Nájdené rozsudky pre výraz: poistná udalosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 704

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

194 dokumentov
5424 dokumentov
72 dokumentov
7 dokumentov
30 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Cena veci. Poistenie
Kľúčové slová: poistenie majetkupoistná udalosťpoistná zmluva
R 40/1996
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak v poistnej zmluve bolo dohodnuté, že východiskovou cestou pre určenie výšky plnenia z poistnej udalosti bude časová cena veci, nemožno pri jej určení zohľadniť koeficient predajnosti ceny.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Nitre rozsudkom z 9. 12. 1994 zaviazal žalovanú poisťovňu zaplatiť žalobcovi 309 968 Sk. Pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, že účastníci uzavreli 24. 2. 1994 zmluvu o poistení motorového vozidla zn. Mercedes Benz 300 proti odcudzeniu so spoluúčasťou 10 000 Sk, a následne potom 3. 3. 1994 tiež zmluvu o poistení doplňujúcej výbavy tohto vozidla proti poškodeniu, strate alebo odcudzeniu na poistnú sumu 470 788 Sk so spoluúčasťou 300 Sk. Poistené vozidlo spolu s výbavou bolo žalobc
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Oslobodenie od súdneho poplatku podľa § 4 ods. 2 písm. i/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je výlučne viazané na osobu žalobcu (poškodeného, poisteného) a neprechádza na poistiteľa, na ktorého podľa podmienok § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka prešlo právo poisteného na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/920/2015 Identifikačné číslo spisu: 6112230742 Dátum vydania rozhodnutia: 20.07.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Ladislav Górász Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:6112230742.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., so sídl
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie v zmysle OZvznik poistnej udalostipoistné podmienky
R 115/1999
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Bezdôvodným obohatením nie je plnenie (rovnajúce sa výške škody), ktoré poistený prijal od poistiteľa na základe zmluvy o poistení majetku podľa dohodnutých poistných podmienok. Vznikom poistnej udalosti vzniká poistenému právo na plnenie voči poistiteľovi bez zreteľa na to, že mu súčasne vzniklo aj právo na náhradu škody voči subjektu, ktorý škodu spôsobil.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou podanou na súde 15. februára 1996 domáhala, aby žalovanému bolo uložené zaplatiť jej 35 594 Sk s príslušenstvom z titulu bezdôvodného obohatenia, ku ktorému došlo tým spôsobom, že žalovanému v dôsledku vzniku poistnej udalosti (vlámanie do chaty) vyplatil uvedenú sumu, hoci v trestnom konaní bola vyčíslená škoda len vo výške 10 400 Sk. Žalovaný žiadal žalobu zamietnuť tvrdiac, že zistení páchatelia mu odcudzili veci vo vyššej hodnote, než z akej sa v trestnom konaní priznal
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Poistený, ktorý v čase poistnej udalosti mal poistné zaplatené, nie je v omeškaní z hľadiska ustanovenia podľa § 11 ods. 4 vyhlášky č. 423/1991 Zb., hoci poistné zaplatil po lehote jeho splatnosti.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I rozsudkom z 26. septembra 2000, č. k. 21 C 260/98-45, žalovaného zaviazal zaplatiť žalobkyni 24 700,- Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 3. augusta 1998 do zaplatenia a trovy konania 988,- Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení rozsudku uviedol, že v konaní bolo preukázané, že žalovaný motorové vozidlo zn. Mazda 626 nadobudol 19. septembra 1995 a zákonné poistné zaplatil 3. októbra 1995, pričom v ten istý deň bola týmto vozidlom spôsobená doprav
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ustanovenia § 788 a nasl. O.z. vyplýva, že uzavretím poistnej zmluvy vzniká záväzkový právny vzťah účastníkov poistnej zmluvy pri poistení. Ide o kogentné ustanovenie, ktoré určuje základné znaky zmluvného typu poistnej zmluvy. Z tejto úpravy vyplýva, že poistnou zmluvou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodilá udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoby, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné. K uzavretiu poistnej zmluvy, ktorá je dvojstranným právnym úkonom, je treba aspoň dvoch účastníkov, ktorý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
3 Cdo 1/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu L., bývajúceho v T., zastúpeného JUDr. J., advokátkou so sídlom v L., proti žalovanému A., a.s. so sídlom v B. vo veci pobočky L., o zaplatenie 79 000 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde L. pod sp. zn. 9 C 73/2003, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Kraj
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak škodca nemal v čase dopravnej nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poisťovateľ poskytol poškodenému poistné plnenie z titulu havarijného poistenia, poskytnutím tohto plnenia vstúpil poisťovateľ v zmysle § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka do práv poškodeného na náhradu škody voči škodcovi a vzniklo mu právo na uplatnenie práva na poistné plnenie z garančného fondu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S., so sídlom v B. , proti žalovanému J. B. , bývajúcemu v L. , zastúpenému spoločnosťou Š., so sídlom v B. , o zaplatenie 10 680,11 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 8 C 49/2008, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 28. septembra 2010 sp. zn. 9 Co 176/2010, takto r o z h o d o l : Z r u š u j e rozsudok Krajského súdu v Ni
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V danom prípade usúdiť, ktorú právne významnú otázku mal dovolateľ na mysli, a to „aké sú dôsledky omeškania poisťovateľa s poskytnutím plnenia podľa § 11 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z. z., či je možné na toto omeškanie aplikovať ustanovenie § 517 ods. 2 OZ v spojení s § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z.“. Peňažná sankcia v podobe úrokov z omeškania upravená v § 11 ods. 8 zákona č. 381/2011 Z. z. je viazaná na nesplnenie nepeňažnej povinnosti vyjadrenej v § 11 ods. 6 písm. a/ alebo b/ zákona č. 381/2011 Z. z., účelom ktorej je ochrana poškodeného, aby poisťovňa pod následkom tejto sankci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/145/2017 Identifikačné číslo spisu: 8113235405 Dátum vydania rozhodnutia: 22.11.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8113235405.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr.
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Pracovný úraz je legálny pojem, ktorého definícia na účely zákona o sociálnom poistení je obsiahnutá v § 8 tohto zákona. Orgán aplikácie práva pri rozhodovaní o otázke, či ide alebo nejde o pracovný úraz svojim rozhodnutím pracovný úraz „nekonštituuje, ale len deklaruje“. Ak zákon výslovne neustanovuje inak, ten orgán, ktorý je oprávnený vo veci rozhodnúť, je v prvom rade povinný skúmať, či sú splnené materiálne predpoklady na vznik nároku a teda, v tomto prípade, priznanie dávky. Ak teda zákon zveruje Sociálnej poisťovni rozhodnúť o nároku na dávku v dôsledku pracovného úrazu, potom nie je ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžso/74/2015 Identifikačné číslo spisu: 5014201241 Dátum vydania rozhodnutia: 26.10.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:5014201241.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov sená
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Všeobecné podmienky leasingu sú pre účastníkov zmluvy o nájme s následným predajom záväzné. Takáto záväznosť mohla zaniknúť len spôsobom vyplývajúcim zo zmluvy alebo zo zákona. Preto ak si zmluvné strany dohodli, že rozdiel medzi poistným plnením a skutočnou škodou z poistnej udalosti znáša nájomca, nemôže sa tento na súde úspešne domáhať priznania uvedeného rozdielu podľa zákonnej úpravy.

