Nájdené rozsudky pre výraz: poľnohospodárska pôda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 120

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

83 dokumentov
247 dokumentov
17 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať znamená, že zamestnávateľ nemá pre zamestnanca žiadnu prácu; ide tu teda o absolútnu nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať. Za predchádzajúcu prípravu zamestnanca k výkonu práce podľa § 46 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce nemožno považovať takú prípravu, ktorá by bola neúmerne časovo náročná alebo nákladná.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou podanou na Okresnom súde v Ž. 20. 5. 1993 domáhala určenia neplatnosti výpovede žalovaného z 21. 4. 1993 z dôvodu § 46 ods. 1 písm. c) Zák. práce, pre nesplnenie jeho ponukovej povinnosti vhodnej práce. Okresný súd v Ž. rozsudkom z 29.3.1995, č. k. 12 C 745/93-105 určil, že rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou žalovaného podľa § 46 ods. 1 písm. c) Zák. práce, doručenej žalobkyni 22. 4. 1993, je neplatné. Žalovaného zaviazal zaplatiť žalobkyni 3941 Sk trov konania. V odôv
Právna veta: Neprihliadnutie katastrálneho úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností na existenciu inštitútu zákonného predkupného práva štátu, ktoré obmedzuje zmluvnú voľnosť povinného subjektu, je v rozpore s účelom a cieľmi zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a porušením zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, a to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžrk/16/2018 1016200198 30. 04. 2019 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2019:1016200198.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobkyne (sťažovateľky) Poľnoh
Kľúčové slová: predkupné právo štátuzmluvná voľnosťkatastrálny úrad
Právna veta: Zmluvná voľnosť vlastníkov pozemkov, ku ktorým sa viaže zákonné predkupné právo štátu (ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), je obmedzená priamo zo zákona, a teda vlastníci dotknutých pozemkov sú povinní v prípade ich zamýšľaného predaja tieto prednostne ponúknuť na kúpu štátu. Neprihliadnutie katastrálneho úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností na existenciu inštitútu zákonného predkupného práva š ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžrk/6/2018 4016200156 28. 05. 2020 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2020:4016200156.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Jozefa Hargaša a z členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci žalobkyne: Poľnohospodárska Pôda s.r.o., so sídlom v Bratislave,
Právna veta: Pre účely reštitúcií podľa zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom sa za pozemky tvoriace poľnohospodársky pôdny fond, resp. patriace do neho, v zmysle § 1 písm. a) daného zákona považujú aj pozemky, ktoré síce neslúžia bezprostredne poľnohospodárskej výrobe, avšak sú pre ňu nepostrádateľné ako napr. poľné cesty, pozemky so zariadením dôležitým pre poľné závlahy, vodné nádrže a rybníky potrebné pre poľnohospodársku výrobu, hrádze slúžiace na ochranu pred zamokrením alebo záplavami, ochranné terasy proti erózii a podobne.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Sžo 95/2009 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci navrhovateľa J., bytom B., proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu v Dunajskej Strede, Dunajská streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. D/2008/00242-7 z 30. j
Právna veta: Ak žalobca, ktorý je žiadateľ o poskytnutie podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, obhospodaruje a užíva poľnohospodársku pôdu bez právneho titulu, ide o skutočnosť, ktorá v procese poskytovania dotácií postačuje na vyradenie žiadosti žiadateľa z predmetného procesu, a to bez poskytnutia platby. Priamu platbu je možné vyplatiť v poradí ďalšiemu zo žiadateľov o poskytnutie dotácie na totožnú parcelu, ktorý preukáže po splnení všetkých podmienok aj existenciu právneho titulu na obhospodarovanie dotknutej parcely.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v B. (ďalej „krajský súd“) zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného, ktorým žalovaný ako odvolací správny orgán odvolanie žalobcu zamietol a potvrdil rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. x zo dňa 10.12.2012, ktorým prvostupňový správny orgán rozhodol o schválení poskytnutia podpory formou jednotnej platby na plochu v sume 107 595,03 € a osobitnej platby na cukor v sume 29 706,21 €. Pôdohospodárska platobná ag
Právna veta: Správny poriadok sa opiera o zásadu materiálnej pravdy. Jej uplatnenie v správnom konaní predpokladá v prvom rade dôsledné zistenie podkladov pre rozhodnutie. Je povinnosťou správneho orgánu, aby zistil všetky skutočnosti dôležité pre rozhodnutie a tak doplnil podklad pre rozhodovanie do tej miery, aby bol spoľahlivým základom pre jeho rozhodovanie. Táto povinnosť sa vzťahuje tak na prvostupňový ako aj druhostupňový správny orgán, až do vydania rozhodnutia. Keďže rozhodnutie správneho orgánu zasahuje do právnych pomerov osôb, musí byť vydané na základe spoľahlivo a presne zisteného stav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo /226/2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD . a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu : Slovenský pozemkový fond , Búdková č. 36, Bratislava , IČO 17 335 345, proti žalovanému : Katastrálny úrad v Nitre , Štefánikova trieda č. 69, Nitra, IČO 37 860 381 , o preskúman ie zákonnost
Právna veta: k poručiteľ bol vlastníkom viacerých poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov, pri úvahe, či vyporiadaním dedičstva bol znížený dedičský podiel ostatných dedičov v zmysle § 13 zákona SNR č. 293/1992 Zb. treba vychádzať z toho, či k zníženiu dedičského podielu došlo vo vzťahu ku všetkým uvedeným pozemkom a nielen k tomu z nich, o ktorý má navrhovateľ záujem. Pri posúdení toho, či bol znížený dedičský podiel dediča, treba vychádzať zo stavu, ktorý bol v čase vyporiadania dedičstva.

