SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1113417
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35179
NSČR: 122662
NSSČR: 66245
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423248
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
01.04.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: poistné plnenie


Približný počet výsledkov: 316 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poistné plnenie
  • poistny nájdené 21681 krát v 2723 dokumentoch
  • plnenie nájdené 44159 krát v 11638 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 149 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 36 dokumentov
Krajské súdy SR 4419 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Kľúčové slová: poistná udalosť, poistné plnenie, leasingová zmluva, nepomenované zmluvy, zmluva, ktorá nie je osobitne upravená

Zbierka NS 1/1999
R 8/1999
Rozsudok
Právna veta: Všeobecné podmienky leasingu sú pre účastníkov zmluvy o nájme s následným predajom záväzné. Takáto záväznosť mohla zaniknúť len spôsobom vyplývajúcim zo zmluvy alebo zo zákona. Preto ak si zmluvné strany dohodli, že rozdiel medzi poistným plnením a skutočnou škodou z poistnej udalosti znáša nájomca, nemôže sa tento na súde úspešne domáhať priznania uvedeného rozdielu podľa zákonnej úpravy.

Úryvok z textu:
Žalobou z 24. februára 1994 žalobca sa domáhal, aby súd žalovanému uložil povinnosť vydať mu nákladné motorové vozidlo AVIA-Furgon oproti jeho povinnosti vrátiť žalovanému poistné plnenie 185 948 Sk, alternatívne povinnosť zaplatiť mu sumu 107 980 Sk, predstavujúcu rozdiel medzi ním zaplateným nájomným a plnením poisťovne. Na odôvodnenie žaloby uviedol, že nákladné motorové vozidlo ním užívané na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci, ktorú so žalovaným uzavrel 5. septembra 1991 na dobu 24 mesiacov, mu bolo .
Právna veta: Z poistenia zodpovednosti za škody má poistený [v danom prípade prevádzkovateľ motorového vozidla (viď § 3 ods. 1 vyhlášky)] právo, aby v prípade poistnej udalosti [t.j. vzniku jeho povinnosti nahradiť škodu (viď § 3 ods. 3 vyhlášky)] poisťovňa ako poistiteľ [t.j. nositeľ povinnosti poskytnúť poistné plnenie (viď § 788 ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 789 Občianskeho zákonníka)] nahradila za neho škodu, za ktorú poistený zodpovedá (§ 822 Občianskeho zákonníka). Náhradu škody platí poistiteľ poškodenému [t.j. tomu, komu vznikla škoda (viď § 3 ods. 1 vyhlášky)]; poškodený však právo na plnenie p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Cdo 185/20 09 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: K. , IČO: X, so sídlom B., proti odporcovi: S., IČO: X, so sídlom B., v dovolacom konaní zastúpená: A. , IČO: X, so sídlom B. , o zaplatenie 2.931,08 -EUR s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava II, sp. zn. 11C 91/2003, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18. júna 2009, sp.zn. 3Co 440/2007 takto r o z h o d o l Rozsudok .
Právna veta: Následkom porušenia akejkoľvek povinnosti, a teda aj zmluvne prevzatej povinnosti, môže byť pri splnení ďalších predpokladov, vznik nároku na náhradu škody, avšak takýmto následkom nemôže byť odmietnutie poskytnutia poistného plnenia alebo zánik nároku na poistné plnenie. Nárok na poistné plnenie totiž vzniká poistenému v zmysle kogentných zákonných ustanovení, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a žiadny právny predpis nespája zánik takéhoto nároku poisteného s porušením povinnosti poisteného. Keďže žiadny právny predpis a ani zmluva a poistné podmienky nestanovujú ako násl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v právnej veci žalobcu: Ing. A., proti žalovanému: A., o zaplatenie 300 000,-- Sk s prísl., na dovolanie žalobcu proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 8. marca 2006 č. k. 2 Obo 337/2005-136, rozhodol t a k t o : Rozsudok odvolacieho súdu a rozsudok súdu prvého stupňa v spojení s dopĺňacím rozsudkom z r u š u j e a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie O d .
Právna veta: Súdna prax už opakovane konštatovala, že prípustnosť dovolania proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu je založená na zásade diformity (rozdielnosti). O rozdielnosť rozhodnutí ide vtedy, keď súdy posúdili okolnosti významné pre meritórne rozhodnutie veci odlišne. Pre posúdenie, či ide o zmeňujúci rozsudok odvolacieho súdu nie je preto rozhodujúce to, ako odvolací súd sformuloval výrok svojho rozsudku, (či ho formálne označil ako zmeňujúci, hoci v skutočnosti ide o potvrdzujúci rozsudok), prípadne ako v dôvodoch označil ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorých pri rozhodnutí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 24 5/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne Mgr. A. T. , bývajúce j v K. , zastúpenej JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou so sídlom v Košiciach , Moldavská cesta 21/A , proti žalovanej Rapid life životná poisťovňa, a.s. , so sídlom v Košiciach, Garbiarska 2, IČO: 31 690 904, zastúpenej JUDr. Gabrielom Gulbišom, advokátom so sídlom v Košiciach, Boženy Němcovej 22 , o zaplatenie 3 511, 92 EUR s prísl ušenstvom , .
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania, právo na poistné plnenie, dlh voči leasingovej spoločnosti

