Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
842764
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51135
USSR: 30515
NSČR: 106785
NSSČR: 56972
USČR: 69997
EUR-LEX (sk): 11140
EUR-LEX (cz): 11178
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402740
Krajské súdy (ČR): 31287
Posledná aktualizácia
16.01.2018 06:52

Nájdené rozsudky pre výraz: poľnohospodárska pôda


Približný počet výsledkov: 46 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: poľnohospodárska pôda
  • polnohospodarsky nájdené 5005 krát v 1417 dokumentoch
  • podat nájdené 141368 krát v 47000 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 24 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 16 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 140 dokumentov


Právna veta: Požiadavka, aby o majetku poručiteľa, ktorý sa objaví až po právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve, prebehlo konanie o dedičstve (v odôvodnených prípadoch dokonca aj bez návrhu), je odrazom dôsledného uplatnenia princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva. Svedčí o zámere, aby konaním o dedičstve prešli všetky aktívne a pasívne zložky poručiteľovho majetku. Dedič totiž nevstupuje len do práv a povinností, ktoré sú mu známe v čase konania o dedičstve, ale zásadne do všetkých práv a povinností poručiteľa, ktoré jeho smrťou nezanikli (viď § 460 Občianskeho zákonníka), i keď neboli v konaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pôvodne vedené na Štátnom notárstve Topoľčany pod sp. zn. D 165/60; v predmetnom konaní bol prejednaný domový majetok a poľnohospodárska pôda v M. zapísaná v pozemkovej knihe vo vložkách č. X.X.X.X.X.X.X.. „Združené“ pozemky ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
161/2015 - Civilný mimosporový poriadok
Právna veta: Jedinou spornou zostala otázka, či možno navrhovateľa považovať za zriadenú záhradkársku osadu v zmysle § 11 ods. 1 písm. e) (predtým písm. d)) zákona č. 229/1991 Zb., t. j. či jeho existencia vytvára prekážku vydania predmetných nehnuteľností ich pôvodným vlastníkom. Odvolací súd sa plne stotožnil s právnym názorom vysloveným krajským súdom v napadnutom rozsudku, že navrhovateľ takúto prekážku nepredstavuje a pre zdôraznenie jeho správnosti považuje za potrebné doplniť, že pojem záhradková osada uvedený v zák. č. 229/1991 Zb. je možné vykladať v zmysle tohto zákona len podľa právnych ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z 10. novembra 1981 a to len na 12 rokov (ďalej len „Zmluva“). Podľa čl. 2 tejto zmluvy, sa predmetná poľnohospodárska pôda previedla ZO SZZ na dočasné užívanie na dobu 12 rokov a po vypršaní zmluvnej doby mohla byť predĺžená na ďalšie ...
Súvisiace predpisy:
229/1991 - Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Právna veta: Správny poriadok sa opiera o zásadu materiálnej pravdy. Jej uplatnenie v správnom konaní predpokladá v prvom rade dôsledné zistenie podkladov pre rozhodnutie. Je povinnosťou správneho orgánu, aby zistil všetky skutočnosti dôležité pre rozhodnutie a tak doplnil podklad pre rozhodovanie do tej miery, aby bol spoľahlivým základom pre jeho rozhodovanie. Táto povinnosť sa vzťahuje tak na prvostupňový ako aj druhostupňový správny orgán, až do vydania rozhodnutia. Keďže rozhodnutie správneho orgánu zasahuje do právnych pomerov osôb, musí byť vydané na základe spoľahlivo a presne zisteného stav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na kupujúceho A.-A., spol. s r.o., , pričom sa nevysporiadali s námietkou žalobcu, že na kupujúceho neprešla poľnohospodárska pôda v rozsahu sporných parciel a ostala vo vlastníctve štátu. Odôvodnenie žalovaného odkazujúce na v správnom spise pripojenú nájomnú ... . s r.o., a spoločnosti A., s.r.o., Nitra. Nájomnými zmluvami nebol prenajatý celý majetok, ale len poľnohospodárska pôda, ktorá nebola v špecifikácii privatizovaného majetku, ale po privatizácii pôda zostala vo vlastníctve štátu a v správe Slovenského ...
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
Právna veta: Pri preskúmavaní správnych rozhodnutí o uložení peňažnej sankcie, správny súd nepreskúmava len zákonnosť použitia správnej úvahy (§ 245 ods. 2 O. s. p.), ale aj jej správnosť, keď môže dospieť k záveru, že o sankcii malo byť rozhodnuté inak. Ak správny súd zistí, že použitie správnej úvahy vybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom (napr. zákon neumožňuje použitie správnej úvahy, uložená pokuta prevyšuje zákonom stanovenú výšku, za spáchaný správny delikt nemožno uložiť daný druh sankcie a. i.), takéto rozhodnutie je nezákonné a ako také ho súd zruší (§ 250j ods. 2 O. s. p.). V prípade, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tom, že sa na parcele v rozhodnom čase nijakým spôsobom poľnohospodársky nehospodárilo a nebola využívaná ako poľnohospodárska pôda. Dotknutá parcela bola v katastri nehnuteľností vedená ako vinice a vinice sa na tomto pozemku aj nachádzali. Skutočnosť ... dotknutej parcely. Na uvedenej parcele sa pred jej zastavaním nijakým spôsobom nehospodárilo a nebola využívaná ako poľnohospodárska pôda. Krajský súd upozornil na to, že mestským zastupiteľstvom bol prijatý nový územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
