SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1186891
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64710
USSR: 35922
NSČR: 124652
NSSČR: 67430
USČR: 80155
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425530
Krajské súdy (ČR): 43761
Posledná aktualizácia
09.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: podpora v nezamestnanosti


Približný počet výsledkov: 187 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podpora v nezamestnanosti
  • podpora nájdené 7383 krát v 3213 dokumentoch
  • v nájdené 3950008 krát v 64695 dokumentoch
  • nezamestnanost nájdené 4321 krát v 1187 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 69 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 31 dokumentov
Krajské súdy SR 2031 dokumentov


Právna veta: Podľa § 255 ods.1 citovaného zákona, za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ak tento zákon neustanovuje inak. V konaní bolo nesporne preukázané, že navrhovateľ spĺňa podmienku invalidity, keďže bolo ustálené, že pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, keď miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách bola u navrhovateľa určená v rozsahu 75% od 25. októbra 2 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Violy Takáčovej, v právnej veci navrhovateľa J.Č., bytom v S., proti odporkyni S.P.-Ú., B., o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Žiline, č.k. 25Sd/99/2007-17 z 12. júla 2007, rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Žiline z 12. júla 2007, č. .
Právna veta: S účinnosťou od 1. januára 2001 nemožno za náhradnú dobu považovať každú dobu nezamestnanosti, keďže podľa § 9 ods.1 písm. d/ zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 446/2000 Z. z. je náhradnou dobou len taká doba, po ktorú sa evidovanému nezamestnanému vyplácala podpora v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu A. Žákovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľky A.J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č.k. 5Sd/184/2007-23 zo 14. marca 2008, rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej .
Právna veta: Ustanovenie § 55 ods. 2 zákona č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov nebráni priznaniu neprávom odopretej dávky v nezamestnanosti alebo jej priznaniu v riadnej výške za dobu viac ako tri roky, ak nárok na dávku v nezamestnanosti bol uplatnený včas, ale o nároku na podporu v nezamestnanosti nebolo rozhodnuté a žiadateľovi bol priznaný len preddavok na podporu v nezamestnanosti.

Úryvok z textu:
9Sžso/15/2010 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Ne vedelovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej , PhD. a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci žalobcu J. M. , proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústredi u, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej číslo 232 -811/2009 z 18. mája 2009, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v .
Kľúčové slová: vdovský dôchodok, podpora v nezamestnanosti, získanie potrebnej doby poistenia, náhradné doby

Zbierka NS 7/2011
R 119/2011
Rozsudok
Právna veta: Doba, po ktorú bol žiadateľ o dávku dôchodkového poistenia v evidencii nezamestnaných bez nároku na podporu v nezamestnanosti, bola náhradnou dobou len do 31. decembra 2000. Po tomto dni bola náhradnou dobou len vtedy, ak sa evidovanému nezamestnanému vyplácala podpora v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu1/2/.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1So/ 8/20 10 R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u JUDr. Igora Belka a členov JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a Ing. JUDr. Miroslava Gavalca v právnej veci navrhovateľ ky : M. , bytom R. , proti odporkyni : Sociálnej poisťovni - ústrediu , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o vdovsk ý dôchodok , na odvolanie navrhovateľ ky proti rozsudku Krajského súdu v Žilin e č.k. 24Sd/160/2009 -28 zo dňa 28.10 . .
Kľúčové slová: podpora v nezamestnanosti, uchádzač o zamestnanie, obdobie dôchodkového poistenia je obdobie, náhradné doby

Zbierka NS 6/2000
R 117/2000
Uznesenie
Právna veta: Každú dobu, počas ktorej bol dôchodca evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na ktoromkoľvek úrade práce je potrebné započítať do doby jeho zamestnania (§ 9 ods. 1 písm. d/ zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1, ods. 3 vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.) Započítanie doby nezamestnanosti ako náhradnej doby zamestnania zákon č. 100/1988 o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov nespája s poskytovaním podpory v nezamestnanosti.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Odporkyna rozhodnutím zo 4. marca 1999 zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok z dôvodu nesplnenia podmienky stanovenej v § 29 ods. 4, ods. 5 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“), keďže navrhovateľ pred vznikom invalidity z posledných desiatich rokov nebol zamestnaný po dobu piatich rokov. Krajský súd v N. konajúc na návrh navrhovateľa preskúmavané rozhodnutie od- porkyne potvrdil, keďže mal za .
Kľúčové slová: podpora v nezamestnanosti, príprava na budúce povolania a výživné, podmienky nároku na sirotský dôchodok

