Nájdené rozsudky pre výraz: poisťovňa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7298

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1988 dokumentov
62184 dokumentov
285 dokumentov
13 dokumentov
185 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zodpovednosť poisťovne z poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia súboru zariadenia domácnosti nie je daná za veci patriace do tohto súboru a prevážané v motorovom vozidle poisteného, ak poistený prerušil prepravu za účelom zábavy.

Úryvok z textu:
Bývalý Obvodný súd Bratislava III rozsudkom z 9. februára 1996, č. k. 7 C 43/94-50, zastavil konanie v časti uplatnenej pohľadávky vo výške 11 193,- Sk a vo zvyšku 18 807,- Sk návrh zamietol. Navrhovateľovi uložil povinnosť nahradiť odporkyni trovy konania v sume 1 200,- Sk do troch dní. V odôvodnení rozsudku v podstate uviedol, že konanie v časti uplatnenej pohľadávky zastavil na základe čiastočného späťvzatia návrhu. Vo zvyšku uplatnenej pohľadávky vo výške 18 807,- Sk návrh zamietol. Uved
Právna veta: Spoločná zdravotná poisťovňa je právnickou osobou (§ 2 ods. 2 zákona č. 280/1997 Z. z.) a nie je orgánom štátnej správy uvedeným v ustanovení § 246 ods. 2 písm. a), písm. d) Občianskeho súdneho poriadku. Preto Najvyšší súd Slovenskej republiky nie je príslušný na preskúmanie zákonnosti jej rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Podanou žalobou žiadal žalobca preskúmať zákonnosť rozhodnutia Spoločnej zdravotnej poisťovne Bratislava zo 4. februára 1999. Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením postúpil vec Krajskému súdu v Bratislave ako súdu vecne a miestne príslušnému. Z odôvodnenia: V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických os
Právna veta: Podľa § 575 Občianskeho zákonníka, ak sa plnenie stane nemožným, povinnosť dlžníka plniť zanikne. Plnenie nie je nemožné, najmä ak ho možno uskutočniť aj za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dojednanom čase. Nemožnosť plnenia treba posudzovať aj podľa obsahu záväzku, t. j. či dlžník je povinný niečo dať, konať, opomenúť alebo znášať. Ak je však obsahom záväzku druhovo určený predmet - ako v danom prípade peniaze - nemožno hovoriť o nemožnosti plnenia.

Úryvok z textu:
2 Cdo 22 9/201 3 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladik a a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Viery Petríkovej , v právnej veci navrhovateľky E. P. , bývajú cej vo V. , proti odporkyni R. , so sídlom v K. , zastúpen ej JUDr. G. G. , advokátom s o sídlom v K. , o zaplatenie 1 505 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 19 C 209 /2008 , o dovolaní odpor kyne p
Kľúčové slová: likvidácia zdravotnej poisťovneuniverzálna sukcesiapoisťovňauspokojiť záväzky
Zbierka NS 1/2007
R 5/2007
Právna veta: Vstup rezortnej poisťovne do likvidácie, ani vyhlásenie konkur­zu na jej majetok bez ďalšieho neznamená, že z majetku zrušenej poisťovne nie je možné uspokojiť záväzky voči zdravotníckym za­riadeniam.

Úryvok z textu:
Na odvolanie žalovaného Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 20. septembra 2002, č. k. 2 Obo 70/02-264, rozsudok Krajského súdu v B. zo 6. decembra 2001, č. k. 39 Cb 60/01-163, ktorým bolo žalobe vyhovené, zmenil tak, že žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvod­ není rozsudku odvolací súd konštatoval, že súd prvého stupňa žalobe vyho­ vel na tom skutkovom základe, že žalobca je prevádzkovateľom zdravotníc­ keho zariadenia, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť v
Právna veta: Poisťovňa nemá voči poistenému právo na náhradu súm, ktoré vyplatila z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla [§ 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 423/1991 Zb.], ak škoda nevznikla v príčinnej súvislosti s použitím alkoholu poisteného, resp. jeho zamestnanca, ale technickou závadou jeho motorového vozidla.