Úryvok z textu:
Žalobou z 24. februára 1994 žalobca sa domáhal, aby súd žalovanému uložil povinnosť vydať mu nákladné motorové vozidlo AVIA-Furgon oproti jeho povinnosti vrátiť žalovanému poistné plnenie 185 948 Sk, alternatívne povinnosť zaplatiť mu sumu 107 980 Sk, predstavujúcu rozdiel medzi ním zaplateným nájomným a plnením poisťovne. Na odôvodnenie žaloby uviedol, že nákladné motorové vozidlo ním užívané na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci, ktorú so žalovaným uzavrel 5. septembra 1991 na dobu 24 mesia
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak poistený má proti inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou, prechádza jeho právo na poistiteľa a to do výšky plnenia, ktoré poistiteľ poskytol. Citované ustanovenie § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa uplatňuje len vtedy, keď poistná udalosť bola spôsobená treťou osobou, ktorá za ňu zodpovedá podľa príslušných ustanovení o zodpovednosti za spôsobenie škody. Ide o prechod práva poisteného na náhradu škody voči škodcovi na poistiteľa. Nastáva priamo zo zákona (legálna cesia), ak sú splnené podmienky tohto prechodu. Predovšetkým musí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci navrhovateľky A., a. s., so sídlom v B., proti odporkyni Z. F., bývajúcej v R., L., o 87 947 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 12 C 12/2001, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 8. novembra 2007 sp. zn. 5 Co 219/2006, takto
MENU