Nájdené rozsudky pre výraz: pohľadávky veriteľov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 912

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

361 dokumentov
12423 dokumentov
12 dokumentov
47 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pre posúdenie pohľadávky veriteľa ako podriadenej pohľadávky v zmysle ustanovenia § 95 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) sa pri jednoznačnom preukázaní spriaznenosti veriteľa s úpadcom v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 ZKR zohľadňuje jedine časové hľadisko vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu. Moment vyhlásenia konkurzu je zároveň relevantný iba v súvislosti s tým, či bol vyhlásený pred účinnosťou novely ZKR realizovanou zákonom č. 348/2011 Z. z. alebo po nej. Otázka času vzniku pohľadávky je z tohto dôvodu irelevantná.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Okresný súd Bratislava I (ďalej len „okresný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 31. mája 2018, č. k. 7Cbi/7/2016-153 žalobu zamietol a žalovanému priznal nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi v celom rozsahu. Medzi stranami sporu nebolo sporné, že dôvody popretia pohľadávky nesmerujú ani k právnemu dôvodu vzniku, ani k výške, ale výlučne a iba k poradiu uspokojenia, a to z dôvodu zistenej spriaznenosti veriteľa a úpadcu. Z vykonaného dokazovania
Právna veta: V tejto časti zákonnej úpravy možno hovoriť o vzťahu lex specialis, ktorým je v tomto prípade zákon o správe daní, k lex generalis, ktorým je zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Špeciálna úprava sa prejavuje v tom, že na rozdiel od iných typov konaní sa daňové konanie neprerušuje, taktiež nie je explicitne vylúčené jeho začatie v priebehu konkurzu, ako je tomu v prípade daňovej exekúcie. Z dikcie § 95 ods. 1 posledná veta v spojení s § 95 ods. 5 a s § 95 ods. 6 zákona o správe daní vyplýva, že sankcie, na ktorých vyrubenie nastali podmienky po vyhlásení konkurzu, teda spáchanie deliktu sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sžf/ 24 /20 10 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a člen ov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: JUDr. M. O. , K. , správca konkurznej podstaty úpadcu S., výrobné družstvo L. , zastúpeného JUDr. M. R. , advokátom so sídlom K. , proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej rep
Právna veta: Ustanovenie § 145 Obč. zákonníka sa vzťahuje na právne úkony týkajúce sa spoločných vecí, t. j. vecí, ktoré už sú súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva. Právna možnosť uzavierať zmluvy len jedným z manželov nie je existenciou bezpodielového spoluvlastníctva nijako obmedzená. Ustálená prax dovolacieho súdu hovorí, že tieto úkony sa priamo netýkajú už nadobudnutého majetku v BSM. Uzavretím takýchto zmlúv len jedným z manželov teda nevzniká spoločný záväzok manželov, ale iba individuálny záväzok toho manžela, ktorý zmluvu sám uzatvoril. V širšom kontexte existencie spoločného majetku manželov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/263/2019 3514201804 23. septembra 2020 JUDr. Oľga Trnková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:3514201804.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Prima banky a. s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31 575 951, zastúpenej Advokátskou kanceláriou SEDLAČKO & PARTNERS, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Štefánikova 8, IČO: 36 853 186, proti žalovaným 1/ K.
Právna veta: Podľa ustanovenia § 526 ods. 2 Občianskeho zákonníka totiž platí, že oznámenie postúpenia cedentom (doterajším veriteľom) zbavuje dlžníka práva požadovať predloženie zmluvy o postúpení. Dlžník tak podľa citovaného ustanovenia nemá právo ani zisťovať, či vôbec nejaká zmluva bola uzatvorená, a fortiori tak nemôže namietať ani nedostatky jej platnosti (zhodne už R 119/2003); jeho závery boli síce neskôr čiastočne relativizované v R 46/2009, pokiaľ ide o postúpenie pohľadávky v rozpore s § 525 Občianskeho zákonníka, ale o taký prípad v prerokúvanej veci nejde. Vo vzťahu k dlžníkovi je tak v týchto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Obo/14/2019 1017201626 29. 07. 2020 JUDr. Ivana Izakovičová ECLI:SK:NSSR:2020:1017201626.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ivany Izakovičovej a členiek Mgr. Soni Pekarčíkovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v spore žalobcu: Michal Retzer - Miešareň krmív, so sídlom Vlčkovce 44, 919 23 Vlčko
