SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204765
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65223
USSR: 36154
NSČR: 125344
NSSČR: 67710
USČR: 80388
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426385
Krajské súdy (ČR): 46137
Posledná aktualizácia
10.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: poistná zmluva


Približný počet výsledkov: 433 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poistná zmluva
  • poistny nájdené 22535 krát v 2787 dokumentoch
  • zmluva nájdené 178477 krát v 18205 dokumentochPrávna veta: Najvyšší súd ďalej zdôrazňuje, že osoba na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa zákona č. 381/2001 Z. z. (§ 3 ods. 1) je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Teda v konaní sa preukazuje, či došlo k splneniu povinnosti v zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. za určité konkrétne obdobie a či nenastala skutočnosť, na základe ktorej by daná povinnosť odpadla. Zákon stanovuje v § 9 zánik poistenia zodpovednosti. Ak nastala zákonom daná skutočnosť, ktorá zakladá zánik povinného zmluvného poistenia, je ju nutné náležite preukázať a bez zby ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudkýň JUDr. No ry Halmovej (sudca spravodajca) a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: L.L. , zastúpený advokátom Mgr. Erichom Štepánkom, so sídlom AK L. Svobodu 15, Banská Štiavnica proti žalovanému: Okresný úra d Banská Bystrica , Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, v konaní .
Právna veta: Aj vtedy, ak škodu spôsobenú chorobou z povolania uhrádzala poškodenému zmluvná poisťovňa podľa poistnej zmluvy uzavretej s jeho zamestnávateľom, je zamestnávateľ subjektom povinným plniť zo zodpovednosti za škodu spôsobenú chorobou z povolania, ak u neho poškodený vykonával naposledy prácu pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, v ktorých táto choroba z povolania vzniká.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom z 25. marca 2009 zrušil rozhodnutie z 23. mája 2009, ktorým odporkyňa podľa § 88 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) navrhovateľovi nepriznala úrazovú rentu v dôsledku poškodenia zdravia pracovným úrazom z 23. júla 1986 u zamestnávateľa Jednotné roľnícke družstvo v H.. Odporkyňa zo znenia § 272 ods. 1 zákona o sociálnom poistení vyvodila, že od 1. januára 2004 od zamestnávateľov preberala výplatu .
Kľúčové slová: poistná zmluva , povinné zmluvné poistenie, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu

Zbierka NS 2/2012
R 23/2012
Rozsudok
Právna veta: Ak podnikateľský subjekt prevzal na seba v dôsledku nadobudnutia vlastníckeho práva k motorovému vozidlu práva a povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov, vznikla mu zákonná povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie a zaplatiť poistné k dátumu splatnosti.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Sž f 11 / 2 0 10 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu : M. K. – A. D. , zastúpeného JUDr. B. V. , advokátom , proti žalovanému : Ministerstvo financií Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. MF/017518/2008 -243 .
Kľúčové slová: poistenie majetku, poistná udalosť, poistná zmluva

Zbierka NS 4-5/1996
R 40/1996
Rozsudok
Právna veta: Ak v poistnej zmluve bolo dohodnuté, že východiskovou cestou pre určenie výšky plnenia z poistnej udalosti bude časová cena veci, nemožno pri jej určení zohľadniť koeficient predajnosti ceny.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Nitre rozsudkom z 9. 12. 1994 zaviazal žalovanú poisťovňu zaplatiť žalobcovi 309 968 Sk. Pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, že účastníci uzavreli 24. 2. 1994 zmluvu o poistení motorového vozidla zn. Mercedes Benz 300 proti odcudzeniu so spoluúčasťou 10 000 Sk, a následne potom 3. 3. 1994 tiež zmluvu o poistení doplňujúcej výbavy tohto vozidla proti poškodeniu, strate alebo odcudzeniu na poistnú sumu 470 788 Sk so spoluúčasťou 300 Sk. Poistené vozidlo spolu s výbavou bolo žalobcovi .
Kľúčové slová: poistná zmluva, všeobecná premlčacia doba podľa OZ, zmena v osobe vlastníka

