Nájdené rozsudky pre výraz: pohľadávky proti podstate

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 667

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

114 dokumentov
724 dokumentov
3 dokumenty
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 31 ods. 2 zákona o konkurze a vyrovnaní v znení účinnom do 31.7.2000 pohľadávkami proti podstate, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu, sú aj nároky na náhradu nákladov spojených s udržiavaním a správou podstaty. Podľa odseku 1 uvedeného ustanovenia, pohľadávky proti podstate možno uspokojiť kedykoľvek v priebehu konkurzného konania. Keďže žalobcom uplatnená pohľadávka vznikla po vyhlásení konkurzu a predstavuje náklady spojené s udržiavaním a správou podstaty, súd prvého stupňa postupoval správne, keď žalobe vyhovel.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beaty Miničovej a členiek JUDr. Viery Pepelovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci žalobcu B., zastúpeného JUDr. A., proti žalovanému Ing. M., správcovi konkurznej podstaty úpadcu M. v konkurze, K., o zaplatenie 104 000 Sk, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 16 Cbi 35/03-110 zo dňa 27. novembra
Právna veta: Pohľadávkami proti podstate sú pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a sú splatné v priebehu konkurzu. V priebehu konkurzného konania možno uspokojiť kedykoľvek pohľadávky proti podstate (§ 31 ods.1 písm. f/ ZKV). Je nesporné, že predmetná pohľadávka žalobcu vznikla a ako aj jej splatnosť nastala až po vyhlásení konkurzu, a preto sa jedná sa o pohľadávku proti podstate v zmysle § 31 ods. 3 písm. a/ ZKV.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobcu: S., a. s., Š., X. Bratislava IČO: X., proti žalovanému: J. správkyňa konkurznej podstaty úpadcu P., IČO: X., o určenie poradia prihlásenej pohľadávky, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 34 Cbi/6/2007-45 zo dňa 17. januára 20
Právna veta: Z zdôvodnenia napadnutého rozhodnutia však nevyplýva, že prvostupňový súd žalobu zamietol z dôvodu, že ide o pohľadávku premlčanú ale že ide o pohľadávku tak ako je prihlásená, ktorú nie je možné považovať za pohľadávku proti podstate, tak ako je definovaná v zákone o konkurze a vyrovnaní. Z podanie žalobcu je zrejmé, že uplatnil právo na určenie pohľadávky proti podstate, ktorá pohľadávka mu mala vzniknúť titulom náhrady škody. Z predložených dokladov však nie je zrejmé, na základe čoho mu škoda, vo výške ktorej pohľadávku proti podstate žiada určiť, vznikla. Predpokladom pre úspešné uplatne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Ob o 135 /2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. J. Zemaníkovej a členov senátu JUDr. Petra Dukesa a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v právnej veci žalobcu : Ing. Bc. J. S., L. , zast. advokátkou JUDr. E. K. , L. , proti žalovan ej: JUDr. V. K. , S., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu S.-C. , spol. s r. o. v konkurze, N.T. , IČO: X. , o určenie pravosti pohľadávky proti p
Kľúčové slová: správca konkurznej podstatypohľadávka proti podstaterozvrh
R 100/2014
Právna veta: Veriteľ s pohľadávkou proti podstate je v priebehu konkurzného konania oprávnený domáhať sa voči správcovi konkurznej podstaty jej zaplatenia žalobou o splnenie povinnosti podanou podľa ust. § 80 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku. Ustanovenie § 31 ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov neupravuje formu, v akej si veriteľ má uplatniť pohľadávku proti podstate u správcu, preto veriteľ tak môže urobiť aj faktúrou, ak z jej obsahu vyplýva, v akej výške a z akého právneho dôvodu si pohľadávku proti podstate uplatňuje. V prípade úspechu veriteľa s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 71.221,64 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 14,25 % od 05. 06. 2007 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania vo výške 6.565,97 eur. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že dňa 23. januára 2004 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka S. l. z., a. s., H., IČO: XX (ďalej aj „úpadca“) a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. V. H., so sídlom ul. D. H. X, L.. Žalobca si podanou