Zbierka NS 3/2019
R 30/2019
Uznesenie
Právna veta: Dlžník zo zmluvy o úvere, ktorému leasingová spoločnosť oznámila, že jej pohľadávka, ktorá sa stala predčasne splatnou v dôsledku vzniku poistnej udalosti na zaobstarávanej veci, bude znížená o predpokladané plnenie poisťovne, je aktívne vecne legitimovaný v spore proti poisťovni ako poistiteľovi obstarávanej veci a leasingovej spoločnosti ako poskytovateľovi úveru na zaobstaranie veci. Predpokladom je, že sa domáha, aby poisťovňa zaplatila poistné plnenie leasingovej spoločnosti s tým, že v rozsahu poskytnutého plnenia zaniká jeho povinnosť vrátiť leasingovej spoločnosti nezaplatenú časť úver ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Žalobou zmenenou so súhlasom súdu žalobca sa domáhal „určovacieho petitu“ v znení: „Súd určuje, že odporca 1/ je povinný zaplatiť odporcovi 2/ istinu 7.216,74 EUR do troch dní od právoplatnosti rozsudku s tým, že plnením odporcu 1/ zaniká v rozsahu plnenia povinnosť navrhovateľa plniť odporcovi 2/.“ Ako rozhodujúce skutočnosti uviedol, že 2. októbra 2009 uzavrel so žalovaným 2/ zmluvu o poskytnutí úveru na kúpu osobného motorového vozidla. Podmienkou poskytnutia úveru bolo tiež poistenie vozidla, čo aj .
Právna veta: Povinnosti poisteného vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy upravuje Občiansky zákonník v ustanovení § 799. Zákon v tomto ustanovení ukladá poistenému povinnosti, ktoré má plniť počas existencie záväzkového právneho vzťahu, a to najmä po vzniku poistnej udalosti. Poistenému zákon ukladá dodržiavať počas platnosti poistnej zmluvy povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona ( napr. informačná povinnosť podľa § 793 ods.1 Občianskeho zákonníka ) a ďalej povinnosti, ktoré mu vyplývajú z poistnej zmluvy alebo poistných podmienok. Ide najmä o povinnosť dodržiavať prevenčné opatrenia, aby k poistnej ud ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a členov senátu JUDr. Jany Cisárovej a JUDr. Milana Deáka v právne j veci žalobcu I. T., bytom v T. , zastúpeného JUDr. M. K., advokátom so sídlom v K. , proti žalovanému A. , so sídlom v B. , IČO : X, o zaplatenie 53 058, - Sk (1 761,20 eur) s príslušenstvom, ktorá sa viedla na Okresnom súde Bratislava I pod sp . zn. 16 C 72/2006, o dovolaní žalovaného proti .
Právna veta: V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov treba za poistenú považovať každú osobu za predpokladu, že je daná jej zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla; nie je pritom rozhodujúce, či ide o zodpovednosť objektívnu alebo na základe zavinenia. Ustanovenie § 12 ods. 2 uvedeného zákona treba interpretovať tak, že poisťovňa má nárok na náhradu poistného plnenia nielen proti poistníkovi, ale aj proti vodičovi motorového vozidla, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcu A. , a.s., so sídlom v B. proti žalovanému 1/ M. Š., bývajúcemu v B. , v dovolacom konaní zastúpené mu JUDr. J. R. , advokátom, Advokátska kancelária so sídlom v B. , 2/ J. G. , bývajúcemu v B. , o zaplatenie 14 769 ,20 Eur (444 .
