Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1026383
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62451
USSR: 34251
NSČR: 118585
NSSČR: 63718
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417904
Krajské súdy (ČR): 40347
Posledná aktualizácia
20.08.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: poistná udalosť


Približný počet výsledkov: 287 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poistná udalosť
  • poistny nájdené 13699 krát v 2343 dokumentoch
  • udalost nájdené 4924 krát v 1766 dokumentochZbierka NS 4-5/1996
R 40/1996
Rozsudok
Kľúčové slová: poistná zmluva, poistná udalosť, poistenie majetku
Právna veta: Ak v poistnej zmluve bolo dohodnuté, že východiskovou cestou pre určenie výšky plnenia z poistnej udalosti bude časová cena veci, nemožno pri jej určení zohľadniť koeficient predajnosti ceny.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Nitre rozsudkom z 9. 12. 1994 zaviazal žalovanú poisťovňu zaplatiť žalobcovi 309 968 Sk. Pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, že účastníci uzavreli 24. 2. 1994 zmluvu o poistení motorového vozidla zn. Mercedes Benz 300 proti odcudzeniu so spoluúčasťou 10 000 Sk, a následne potom 3. 3. 1994 tiež zmluvu o poistení doplňujúcej výbavy tohto vozidla proti poškodeniu, strate alebo odcudzeniu na poistnú sumu 470 788 Sk so spoluúčasťou 300 Sk. Poistené vozidlo spolu s výbavou bolo žalobcovi .
Právna veta: Oslobodenie od súdneho poplatku podľa § 4 ods. 2 písm. i/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je výlučne viazané na osobu žalobcu (poškodeného, poisteného) a neprechádza na poistiteľa, na ktorého podľa podmienok § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka prešlo právo poisteného na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Cdo/920/2015 6112230742 20. 07. 2016 JUDr. Ladislav Górász ECLI:SK:NSSR:2016:6112230742.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., so sídlom v Bratislave, Dostojevského rad č. 4, IČO: 00 151 700, proti žalovaným 1/ K. bývajúcemu v D., 2/ S. bývajúcemu v D., 3/ K. bývajúcemu v D., o zaplatenie 16 211,57 € s .
Právna veta: Vzťah poškodeného a poisťovne nie je vzťahom zodpovednosti za škodu, pretože zodpovednostný vzťah vzniká len medzi poškodeným a tým, kto mu spôsobil škodu (poisťovňa ním nie je). Poisťovňa nie je zodpovedná za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je však povinná plniť za (zodpovedného) poisteného, ktorý u nej uplatnil právo vyplývajúce mu z poistného vzťahu (aby poisťovňa v prípade poistnej udalosti plnila poškodenému). Len v prípade, že osobitné predpisy ustanovujú "inak", vznikne poškodenému právo, aby mu poisťovňa plnila; ani vtedy sa ale poškodený nestáva účastníkom právneho vzťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E. , bytom H. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. D. , advokátkou , so sídlom v P., proti žalovaným 1/ S., B. , v mene a na účet ktorej koná A. , B. a 2/ M. , bytom D. , o náhradu škody na zdraví, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 17 C 25/2001, o dovolaní žalovanej 1/ proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 21. marca 2012 sp. zn. 11 Co 346/2011, takto r o z h o .
Právna veta: Z ustanovenia § 788 a nasl. O.z. vyplýva, že uzavretím poistnej zmluvy vzniká záväzkový právny vzťah účastníkov poistnej zmluvy pri poistení. Ide o kogentné ustanovenie, ktoré určuje základné znaky zmluvného typu poistnej zmluvy. Z tejto úpravy vyplýva, že poistnou zmluvou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodilá udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoby, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné. K uzavretiu poistnej zmluvy, ktorá je dvojstranným právnym úkonom, je treba aspoň dvoch účastníkov, ktorý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
3 Cdo 1/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu L., bývajúceho v T., zastúpeného JUDr. J., advokátkou so sídlom v L., proti žalovanému A., a.s. so sídlom v B. vo veci pobočky L., o zaplatenie 79 000 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde L. pod sp. zn. 9 C 73/2003, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu .
Právna veta: Poisťovateľ vykonávajúci povinné zmluvné poistenie zodpovednosti má pri uplatnení nároku poškodeného na náhradu škody rovnaké právne postavenie ako osoba, ktorá škodu priamo spôsobila. Poškodený môže priamo od neho požadovať na súde alebo mimo neho náhradu škody (porovnaj aj Imrich Fekete, Občiansky zákonník, Eurokodex, 2011, 2. diel, str. 2409). Právo poškodeného na uspokojenie jeho nároku na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi (action directe), s ktorým škodca uzavrel poistnú zmluvu, je z tohto dôvodu najvyššou formou ochrany poškodeného. Poškodený nemusí požadovať náhradu škody najskô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. E. K. , bývajúceho v N. , zastúpeného advokátsko u kanceláriou A. , s.r.o. so sídlom v N. , proti žalovanej A. , a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , o zaplatenie 4 156,60 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 15 C 170/2003, na dovolanie žalobcu proti rozsu dku Krajského súdu v Bratislave z 9. novembra 2011 sp. zn. 4 Co 184/2011, takto r o z h o d o l : .
Právna veta: Ak škodca nemal v čase dopravnej nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poisťovateľ poskytol poškodenému poistné plnenie z titulu havarijného poistenia, poskytnutím tohto plnenia vstúpil poisťovateľ v zmysle § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka do práv poškodeného na náhradu škody voči škodcovi a vzniklo mu právo na uplatnenie práva na poistné plnenie z garančného fondu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S., so sídlom v B. , proti žalovanému J. B. , bývajúcemu v L. , zastúpenému spoločnosťou Š., so sídlom v B. , o zaplatenie 10 680,11 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 8 C 49/2008, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 28. septembra 2010 sp. zn. 9 Co 176/2010, takto r o z h o d o l : Z r u š u j e rozsudok Krajského súdu v Nitre z 28. .
Právna veta: Pracovný úraz je legálny pojem, ktorého definícia na účely zákona o sociálnom poistení je obsiahnutá v § 8 tohto zákona. Orgán aplikácie práva pri rozhodovaní o otázke, či ide alebo nejde o pracovný úraz svojim rozhodnutím pracovný úraz „nekonštituuje, ale len deklaruje“. Ak zákon výslovne neustanovuje inak, ten orgán, ktorý je oprávnený vo veci rozhodnúť, je v prvom rade povinný skúmať, či sú splnené materiálne predpoklady na vznik nároku a teda, v tomto prípade, priznanie dávky. Ak teda zákon zveruje Sociálnej poisťovni rozhodnúť o nároku na dávku v dôsledku pracovného úrazu, potom nie je ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sž so/74/2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. , v právnej veci žalobcu: R. C. , nar. X. , bytom T. , právne zastúpen ý: JUDr. Peter Harakály, advokát , so sídlom Mlynská 28, Košice, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - ústredie , Ul. 29. augusta 8 -10, .
Právna veta: Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Za splnenia podmienok uvedených v § 30 O.s.p. súd na žiadosť dovolateľa o ustanovenie advokáta ho odkáže na Centrum právnej pomoci, ktorý o jeho žiadosti rozhodne. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zasta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 221/ 2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa F. M. , bytom V. , proti odporcovi G. , IČO: X. , o zaplatenie sumy 9 832,04 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 18 C 65 /200 3, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 21 . septembra 201 1 sp. zn. 2 Co 224/ 20 11 takto r o z h o d o l : Konanie o dovolaní z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov .
Zbierka NS 1/1999
R 8/1999
Rozsudok
Kľúčové slová: zmluva, ktorá nie je osobitne upravená, nepomenované zmluvy, leasingová zmluva
Právna veta: Všeobecné podmienky leasingu sú pre účastníkov zmluvy o nájme s následným predajom záväzné. Takáto záväznosť mohla zaniknúť len spôsobom vyplývajúcim zo zmluvy alebo zo zákona. Preto ak si zmluvné strany dohodli, že rozdiel medzi poistným plnením a skutočnou škodou z poistnej udalosti znáša nájomca, nemôže sa tento na súde úspešne domáhať priznania uvedeného rozdielu podľa zákonnej úpravy.