Zbierka NS 3/2002
R 46/2002
Rozsudok
Právna veta: Poberateľa podpory v nezamestnanosti nemožno považovať za nezaopatrené dieťa ani v čase školských prázdnin, ktoré bezprostredne nadväzujú na skončenie štúdia. Túto dobu možno započítať do doby sústavnej prípravy dieťaťa na budúce povolanie, a teda nemôže byť ani dobou starostlivosti o nezaopatrené dieťa, ktorá podmieňuje poskytovanie vdovského, ale i sirotského dôchodku.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. napadnutým rozsudkom potvrdil rozhodnutia z 18. októbra 1999, ktorými odporkyňa uložila navrhovateľke povinnosť vrátiť preplatok na vdovskom dôchodku v sume 3 424 Sk a preplatok na sirotskom dôchodku v sume 3 182 Sk, čo odôvodnila oneskoreným hlásením skutočnosti, že syn navrhovateľky prerušil štúdium. Krajský súd rozhodol tak po zistení, že navrhovateľka prevzala vdovský dôchodok za mesiac júl 1999 v sume 3 424 Sk a sirotský dôchodok na syna M. za mesiace jún a júl 1999 v sume 3 182 Sk, .
Kľúčové slová: strata na zárobku pri škode na zdraví, pracovná neschopnosť, pravdepodobný zárobok, osoba zárobkovo činná

Zbierka NS 2/2004
R 29/2004
Rozsudok
Právna veta: Nárok na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti má poškodený aj v prípade, ak v čase vzniku škody nebol zamestnaný a nedosahoval žiadny zárobok, resp. iný príjem, nahradzujúci zárobok, ale poberal len podporu v nezamestnanosti. Poškodený v takomto prípade musí preukázať, že po skončení pracovnej neschopnosti sa chcel stať osobou zárobkovo činnou, k čomu nedošlo len v dôsledku poškodenia jeho zdravia. Pri určení výšky nároku na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti treba vychádzať z pravdepodobného zárobku, ktorý by poškodený dosiahol, ne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pracovnom alebo inom obdobnom pomere, ale je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a poberá, resp. poberal podporu v nezamestnanosti, pričom však robil prípravy pre započatie podnikateľskej činnosti. Pri kladnom zodpovedaní uvedenej otázky mala byť v ... zamestnaná; od 1. augusta 1991 do 13. novembra 1992 bola evidovaná ako uchádzačka o zamestnanie a poberala podporu v nezamestnanosti. Počas svojej práceneschopnosti, ktorá trvala do 13. novembra 1992, od ktorého dňa je invalidnou dôchodkyňou, žalobkyňa .
Kľúčové slová: dávka dôchodkového zabezpečenia, výkon sociálneho poistenia

Zbierka NS 2/2006
R 24/2006
Rozsudok
Právna veta: Podľa či. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky výklad a uplatňovanie zákonov musí byť v súlade s ústavou aj medzinárodnými dohovormi, preto odporkyňa musí nárok žiadateľa o invalidný dôchodok posúdiť aj z hľadiska či. 39 Ústavy Slovenskej republiky a či. 58 Dohovoru o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia č. 102 (oznámenie č. 46J/1991 Zb.).