Zbierka NS 6/1999
R 121/1999
Rozsudok
Právna veta: Ak v poistnej zmluve bola dohodnutá splatnosť bežného poistného k určitému termínu kalendárneho roka, všeobecná trojročná premlčacia doba na zaplatenie poistného plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz, a nie až od zániku poistenia v dôsledku zmeny v osobe vlastníka poistenej veci.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia 5 104 Sk s príslušným titulom dlžného poistného podľa poistnej zmluvy č. 746-566-636/15 zo dňa 4. marca 1993 za obdobie od 1. januára 1994 do 30. marca 1994, keď poistenie zaniklo predajom poisteného motorového vozidla. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že medzi účastníkmi konania nebola sporná opodstatnenosť, ani výška uplatneného nároku, sporná bola len dôvod- nosť žalovaným vznesenej námietky .
Kľúčové slová: neurčitá a nezrozumiteľná zmluva, všeobecné poistné podmienky, neplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ, poistná zmluva

Zbierka NS 3/2000
R 48/2000
Rozsudok
Právna veta: Ak sa poistná zmluva, ktorej súčasťou sú všeobecné poistné podmienky, odvoláva na neexistujúce časti všeobecných poistných podmienok, zmluva je neurčitá a nezrozumiteľná, a preto je podľa § 37 Občianskeho zákonníka neplatná.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom zo 7. septembra 1998, sp. zn. 23 Cb 117/95, uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 108 882 Sk s 19%-ným úrokom z omeškania od 9. augusta 1993 do zaplatenia, ako aj trovy konania v sume 9 640 Sk. Vo zvyšku návrh zamietol. V odôvodnení uviedol, že navrhovateľ sa domáhal určenia neplatnosti poistnej zmluvy, uzavretej medzi účastníkmi konania dňa 8. augusta 1993, ako aj vrátenia zaplateného poistného. Pred začatím konania zmenil svoj návrh v súlade s ustanovením § 95 .
Kľúčové slová: účelové prerušenie prepravy, súbor zariadenia domácnosti, zodpovednosť poisťovne, motorové vozidlo, poistná zmluva

Zbierka NS 3/2003
R 44/2003
Rozsudok
Právna veta: Zodpovednosť poisťovne z poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia súboru zariadenia domácnosti nie je daná za veci patriace do tohto súboru a prevážané v motorovom vozidle poisteného, ak poistený prerušil prepravu za účelom zábavy.

Úryvok z textu:
Bývalý Obvodný súd Bratislava III rozsudkom z 9. februára 1996, č. k. 7 C 43/94-50, zastavil konanie v časti uplatnenej pohľadávky vo výške 11 193,- Sk a vo zvyšku 18 807,- Sk návrh zamietol. Navrhovateľovi uložil povinnosť nahradiť odporkyni trovy konania v sume 1 200,- Sk do troch dní. V odôvodnení rozsudku v podstate uviedol, že konanie v časti uplatnenej pohľadávky zastavil na základe čiastočného späťvzatia návrhu. Vo zvyšku uplatnenej pohľadávky vo výške 18 807,- Sk návrh zamietol. Uvedená suma .
Právna veta: Z ustanovenia § 788 a nasl. O.z. vyplýva, že uzavretím poistnej zmluvy vzniká záväzkový právny vzťah účastníkov poistnej zmluvy pri poistení. Ide o kogentné ustanovenie, ktoré určuje základné znaky zmluvného typu poistnej zmluvy. Z tejto úpravy vyplýva, že poistnou zmluvou sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodilá udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoby, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné. K uzavretiu poistnej zmluvy, ktorá je dvojstranným právnym úkonom, je treba aspoň dvoch účastníkov, ktorý ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
3 Cdo 1/2007 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu L., bývajúceho v T., zastúpeného JUDr. J., advokátkou so sídlom v L., proti žalovanému A., a.s. so sídlom v B. vo veci pobočky L., o zaplatenie 79 000 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde L. pod sp. zn. 9 C 73/2003, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v .
Kľúčové slová: poistenie veci, zmluvné poistné podmienky, poistná zmluva, poistenie majetku, nesprávne právne posúdenie veci