Úryvok z textu:
Návrhom podaným na súde 29. júna 1993 navrhovateľ, ako osoba oprávnená podlá zákona SNR č. 293/1992 Zb., sa domáhal vyrovnania dedičských podielov potvrdením svojho podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam zapísaným v pozemnoknižných vložkách č. 450,990 a 3656 kat. územia M. Okresný súd v Galante rozsudkom z 19. októbra 1993 návrh zamietol. Pri rozhodovaní vychádzal predovšetkým z tvrdení navrhovateľa, že dedičské konania po právnych predchodcoch účastníkov nie sú právoplatne skončené. Už
Kľúčové slová: vysporiadanie dedičstvaprejednanie dedičstvadedenienadobúdanie dedičstva
R 45/2005
Právna veta: Rozhodnutie o vysporiadaní dedičstva, podľa ktorého sa prebe- rateľom dedičstva - poľnohospodárskych pozemkov stáva jeden z dedičov s tým, že v prípade scudzenia pozemkov za náhradu sa táto rozdelí v rovnakom pomere medzi všetkých dedičov, možno považovať za obdobu (analógiu) zmluvy (dohody), ktorá zakladajúc majetkové právo zaväzuje nielen jej účastníkov, ale aj ich právnych nástupcov, a ktorá im umožňuje domáhať sa práv, resp. nárokov ňou založených, ak sa stanú splatnými.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Petra Priehodu, v právnej veci žalobcov 1/ L. Ď. , bývajúcej v R. , 2/ I. Ď. , bývajúceho v M. , 3/ L. M. , bývajúceho v Ž. , 4/ C. M. , bývajúceho v D. , okres Ú. , 5/ J. Č. , bývajúcej v Ž. , zastúpenej opatrovníčkou S. H. , bývajúcou v Ž. , 6/ M. K. , bývajúcej v Ž. , 7/ A. R. , bývajúcej v Ž. , 8/ I. B. , bý
Meritum Zákon o pôde.
Právna veta: I. Rozsah pôsobnosti zákona je ustanovený v § 1 Zákona o pôde a podľa odseku 1 sa zákon vzťahuje tak na nehnuteľnosti (vrátane pôdy, ktorá tvorí lesný fond) písm. a/ až c/ - ako i na iný poľnohospodársky majetok uvedený v § 20 zákona (písm. d). Pokiaľ teda zákon ustanovuje, že sa vydajú nehnuteľnosti (§ 6 ods. 1 zákona), treba nimi rozumieť všetky nehnuteľnosti uvedené v § 1 ods. 1 písm. a/ až c/ zákona. II. Podľa § 6 ods. 1 Zákona o pôde sa oprávneným osobám vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo inú právnickú osobu v dôsledku skutočností v tomto odseku uvedených. Podľa § 6 ods. 2 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky obdržal podnet Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. septembra 1997, pod číslom 5593/1997-60, dodatok k tomuto podnetu z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10. októbra 1997 pod číslom 5498/1997-60, ako aj ďalší dodatok k tomuto podnetu z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. januára 1998, pod číslom 5498/97-50 na zaujatie stanoviska v zmysle § 16 ods. 1 písm. b/ zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorš
MENU