Úryvok z textu:
... . II ako uchádzač o zamestnanie. Doba evidencie od 1. januára 2001 do 8. septembra 2003, počas ktorého mu nebola vyplácaná podpora v nezamestnanosti, mu nebola s poukazom na § 9 ods. 1 písm. d) a § 169c zákona o sociálnom zabezpečení v znení .
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť k dieťaťu, zanedbanie povinnej výživy, zánik trestnosti

Zbierka NS 2/2002
R 23/2002
Rozsudok
Právna veta: I. Zákonná povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného v zmysle § 213 Trestného zákona nespočíva len v peňažnom plnení, ale aj v povinnosti vyživovať a zaopatrovať oprávnenú osobu v naturálnej podobe, t. j. vo faktickej starostlivosti o jeho bývanie, ošatenie, hygienu, zdravie, vrátane starostlivosti o jeho výchovu a všestranný rozvoj. II. Pri riešení otázky, či vyživovacia povinnosť k maloletému dieťaťu nezanikla napr. v dôsledku toho, že oprávnená osoba je schopná sama sa živiť (§ 85 ods. 1 zákona o rodine v znení neskorších predpisov) nemožno vychádzať len z toho, že dieťa už ukončilo zá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... minimálne, maloleté dvojčence boli síce na Okresnom úrade práce K. III v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie, no na podporu v nezamestnanosti im nárok nevznikol z dôvodu uvedeného v § 46 ods. 1 zákona č. 387/1996 Z. z. Pri ... T. od 28. apríla 1999 boli na Okresnom úrade práce K. III v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie, no podporu v nezamestnanosti nepoberali, nakoľko im na túto podporu nevznikol nárok z dôvodu nesplnenia podmienok § 46 ods. 1 zákona č. 387 .
Právna veta: Podľa § 106 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov má oprávnený občan alebo iný príjemca dávky dôchodkového zabezpečenia na splnenie ohlasovacej povinnosti predpísanú písomnú formu. Jej nedodržanie môže mať za následok vznik zodpovednosti za preplatok na dávke.

Úryvok z textu:
... zodpovednosti za preplatok až do 20. novembra 1997, kedy začal úrad práce vyplácať A. V. podporu v nezamestnanosti, nekorešponduje s platnými právnymi predpismi. Zároveň namietala správnosť záveru o prípadnom splnení ohlasovacej povinnosti tým, že navrhovateľka ... uvedenému rozsudku prvostupňového súdu od- porkyňa opätovne zdôraznila časový rozdiel medzi vznikom nároku A. V. na podporu v nezamestnanosti a vznikom jej nároku na výplatu tejto podpory. Zotrvala na stanovisku, že názor súdu o vzniku .
Kľúčové slová: doba nezamestnanosti, doba zamestnania

Zbierka NS 1/2002
R 16/2002
Uznesenie
Právna veta: Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov sa doba nezamestnanosti preukazuje potvrdením príslušného štátneho orgánu, ktorý občana viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Ak občan podmienky pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie spĺňal, potom skutočnosť, že ho príslušný štátny orgán v tejto evidencii neviedol, lebo o jeho žiadosti ešte nerozhodol, mu nemôže byť v neprospech.

Úryvok z textu:
... o zamestnanie, hoci sa o zamestnanie uchádzal a ako bolo rozhodnuté o jeho žiadostiach o sprostredkovanie zamestnania a poskytnutie „podpory v nezamestnanosti“. Ak totiž navrhovateľ spĺňal všetky podmienky pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, potom skutočnosť, že ho príslušný ... 1990 v závode M. B. nad B. Súčasne je z uvedených dokladov zrejmé i to, že žiadal „o podporu v nezamestnanosti“. Z dokladov predložených navrhovateľom vyplýva aj to, že v júli 1994 sa obrátil na Obvodný úrad práce v B. .
Právna veta: Náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku, na ktorú má nárok zamestnanec, ktorý okamžite zrušil pracovný pomer (§ 54 ods. 3 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce), nie je príjmom za vykonanú prácu, ako to predpokladá ustanovenie § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni, a preto ju nemožno považovať za vymeriavací základ.

Úryvok z textu:
... ujmu - zníženie starobného dôchodku. Poukázal tiež na to, že v roku 1999 mu nebola po skončení pracovného pomeru vyplácaná ani podpora v nezamestnanosti. Žiadal preto, aby odvolací súd rozsudok krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. V odvolacom konaní navrhovateľ .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.