Úryvok z textu:
... nedošlo. Riziko vzniku škody na prenajatej veci v rozsahu rozdielu medzi poistným plnením a skutočnou výškou škody z poistnej udalosti zaťažovalo žalobcu. Vzhľadom na špecifickú povahu účastníkmi uzavretej leasingovej zmluvy a v nej dohodnuté podmienky nebolo preto ... V bode VI Podmienok leasingu bolo napokon upravené, že rozdiel medzi poistným plnením a skutočnou výškou škody z poistnej udalosti, vyjadrenou v korunách, mal „znášať“ nájomca. Takto dohodnuté zmluvné podmienky, ktoré nie sú v rozpore s účelom .
Právna veta: Z poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia súboru zariadenia domácnosti je daná zodpovednosť poisťovne aj za veci, ktoré nemusia byť trvalé na jednom mieste, ale v súlade s potrebami poisteného sa nachádzajú na rôznych miestach, buď s týmito osobami alebo i nezávisle na nich, ak v dohodnutých zmluvných poistných podmienkach nie je dohodnuté niečo iné. Za Miné obvyklé miesto” možno považovať i osobné motorové vozidlo poisteného, ak si vec patriacu do súboru zariadenia domácnosti v ňom odložil pri krátkodobom a účelovom prerušení jej prepravy späť do bytu uvedeného v poistnej zmluve potom, čo ju ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ak je poistený súbor zariadenia domácností, týka sa poistenie poistných udalostí, ktoré postihnú poistené veci aj na inom mieste než v byte (miestna platnosť poistenia), ak ich mal poistený v okamihu poistnej udalosti na sebe alebo u seba, alebo ak ich poistený ... , ak je poistený súbor zariadenia domácnosti, týka sa poistenie poistných udalostí, ktoré postihnú poistené veci na inom mieste než v byte uvedenom v bode a), ak ich mal poistený v okamihu poistnej udalosti na sebe alebo u seba, alebo ak ich poistený .
Právna veta: Predpokladom vzniku nároku poisťovateľa proti poistníkovi v zmysle § 12 ods. 1 písm. f/ zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov je, že poisťovateľ vyplatil poškodenému za poistné plnenie z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, a že v čase, keď nastala poistná udalosť, bol poistník v omeškaní splatením poistného. Nie je pritom rozhodujúce, kto vozidlo viedol a svojím zavinením spôsobil škodu.