Zbierka NS 4-5/1997
R 55/1997
Rozsudok
Právna veta: Z poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia súboru zariadenia domácnosti je daná zodpovednosť poisťovne aj za veci, ktoré nemusia byť trvalé na jednom mieste, ale v súlade s potrebami poisteného sa nachádzajú na rôznych miestach, buď s týmito osobami alebo i nezávisle na nich, ak v dohodnutých zmluvných poistných podmienkach nie je dohodnuté niečo iné. Za Miné obvyklé miesto” možno považovať i osobné motorové vozidlo poisteného, ak si vec patriacu do súboru zariadenia domácnosti v ňom odložil pri krátkodobom a účelovom prerušení jej prepravy späť do bytu uvedeného v poistnej zmluve potom, čo ju ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Žalobcovia sa žalobou podanou na súde 14. 6. 1994 domáhali, aby žalovanej poisťovni bolo uložené zaplatiť im náhradu za odcudzenú videokameru v hodnote 47 030 Sk, koženú bundu v hodnote 7000 Sk a cestovnú tašku v hodnote 1200 Sk neznámym páchateľom z ich osobného motorového vozidla, ako nárok z titulu uzavretej poistnej zmluvy, týkajúcej sa poistenia súboru zariadenia domácnosti. Žalovaná vo vyjadrení žiadala žalobu zamietnuť, lebo podľa nej krádežou (vlámaním) postihnuté veci umiestnené v .
Kľúčové slová: poistná zmluva, obchodnoprávny vzťah, občianskoprávne vzťahy

Právna veta: Medzi poistiteľom a škodcom, ktorý zodpovedá poistenému za škodu, nie je žiadny obchodnoprávny zmluvný ani mimozmluvný vzťah, a to ani vtedy, ak je škodcom podnikateľ. Právo poistiteľa na plnenie podľa § 813 ods. 1 Obč. zák. je právom poistiteľa z jeho vzťahu voči poistenému na základe poistnej zmluvy. Povinnosť škodcu voči poistiteľovi v takom prípade nemá pôvod v podnikateľskej činnosti škodcu. Nie je to obchodný záväzkový vzťah, ale vzťah občianskoprávny.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členov JUDr. Juraja Semana, JUDr. Beaty Miničovej, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Margity Fridovej, v právnej veci žalobcu J., správcu konkurznej podstaty úpadcu D., proti žalovanému L., o zaplatenie 239 760 Sk, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Trenčíne pod sp. zn. 10 Cb 317/00, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Najvyššieho súdu .
Kľúčové slová: zánik poistenia pre nezaplatenie poistného, jednorazové poistné, zánik poistenia

Zbierka NS 2/2006
R 21/2006
Stanovisko
Právna veta: Ak poistenie zanikne tým, že jednorazové poistné nebolo zaplatené v lehote stanovenej v § 801 Občianskeho zákonníka, má poistite! voči tomu, kto s ním uzavrel poistnú zmluvu, právo na pomernú časť jednorazového poistného za dobu do zániku poistenia.

Úryvok z textu:
Právna veta: Ak škodca nemal v čase dopravnej nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poisťovateľ poskytol poškodenému poistné plnenie z titulu havarijného poistenia, poskytnutím tohto plnenia vstúpil poisťovateľ v zmysle § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka do práv poškodeného na náhradu škody voči škodcovi a vzniklo mu právo na uplatnenie práva na poistné plnenie z garančného fondu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . havarijného poistenia, ktoré je poistením majetku poškodeného pre prípad vzniku škody spôsobenej náhodnou udalos ťou predpokladanou v poistnej zmluve uzatvorenej medzi poistiteľom - poisťovňou A. a poškodeným. Nároky z práva na náhradu škody teda nezanikli , ... prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prena jatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. Podľa ustanovenia § 24 ods. 2 písm. b/ vyššie citovaného zákona Slovenská kancelária .
Právna veta: Konanie páchateľa zodpovedajúce vo vzťahu ku zločineckej skupine (§ 129 ods. 4 Trestného zákona) zákonným znakom „je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje“ v zmysle § 296, § 129 ods. 6 a 7 Trestného zákona nezahŕňa samotné spáchanie trestného činu členom zločineckej skupiny v rámci jej činnosti, alebo takého činu spoločne s členom zločineckej skupiny. V naposledy uvedenom prípade ide teda o viacčinný súbeh zločinu podľa § 296 Trestného zákona a iného trestného činu. Trestnoprávnou podstatou „členstva v zločineckej skupine“ je zaradenie sa do organizačnej štruktúry takej skupiny, n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . , škoda vo výške najmenej 11631,23 eur , z ktorej sumu 7762,66 eur z titulu havarijného poistenia vozidla na základe poistnej zmluvy č. X. uhradila poisťovňa K. ; 7/ obžalovaní A. Š. a P. B. za vzájomnej súčinnosti s osobou, ktorá v hierarchickej ... . , škodu vo výške najmenej 5060,28 eur , ktorú z časti v sume 3170,49 eur z titulu poistenia na základe poistnej zmluvy číslo X. uhradila poisťovňa G.G. , a súkromnému podnikateľovi R. T. – RADK , S.S. škodu vo výške najmenej 30476,28 .
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie v zmysle OZ, vznik poistnej udalosti, poistné podmienky

