SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1343714
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39215
NSČR: 129655
NSSČR: 71707
USČR: 82497
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431032
Krajské súdy (ČR): 50194
Posledná aktualizácia
15.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: policajný útvar


Približný počet výsledkov: 397 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: policajný útvar
  • policajny nájdené 19154 krát v 4505 dokumentoch
  • utvar nájdené 6025 krát v 1820 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 52 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 6 dokumentov
Krajské súdy SR 1293 dokumentov
Odborné články 11 dokumentov


Kľúčové slová: policajný útvar, medzinárodná ochrana, oprávnenie zaistiť príslušníka tretej krajiny

Zbierka NS 5/2014
R 77/2014
Právna veta: I. Ak zaistený cudzinec požiada o medzinárodnú ochranu, spravidla to bude mať za následok ukončenie zaistenia podľa čl. 15 návratovej smernice č. 2008/115, ako konštatoval Súdny dvor Európskej únie v rozhodnutí zo dňa 30. mája 2013 a policajný útvar bude povinný cudzinca bez zbytočného odkladu zo zaistenia prepustiť; dôvody pre pôvodné zaistenie cudzinca tak automaticky pominú. II. Ak však policajný útvar dospeje k záveru, že žiadosť cudzinca o medzinárodnú ochranu je účelová (podaná iba za účelom pozdržať, či dokonca zmariť výkon rozhodnutia o vyhostení cudzinca), môže znova rozhodnúť podľ ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach rozsudkom uvedeným vo výroku tohto rozhodnutia potvrdil rozhodnutie zo dňa 19.07.2013, ktorým odporca podľa § 88 ods. 1 písm. b/ zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“) zaistil navrhovateľa dňom 19.07.2013 v čase o 17:15 hod. na účel výkonu trestu vyhostenia z územia Slovenskej republiky, na čas nevyhnutne potrebný, teda na čas pre výkon trestu vyhostenia na 60 dní do 16.09.2013. V dôvodoch .
Kľúčové slová: bezúhonnosť a spoľahlivosť, zbrojný preukaz, policajný útvar, zneužiť zbraň

Zbierka NS 1/2004
R 7/2004
Právna veta: Ak podľa poznatkov zistených policajným útvarom nie sú záruky, že občan v budúcnosti zbraň nezneužil, takýto občan nespĺňa podmienky stanovené zákonom pre vydanie zbrojného preukazu.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím Okresného riaditeľstva Policajného zboru v B. B. {ďalej len „odporca“) bola zamietnutá žiadosť navrhovateľa o vydanie zbrojného preukazu z dôvodov nesplnenia podmienky stanovenej v ustanovení § 8 ocls, 1 písm. c) a s poukazom na ustanovenie § 9 ocls. 2 písm, e) zákona č, 248/1993 Z, z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zbraniach a strelive"). Rozhodnutie bolo odôvodnené tým, že navrhovateľ nie je osobou spoľahlivou v zmysle § 9 ods, 2 písm, e) citovaného .
Právna veta: Stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na zjednotenie výkladu a aplikácie ustanovenia § 371 ods. 1 písm. g/ Trestného poriadku vo vzťahu k otázke: I. či Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, je zákonným subjektom vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní podľa Trestného poriadku podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd; II. vylúčenia sudcu alebo prísediaceho pre spáchanie úmyselného trestného činu v cudzine. Doplnenie k bodu I.: ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... činnosť podľa Trestného poriadku. Pri tejto činnosti (výkone procesných úkonov) nie je riadený príslušným riaditeľom policajného útvaru ani ministrom vnútra, ale v rozsahu úpravy Trestného poriadku je podriadený prokurátorovi (jeho dohľadu v zákonom ... a inšpekčnej služby ministerstva vnútra (rovnako je útvarom ministerstva vnútra aj prezídium Policajného zboru, vrátane prezidiálnych policajných útvarov) je výrazom podriadenosti Policajného zboru ministrovi vnútra Slovenskej republiky (§ 6 ods. 1 zákona č. .
Právna veta: Konanie páchateľa zodpovedajúce vo vzťahu ku zločineckej skupine (§ 129 ods. 4 Trestného zákona) zákonným znakom „je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje“ v zmysle § 296, § 129 ods. 6 a 7 Trestného zákona nezahŕňa samotné spáchanie trestného činu členom zločineckej skupiny v rámci jej činnosti, alebo takého činu spoločne s členom zločineckej skupiny. V naposledy uvedenom prípade ide teda o viacčinný súbeh zločinu podľa § 296 Trestného zákona a iného trestného činu. Trestnoprávnou podstatou „členstva v zločineckej skupine“ je zaradenie sa do organizačnej štruktúry takej skupiny, n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . , kde išlo o 2 ks bankovky nominálnej hodnoty 50, -€ č. X. a č. S., boli následne obaja zadržaní príslušníkmi pohotovostného policajného útvaru Odboru poriadkovej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, t e d a obžalovaný J. O. v bode I zosnoval zločineckú .
Kľúčové slová: prerušenie trestného stíhania, dôvody väzby