Právna veta: Právo poisťovne voči poistenému na náhradu vyplateného poistného plnenia, ktorým bola nahradená škoda tretej osobe spôsobená poisteným, sa premlčujú v trojročnej premlčacej dobe (§ 101 Občianskeho zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd Čadca rozsudkom zo 16. februára 2000, č. k. 4 C 71/97-172, zaviazal odporcu zaplatiť navrhovateľovi 3 721,40 Sk s 3 % úrokom od 10. decembra 1994 do zaplatenia a 200,- Sk trov konania, všetko do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku návrh zamietol. Vychádzal pritom zo zistenia, že odporca porušil svoju povinnosť vyplývajúcu mu z ustanovenia § 11 ods. 2 veta prvá vyhlášky č. 423/1991 Zb. tým, že nenahlásil policajným orgánom poistnú udalosť, pri ktorej došlo k poškodeniu motorového vozidla .
Právna veta: Poistený, ktorý v čase poistnej udalosti mal poistné zaplatené, nie je v omeškaní z hľadiska ustanovenia podľa § 11 ods. 4 vyhlášky č. 423/1991 Zb., hoci poistné zaplatil po lehote jeho splatnosti.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I rozsudkom z 26. septembra 2000, č. k. 21 C 260/98-45, žalovaného zaviazal zaplatiť žalobkyni 24 700,- Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 3. augusta 1998 do zaplatenia a trovy konania 988,- Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení rozsudku uviedol, že v konaní bolo preukázané, že žalovaný motorové vozidlo zn. Mazda 626 nadobudol 19. septembra 1995 a zákonné poistné zaplatil 3. októbra 1995, pričom v ten istý deň bola týmto vozidlom spôsobená dopravná nehoda, .
Právna veta: Ak škodca nemal v čase dopravnej nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poisťovateľ poskytol poškodenému poistné plnenie z titulu havarijného poistenia, poskytnutím tohto plnenia vstúpil poisťovateľ v zmysle § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka do práv poškodeného na náhradu škody voči škodcovi a vzniklo mu právo na uplatnenie práva na poistné plnenie z garančného fondu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutí len na plnenie pri amo poškodenému. Pred uplatnením práva žalobkyne voči žalovanému, poškodenému bolo poskytnuté poistné plnenie za účelom nahradenia škody z tzv. havarijného poistenia, ktoré je poistením majetku poškodeného pre prípad ... 24 ods. 2 písm. b/ vyššie citovaného zákona Slovenská kancelária poisťovateľov poskytuje z poistného garančného fondu poistné plnenie za škodu spôsobenú prevá dzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti. Podľa ustanovenia .
Kľúčové slová: poistná zmluva, poistná udalosť, poistenie majetku