Zbierka NS 6/1999
R 115/1999
Rozsudok
Právna veta: Bezdôvodným obohatením nie je plnenie (rovnajúce sa výške škody), ktoré poistený prijal od poistiteľa na základe zmluvy o poistení majetku podľa dohodnutých poistných podmienok. Vznikom poistnej udalosti vzniká poistenému právo na plnenie voči poistiteľovi bez zreteľa na to, že mu súčasne vzniklo aj právo na náhradu škody voči subjektu, ktorý škodu spôsobil.

Úryvok z textu:
... a účastníkom náhradu trov konania nepriznal. Dospel k záveru, že žalovaný sa plnením zo strany žalobcu v zmysle poistnej zmluvy bezdôvodne neobohatil, pretože žalovaná suma bola vyplatená na základe právneho dôvodu, ktorým je predmetná zmluva a poistné podmienky ... 400 Sk, zodpovedajú aj za zvyšnú časť škody, táto ich zodpovednosť však nie je krytá poistením v zmysle poistnej zmluvy uzavretej medzi ňou a žalovaným. Pretože rozsudok odvolacieho súdu, ako aj rozsudok súdu prvého stupňa, spočívajú na nesprávnom .
Právna veta: Na prejednanie sporu o plnenie zo zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnaných osôb je vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
... osôb neupravuje Obchodný zákonník. Po- istenie zodpovednosti je konštituované ako zákonné, ktoré vzniká bez uzavretia poistnej zmluvy, na základe inej skutočnosti, za podmienok uvedených v príslušnom právnom predpise. Touto skutočnosťou je vznik pracovnoprávneho ... vzťahu u zamestnávateľa. Poistná zmluva sa neuzaviera na existenciu poistenia a nároky z neho vyplývajúce na poistenie. Nemá vplyv ani na .
Kľúčové slová: dlh voči leasingovej spoločnosti, právo na poistné plnenie, prípustnosť dovolania

Zbierka NS 3/2019
R 30/2019
Uznesenie
Právna veta: Dlžník zo zmluvy o úvere, ktorému leasingová spoločnosť oznámila, že jej pohľadávka, ktorá sa stala predčasne splatnou v dôsledku vzniku poistnej udalosti na zaobstarávanej veci, bude znížená o predpokladané plnenie poisťovne, je aktívne vecne legitimovaný v spore proti poisťovni ako poistiteľovi obstarávanej veci a leasingovej spoločnosti ako poskytovateľovi úveru na zaobstaranie veci. Predpokladom je, že sa domáha, aby poisťovňa zaplatila poistné plnenie leasingovej spoločnosti s tým, že v rozsahu poskytnutého plnenia zaniká jeho povinnosť vrátiť leasingovej spoločnosti nezaplatenú časť úver ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... splnenia záväzku poisťovňou v prospech leasingovej spoločnosti, nemal by objektívne možnosť ovplyvniť, či poisťovňa svoj záväzok z poistnej zmluvy splní, ak nastane skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa plniť (poistná udalosť). Podľa výkladu ... /. Do obsahu tohto právneho vzťahu sa nepremietajú právne vzťahy založené zmluvou o úvere. Z právneho vzťahu založeného poistnou zmluvou, ale ani z iného právneho vzťahu medzi žalobcom, ako poistníkom, a žalovaným 1/, ako poisťovateľom motorového .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.