Zbierka NS 2-3/1998
R 36/1998
Právna veta: Prerušenie trestného stíhania podľa § 173 ods. 1 písm. a/ Tr. por. je jedným zo zákonných spôsobov vybavenia veci (hoci na neurčitú dobu) do času, než pominie dôvod prerušenia a v trestnom stíhaní sa pokračuje (§ 173 ods. 2, veta druhá Tr. por..) V čase právoplatného prerušenia trestného stíhania nie je možné bez rozhodnutia o pokračovaní v trestnom stíhaní (podľa analógie § 160 ods. 1 Tr. por.) vziať obvineného do väzby, lebo nie sú splnené formálne podmienky na rozhodnutie o väzbe v zmysle § 68 Tr. por. Ak je obvinený vo väzbe, musí byť z väzby prepustený na slobodu.

Úryvok z textu:
... vyhýbať trestnému stíhaniu alebo trestu, pretože bol len dlhodobejšie v cudzine a sám sa na pred- volánku polície na príslušný policajný útvar dostavil. Žiadne konkrétne skutočnosti nenaznačujú, že by sa chcel vyhnúť trestnému stíhaniu a vyhlásil, že na každý úkon v trestnom ... , keď o stíhaní nevedel. Do Nemecka odišiel v marci 1993 a obvinený bol až 18. mája 1993. Okrem toho na policajný útvar sa dostavil sám, hneď ako sa dozvedel o tom, že je políciou hľadaný. Dokumentuje to aj obsah záznamu o predvedení .
Kľúčové slová: znehodnotenie a zničenie zbrane a streliva a výroba rezov zbrane a streliva, postúpenie veci

Zbierka NS 5/2002
R 77/2002
Právna veta: I. Nesplnenie povinnosti podľa § 42 zákona č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov - viesť evidenciu zbraní a streliva v záznamovej knihe podnikateľom na úseku zbraní a streliva a porušenie zákazu držať a nosiť nedovolené zbrane, ktorý vyplýva z ustanovenia § 55 uvedeného zákona, právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom, je správnym deliktom podľa § 51 písm. c/ zákona č. 246/1993 Z. z. a nie priestupkom podľa § 52 ods. 1 tohto zákona. V dôsledku toho je vylúčené postúpenie veci podľa § 171 ods. 1 Trestného poriadku, lebo postúpiť vec podľa tohto usta ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôsledku porušenia ustanovení § 42 a § 55 zákona č. 246/1993 Z. z. sa mal dopustiť konania, ktoré by policajný útvar mohol posúdiť ako priestupok podlá § 51 písm. c) citovaného zákona. Nesplnenie povinnosti podlá § 42 zákona č. 246/1993 .
Kľúčové slová: zbrojný preukaz, rozhodovanie o opravných prostriedkoch, odňatie zbrojného preukazu