162/2015 - Správny súdny poriadok
Právna veta: Zákon č. 64/1997 Z.z. presne špecifikuje podmienky, ktoré musia byť kumulatívne splnené na to, aby sa jednalo o „zriadenú záhradkovú osadu“ v zmysle zákona, v ktorej možno vysporiadať vlastníctvo k pozemkom na základe návrhu podaného v zmysle zákona č. 64/1997 Z.z. Zriadenou záhradkovou osadou sa v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. rozumie záhradková osada zriadená do 24. júna 1991 na pozemkoch, ku ktorým bola uzavretá zmluva o dočasnom užívaní pozemku (tzv. „veľká zmluva“) medzi záhradkárskou organizáciou, alebo jej členom a poľnohospodárskou organizáciou alebo inou organizáciou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uvedené, že JRD postupne odovzdá aj zostávajúcu časť pôdy, ako budú parcely osady na Kačici v dôsledku zástavby likvidované. Táto poľnohospodárska pôda bola bezodplatne odovzdávaná na dobu 99 rokov, to znamená do 3.10.2076 a preberajúca organizácia bola povinná vyžiadať si ...
Súvisiace predpisy:
64/1997 - Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že primeraná náhrada a vo vzťahu k náhrade za vyvlastnenie na účely stavebného zákona sa za trhovú cenu nehnuteľnosti považuje cena rovnakej alebo porovnateľnej nehnuteľnosti v tom istom čase, v tom istom mieste a v porovnateľnej kvalite (§ 111 ods. 2 druhej vety stavebného zákona), pričom táto trhová cena má byť určená znaleckým posudkom. Stavebný zákon predpokladá, že pri určovaní primeranej náhrady bude správny orgán postupovať podľa trhovej ceny inej nehnuteľnosti, a to rovnakej alebo porovnateľnej, teda nie len z polohy a z umiestenia pozemku, o vyvlastnení ktoréh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Zostávajúca úžitková plocha zodpovedajúca týmto susedným pozemkom je 17 062 m2 (objektívne a preukázateľne bez prerušenia je obhospodarovaná ako poľnohospodárska pôda). 39 4Sžo/65/2015 Jeden z atribútov ústavnej podmienky „nevyhnutnej miery“ vyvlastnenia, v zmysle rozsahu (výmery) pozemku, ktorý má ...
Súvisiace predpisy:
50/1976 - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Právna veta: Účelové komunikácie sa delia na verejné a neverejné. Neverejné účelové komunikácie sa pritom nachádzajú v uzavretých priestoroch a objektoch. Ostatné účelové komunikácie sú verejné, až kým nie sú vyhlásené za neverejné (pozri ustanovenie § 22 ods. 3/ cestného zákona). Príslušná komunikácia za neverejnú účelovú komunikáciu nebola nikdy vyhlásená. V prípade, ak by daná komunikácia nemala charakter účelovej komunikácie (resp. inej z vyššie uvedených pozemných komunikácií), pohyb osôb a vozidiel na nej by nemohol byť regulovaný dopravnou značkou, pretože toto je možné iba na niektorej z poz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . X. a X. je určená na funkciu bývanie - malopodlažná bytová zástavba, a južná časť uvedených parciel je určená na funkciu poľnohospodárska pôda, postupoval stavebný úrad správne, keď trval na doložení rozhodnutia o vyňatí novovytvorených pozemkov parc. č. X. a X. z poľnohospodárskeho ...
Súvisiace predpisy:
135/1961 - Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Merito o zaplatenie 1 886 986,70 Sk s príslušenstvom
... tomuto vysporiadaniu došlo. Z rozhodnutia bývalého štátneho notárstva je zrejmé, že prakticky jediným a rozhodujúcim aktívom po zomrelom poručiteľovi bola poľnohospodárska pôda, o ktorej je všeobecne známe, že je výrobným faktorom, ktorý sa nespotrebúva a pri riadnom užívaní ani neopotrebúva. Dôvodne ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 96/2000
Merito § 59 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností
... . patria nehnuteľnosti zapísané v kat. úz. V. I. vo vl. č. X., č. X., dom s dvorom a so záhradou, poľnohospodárska pôda vo výmere 3257m2 . Ako preukazujú listiny, v čase prejednávania dedičstva (vrátane času vydania uznesenia Štátneho notárstva v K. zo dňa ... . iba nehnuteľnosti zapísané v kat. úz. V. I. vo vl. č. X., č. X., dom s dvorom a so záhradou, poľnohospodárska pôda vo výmere 3257m 2 . V PKV č. X. v kat. úz. V. I. nebol zapísaný nový dom č. X., postavený ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 344/1992, 195/2005, 71/1967, 25/2005, 162/1995, 655/2004, 121/2007, 40/1964, 20/2001
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... . č. X., X. v podiele 1/1, poľnohospodárska pôda, v kat. úz. L. pkn. vl. č. X. a X., v podiele 1/1, poľnohospodárska pôda, v kat. úz. Ž. pkn. vl.č. X., v podiele 1/1, poľnohospodárska pôda, lesy a lúky, z dôvodu, že žiadané nehnuteľnosti ... ., v podiele 1/1, druh pozemkov poľnohospodárska pôda, kat.úz. L. v pkn. vl.č. X. a X. v podiele 1/1, druh pozemkov poľnohospodárska pôda a v kat.úz. Ž. v pkn. vl.č. X. v podiele 1/1, poľnohospodárska pôda, lesy a lúky. Pôvodným vlastníkom ...
Súvisiace predpisy:
229/1991, 180/1995, 503/2003, 64/1946, 128/1946, 71/1967, 157/2006, 104/1945
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.