Zbierka NS 4-5/1996
R 40/1996
Rozsudok
Právna veta: Ak v poistnej zmluve bolo dohodnuté, že východiskovou cestou pre určenie výšky plnenia z poistnej udalosti bude časová cena veci, nemožno pri jej určení zohľadniť koeficient predajnosti ceny.

Úryvok z textu:
... vznikne právo na plnenie, aké sú prípady výluky z poistenia; majú tiež detailnejšie upraviť rozsah a splatnosť poistného plnenia, dĺžku poistného obdobia, výšku poistného, spôsob jeho platenia a čas platnosti poistnej zmluvy. Z jednotlivých ustanovení poistných ... veci z času pred poistnou udalosťou. Ak nemožno cenu určiť podľa cenových predpisov, určí sa odhadom. Keďže poistným plnením z poistnej udalosti sa nahradzuje majetková ujma, ktorá vznikla poistenému v dôsledku poistnej udalosti, nahradzuje sa mu .
Právna veta: Poisťovňa nemá voči poistenému právo na náhradu súm, ktoré vyplatila z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla [§ 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 423/1991 Zb.], ak škoda nevznikla v príčinnej súvislosti s použitím alkoholu poisteného, resp. jeho zamestnanca, ale technickou závadou jeho motorového vozidla.

Úryvok z textu:
Okresný súd D. K. rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 111 099 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 1. apríla 1998 do zaplatenia a trovy konania vo výške 4 440 Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Svoje rozhodnutie odôvodnil ustanovením § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov ( .
Kľúčové slová: zánik poistenia, jednorazové poistné, zánik poistenia pre nezaplatenie poistného

Zbierka NS 2/2006
R 21/2006
Stanovisko
Právna veta: Ak poistenie zanikne tým, že jednorazové poistné nebolo zaplatené v lehote stanovenej v § 801 Občianskeho zákonníka, má poistite! voči tomu, kto s ním uzavrel poistnú zmluvu, právo na pomernú časť jednorazového poistného za dobu do zániku poistenia.

Úryvok z textu:
... povinná platiť poistné. Inak by bol poistený povinný platiť poistné, hoci by poistiteľ nebol povinný poskytnúť poistné plnenie, i keby sa poistná udalosť vyskytla. Na základe rozdielnych právnych názorov vyslovených v právoplatných rozhodnutiach predseda ... i povinnosti. Práva a povinností z poistného vzťahu, predovšetkým právo poisťovne na poistné a právo poisteného na poistné plnenie, ak nastala zmluvou predpokladaná poistná udalosť, vzniká so vznikom poistenia (§ 795 ods. 1 Občianskeho zákonníka .
Právna veta: I. Na rozdiel od postupov použitých vo fáze trestného konania „pred začatím trestného stíhania“, ktoré sa môžu týkať podozrenia zo spáchania skutku v minulosti alebo (aj) takého predpokladu do budúcnosti, uznesenie o začatí trestného stíhania podľa § 199 ods. 1 a 3 Trestného poriadku môže vyvolať účinky podľa odseku 5 naposledy označeného ustanovenia, len ak sa vzťahuje na skutok (vrátane čiastkového útoku doposiaľ páchaného pokračovacieho trestného činu v zmysle § 10 ods. 16 Trestného poriadku), ktorý sa už stal (bol dokonaný nastaním následku); to platí a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania zistí, že páchateľ neukradol vec A, ale len menej hodnotnú vec B, nakoľko poškodený nepravdivo vypovedal, aby získal vyššie poistné plnenie, bude zachovaná totožnosť konkrétneho konania (aj keď nie konkrétneho následku), a teda bude zachovaná j aj totožnosť skutku. Ak sa .
Právna veta: Predpokladom vzniku nároku poisťovateľa proti poistníkovi v zmysle § 12 ods. 1 písm. f/ zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov je, že poisťovateľ vyplatil poškodenému za poistné plnenie z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, a že v čase, keď nastala poistná udalosť, bol poistník v omeškaní splatením poistného. Nie je pritom rozhodujúce, kto vozidlo viedol a svojím zavinením spôsobil škodu.

Úryvok z textu:
... prevádzkou ktorého bola škoda spôsobená. V danom prípade bolo výsledkami vykonaného dokazovania preukázané, že žalobkyňa poskytla poškodenému poistné plnenie z dôvodu škody spôsobenej pre vádzkou motorového vozidla (22. septembra 2004) , vo vzťahu ku ktorému bol ... 5 Žalobkyňa sa v predmetnom súdnom konaní domáhala voči žalovanému uloženia povinnosti zaplatiť jej časť náhrady poistného plnenia, ktoré za platila poškodenému za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. So zreteľom na čas vzniku .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.