Nájdené rozsudky pre výraz: pohľadávky štátu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 62

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

29 dokumentov
381 dokumentov
11 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vydanie vecimimosúdne rehabilitácie
R 94/1998
Právna veta: Oprávnená osoba, ktorej podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách boli vydané nehnuteľnosti, je povinná uhradiť sumu, ktorú vyrovnal štát vyporiadaním podľa osobitných predpisov, ak na nehnuteľnosti ku dňu jej prevzatia štátom viazli pohľadávky peňažných ústavov zabezpečené obmedzením prevodu nehnuteľností (§ 10 ods. 2 cit. zákona); oprávnená osoba nemá túto povinnosť, ak uvedené pohľadávky boli zabezpečené záložným právom.

Úryvok z textu:
Návrhom, ktorý došiel súdu 25. októbra 1994 sa navrhovateľ domáhal zaplatenia sumy 7361,43 Sk na tom základe, že odporcovi boli podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách vydané nehnuteľnosti, na ktorých viazla pohľadávka štátu v sume, ktorá tvorí žalobnú pohľadávku a odporca ju odmieta zaplatiť. Okresný súd v Trenčíne rozsudkom zamietol návrh žalobcu s odôvodnením, že pohľadávka v danom prípade nebola zabezpečená obmedzením prevodu nehnuteľnosti, ako to predpokladá právna úprava
Kľúčové slová: odmena správcovsprávca konkurznej podstaty daň z pridanej hodnoty
R 17/2009
Právna veta: Odmena správcu konkurznej podstaty sa nezvyšuje o daň z pridanej hodnoty.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 23. marca 2005, č. k. 25-24 K 463/99-427, schválil konečnú správu o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovanie odmeny a výdavkov JUDr. D. V. zo dňa 31. júla 2004 a jej doplnenia z 28. septembra 2004 v rozsahu, že celkový príjem do podstaty je 12 661 940,75 Sk, počas konkurzného konania boli uspokojené pohľadávky proti podstate vo výške 2 151 629,94 Sk, odmena správkyne podstaty je 1 207 947,- Sk a výdavky správkyne podstaty sú 56 000,- Sk. Na rozdele
Právna veta: Na tvrdenie navrhovateľa, že predmetná nehnuteľnosť mala byť v zmysle ust. § 14 ods. 1 zák. č. 180/1995 Z. z. vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, nemožno prihliadať, nakoľko príslušný správny orgán pri rozhodovaní o priznaní reštitučného nároku skúma len zákonné predpoklady pre navrátenie vlastníctva a nie je oprávnený skúmať, za akých okolností došlo ku skutkovému a právnemu stavu predmetnej nehnuteľnosti, že reštituovaná nehnuteľnosť neumožňuje navrátenie vlastníctva k tejto nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky , v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauer ovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci navrhovate ľa: O. O. , bytom Z. , proti odporcovi : Obvodný pozemkový úrad v Dunajskej Strede , Kor zó Bélu Bartóka č. 789 /3, Dunajská Streda, za účasti: 1/ J., bytom Z. , 2 / J. bytom H., 3 / A. , bytom Z. , v konaní o preskúmanie zá
Právna veta: Najvyšší súd sa stotožňuje s názorom žalobcu, že sankčný úrok ako „istá budúca pohľadávka“ v kontexte § 71 ods. 4 zákona o správe daní môže vzniknúť až okamihom právoplatnosti platobného výmeru ukladajúceho daňovému subjektu povinnosť zaplatiť vyrubenú daň a teda len týmto okamihom sa daňová pohľadávka stáva istou daňovou pohľadávkou a sankčný úrok istou budúcou daňovou pohľadávkou.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /12/20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R. F. , bytom D.X.D. , IČO: X. , zastúpený JUDr. D. H. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovanému Daňové mu riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici , Nová č. 13 , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/226 /1446 -20394/2008/995312 -r z 21. februára 2008, o odvolaní žalo bcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline , č. k. 21
Kľúčové slová: rozsah pôsobnosti zákonanáhrady za nevydané pozemky
Právna veta: Ustanovenie § 1 reštitučného zákona je potrebné vykladať v súvislosti so zákonnou úpravou o vlastníctve oprávnenej osoby ustanovenou v zákone o pôde, v zmysle ktorej pozemkový úrad rozhodol o vlastníctve oprávnenej osoby k nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 4 v spojení s § 4 ods. 1, 2 a v spojení s § 6 ods. 1, 2 tak, že sa jej vydajú alebo nevydajú žiadané nehnuteľnosti alebo ich časť a pokiaľ boli splnené zákonné podmienky ustanovené v § 11 ods. 1, pre ktoré nebolo možné pozemky alebo ich časť vydať, pozemkový úrad rozhodol o práve oprávnenej osoby na náhradu za nevydané pozemky.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateliek: 1/ M. B., bytom L., B., 2/ Ľ. V., bytom O., zastúpené M. R., bytom P., ul. S., proti odporcovi: O. P. Ú. v L., za účasti: S. P. F.B, B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 10. apríl