Úryvok z textu:
Okresný súd D. K. rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 111 099 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 1. apríla 1998 do zaplatenia a trovy konania vo výške 4 440 Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Svoje rozhodnutie odôvodnil ustanovením § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších p
Právna veta: Z poistenia zodpovednosti za škody má poistený [v danom prípade prevádzkovateľ motorového vozidla (viď § 3 ods. 1 vyhlášky)] právo, aby v prípade poistnej udalosti [t.j. vzniku jeho povinnosti nahradiť škodu (viď § 3 ods. 3 vyhlášky)] poisťovňa ako poistiteľ [t.j. nositeľ povinnosti poskytnúť poistné plnenie (viď § 788 ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 789 Občianskeho zákonníka)] nahradila za neho škodu, za ktorú poistený zodpovedá (§ 822 Občianskeho zákonníka). Náhradu škody platí poistiteľ poškodenému [t.j. tomu, komu vznikla škoda (viď § 3 ods. 1 vyhlášky)]; poškodený však právo na plnenie p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Cdo 185/20 09 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: K. , IČO: X, so sídlom B., proti odporcovi: S., IČO: X, so sídlom B., v dovolacom konaní zastúpená: A. , IČO: X, so sídlom B. , o zaplatenie 2.931,08 -EUR s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava II, sp. zn. 11C 91/2003, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18. júna 2009, sp.zn. 3Co 440/2007 takto r o z h o d o l Rozs
Kľúčové slová: dávka dôchodkového zabezpečenianárok na zvýšenie dôchodkuorgány sociálnej poisťovne
Zbierka NS 3/2002
R 45/2002
Právna veta: Do právomoci súdov vo veciach dôchodkového zabezpečenia patrí preskúmanie zákonnosti len tých rozhodnutí odporkyne, proti ktorým bol v zákonnej lehote podaný opravný prostriedok. Súdy nemajú právomoc rozhodovať priamo o priznaní dávok dôchodkového zabezpečenia ich výplate, lebo rozhodovanie o nich patrí do právomoci Sociálnej poisťovne.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 9. júna 1999 zvýšila navrhovateľke podľa zákona č. 107/1999 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1999, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2000 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblastí sociálneho zabezpečenia (ďalej len „zákon č. 107/1999 Z. z.“) od splátky za mesiac júl 1999 starobný, vdovský aj sirotský dôchodok. Sirotský dôchodok zvýšila na celkovú sumu 3 208 Sk. Proti rozhodnutiu odporkyne podala navrhovateľka opravný prostriedok, v ktorom uviedla, že má dve
Právna veta: Podľa § 214 ods. 1 zákona o sociálnom poistení proti rozhodnutiu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne má účastník konania právo podať odvolanie, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak sa účastník konania nevzdal odvolania písomne alebo ústne do zápisnice. Podľa § 215 ods. 4 zákona o sociálnom poistení o odvolaní proti rozhodnutiu ústredia rozhoduje generálny riaditeľ. Z citovaných ustanovení vyplýva, že na rozhodovanie o odvolaní navrhovateľky zo dňa 25. septembra 2007 je príslušný generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. O žiadosti o obnovu konania sa má podľa zákona o sociálnom poisten ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. M., proti odporkyni Sociálnej poisťovni - ústrediu, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, v konaní o preskúmanie rozhodnutia odporkyne, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č.k. 25Sd/43/2008-15 zo dňa 30. mája 2008 takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Žiline č.k. 25Sd/43/2008-15 zo dňa 30. mája 2008
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky Sociálnou poisťovňouSociálna poisťovňaúhrada za postúpenú pohľadávku
Zbierka NS 5/2011
R 52/2011
Právna veta: Zaplatenie úhrady za postúpenú pohľadávku na poistnom na dôchodkové poistenie má za následok, ţe pri posudzovaní nároku na dávku nemoţno vylúčiť z doby poistenia obdobie, za ktoré bola zaplatená.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom z 9. júla 2008 potvrdil rozhodnutia z 26. marca 2007 a 28. júna 2007, ktorými odporkyňa podľa § 70 a § 72 ods. 1 písm. f/ zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok s odôvodnením, že v posledných desiatich rokoch pred vznikom invalidity (2. novembra 2006) nezískal potrebnú dobu piatich rokov dôchodkového poistenia. Krajský súd považoval za pr
Právna veta: Právny vzťah, obsahom ktorého je nárok (právo navrhovateľa) na úhradu dlhu poručiteľa voči jeho dedičovi, je súkromnoprávnym (občianskoprávnym) vzťahom. Smrťou poručiteľa zanikol jeho verejnoprávny vzťah zo zdravotného poistenia, teda právny vzťah medzi poručiteľom a poisťovňou. Smrť poistenca (poručiteľa) je právna skutočnosť, ktorá má za následok v zmysle § 460 v súvislosti s § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka vznik povinnosti dedičov uhradiť dlhy poručiteľa. Táto povinnosť je obsahom právneho vzťahu medzi veriteľom a dedičom, ktorý vznikol v dôsledku dlhu a uvedenej právnej skutočnosti, t. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1Rks/7/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V., a. s., B., proti odporcovi: J., rod. T., bytom P. o návrhu na vydanie platobného rozkazu a splnenie poručiteľovho dlhu, o návrhu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., Bratislava, v spore o právomoc, takto r o z h o d o l : Prejednanie a rozhodnutie veci p a t r í do právomoci Okresného súdu Trenčín. O d ô v o d n e n i e V., a. s., M., B. (ďalej
MENU