Zbierka NS 2/1999
R 40/1999
Právna veta: Fyzickej osobe možno zbrojný preukaz z dôvodu zmeny v jej spoľahlivosti len v prípade, ak u nej tieto zmeny nastali po vydaní zbrojného preukazu. V konaní podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) môže súd preskúmavané rozhodnutie potvrdiť alebo ho zrušiť a vrátiť správnemu orgánu na ďalšie konanie (§ 250q ods. 2 O.s.p..) Y tomto konaní súd nie je oprávnený ukladať správnemu orgánu povinnosť vydať navrhovateľovi zbrojný preukaz, predĺžiť jeho platnosť o dobu jeho odňatia a uložiť odporcovi ako správnemu orgánu povinnos ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... cit. zákona sa nepovažuje ten, kto podľa iných skutočností [než sú uvedené v písm. a) až d) tohto ust.] zistených policajným útvarom nedáva záruku, že zbraň nezneužije. Odporca nepostupoval podľa uvedených zákonných ustanovení. V zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona ... preukazu fyzickej osoby je jej spoľahlivosť. V ust. § 10 ods. 1 zákona č. 246/1993 Z. z. umožňuje policajnému útvaru rozhodnúť o odňatí zbrojného preukazu fyzickej osobe, ak u nej nastali zmeny v jej spoľahlivosti. Z gramatického výkladu ust. § .
Právna veta: I. Podkladom na vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty zaistenia podľa § 62 ods. 3 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je splnenie podmienky, že napriek vykonaným úkonom potrebným na výkon administratívneho vyhostenia cudzinca mu zastupiteľský úrad nevydal v lehote náhradný doklad alebo splnenie podmienky, že cudzinec dostatočne nespolupracuje. II. Aplikácia ustanovenia § 62 zákona o pobyte cudzincov by mala byť v súlade s princípom proporcionality, preto správny orgán pri rozhodovaní o predĺžení lehoty zaisteni ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a § 63 písm. c/ a písm. e/ zákona o pobyte cudzincov vyjadril presvedčenie, že jedine policajný útvar má povinnosť vykonávať bezodkladne opatrenia a úkony na výkon vyhostenia alebo zistenie totožnosti cudzinca. Podľa navrhovateľa pôvodná šesťmesačná ... zákona o pobyte cudzincov cudzinec môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, najviac však na šesť mesiacov. Policajný útvar môže rozhodnúť o predĺžení lehoty zaistenia najviac o 12 mesiacov, ak možno predpokladať, že napriek vykonaným úkonom .
Kľúčové slová: azylové konanie, cudzinec , správny orgán , zaistenie žiadateľa o udelenie azylu

Zbierka NS 4/2017
R 36/2017
Právna veta: V záujme presvedčivosti rozhodnutia o zaistení podľa § 88a ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v odôvodnení rozhodnutia správneho orgánu nesmie absentovať zmienka o takých skutočnostiach, ktoré by naplnenie citovaného zákonného účelu zaistenia dostatočne zrozumiteľne odôvodňovali (napr. na základe čoho vyvstala potreba zisťovania skutočností týkajúcich sa žiadosti o azyl, či išlo o súčinnosť s migračným úradom, prípadne na aké skutočnosti malo byť zisťovanie vykonané, resp. aké úkony si takéto zisťovanie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odvolaním sa na skutočnosť, že štátni príslušníci tretích krajín často krát účelovo prejavujú úmysel požiadať o azyl a ak policajný útvar nerozhodne o ich zaistení a umiestnení v útvar e policajného zaistenia pre cudzincov, tak títo iba vo výnimočných prípadoch ... že je preukázané, že existuje riziko opätovného úteku účastníka konania z územia SR. Pri dĺžke zaistenia účastníka konania policajný útvar prihliadol na § 20 zákona o azyle, keďže účastník konania podal žiadosť o udelenie azylu dňa 22.09.2014, .
Kľúčové slová: európsky zbrojný pas, Smernica Rady č. 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, strelné zbrane

Zbierka NS 5/2015
R 65/2015
Právna veta: I. Sloboda pohybu a pobytu každého občana Únie na území členských štátov je právom zaručeným v článku 20 ods. 2 prvým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a teda právom, ktoré, ako vyplýva z článku 20 ods. 2 druhého pododseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa uplatňuje v súlade s podmienkami a obmedzeniami vymedzenými v Zmluvách a prostredníctvom opatrení prijatých na ich vykonanie, a teda aj Smernicou Rady č. 91/477/EHS z18.06.1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní v znení Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/51/ES z21.05.2008. II. Jedný ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutie vydal. Podľa § 46 ods. 3 zák. č. 190/2003 Z.z. v citovanom znení európsky zbrojný pas vydá policajný útvar n a základe písomnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá má miesto pobytu na území Slovenskej republiky, je vlastníkom zbrane uvedenej v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.