Právna veta: I. Osobitná právna úprava začatia konkurzného konania nebráni tomu, aby konkurzný súd preskúmal formálnu a materiálnu správnosť listín priložených k návrhu, vrátane exekučného titulu, ktoré sú jeho obligatórnou náležitosťou. II. Vyhlásenie konkurzu predstavuje „rozhodnutie vo veci“, preto konkurzný súd v každom štádiu konania musí skúmať aktívnu vecnú legitimáciu navrhovateľa. III. Ak navrhovateľ ako veriteľ nepreukáže pohľadávku, ktorú uvádza v návrhu na vyhlásenie konkurzu voči dlžníkovi spôsobom stanoveným v ust. § 12 ods. 2 písm. a/, b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštruktura ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len "konkurzný súd") uznesením č. k. 1K/59/2014-47 z 20. júla 2015 zamietol návrh navrhovateľa (veriteľa) na vyhlásenie konkurzu podaný proti dlžníkovi I. B., nar. X., J. (ďalej len "dlžník"). V odôvodnení napadnutého rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ preukazoval oprávnenie podať návrh na vyhlásenie konkurzu rozhodcovským rozsudkom Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri R. a. s. B. sp. zn. II-A/0412/0003 z 9. augusta 2013, ktoré sa stalo právoplatné 31.
Právna veta: I. Daňové záložné právo, zriadené v daňovom konaní ako výsledok činnosti správcu dane pri zabezpečení daňového nedoplatku (§ 71 ods. 1 zákona č. 511/1992 Z. z. v znení do 31. augusta 2007) v dôsledku vyhlásenia konkurzu nezaniká a je zabezpečovacím právom podľa § 8 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. II. Správca dane s takýmto daňovým záložným právom ako veriteľ má právo na oddelené uspokojenie v konkurze a má sa na neho prihliadať ako na zabezpečeného veriteľa.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prešov (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 2Cbi/2/2013-162 z 27. októbra 2016 uložil žalovanému povinnosť vylúčiť z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa S. k., a. s. nehnuteľnosti špecifikované vo výroku rozsudku ako parcelu C-KN X - zastavané plochy a nádvoria o výmere 384 m2 a stavbu - rodinný dom na S. ulici, orientačné č. X, súp. č. X, zapísaný na C-KN parcele č. X, v obidvoch prípadoch v podiele zapísanom pod B2 V. D. vo výške 'A Súčasne priznal žalobkyni náhra
Právna veta: Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky právomoc prvostupňového správneho orgánu – Obvodného lesného úradu v Dolnom Kubíne na vydanie rozhodnutia v predmetnej veci z ustanovenia § 60 ods. 1 písm. c/ zákona č. 326/2005 Z. z. poukazujúceho na rozhodovanie podľa § 9 (teda i na rozhodovanie o penále) ako i z ustanovenia § 57 ods. 6 tohto zákona a právomoc žalovaného Krajského lesného úradu v Žiline z ustanovenia § 59 ods. 1 tohto zákona nepochybne vyplýva. Na tom nič nemení skutočnosť, že penále je príjmom štátneho rozpočtu (§ 47 ods. 2 zákona č. 303/1995 Z. z., § 31 ods. 8 záko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6Sžo 42/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu: Z., spol. s r.o., so sídlom ul. S., IČO: X., zastúpeného JUDr. M., advokátom v D., proti žalovanému: Krajský lesný úrad v Žiline, A. Kmeťa 17, Žilina, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.j. A/2007/00263/BOR z
Právna veta: Účelom zákona č. 229/1991 Zb. je zmiernenie následkov niektorých majetkových krívd z obdobia rokov 1948 až 1990, obnovenie pôvodných vlastníckych vzťahov k pôde a úprava niektorých vlastníckych vzťahov v uvedených súvislostiach. Pri výklade ustanovenia § 1 citovaného zákona o rozsahu pôsobnosti tohto zákona, je potrebné mať na zreteli záujem oprávnených osôb, pokiaľ uplatnili výzvou nárok na vydanie veci, pôdy, budov a stavieb patriacich k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti, ak sa obrátili na organizácie, o ktorých podľa objektívnych hľadísk boli presvedčené, že ich majetok držia a to v leho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: 1.S, nar. X. , bytom P, P. 2.A, nar. X. , bytom P, P., proti odporcovi: Slovenský pozemkový fond , so sídlom Búdkova 36, Bratislava , právne zastúpený: Advokátska kancelária ECKER -KÁN & PARTNERS, s.r.o. , so sídlom Námestie Martina Benku 9, Bratislava, IČO: 35 886 625 , v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy pri plnení povinností vyplývajúcich z vykonateľného roz
MENU