Úryvok z textu:
... plnenia, ktoré za platila poškodenému za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. So zreteľom na čas vzniku tvrdenej poistnej udalosti je v tomto konaní pre ďalší výklad Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodný výklad Občianskeho zákonníka v znení ... septembra 2004) , vo vzťahu ku ktorému bol žalovaný poistníkom, poisteným a prevádzkovateľom zároveň a v čase , keď nastala poistná udalosť (30. júla 2004) , bol v omeškaní s platením poistného (zaplatil ho až 4. augusta 2004) . Tieto okolnosti .
Zbierka NS 10/2014
R 142/2014
Uznesenie
Kľúčové slová: štátny jazyk, dokazovanie, dôkaz listinou
Právna veta: Ustanovenie § 129 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku neumožňuje vykonať dokazovanie prečítaním listiny, ktorej preklad nebol vyhotovený v štátnom alebo českom jazyku.

Úryvok z textu:
... . 85 až 93 a č.l. 98 až 99 spisu), ktorými zdôvodňovala svoje rozhodné tvrdenia o dôvodnosti postihového práva z poistnej udalosti v zahraničí (uplatnenie nároku na náhradu škody s prílohami s poločnosťou W. v nemeckom jazyku voči žalobkyni) a ktoré súd .
Právna veta: Ak poistné podmienky ukladajú povinnosť zabezpečiť vozidlo pred odcudzením, poistený je povinný vykonať také zabezpečenie, ktoré je primerané hodnote a povahe prepravovaného tovaru, ale aj okolnostiam a pomerom, kde sa vozidlo nachádza.

Úryvok z textu:
... 1999 prerušil trestné stíhanie, nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe. Žalovaný oznámil poistnú udalosť dňa 24. novembra 1999 žalobcovi, ktorý ju likvidoval a uhradil škodu vo výške 17 098,14 EURO, teda ... má za to, že poistnou zmluvou, ktorej súčasťou sú i poistné podmienky, boli dohodnuté pravidlá pre prípad vzniku poistnej udalosti. Keďže poistná zmluva musí byť urobená písomne, možno sa dovolávať iba tých ustanovení, ktoré boli v písomnej .
Zbierka NS 4/2000
R 78/2000
Rozsudok
Kľúčové slová: fiškálna povaha platby, colný dlh, zodpovednosť za porušenie colných predpisov
Právna veta: Clo je peňažnou platbou vyberanou štátom pri vývoze a dovoze tovaru cez štátnu - colnú hranicu. Napriek svojej fiskálnej funkcii clo nemá povahu sankcie.

Úryvok z textu:
... 1994 bolo v Košiciach odcudzené. Zdôrazňoval, že do jeho vlastníctva nikdy neprešlo a aj poistenie za jeho odcudzenie (ako poistnú udalosť) mala poisťovňa (aj podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. februára 1996 vynesenom v obdobnej veci) zaplatiť ... bez povšimnutia ponechal údaj dovozcu v liste zo dňa 19. novembra 1995 pripojenom k odvolaniu žalobcu, podlá ktorého poistnou udalosťou mu mala - dovozcovi - vzniknúť škoda aj z titulu cla v sume 170 490 Sk. Napokon súd len poznamenáva, .
Právna veta: V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov treba za poistenú považovať každú osobu za predpokladu, že je daná jej zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla; nie je pritom rozhodujúce, či ide o zodpovednosť objektívnu alebo na základe zavinenia. Ustanovenie § 12 ods. 2 uvedeného zákona treba interpretovať tak, že poisťovňa má nárok na náhradu poistného plnenia nielen proti poistníkovi, ale aj proti vodičovi motorového vozidla, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vozidlo nebolo poistené. Pôvodná poistná zmluva totiž dňom predaj a vozidla žalovaným 2/ tretej osobe , ku ktorému došlo pred poistnou udalosťou, stratila svoju platnosť. Na plnenie bola preto príslušná Slovenská kancelária poisťovateľov v zmysle § 24 ods. 2 zákona č. ... a následne p oškodil vozidlá E. a spôsobil škodu na zdraví spolujazdca J. Č. , že poisťovňa po prešetrení nahlásenej poistnej udalosti poskytla poškodeným plnenie v žalovanej sume, t. j. v sume 444 937 ,-- Sk a že túto náhradu poistného .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.