníka, zneužívanie právomoci verejného činiteľa

Zbierka NS 2/2019
R16/2019
Stanovisko
Právna veta: I. Ak verejný činiteľ koná spôsobom uvedeným v § 326 ods. 1 písm. a) až c) Trestného záko na a zároveň (navyše) za také zneužívanie svojej právomoci prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, ide nielen o spôsobenie dvoch rôznych (aj keď vecne nadväzujúcich) následkov, definovaných v dvoch rôznych ustanoveniach osobitnej časti Trestného zákona, ale aj o dve rôzne, kvalitatívne odlišné (aj keď vecne nadväzujúce) konania, ktoré k spôsobeniu dotknutého kauzálneho následku diferencovane smerujú; to platí aj v prípade, ak sa tieto konania chronologicky prekrývajú. V popísanej situácii ide o viacčinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa v danom prípade na preplatenie faktúry vyžadoval podpis najmenej dvoch alebo štatutárov mesta Č. Podstatnou okolnosťou je, že samotný podpis primátora bol aktom obsahujúcim aj prvok rozhodovacej právomoci, keďže aj od rozhodnutia obžalovaného záviselo, či uvedenú faktúru podpíše a táto bude .
Kľúčové slová: rozhodnutie orgánu verejnej správy, právo na náležité odôvodnenie rozhodnutia, správny orgán , náležitosti rozhodnutia

Zbierka NS 7/2013
R 106/2013
Rozsudok
Právna veta: Predmetom preskúmania súdom v správnom súdnictve môžu byť aj rozhodnutia orgánov verejnej správy, ktoré nemajú formálne náležitosti.

Úryvok z textu:
... proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácií zo dňa 18. októbra 2010 - odpoveď“ taktiež na hlavičkovom papieri mesta Púchov s podpisom primátora mesta Púchov H. a otlačkom guľatej pečiatky mesta Púchov. Po zrušení fiktívneho rozhodnutia Primátora mesta Púchov, v spojení ... žiadosť bola daná odpoveď pod. č. 2010/03096 dňa 18. októbra 2010 na hlavičkovom papieri mesta Púchov s podpisom primátora mesta Púchov H. a otlačkom guľatej pečiatky mesta Púchov. Proti tomuto „rozhodnutiu“ podala žalovaná dňa 25. októbra .
Právna veta: Prokurátor má pravdu len čiastočne, keď tvrdí, že konanie obžalovaných by malo byť posúdenie ako trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní podľa § 266 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. Konaním obžalovaných prezentovaným v obžalobe možno zistiť naplnenie takmer všetkých znakov skutkovej podstaty tohto trestného činu – objekt, objektívna stránka i subjekt. Podľa názoru najvyššieho súdu, podobne ako aj názoru špecializovaného trestného súdu, absentuje v konaní obžalovaných ďalší nevyhnutný znak skutkovej podstaty žalovaného trestného činu, a to subjektívna stránka – vo forme úmyselného zavin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... M. len za samotný deklaratórny po dpisový akt istého právneho úkonu, akým je zmluva, ktorá pred záverečným podpisom primátora prešla jednotlivými oddeleniami magistrátu M. za účelom jej prehodnotenia. Práve vedúci zamestnanci týchto oddelení nesú zodpovednosť za to ... stanovisko, čo im vyplýva nie len z vnútorných predpisov M. , ale aj z platnej legislatívy. Finálny podpis primátora je len deklaratórny podpisový akt istého právneho úkonu, v tomto prípade zmlu vy a práve vedúci zamestnanci týchto .
Merito o zaplatenie 28 851 032 Sk
... mestu S. Mestský úrad identifikačné číslo pridelené nemá, keďže nemá právnu subjektivitu. Za osobu, ktorá robila úkon, konal a listinu podpísal primátor, ktorý je predstaveným mesta (nie mestského úradu) a jeho najvyšším výkonným orgánom. Primátor zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom .
Merito neoprávnená osoba - § 250d ods. 3 O.s.p.
... 21.februára 2005. Následne nato, žalobcovia vyplnili za ich matku A. K. žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby, ktorú matka žalobcov podpísala. Primátor mesta Prievidza dňa 24.februára 2005 vydal rozhodnutie č. 2.3.1-5851-2005/28906 CAV, ktorým bola A. K .
Merito o zaplatenie 825 544 Sk
... , že nešlo o solidárny záväzok dlžníka a ručiteľa. Poukázal na text dohody z 25. januára 2007, ktorú za žalovaného 2/ podpísal primátor mesta bez schválenia tohto úkonu mestským zastupiteľstvom, napriek tomu, že to vyžaduje štatút mesta. Uviedol, že na podnet poslancov mestského .
Merito o 130 267,01 eur s prísl.
... 23 K tomu dovolací súd uvádza, že dodatok k nájom nej zmluve z 13. novembra 1998 za prenajímateľa M. S. podpísal primátor Ing. Š.M. a za nájomcu M. . V texte zmluvy je uvedené, že nájomnou zmluvou zo 7. augusta 1995, uzavretou .
Merito zákon o slobode informácii, nepreskúmateľné rozhodnutie
... ako „Odvolanie proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácií zo dňa 18.10 .2010 - odpoveď “ taktiež na hlavičkovom papieri mesta P. s podpisom primátora mesta P. Ing. M. M. a odtlačkom guľatej pečiatky mesta P. . Treba vytknúť krajskému súdu, že ponechal celkom bez ... . Na túto žiadosť bola daná odpoveď pod. č. 2010/03096 dňa 18. októbra 2010 na hlavičkovom papieri mesta P. s podpisom primátora mesta P. Ing. M. M. a odtlačkom guľatej pečiatky mesta P. . Proti tomuto „rozhodnutiu“ podala žalovaná dňa 25. .
Merito o zaplatenie 7 449,15 Eur s prísl.
... nie je totožná so Zmluvou o zabezpečení prevádzky a vysielania mestskej televízie , ako aj na základe toho, že túto zmluvu podpísal primátor Mesta T. bez schválenia mestským zastupiteľstvom, dospel odvolací súd k záveru, že zmluva je absolút ne neplatná podľa § 39 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.