Právna veta: Podľa § 32 ods. 1 ZKV /platného do 1.2.1998/ v rozvrhu sa uspokoja najprv pohľadávky proti podstate /§ 31 ods. 2/ a pracovné nároky / § 31 ods. 3/. Ak výťažok za speňaženie nepostačuje na plnú úhradu všetkých týchto pohľadávok, uhradia sa najprv výdavky správcu a ostatné pohľadávky sa uspokoja pomerne. Ak nemožno plne uspokojiť pohľadávky toho istého poradia, uvedené v odseku 2, uspokoja sa pomerne. Z rozhodnutia súdu nie je zrejmé, z akých dôvodov boli pohľadávky veriteľa podľa rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty zaradené do III. triedy a uspokojené.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 1 Obo 58/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu D. šp. „v likvidácii“, O., Ž., IČO: X., o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty, na odvolanie veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36- 24K 192/96- 370 zo dňa 2. apríla 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší sú
Právna veta: Zákon o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov stanovuje pravidlá pre uspokojenie pohľadávok veriteľov (§ 32 ZKV) tak, že v rozvrhu sa uspokoja pohľadávky, ktoré neboli uspokojené v priebehu konkurzu – t.j. pohľadávky proti podstate a nároky podľa § 31 ods. 1 písm. a/ až c/. Po úplnom uspokojení týchto pohľadávok sa uspokoja ostatné nároky t.j. pohľadávky oddelených veriteľov (§ 28 ZKV), pohľadávky veriteľov I. triedy, II., III. a IV. triedy. Za situácie keď výťažok z predaja majetku nepostačuje na úplné uspokojenie všetkých veriteľov tohto istého poradia, rieši zákon ic ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: R., a.s., P. X., K., IČO: X., o rozvrhu speňaženého majetku z konkurznej podstaty na odvolanie veriteľa M., s.r.o., P. a veriteľa T., a.s., K. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 12. novembra 2007, č.k.: 4K 166/1999-265, takto r o z h o d o l: Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 12. novembra 2007, č. k.: 4K 166/1999-265 p o t v r d z u j e. O d ô
Právna veta: Veriteľ si môže u správcu uplatniť pohľadávku proti podstate s uvedením jej právneho dôvodu a výšky len do zverejnenia oznámenia správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zverejniť rozvrh podľa ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v Obchodnom vestníku. Po zverejnení takéhoto oznámenia môže veriteľ v konkurznom konaní uplatniť pohľadávku proti príslušnej podstate výlučne v odôvodnených námietkach na predpísanom tlačive v lehote určenej v ustanovení § 96 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Na pohľadávku, ktorú veriteľ neup ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Okresný súd Nitra (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 29. mája 2017, č. k. 23Cbi/36/2016-117 určil, že pohľadávky žalobcu - daň z nehnuteľností na základe rozhodnutí M. N. z 22. apríla 2014, č. XXXXXX/XXXX vo výške 23 098,01 eur; z 23. apríla 2015 č. XXXXXX/XXXX vo výške 23 098,01 eur a z 19. apríla 2016, č. XXXXXX/XXXX vo výške 5 774,50 eur - sa považujú v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu P., s. r. o., okresnom súde na pod
Právna veta: Podľa § 14 ods. 2 ZKV, ak zmluvu o vzájomnom plnení ešte v čase vyhlásenia konkurzu nesplnil ani úpadca, ani druhý účastník zmluvy, alebo sa splnila len čiastočne, každá zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť. Nemohlo dôjsť k úplnému splneniu zmluvy len splnením čl. I, nakoľko zmluva bola uzavretá na dobu určitú a nebola uzavretá len za účelom poskytnutia finančných prostriedkov zo strany žalobcu, ale aj na plnenie účelu, ktorý samotný beneficient deklaroval. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že žalobca mal oprávnenie od zmlúv podľa § 14 ods. 2 ZKV odstúpiť, pretože boli plnené len čiastočne. Nak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova č. 12, Bratislava, IČO: 30 794 323, proti žalovanej: JUDr. D.V., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu I., a.s., B.X., L.M., IČO: X., zast. JUDr. F.V., advokátom, H.X., B.B., o určenie pravosti a por
Právna veta: Pohľadávka na zaplatenie vopred uhradeného a nespotrebovaného nájomného vyplývajúca zo zmluvy o dlhodobom podnájme (rovnako i v prípade zmluvy o dlhodobom nájme) nie je podmienenou pohľadávkou podľa § 20 ods. 1 v spojení s § 20 ods. 2 veta druhá zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, ale je pohľadávkou proti podstate v zmysle § 31 ods. 3 písm. a/ tohto zákona, vyplývajúcou z nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá vznikla po vyhlásení konkurzu a je splatná v priebehu konkurzu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2ObdoV/9/2018 7005201546 11. decembra 2019 JUDr. Viera Pepelová ECLI:SK:NSSR:2019:7005201546.1 ROZSUDOK D. súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Pepelovej a členiek senátu JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Kataríny Pramukovej, Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Gabriely Mederovej, v právnej veci žalobcu: Nákupné centrum, s. r. o., so sídl
MENU