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka sa pri ukrátení uspokojenia veriteľovej pohľadávky predpokladá také zmenšenie majetku dlžníka, ktoré bráni uspokojeniu pohľadávky v celom rozsahu alebo aspoň sčasti a dôkazné bremeno preukázať, že táto podmienka úspešnej odporovateľnosti právnemu úkonu bola splnená je na žalobcovi. Nestačí pritom preukázať, že majetok dlžníka sa zmenšil. Musí byť preukázané, že sa zmenšil do takej miery, že to ohrozilo aspoň čiastočné uspokojenie veriteľovho nároku, teda, že došlo ku kvalifikovanému zmenšeniu jeho majetku. Odvolací súd ďalej uviedol, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2311225440 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2311225440.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Z. H., bývajúceho v X., zastúpeného ATTORNEYS GROUP s.r.o., advokátskou kanceláriou so sídlom v Banskej Bystrici , Kláry Jarunkovej č. 2, proti žalovanému P. F., bývajúcemu v X., zastúpenému Nagy & Partners, s.r.o.,
Meritum Majetok úpadcu
Právna veta: I. Právo úpadcu užívať predmet leasingu predstavuje majetkové právo, hodnotu ktorého je možné aj vyčísliť. II. Pojem „majetok úpadcu“ je potrebné vykladať extenzívne, pretože zahŕňa nielen hmotné veci, ale aj práva a iné majetkové hodnoty. III. Vec, ktorú užíval úpadca ako leasingový nájomca, nepatrí do konkurznej podstaty, pretože je majetkom prenajímateľa. Pre úspešnosť odporovacej žaloby musí správca preukázať, že prevodom práva vec užívať a práva odkúpiť ju, došlo k ukráteniu pohľadávok veriteľov dlžníka, ktorí majú voči dlžníkovi pohľadávky v čase účinnosti napadnutého právneho úkon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „konkurzný súd“) rozsudkom č. k. 64Cbi/12/2013 – 97 z 15. novembra 2013 (ďalej aj „napadnuté rozhodnutie“) zamietol návrh o určenie neúčinnosti zmluvy o zámene účastníkov leasingovej zmluvy č. LZC/11/00103 z 1. decembra 2011 uzatvorenej medzi úpadcom ako nájomcom, odporcom ako novým nájomcom a D. L. S., spol. s r. o., B., IČO: X. ako prenajímateľom (ďalej len „sporná zmluva“) a o zaplatenie 130 730,12 Eur. Na základe spornej zmluvy vstúpil odporca do všetk
Právna veta: Všeobecná trojročná premlčacia lehota plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Tým je objektívne vymedzený začiatok plynutia premlčacej lehoty od slova „mohlo“ a nie od slova „mohol“. Tento okamih je daný objektívne a nezávisle na subjektívnej okolnosti, teda či oprávnený vedel alebo nevedel o svojom práve.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach rozsudkom sp. zn. 11 Cb 1922/96 zo 4. decembra 1996 žalobu zamietol a účastníkom nepriznal náhradu trov konania. V odôvodnení rozhodnutia poukázal na to, že právo na dovolanie sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu sa premlčí vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, ktorá začne plynúť od vtedy, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Rozhodným okamihom pre určenie začiatku plynutia premlčacej doby je urobenie právneho úkonu. Obidve zmluvy boli uzavreté 14. februára 199
Právna veta: Konkurzný veriteľ postúpil svoju pohľadávku voči úpadcovi na nového konkurzného veriteľa. Túto zmenu oznámil súdu a k oznámeniu doložil zmluvu o postúpení pohľadávky, čím si splnil povinnosť podľa citovaného ustanovenia § 7 ods. 4 ZKV. Nový veriteľ, ktorý mal vstúpiť do konkurzného konania na jeho miesto, však do vydania napadnutého uznesenia, svoju zákonnú oznamovaciu povinnosť voči súdu nesplnil. Vzhľadom na uvedené, Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací dospel k záveru, že zatiaľ neboli splnené zákonom vyžadované podmienky pre zámenu účastníkov konkurzného konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu S, so správcom konkurznej podstaty JUDr. M, o zámene účastníkov konania, na odvolanie konkurzného veriteľa S, proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č.k. 1 K 85/97-234 zo dňa 25. októbra 2007, takto r o z h o d o l : Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. k. 1 K 85/97-234 zo dňa 25. októbra 2007 p o t v r d z u j e. O d ô v o d n e n i e : Krajský súd
Právna veta: Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v § 28 ods. 1 definuje okruh veriteľov, ktorí majú právo na uspokojenie pohľadávky oddelene od ostatných veriteľov. Sú to veritelia, ktorých pohľadávka je zabezpečená niektorým z tam vymenovaných zabezpečovacích prostriedkov. Toto právo majú veritelia pohľadávok, ktoré sú zabezpečené záložným právom, zádržným právom, obmedzením prevodu nehnuteľností, alebo zabezpečovacím prevodom práva. Právo na oddelené uspokojenie ich uprednostňuje tým, že majú právo, aby bola ich pohľadávka uspokojená z výťažku predaja majetku, ktorým bola zabezpečená.V § 28 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obdo V 52/2006-64 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Margity Fridovej, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Anny Markovej, v právnej veci žalobkyne A.P., bývajúcej v L.X., zastúpenej JUDr. M.K, N., Š.X., proti žalovanému JUDr. V.M, Z., K.X., správcovi konkurznej podstaty úpadcu A. – f., s.r.o. v konkurze, L., o určenie poh
MENU